Отчет за степента на изпълнение на утвърдените политики и програми на Министерството на външните работи за 2014 гстраница7/13
Дата02.02.2017
Размер2.54 Mb.
Размер2.54 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   13

Програма 4 „Културна дипломация”Степен на изпълнение за заложените в програмата цели
В рамките на Програма „Културна дипломация” Министерство на външните работи осъществява всички дейности, които да допринесат за реализиране на следните цели:

 • Утвърждаване на образа на България като държава-членка на ЕС и подобряване на обществените нагласи за страната в чужбина;

 • Интегриране на културното взаимодействие в приоритетни външнополитически политики и програми;

 • Мобилизация на ресурса на международното културно сътрудничество и утвърждаване на неговата роля като системен елемент от външнополитическата дейност;

 • Повишаване на информираността и капацитета на българския културен сектор за активно участие в приоритетни за българската външна политика програми.

Междинните резултати, постигнати през отчетния период, съответстват на заложените в програмата цели и отразяват обективно хода на изпълнението на програмата.


Осъществени дейности/постигнати резултати


 • Координация и съдействие за изпълнение на културните програми на българските дипломатически мисии и инициативите по Комуникационната стратегия за утвърждаване на положителния образ на България.

 • Разпространение информационни материали, популяризиращи България.

 • Осъществяване на изследователски програми и проекти за тенденциите в реализирането на културната дипломация и ролята на културата във външните отношения

 • Сътрудничество и обмен с музеи, художествени галерии, музейни сбирки и други културни институции и с граждани в страната и в чужбина

 • Комуникация и сътрудничество с представители на българската артистична общност в чужбина за целите на популяризирането на българската културна идентичност и междукултурен диалог.

 • Поддържане на интернет страницата на ДКИ.


1. Културна дипломация

Анализът на степента на изпълнение на програмните цели за 2014 г., сочи положителна тенденция на нарастване на организираните събития и прояви в българските мисии при запазване на строгите финансови ограничения в бюджета на Държавния културен институт /ДКИ/ и този на Координационната стратегия на Република България за ЕС. Този резултат се дължи основно на:

Постигната висока степен на координация между ДКИ и дирекция Управление на собствеността и материално-техническо осигуряване на МВнР, както и между ДКИ и българските мисии зад граница по време на целия процес на планиране и изпълнение. Налице е добро планиране в т.ч. и реалистично финансово осигуряване на основните събития за годината.

Разработено от ДКИ богато съдържание на проекти и инициативи, които подпомогнаха пълноценно културните календари на мисиите в т.ч. и по повод отбелязването на основни за 2014 г. събития – 100 – годишнината от рождението на Борис Христов и 10-та годишнина от влизането на България в Северноатлантическия отбранителен пакт.


В резултат на пълноценното интегриране на дейността на ДКИ в програмите на МВнР в областта на публичната дипломация, Институтът постигна висока степен на оползотворяване на ресурса на културната дипломация за целите и задачите на програмата на МВнР. По този начин, записаните в Програма 3 „Културна дипломация”цели за: интегриране на културното взаимодействие в приоритетни външнополитически политики и програми и мобилизация на ресурса на международното културно сътрудничество и утвърждаване на неговата роля като системен елемент от външнополитическата дейност придобиха конкретни форми и измерения.

Пътуващи експозиции

"Пътуващи експозиции" е основен проект на Културния институт, който се реализира съвместно с мисиите зад граница. Той разчита на добрата координация между ДКИ и мисиите и дава възможност изложбите да се реализират в подходяща комуникация с местните партньори и да се мултиплицира ефектът от представянето. Експозициите стават повод за допълнителни прояви и съпътстващи събития в рамките на посещения на министъра на външните работи, международни научни форуми, насърчават развитие на сътрудничество и разширяване на контактите с образователни институции, университети, библиотеки, културни фондации. Своевременната подготовка на изложби, посветени на важни годишнини от българската история, осигуряват тяхното пълноценно и качествено представяне пред чуждестранната аудитория.

През 2014 г. програмата „Пътуващи експозиции” е допълнена с изложбите: „10 години България в НАТО” – изложба-плакати по случай 10-годишнината на членството на България в НАТО, реализирана чрез конкурс между студенти и докторанти от Националната художествена академия. Експозицията е представена в София и Варшава

С МО и Военно-историческия музей беше изготвена документална експозиция „10 години България в НАТО”, представяща фотодокументи за подготовката за членството на страната ни в организацията и сътрудничеството с партньорите в Пакта. Подготвени са мултимедийни презентации по темата на английски и български език, отпечатани са брошури и дипляни Планира се представянето в до края на годината в Чикаго, Лос Анжелис, Тел Авив.

