Отчет за степента на изпълнение на утвърдените политики и програми на Министерството на външните работи за 2014 гстраница6/13
Дата02.02.2017
Размер2.54 Mb.
Размер2.54 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Политика публична дипломация
Програма 3 „Публични дейности”Степен на изпълнение за заложените в програмата цели
В рамките на тези програма бяха планирани и осъществени дейностите на Дипломатическия институт във връзка със задачите му в подкрепа на дипломатическата служба. Те бяха фокусирани върху мениджмънт на програми за квалификация и езикова подготовка, както и разнородни публични дейности за популяризиране на българската дипломация.
В отчетния период в голямата си част бяха постигнати заложените цели, като основен проблем продължава да бъде недостатъчното финансиране на определени дейности.
Осъществени дейности/постигнати резултати
1. Обучителна дейност
През 2014 г. в обучителните програми на Дипломатическия институт взеха участие 441 представители на МВнР, на държавната администрация и чуждестранни дипломати. През изминалото полугодие обхватът и тематичното разнообразие на курсовете се обнови и разшири. Тези обучения имат предимно приложен характер и са насочени към придобиване и задълбочаване на специализирани практични, писмени, аналитични и комуникативни умения, необходими за дипломатическата професия.


 1. Семинар на тема „Протокол, преговорни и презентационни умения”

На 26 февруари 2014 г. в Университета за национално и световно стопанство се проведе семинар на тема "Протокол, преговорни и презентационни умения", съвместно организиран от сдружение "ЕГО ПОЛИТИКО" към УНСС и Дипломатическия институт към МВнР. В семинара участие взеха 130 студенти от УНСС, СУ "Св. Кл. Охридски", Военна академия, Академия на МВР, Лесотехническия университет, Техническия университет и др.


 1. Курс по консулска дипломация

В периода 04 март - 11 април 2014 г. се проведе десетият курс по "Консулска дипломация", организиран от Дипломатическия институт, съвместно с дирекция "Консулски отношения" на МВнР. В настоящия курс взеха участие и успешно издържаха изпит 61 служители, на които предстои мандат като консули или консулски длъжностни лица. В петседмичния период на курса участниците бяха запознати с основни международни и национални документи и задълбочиха знанията си по основни теми от консулската проблематика. В периода от 7 до 11 април 2014 г. за тях беше организирано практическо обучение в Генералното консулство на Република България в Истанбул, като част от курса.

 1. Зимно училище по дипломация

В периода 17 - 21 март, 2014 г., в гр. Сандански се проведе деветото Зимно училище по дипломация, организирано от Дипломатическия институт в сътрудничество с Фондация "Ханс Зайдел" и Европейска Академия - Берлин. Темата на семинара тази година беше "Политики на ЕС и НАТО в Югоизточна Европа и Черноморския регион: външна политика, сигурност и енергетика". В него участваха 34 млади дипломати от 19 държави от Балканите, страните от Черноморския регион и държавите-членки на ЕС. Темата на семинара тази година е "Политики на ЕС и НАТО в Югоизточна Европа и Черноморския регион: външна политика, сигурност и енергетика". През тази година "Зимното училище по дипломация" е част от програмата на събитията, организирани от българската държава по случай председателството на България на Организацията за черноморско икономическо сътрудничество. В програмата на Зимното училище по дипломация бяха включени теми, свързани с регионалната политика и европейската интеграция, разширяване, споделяне на опита, присъствието на НАТО в Югоизточна Европа, като специално внимание се обърна на енергийната проблематика. Фокус в дискусиите беше и динамичната ситуация в Украйна и влиянието й върху европейския континент и Черноморския регион.


 1. Обучителен семинар на тема: „Протокол и публични политики”

На 8 април 2014 г. в сградата на Дипломатическия институт се проведе еднодневен семинар на тема "Протокол и публични политики", организиран от Института за екипа на Студентско сдружение "ЕГО ПОЛИТИКО" към Университета за национално и световно стопанство, по покана на Сдружението. Обучението се състоя в рамките на програма "Отворени врати" на ДИ, която спомага за развиване на сътрудничество със студентската общност и по-голяма приемственост между академичната и професионална среда.


 1. Интензивен курс по дипломация

В периода 07 май - 30 май 2014 г. се проведе вторият "Интензивен курс по дипломация", организиран от Дипломатическия институт. Целта на подобно обучение е да представи специфичните характеристики от работата на дипломатическата служба при формирането и реализирането на българската външна политика. Обучението запозна и задълбочи познанията на курсистите в основни теми в сферата на дипломацията, дипломатическия протокол, консулската дипломация, икономическа и енергийна дипломация и др. Участие в него взеха 28 представители на държавната администрация, неправителствения сектор и академичната общност.


 1. Специализиран курс „Дипломация и околна среда”

В периода 26-28 май се проведе второто издание на специализирания интензивен курс "Дипломация и околна среда" на Дипломатическия институт. Програма на курса включваше въведение в екологичната дипломация, анализ на международните преговори в сферата на изменение на климата, преглед на международноправните режими по опазване на околната среда, прочит на основните аспекти на международната екологична сигурност и др. Участници в него бяха 15 представители на българската държавна администрация, бизнес средите и неправителствения сектор, занимаващи се с екологични въпроси.


 1. Участие в 14-то издание на Европейската дипломатическа програма

От 26 до 28 май т.г. в гр. Атина, Гърция, се проведе последният, четвърти модул на Европейската дипломатическа програма (ЕДП). В него взеха участие всички 56 участници и около 30 директори на дирекции – човешки ресурси и квалификация в МВнР на държавите-членки и институциите на ЕС. Участниците бяха разделени на три групи, третиращи приоритетите на гръцкото председателство на ЕС: миграция – предизвикателства и възможности; икономика – растеж и работни места; политика в сферата на морската сигурност с акцент върху пиратството.


 1. Лятно училище по въпросите на сигурността и НАТО

В периода 2-6 юни 2014 г. се проведе първото Лятно училище по въпросите на сигурността и НАТО. Събитието се състоя във Висшето военноморскоучилище "Н. Й. Вапцаров" в гр. Варна. Този семинар е част от Националния план от инициативи за честване на 10-годишнината от членството на Република България в НАТО в съответствие с Решение на Министерски съвет № 819 от 21.12.2013 г.

Участие в обучението взеха 35 представители на 19 държави, членки на НАТО и част от програмата "Партньорство за мир
 1. Чуждоезиковото обучение през периода март 2014 – юли 2014 г.

През изминалия летен семестър на учебната година Дипломатическият институт организира и финансира курсове за повишаване на индивидуалната квалификация на служителите на МВнР по 7 езика - английски, френски, немски, испански, италиански, руски и португалски. ДИ реализира тази задача в сътрудничество с културните институти на съответните страни в София или с водещи академични катедри по чужди езици и по-точно с:

 • Българо-американската комисия за образователен обмен “Фулбрайт”,

 • Международната организация по франкофония и, съответно, Френския културен институт,

 • Гьоте-институт,

 • Италианския културен институт,

 • Департамента за езиково обучение към СУ “Климент Охридски”, както и с катедрите по чужди езици и приложна лингвистика на НБУ и УНСС.

През втория семестър на учебната 2013-2014 учебна година в езиковите курсове, организирани от ДИ, участват 123 души.
Учебна 2013-2014 г.

II семестър (март 2014 – юли 2014 г.)


Език

Записали се*

Явили се на изпит

Успешно положили изпита

Общо

Ниво владеене

Английски език

33

18

17

9

Френски език

19

10

10

-

Италиански език

7

6

6

-

Испански език

21

16

16

5

Немски език

21

15

15

8

Руски език

22

10

10

-

Общо


123

75

74

22


*/ Включително служителите, посещавали курс за подготовка за езиковата изпитна сесия на МВнР, които не полагат изпит в рамките на изпитната сесия на Дипломатическия институт

2. Изследователска дейност
През първата половина на годината бяха започнати и реализирани редица дейности в сферата на изследванията. Като най-значима от тях може да се посочи приложно-изследователският проект на тема „Новата турска външна политика след края на Студената война: предизвикателства пред сигурността на България”, който се разработва от г-н Мариан Карагьозов. Проектът има за цел да подпомогне практически българската дипломация при формирането на турския вектор на българската външна политика чрез:

 • Разкриване генезиса на новата турска външна политика, нейните идеологически и културно-исторически и етно-национални предпоставки.

 • Дефиниране на вътрешно институционалните и държавни механизми и фактори, влияещи върху процеса на формиране на новата турска външна политика.

 • Анализиране на приоритетите и практическата реализация на турската външна политика по региони.

 • Разясняване на основните предизвикателства пред българо-турските отношения и набелязване на възможните подходи и пътища за тяхното разрешаване.

Предстои публикация на текста.

3. Проектна дейност


 1. Проект "Комуникация с гражданското общество в контекста на европейската интеграция"

В периода 2014-2015 г. Дипломатическият институт, съвместно с българското представителство на фондация „Хана Зайдел”, ще осъществи проект "Комуникация с гражданското общество в контекста на европейската интеграция". Проектът се състои от две части. В първата част ще се проведе проучване на терен, съчетан със събиране на информация, осъществяване на изследване и анализ, и изготвяне на писмени материали. Целевите държави на този проект са Черна гора, Република Македония, Република Сърбия, Република България, Унгария и Хърватия. Те са разделени на две групи. В първата група български експерти ще бъдат наети, за да осъществят теренно проучване в Черна гора, Република Македония и Република Сърбия с цел да се разбере общественото мнение за присъединяването към Европейския съюз. Ще се проучи какви са комуникационните стратегии на различни нива – представителства на ЕС, държавна стратегия (ако има такава), НПО, университети и др. Целта е да се открие каква е връзката между нивото на подкрепа и разбирането на отношенията и преговорите с ЕС и комуникационната политика на всяка от съответните държави.

При втората група държави българските експерти ще изследват политиките и методите, които са използвани в Република България, Унгария и Хърватия в процеса на европейска интеграция. Целта е да се анализират начините на комуникация между правителствата и обществата на съответните държави. Националните комуникационни стратегии и видовете взаимодействие ще бъдат изследвани. Един от основните резултати в тази група ще бъде изготвянето на сравнителен анализ между комуникационните стратегии и представяне на възможността успешните стъпки в тях да бъдат използвани от останалите държави, които в момента са в процес на присъединяване към ЕС.

Информацията, събрана от изследванията в двете групи, ще бъде предоставена на един български и един немски експерт, които ще имат задача да изготвят съвместна публикация. Втората част от проекта се състои в представянето на финалният документ на две конференции съответно в Република България и Федерална Република Германия. На събитията ще бъдат поканени представители на всички държави, участващи в проекта, и ще бъде организирана отворена дискусия. В последствие се предвижда тази публикация да бъде използвана като учебен материал в бъдещи курсове и обучения, организирани от Дипломатическия институт и фондация „Ханс Зайдел”.


 1. Проект за повишаване на капацитета на служителите в Дипломатическия институт с оглед повишаване ефективността на неговата работа и разширяване на целевите групи пред Оперативна програма „Административен капацитет”.

Дипломатическият институт е бенефициент по Оперативна програма „Административен капацитет”, приоритетна ос „Управление на човешките ресурси, подприоритет „Компетентна и ефективна държавна администрация”. Целта на проекта е подобряване на квалификацията и мотивацията на служителите в администрацията на Дипломатическия институт към Министъра на външните работи чрез усъвършенстване на ключови умения и компетентности на служителите.

Проектът ще допринесе за подобряване на ефективността в работата на екипа на Института в областта на квалификацията и провеждането на специализирани обучения за български и чуждестранни представители. Проектът ще спомогне от една страна за специализирано обучение на персонала, свързано с основните му дейности, но и за подобряване на комуникацията вътре в екипа и мотивирането му. Това от своя страна ще позволи задържане на квалифициран и ефективен персонал в структурите на държавната администрация.

Към месец юни 2014 г. 23 служители на ДИ са преминали през 19 обучения.
Проект на Дипломатическия институт пред Международната организация на франкофонията за 2014 г.

На 14 януари т.г за разглеждане в МОФ бе внесен традиционният, ежегоден проект на Дипломатическия институт. В съответствие с новите изисквания за прозрачност и отчетност, той бе изработен покривайки новите критерии, отразени в нови по-сложни форми. Стойността му е 37 158 евро, от които 8 520 евро са за сметка на бюджета на ДИ.Комуникационна кампания “Гласувам, защото се интересувам!” по националната комуникационна стратегия за стимулиране на избирателната активтост на изборите за Европейски парламент 2014 г.

В споменатия период Дипломатическия иниститут организира кампания за стимулиране на избирателната активност на изборите за Европейски парламент през 2014 г. под наслов “Гласувам, защото се интересувам!”

Кампанията включваше:


 • Изграждане на онлайн платформа www.glasuvam.eu и Фейсбук кампания “Гласувам, защото се интересувам!”, постигнала над 4200 харесвания и споделяния в социалните мрежи.

 • Конкурс за видеоклип „Защо ще гласувам на европейските избори 2014?”

 • Участие на министъра на външните работи Кристиан Вигенин в публични дебати на европейска тема в университети в България. Срещите бяха посетени от над 1000 човека.

 • Викторина със съорганизатори Rockthevote и Информационно бюро на Европейския парламент в България.

 • Събитие на открито по повод Деня на Европа, посетено от над 300 човека

 • Рекламни видеоклипове, излъчени по телевизия Европа.

 • Единадесети брой на списание “Дипломация”, посветен на европейската тема и Европейските избори. 1. Участие на ДИ в инициативи част от Националния план на Р България за отбелязване на 10 години от присъединяването към НАТО

 • 20.02.2014 – Конкурс за есе на тема „Заедно в името на мира и сигурността”;

 • 03.04.2014 - Международна конференция „Бъдещето на НАТО”, организатори на форума са Дипломатическият институт към Министъра на външните работи, Военна академия „Г. С. Раковски” и Атлантическият клуб в България. Конференцията се провежда под патронажа на президента Росен Плевнелиев със специалната подкрепа на НАТО и Министерския съвет на Република България;

 • 07-10.05.2014 - "Един час за НАТО", като инициативата се провежда във всички училища в страната;

 • 13.05.2014 - Награди в Националния конкурс за есе на тема „Заедно в името на мира и сигурността”;

4. Публични дейности

1. Публични лекции

В желанието си да допринесе за публичната дискусия и обмена на експертиза по актуални външнополитически въпроси, Дипломатическият институт организира поредица от публични лекции. Лектори бяха изявени личности, водещи политици и дипломати, чието експертно мнение и стратегическо виждане по темите представлява принос както към българската, така и към международната политическа и дипломатическа мисъл и практика. За първото полугодие на 2014 г. бяха организирани 4 публични лекции:29.01.2014 - Публична лекция на проф. Михаел Бар-Зоар, автор на книгите „МОСАД. Най-великите мисии на израелските тайни служби” и „Извън хватката на Хитлер. Героичното спасяване на българските евреи”;

28.02.2014 - Публична лекция на проф. Марк Крамър от университета Харвард на тема "Изтеглянето от Афганистан, 1989 и 2014 година: сравнение на съветското и натовското напускане";

10.06.2014 – Live-streaming на лекция на министър Кристиан Вигенин по случай новосъздадения Информационен център за България и ЕС в сградата на Тараклийския държавен университет в Република Молдова. Темата на последвалата лекция бе „Европейският път на България и перспективите пред Молдова”

13.06.2014 - Публична лекция на Мустафа Каркути, журналист и консултант по медийни и корпоративни въпроси, на тема „Регионални последици от войната в Сирия: как Западът разочарова сирийския народ”.
2. Форуми, конференции, работни посещения

Като организатор, съорганизатор или с участието на представители на Дипломатическия институт бяха реализирани следните събития:24.01.2014 - Откриване на изложбата „Морето сближава всичко далечно” (с участието на министър Кристиан Вигенин);

24.01.2014 - Младежка конференция „ЕС – съюз на ценности”, организирана от Сдружение „Професионален форум за образованието”. Целта на срещата бе запознаване на участниците под формата на лекции и работа по групи с историята, принципите, институциите и функционирането на ЕС и с младежките политики на ЕС, както и мотивиране на младите българи да дадат своя глас в изборите за Европейски парламент и повишаване на обществената им активност. В конференцията участие взеха около 60 млади хора от цялата страна.

12.02.2014 - Участие на директора на Дипломатическия институт във втори Саудитско-Румънско, Българско, Молдовски уъркшоп в Рияд, Кралство Саудитска Арабия;

05.03.2014 - Официално представяне на второто специализирано издание „Енергийна дипломация”;

21.03.2014 - по повод Международния ден на Франкофонията, в зала „Договори” на МВнР се проведе Международна конференция на тема „Франкофония и граници”, организирана от Министерство на външните работи, Дипломатическия институт, Групата на франкофонските посланици - Френски институт в България, АМОПА – България, и екипа „е-Гражданственост” на Нов български университет.

28-30.04.2014 - Работно посещение в Унгария. Директорът на Дипломатическия институт, г-жа Таня Михайлова, и г-жа Аделина Томова, началник-отдел „Публични дейности и сътрудничество” бяха на работно посещение в Будапеща. Беше проведена среща с директора на партньорския Институт за международни отношения г-н Андраш Кирали. Обсъдени бяха конкретни теми за сътрудничество като партньорство по проект на ДИ и фондация „Ханс Зайдел” за проучване на опита на Унгария, Хърватия и България за провеждането на комуникационните стратегии за членство в ЕС и споделянето на този опит с Македония, Сърбия и Черна гора.

28-30.03.2014 г. - Участие на Дипломатическия институт в откриването на международното изложение „Образование без граници”.

14.05.2014 - Работна среща във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров” между г-жа Таня Михайлова, директор на Дипломатическия институт, и кап. I ранг, проф, д.в.н. Боян Медникаров, ректор на ВВМУ. Бяха обсъдени възможностите за бъдещото сътрудничество между двете институции. Конкретна тема бе предстоящият семинар по въпросите на сигурността, който Дипломатическият институт ще организира от 1 до 6 юни т.г. в гр. Варна, съвместно с ВВМУ и Атлантическия клуб в България, в рамките на Националния план за отбелязване на 10-годишнината на България в НАТО.

20.05.2014 - Работна среща на ДИ с представители на Министерството на външните работи на Държавата Израел, на която бе обменен опит в методологията за подготовка на стажант-аташета в двете държави.

27.06.2014 г.- "Денят на свободния дух" с участието на Кен Хенсли . На 27 юни 2014 г., Дипломатическият институт проведе второто поредно събитие в рамките на своя проект „България-Великобритания (BG-GB) – огледалният образ”, имащ за цел да спомогне за това обществата на двете страни да се опознаят по-добре с оглед на по-успешното си сътрудничество, особено в контекста на съвместното председателство на България и Великобритания на Съвета на ЕС през 2018 г. Събитието под надслов "Денят на свободния дух" се проведе в киносалона на МВнР с участието на британския поет и композитор Кен Хенсли – авторът на песента „Джулай Морнинг”, станала символ на българската традиция със същото име, която съществува само в България вече над 35 години. Освен за популяризиране на българо-британските отношения, събитието спомогна популяризирането на една уникална българска традиция, в подкрепа на инициативата датата 1 юли да бъде официално призната на национално и европейско ниво като „Ден на свободния дух”.


 1. Събития, част от Националния план от инициативи, с които България отбелязва през 2014 г. 10 години от присъединяването към НАТО

Националният план е приет с решение № 819 на МС от 21 декември 2013 г. Инициативите на ДИ от плана са четири и включват: Международна конференция, посветена на годишнината от членството и бъдещето на НАТО - 3-4 април в Централния военен клуб.; Конкурс за есе за студенти и ученици. Организиране на пилотно лятно училище по въпросите на сигурността за млади държавни служители от държави – членуващи в НАТО и партньори на Алианса; Инициатива „Един час за НАТО” – посвещаване на един учебен час на темата НАТО за учениците от 9-и и 10-и клас. Общ бюджет на дейностите – 49 000 лв.

03.04.2014 - Международна конференция „Бъдещето на НАТО”, посветена на 10-годишнината от членството на България в Алианса. Организатори на форума са Дипломатическият институт към Министъра на външните работи, Военна академия „Г. С. Раковски” и Атлантическият клуб в България. На конференцията присъстваха 250 участници.

07-10.05.2014 - Инициативата "Един час за НАТО“ се проведе във всички училища в страната в периода от 7 до 10 май с подкрепата на Министерството на образованието и науката; Инициативата включваше отпечатване на 140 000 брошури от ДИ за разпространение в училищата от цялата страна. В рамките на един учебен час на учениците в IX и X клас бе представена информация, свързана с дейността на НАТО. За провеждането на този час специално бе подготвена брошура, която съдържа няколко секции - исторически факти, принципи и цели, България и НАТО, България в мисии и операции на НАТО и други, както и множество снимки, свързани с дейността на НАТО. Брошурата е подготвена от Дипломатическия институт към Министерството на външните работи, със съдействието на Министерството на външните работи и Министерството на образованието и науката. Инициативата "Един час за НАТО“ цели да повиши осведомеността на новото поколение млади хора по темата за политико-военния съюз НАТО, членството в който е основополагащ външнополитически приоритет и ключов фактор за гарантирането на сигурността и суверенитета на Република България.

20.02.2014 – Конкурс за есе на тема „Заедно в името на мира и сигурността”; 13.05.2014 - Награди в Националния конкурс за есе на тема „Заедно в името на мира и сигурността”;

 1. Издателска дейност

През 2014 г. Дипломатическият институт издаде единадесети брой на списание „Дипломация. Той е изцяло посветен на темата за бъдещето на Европейския съюз и дебата за Европа, по повод изборите за Европейски парламент през м. май 2014 г., и се реализира в рамките на комуникационната кампания на ДИ „Гласувам, защото се интересувам!”, целяща повишаване на избирателната активност сред младите хора. Броят беше разпространен на хартиен носител и по електронен път сред служителите на МВнР в България и чужбина, чуждестранния дипломатически корпус в България, лектори и участници в курсове на Дипломатическия институт, партньорски организации, университети, изследователски центрове, неправителствени организации и други.

От началото на годината Дипломатическият институт е подготвил два информационни бюлетина на български и английски език. 1. Медийни изяви

Публичните събития, организирани от Института, както и конкурсите за есе, бяха отразени от редица традиционни медии – Новините на БНТ, TV7, BulgariaonAir, Капитал, Дневник, Сега, 24 часа, Българска армия, БНР, радио Христо Ботев, Дарик; от информационните агенции Фокус, Мидеапул и БГнес, и различни онлайн медии и ежедневници. Директорът на Института участва с интервюта в различни електронни медии и в пресата.

 1. Интернет-страница и информационно обезпечаване

За осигуряване присъствието на Дипломатическия институт във виртуалното информационно пространство, създадената през 2004 г. интернет-страница на Института продължи да бъде активен източник на информация за обществеността относно неговата дейност. По повод отбелязването 10-годишнината на Дипломатическия институт бе създадена и нова рубрика „10 години ДИ”. В нея се публикуват интервюта с изявени професионалисти – възпитаници на Института, информация за срещите на Института със студентската и академична общност в рамките на програма „Отворени врати”, както и есетата на победителите в конкурсите за есе, организирани през десетте години от съществуването на Дипломатическия институт.

Версиите на английски и френски език на страницата на Института също бяха регулярно допълвани с новини и друга информация. Страницата на френски език се поддържа с помощта на проект с Международната организация на Франкофонията.
 1. Дигитално присъствие на ДИ:
 • В периода януари-декември 2014 г. Фейсбук страницата на Института се увеличи с над 1400 човека и общият им брой към края на юни 2014 г. е 3122. Средно 700 човека четат всяка нова публикация и страницата се посещава от средно 3700 човека на седмица

 • Дипломатическият институт има страница в Туитър - https://twitter.com/DipInstitute и в LinkedIn - http://www.linkedin.com/company/bulgarian-diplomatic-institute?trk=nav_account_sub_nav_company_admin

 • Видеото от тържествената церемония по годишнината на ДИ може да бъде изгледано в канала на Института в YouTube - http://www.youtube.com/watch?v=Zp6JpMSwOwg

 • ДИ има онлайн радио - http://www.spreaker.com/show/the_show_1690

 • Стажантите на ДИ имат собствен блог - http://beinternbdi.wordpress.com/ 1. Електронно списание “Дипломация” – www.diplomacy.bg • Списание “Дипломация” разполага със собствен уебсайт – www.diplomacy.bg, който, от лансирането му на 20 ноември 2013 г., е видян от повече от 12 000 човека

 • Средностатистически публикациите в него получават между 20 и 50 харесвания и споделяния в социалните мрежи.

10. Програма „Стаж в Дипломатическия институт”

В рамките на програмата стажантите имат възможността да се запознаят с естеството на работата в Дипломатическия институт и да се ориентират при избора на професионална реализация. Стажантите са студенти от български университети (СУ „Климент Охридски”, УНСС, НБУ, ЮЗУ, ВТУ, АУБГ и др.) и чуждестранни университети, основно във Великобритания, Германия и Франция. За втори път Институтът приема на стаж и студент от магистърска програма „Демокрация и права на човека” към Университета на Сараево, в рамките на сътрудничеството за прием на стажанти между Института и Университета.11. Програма „Отворени врати”

Програмата цели популяризиране дейността на Дипломатическия институт сред студентската и академична общност, граждански, неправителствени и бизнес организации, институти, учреждения и др., както и развиване на ползотворни сътрудничества. В рамките на 2014 г. бяха осъществени шест прояви в тази посока:26.02.2014 г. - Семинар на тема „Протокол, преговорни и презентационни умения”, организиран в УНСС съвместно със Студентско сдружение „ЕГО ПОЛИТИКО”. Участие взеха 130 студенти от УНСС, СУ „Св. Кл. Охридски”, Военна академия „Г.С. Раковски”, Академията на МВР, Лесотехническия университет, Техническия университет и други.

08.04.2014 г. - Семинар на тема „Протокол и публични политики”, организиран за екипа на Студентско сдружение „ЕГО ПОЛИТИКО”, по покана на Сдружението. Семинарът имаше за цел служители на ДИ да предадат своя опит на 15-те участници с оглед по-голяма приемственост между академичната и професионална среда.

16.04.2014 г.- Дискусия на тема „България в ЕС – мобилност и възможности за младите хора“ в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”, с участието на министъра на външните работи, г-н Кристиан Вигенин, в рамките на комуникационната кампания на ДИ „Гласувам, защото се интересувам!”. На събитието присъстваха над 120 студенти и беше подписан и Меморандум за сътрудничество между Дипломатическия институт и Пловдивския университет.

24.04.2014 г.- Дискусия на тема „България в Европейския съюз: осигуряване на устойчиво развитие” в Бургаския свободен университет, с участието на министъра на външните работи, г-н Кристиан Вигенин, в рамките на комуникационната кампания на ДИ „Гласувам, защото се интересувам!”. На срещата присъстваха над 250 студенти.

14.05.2014 г.- Дискусия на тема „България в Европейския съюз: икономически политики и инвестиции”, организирана в Икономически университет-Варна с участието на министъра на външните работи, г-н Кристиан Вигенин, в рамките на комуникационната кампания на ДИ „Гласувам, защото се интересувам!”. На срещата присъстваха повече от 300 студенти

15.05.2014 г. - Дискусия на тема „Дипломацията днес” в Русенския университет „Ангел Кънчев” с участието на Директора и екипа на ДИ. На срещата присъстваха повече от 100 студенти. В рамките на посещението бяха проведени работни срещи с проф. Владимир Чуков, ръководител на катедра „Европеистика”, и доц. Мими Корнажева, както и с ректора проф. Христо Белоев и бяха обсъдени възможности за обмен и подписване на Меморандум за сътрудничество.

12. Алумни клуб

През 2014 г. всички бивши и настоящи курсисти на Дипломатическия институт имат възможността да се присъединят към групата Alumni Club of the Diplomatic Instititute на страницата на института в Facebook. Благодарение на този виртуален клуб се поддържа връзка между самите курсисти, както и с ДИ. В групата се обменя информация и впечатления по теми от областта на дипломацията и международните отношения.13. Конкурси за есе

С цел приобщаване на българските граждани към света на международните отношения, Дипломатическият институт продължи да организира и през първото полугодие на 2014 г. национални конкурси за есе: • Конкурс за есе на тема „Заедно в името на мира и сигурността”, част от Националния план от инициативи, с които България отбелязва през 2014 г. 10 години от присъединяването към Организацията на Северноатлантическия договор.

Дипломатическият институт към министъра на външните работи организира посещение в Главната квартира на НАТО на група от шестима ученици и студенти в периода 25-27 юни т.г. Те са финалисти в конкурс за есе "Заедно в името на мира и сигурността", посветен на 10-та годишнина от членството на Р България в НАТО. На срещите в НАТО бяха представи акцентите от дневния ред на Срещата на държавните и правителствени ръководители на НАТО, (4-5 септември, Уелс), както и резултатите от приключилата Среща на външните министри на НАТО (24-25 юни т.г.). Групата посети и Европейския парламент, като беше запозната с дейността му, както и с предстоящите промени след европейските избори.

14. Библиотека

През 2014 г. библиотеката на ДИ продължи абонамента за онлайн пълнотекстова база данни EBSCO. За първи път от 2014 г. библиотеката е абонирана за Stratfor Global Intelligence – международна компания, която дава пълнотекстов достъп до аналитични доклади и стратегически анализи по политически теми, на базата на които анализаторите по цял свят изготвят своите геополитически и икономически анализи.

За първото полугодие, читателите на библиотеката са заели за ползване общо 146 броя книги и 54 броя периодични издания. Издадени са четири сигнали бюлетина с тематична насоченост на новопостъпила литература– бюлетини на дарените и на закупените книги, по случай 3 март и т.н.

Паралелно с регулярната библиотечно-информационна дейност на библиотеката, в нея се провеждат и събития от публичен характер, като срещи, дискусии и др.

През 2014 г. продължава разпространението на българска художествена литература, дарена от МВнР, сред българските културни и информационни центрове зад граница, като до момента книги са изпратени в новосъздадения Информационен център за България и ЕС в сградата на Тараклийския държавен университет в Република Молдова.


 1. Сътрудничества

Международни сътрудничества:

С оглед разширяване на своите сътрудничества, Дипломатическият институт договори, активира или продължи международни сътрудничества в областта на своите обучителни и публични дейности с представители на държави от следните региони:Югоизточна Европа и Черноморски регион:

1. Грузия – 7.04 - Посещение на грузинска делегация, ръководена от г-жа Марика Раквиашвили, заместник-министър по европейска интеграция на Република Грузия интеграционните процеси на присъединяването на България към ЕС, както и възможности за сътрудничество между ДИ и грузинската страна.; По време на срещата беше обсъден българския опит в интеграционните процеси на присъединяването на България към ЕС, както и възможности за сътрудничество между ДИ и грузинската страна, също така бяха обсъдени административната реформа, координационния механизъм, изпълнението на Споразумението за асоцииране с ЕС, по-конртено търговския компонент, комуникационна стратегия, еврофондове и др.

2. Косово - Работно посещение в Дипломатическия институт на Косово за споделяне на българския опит при организацията на международни семинари и по–конкретно на ежегодното Зимно училище по дипломация.;

3. Македония - Работно посещение в дирекция „Дипломатическа академия” на МВнР на Македония за обсъждане на сътрудничеството по линия на предстоящия проект „Комуникация с гражданското общество в контекста на европейската интеграция” и възможното провеждане от страна на Дипломатическия институт на семинар за македонски дипломати по въпроси на европейската интеграция.4. САЩ:

Работно посещение на директора на ДИ в Ню Йорк. В периода 15-17 юни 2014 г. г-жа Таня Михайлова, директор на Дипломатическия институт бе на работно посещение в Ню Йорк. Тя участва в закриването на учебната година в българското училище "Гергана", заедно с посланик Елена Поптодорова и Генералния консул Милен Люцканов. Г-жа Михайлова получи благодарствено писмо и от българското училище "Христо Ботев" за дарената художствена литература. В Библиотеката на ООН беше проведена среща с директора и главния библиотекар, където се проведоха и дискусии относно новите проекти на библиотеката, архивите и обучителните практики. Г-жа Михайлова проведе среща с ръководството на Peace Islands Institute, по време на която бяха договорени съвместни инициативи в региона на Балканите и общи издателски инициативи.Близък изток и Северна Африка:

5. Израел - Работна среща на ДИ с представители на Министерството на външните работи на Държавата Израел за обмен на опит в методологията за подготовка на стажант-аташета в двете държави;

6. Саудитска Арабия - Участие на директора на ДИ във втори Саудитско-Румънско, Българско, Молдовски уъркшоп в Рияд, организиран от Института за дипломатически изследвания към МВнР на Кралство Саудитска Арабия;

7. Катар - Меморандум за сътрудничество между Дипломатическия институт към министъра на външните работи на Република България и Дипломатическия институт към МВнР на Държавата Катар, подписан директора на ДИ в рамките на посещението на президента Росен Плевнелиев в Катар.Югоизточна Азия:

8. Индонезия – oт 8 до 10 януари 2014 г. в Дипломатическия институт гостуваха трима индонезийски студенти, изучаващи „Международни отношения” в Университета”Пелита Харапан” в индонезийската столица Джакарта и „Европейски съюз и интеграция” в СУ „Св. Климент Охридски”.

9. Китай – 25.06.2014 - Среща между директора на Дипломатическия институт г-жа Таня Михайлова и делегация от Шанхайския институт за международни изследвания, ръководена от г-н Ян Дзиемиен, заслужил професор и директор на Института. По време на срещата бяха обсъдени конкретни предложения за сътрудничество между двете институции в рамките на техните обучителни програми и проекти, публични дейности и изследователски проучвания.

10. 24.03.2014 - Посещение на делегация от Шанхайската Академия за обществени науки в Дипломатическия институт за обсъждане на възможности за сътрудничество между ДИ и някои от отделните институти към Академията.Европа:

11 Германия - Международен семинар „Зимно училище по дипломация за млади дипломати от страните от Югоизточна Европа и Черноморския регион” организиран съвместно с фондация „Ханс Зайдел” през месец март 2014 г.;

12 Франция - По повод Международния ден на Франкофонията, ДИ проведе Международна конференция на тема „Франкофония и граници”, организирана от Министерство на външните работи, Дипломатическия институт, Групата на франкофонските посланици - Френски институт в България, АМОПА – България, и екипа „Е-гражданственост” на Нов български университет.; Присъстваха около 100 участници.

13 Унгария - Работно посещение в Будапеща за обсъждане на сътрудничество с Унгарския институт за международни отношения по проект на ДИ и фондация „Ханс Зайдел” за проучване на опита на Унгария, Хърватия и България за провеждането на комуникационните стратегии за членство в ЕС и споделянето на този опит с Македония, Сърбия и Черна гора.Сътрудничества по линия на Европейския съюз:

Европейски колеж за сигурност и отбрана (ЕКСО)

м. февруариучастие на г-жа Аделина Томова, началник-отдел „Публични дейности и сътрудничество” и представител в Академичния борд на Колежа в редовно заседание на ЕКСО в гр. Брюксел.

м. май - участие на г-жа Аделина Томова, началник-отдел „Публични дейности и сътрудничество” и представител в Академичния борд на Колежа в редовно заседание на ЕКСО в гр. Ларнака, Кипър.

На двете заседания беше отправено предложение, което беше одобрено от Борда, да бъде организиран от ДИ Ориентационен курс по ОПСО в гр. Варна през м. май-м. юни 2015 г. Беше направена заявка за организиране на 3ти Модул от Курс на високо ниво по ОПСО през първата половина на 2018 г. в София преди българското председателство на Съвета на ЕС..Европейска дипломатическа програма (ЕДП)

В периода октомври 2013 г. – май 2014 г. се проведе 14-то издание на Европейската дипломатическа програма. Тя е съвместен проект на Европейската Комисия, ЕСВД, Генералния секретариат на Съвета и държавите-членки. Основната тема на тазгодишното издание на програмата беше „Новите предизвикателства и глобалните въпроси пред съвременната дипломация”. Акцентът е върху сигурността на енергийните системи, сигурността на околната среда и киберсигурността..Национални сътрудничества:

1. Меморандум за сътрудничество между Дипломатическия институт и Националния институт на правосъдието;

2. Меморандум за сътрудничество между Дипломатическия институт и Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”;

3. Работна среща във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров” за обсъждане на възможностите за бедещото сътрудничество между двете институции.;4. Работна среща в Русенския университет „Ангел Кънчев” за обсъждане на възможностите за подписване на Меморандум за сътрудничество.
Приложение № 6 – Отчет на разходите по бюджетните програми / за програма №3/


Бюджетна програма " Публични дейности"

Закон 2014 г.

Уточнен план към 31.12.2014 г.

Отчет към 31.12.2014 г.

І.

Общо ведомствени разходи:

571 000

734 379

709 280

 

Персонал

370 300

429 620

425 654

 

Издръжка

197 700

301 759

281 287

 

Капиталови разходи

3 000

3 000

2 339

1

Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:

571 000

734 379

709 280

 

Персонал

370 300

429 620

425 654

 

Издръжка

197 700

301 759

281 287

 

Капиталови разходи

3 000

3 000

2 339

2

Ведомствени разходи по други бюджети, сметки за средства от ЕС и чужди средства

0

0

0

 

Персонал

 

 

 

 

Издръжка

 

 

 

 

Капиталови разходи

 

 

 

 

Администрирани разходни показатели **

 

 

 

ІІ.

Администрирани разходни показатели по бюджета

0

0

0

 

 

 

 

 

ІІІ.

Администрирани разходни показатели по други бюджети, сметки за средства от ЕС и чужди средства

0

0

0

 

 

 

 

 

 

Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.):

0

0

0

 

 

 

 

 

 

Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.):

571 000

734 379

709 280

 

 

 

 

 

 

Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.):

571 000

734 379

709 280

 

Численост на щатния персонал

21

21

17

 

Численост на извънщатния персонал

 

 

 


Организационни структури, участващи в програмата

Дипломатически институт


Целеви стойности по показателите за изпълнение *

* Индикаторите са описани в текста
Външни фактори, които могат да окажат въздействие върху постигането на целите на програмата

Бюджетни ограничения. Ангажиране на дипломатическия и технически състав на ЗП на България в организирането и провеждането на избори за членове на ЕП.


Информация за наличността и качеството на данните

Отчети на Дипломатическия институт

Публикации на ДИ
Отговорност за изпълнението на програмата

Програмен ръководител е определен от министъра на външните работи съгласно Заповед на министъра на външните работи № 95-00-28/ 30.01.2014 г.

Сподели с приятели:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница