Отчет за степента на изпълнение на утвърдените политики и програми на Министерството на външните работи за 2014 гстраница8/13
Дата02.02.2017
Размер2.54 Mb.
Размер2.54 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

политика активна двустранна и многостранна дипломацияПрограма 5 „Принос за формиране на политики на ЕС и НАТО”


Степен на изпълнение за заложените в програмата цели

В рамките на Програма „Принос за формиране на политиките на ЕС и НАТО” Министерство на външните работи осъществява всички дейности, които да допринесат за реализиране на външнополитическите приоритети на страната, в т.ч. по формулираните условно в съответствие със структурата на програмното бюджетиране предоставяни продукти/услуги по програмата:
 • Участие в Общата външна политика и политика за сигурност на ЕС (ОВППС)

  • Ефективно участие на България във всички нива на процеса на взимане и изпълнение на решенията в областта на Общата външна политика и политика за сигурност на ЕС;

  • Кохерентност между българските външнополитически приоритети и тези на ОВППС, включително при прилагането на нейните конкретни инструменти;

  • Утвърждаване ролята и ценностите на ЕС в международен план, поддържане на стабилност и сътрудничество в съседните на ЕС държави и региони

 • Участие в НАТО

  • Изработване и съгласуване на национални позиции и осигуряване на ефективно участие на България във всички нива на процеса на консултации и взимане на решения в органите на НАТО (Северноатлантически съвет; Комитет на заместник-постоянните представители; Комитет по политиката и партньорствата, Комитет по политиката на операциите и др.), както и тяхното изпълнение;

В отчетния период в голямата си част бяха постигнати заложените цели, като основен проблем продължава да бъде недостатъчното финансиране на определени дейности.


Осъществени дейности/постигнати резултати
През отчетния период текущата дейност по участието на България в Общата външна политика и политика за сигурност на ЕС включваше изготвянето на позиции и изпращането на указания за работните групи на Съвета на ЕС, както и за заседанията на Комитета за политика и