Нов вариант на експозицията „Морето сближава всичко далечно – беше подготвен и представен в София,Варна и Генералното консулство в Солун, като специален акцент върху ротационното председателство на България в Организацията за черноморско икономическо сътрудничество (ОЧИС) през периода януари – юни 2014г.

Нова експозиция е и фотоизложбата „Българските градове - древност, която живее” – включваща фотографии, представящи културно-историческото наследство и съвременния облик на редица български градове (София, Пловдив, Варна, Велико Търново, Русе, Силистра, Несебър, Видин и Ловеч) подготвена по инициатива на посолството в Белград и представена в програмата на популярната дестинация в съседната столица – парка Кале Мегдан. Подготвена е и дигитална версия на експозицията.

Някои от подготвените от ДКИ в предишни периоди проекти са съзвучни с отбелязването през настоящата година начало на Първата световна война. Продължава успешно представяне в чужбина на експозицията „Силата на гражданското общество – Спасяването на българските евреи”, подчертаваща устойчивите хуманистични ценности в българското общество във времето на сурови военни конфликти. Експозицията е успешно представяна пред международна аудитория, включваща влиятелни европейски политици, представители на медиите и лица с висок обществен авторитет. През периода е представяна в Токио и Швеция – град Лунд, като подготвеното копие на шведски език предстои да бъде представено и в други шведски градове,.

Продължава представянето на експозицията „Иван Шишманов и обединена Европа” – проследяваща пътя на големия български интелектуалец и пацифист за утвърждаването на европейската идея (Будапеща).

Продължава и представянето на проектите, свързани с делото на светите братя Кирил и Методий - „Светлината на буквите” след представянето в Страсбург, Солун, Прага, Белград, Будапеща, през първите месеци на тази година срещна своята публика в Тел Авив, Бейрут, Минск, Санкт Петербург, Волгоград, Астана. Подготвени са копия за презентации в САЩ , Латинска Америка и Грузия. През есента се планира представянето на експозицията в Централната Европейска банка – в рамките на отбелязването на юбилея на БНБ.

„Супрасълският сборник” беше представен във Варшава и Братислава.

„Българските обекти под закрилата на ЮНЕСКО” – в Марсилия по инициатива на българското представителство към международната организация.

Графичната колекция „Графиката – посланик” беше успешно представена в три града в Албания. Изложбата също беше в центъра на тържественото отбелязване на 3 март в Истанбул, организирано от ГК в престижен културен център на турския мегаполис.

През 2013 и 2014 г. проектът „Пътуващи изложби” бе развит и в дигитален формат, благодарение на който много български мисии получиха дигитални копия на експозиции, посочени от тях като интересни. Особено полезен бе този формат за по-отдалечени мисии.

В процес на подготовка са още три експозиции – едната посветена на годишнината от установяването на дипломатически отношения със Швеция, почитането на делото на Цар Самуил и за българската печатна книга (във връзка с отбелязването на юбилея на Гутенберг).


Комуникационна стратегия

Културният институт активно реализира и проекти за информационни кампании по приоритетите на българската външна политика в Комуникационната стратегия (КС) на РБ за ЕС и основно в частта й по Международния план (съвместно със задграничните мисии), насочена към утвърждаването на положителен образ на страната ни в чужбина посредством дейности в сферата на публичната дипломация.

В началото на отчетния период беше направена селекцията на предложения за комуникационни инициативи на българските задгранични представителства, които бяха включени в Работната програма на КС за 2014 година. ДКИ подготвя свои проекти, които ще бъдат реализирани в рамките на тази програма. Акцентът при публичните събития през настоящата година е поставен върху отбелязването в международен план на значими паметни дати, специфични за 2014 г., като 10-та годишнината от членството на България в НАТО, значими национални годишнини като 100 години от рождението на Борис Христов, вековният юбилей от смъртта на Цар Самуил и други. В работната програма на Института по КС влиза и проект, свързан с осигуряването на пакети от филми и мултимедийни продукти за дейността на мисиите ни зад граница.

За отбелязването на 100-годишният юбилей на Борис Христов ДКИ участва в създаването на мултимедийната презентация „Молитвата на Борис Христов”, предоставена на всички задгранични мисии. Презентацията е основно събитие в проявите за отбелязване на годишнината във Вашингтон, Рим и Ватикана, Брюксел, Берн, Пекин, Делхи, Йоханесбург.

В частта по Националния план на КС се реализират кампании в страната, които имат за цел да повишат видимостта на дипломатическата служба и да утвърдят партньорството между български и чужди организации. Съвместно с Ансамбъла на Въоръжените сили и Представителна гвардейска част беше организиран празничен концерт на площад „Батенберг” в София за отбелязването на 10-та годишнина от включването на България в НАТО. През май – за пореден път беше организирано представяне на Скулптурния парк пред широката публика в рамките на Европейската нощ на музеите. Галерия „Мисията” пък беше домакин на работилница за деца по рисуване, водена от художника Иван Яхнаджиев. Подготвена беше и специална брошура във версии на английски и български език, посветена на Скулптурния парк, като една от най-представителните колекции на българското изобразително изкуство от последните осем десетилетия.Филмови презентации

Представянето на българското кино в чужбина е друг основен приоритет от дейността на Културния институт. Нарастващият брой български игрални, документални късометражни филми и анимация, представени в програмите на мисиите ни в чужбина, както и на международни филмови фестивали и форуми промени и профила на културните събития зад граница. Поставиха се добри основи българските мисии зад граница да участват реално в промоцията на българското кино. Представянето на български филми в общи европейски инициативи в страни извън ЕС (Дни на европейското кино, фестивали на Франкофонията) има значителен комуникационен ефект, тъй като тези проекти дават добавена стойност на образа на Европа и нейното място на световната културна карта.

Сред най-търсените заглавия от филмовия фонд на Културния институт към МВнР са документални филми, представящи богатото културно-историческо наследство на България със средствата на съвременните медии, както и съвременно игрално българско кино. Сред първите са: документалните филми на Екатерина Димитрова, заснети със съдействието на Културния институт - „Портрет на едно пътуване” и „Меандрите на историята”. Успешно е представян филмът на Златина Русева „Музикален фестивал по Дунава”, както и филмите на журналиста Бойко Василев „Преди началото” и „По-стария брат” – за делото на Свети Методий, филмът на Горан Благоев „Моето служение”, посветен на патриарх Максим.

За реализацията на проектите Културният институт разчита на подкрепа от страна на различни партньори, като например продуцентска компания „Агитпроп”. С нея са договорени правата на редица документални филми („Проблемът с комарите и други истории”, „Цветанка”, „Последните черноморски пирати”, „Татко снима мръсни филми”, „Правилата на ергенския живот”, „Бетонни фараони”, „Коридор №8”, „Хотел Рай”, „Момчето, което беше цар” и др.), които са показвани многократно извън страната, благодарение на изграденото взаимодействие между Културния институт и задграничните ни представителства.

Културният институт съдейства на задграничните мисии при организирането на филмови панорами съвместно с българските общности в чужбина. Успешни такива проекти са реализирани в САЩ – Сан Франсиско и Сиатъл, подготвят се и нови презентации.

Филмът на Стефан Командарев „Светът е голям и спасение дебне отвсякъде” е представян на различни форуми – последно през месец юни и в Британската библиотека – като част от конференция, посветена на културата на Балканския регион.

От 2014 година част от видео фонда на Института става селекцията от български, студентски и чуждестранни късометражни филми, отличени в изданията на Световния фестивал на анимационния филм във Варна.

Културният институт към МВнР се стреми да използва възможностите, предоставящи новите технологии, които позволяват по-широкото разпространение на филмите. Филмът „Аз съм ти” на режисьора Петър Попзлатев, в DCP формат през 2014 година е представян в Бейрут, Атина, Любляна, Токио, Джакарта и Сингапур. На представянето в Токио присъстваха режисьорът и водещата актриса Ирмена Чичикова, които взеха участие в продължителна дискусия в Националния филмов център в японската столица.

За отбелязването на 20-годишнината от присъединяването на България към Франкофонията (7 събития) бяха представени филми в Атина, Отава, Тбилиси, Бейрут, Любляна и Скопие, Ханой.

Над 30 заглавия от филмовите проекти, с които разполага ДКИ са разпространени в мисиите зад граница, достъпни са и в дигитална библиотека. Трябва да се отбележи и готовността на мисиите да съдействат за превода и подготовката на промоцията на представяните филми.
2. Управление на Художествения фонд

Резултатите от изпълнението на задачите по второто основно направление от дейността на ДКИ - Управление на Художествения фонд дават основание да се направи следния извод:

Динамичен и многостранен процес на поддържане в т.ч. добро стопанисване, актуализация на състоянието, обновяване на пространствата на МВнР.

Продължава работата по издаването на нов представителен каталог.

Извършена е реинвентаризация на Фонда на МВнР в ЦУ по опис, като произведенията са класифицирани по вид/техника и други характеризиращи ги параметри. В процес на актуализация е инвентаризацията на произведенията, върнати от ДП – Рим, Берн, Братислава, Стокхолм, Хараре, като своевременно се работи по консервацията им.

Извършена е цялостна оценка на физическото състояние на картините в София и са предприети действия по реставриране на нуждаещите се. От 2009 насам са реставрирани близо 120 от тях.

Подготвен е проект „Мисията – Виртуален музей” по програма на БГ 08 „Културно наследство и съвременни изкуства”. По предложение и съвместно с ДКИ, дирекция УСМТО е разработила проект за реставрация и социализация на целия парк, вкл. скулптурната експозиция към Финансовия механизъм Европейското икономическо пространство (EEA Grants) - БГ 08 „Културно наследство и съвременни изкуства”.
Галерия”Мисията” се утвърди като ефикасен инструмент за постигането на целите на разпространението на българското изкуство и за установяване на партньорство с чужди и български културни организации. Експозиционната дейност се превърна в катализатор и за изграждане на партньорски връзки с чуждестранните мисии в София, с които се реализират съвместни проекти. През 2014 г. са организирани 5 експозиции. Някои от тях са свързани с актуалната външнополитическа програма. Изложбата „Морето сближава всичко далечно (ротационното българско председателство на ОЧИС през първата половина на годината). Представянето на резултатите от конкурса за плакат, посветен на 10-та годишнина от приемането на България в НАТО, „Париж- приказна магия”- Изложба на Милена Йоич и Ан де Колбер-Христофоров – посветена на отбелязването на празниците на Франкофонията; Фотоизложба "Ин и Ян в Синдзян" – посветена на 65-та годишнина от установяването на дипломатически отношения с Китайската народна република.

ДКИ съдейства на посолството в Анкара за осигуряване на представление на Жар театър в празниците по повод Денят на Европа в Истанбул и в изложение в Анкара за представяне на културния профил на София.

Като част от дейностите за отбелязване на 65-та годишнина от установяване на дипломатически отношения с Китайската народна република бяха организирани срещи и представяния на български трупи и театрални компании с делегация от КНР във връзка с Международният фестивал на детския театър в Шанхай.

В Института се повежда практическо обучение на младежи, назначени по програма „Старт в кариерата”и студенти-стажанти.


Приложение № 6 – Отчет на разходите по бюджетните програми / за програма №4/
Бюджетна програма " Културна дипломация"

Закон 2014 г.

Уточнен план към 31.12.2014 г.

Отчет към 31.12.2014 г.

І.

Общо ведомствени разходи:

198 600

227 677

181 176

 

Персонал

105 100

134 177

127 410

 

Издръжка

93 500

93 500

53 766

 

Капиталови разходи

0

0

0

1

Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:

198 600

227 677

181 176

 

Персонал

105 100

134 177

127 410

 

Издръжка

93 500

93 500

53 766

 

Капиталови разходи

0

0

0

2

Ведомствени разходи по други бюджети, сметки за средства от ЕС и чужди средства

0

0

0

 

Персонал

 

 

 

 

Издръжка

 

 

 

 

Капиталови разходи

 

 

 

 

Администрирани разходни показатели **

 

 

 

ІІ.

Администрирани разходни показатели по бюджета

0

0

0

 

 

 

 

 

ІІІ.

Администрирани разходни показатели по други бюджети, сметки за средства от ЕС и чужди средства

0

0

0

 

 

 

 

 

 

Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.):

0

0

0

 

 

 

 

 

 

Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.):

198 600

227 677

181 176

 

 

 

 

 

 

Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.):

198 600

227 677

181 176

 

Численост на щатния персонал

10

10

9

 

Численост на извънщатния персонал

 

 

 


Организационни структури, участващи в програмата

Държавен културен институт


Целеви стойности по показателите за изпълнение *

ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Програма 3 - “Публична дипломация”

 

Целева стойност

Показатели за изпълнение

Мерна единица

План

2014 г.

Отчет

2014 г.

2. Реализирани проекти/инициативи със задграничните мисии, с българските артистични общности в чужбина и други партньори

Брой

25

25

3. Управление и поддържане на Художествения фонд, експозиции в галерия „Мисията”

Брой

12

12

4. Информационни дейности и продукти, насочени към основните партньори.

Брой

10

10Външни фактори, които могат да окажат въздействие върху постигането на целите на програмата

Бюджетни ограничения. Ангажиране на дипломатическия и технически състав на ЗП на България в организирането и провеждането на избори за членове на ЕП.


Информация за наличността и качеството на данните

 • Отчети за дейността на Министерството на външните работи и на задграничните представителства.

 • Текущи отчети за изпълнение на инициативи по Работната програма на Международния план на Комуникационната стратегия на Р България за ЕС.

 • Текущи отчети за дейността на Държавния културен институт.

 • Публикации на сайта на Държавния културен институт.


Отговорност за изпълнението на програмата

 • Програмен ръководител е определен от министъра на външните работи съгласно Заповед на министъра на външните работи № 95-00-28/ 30.01.2014 г.


Сподели с приятели:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   13


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница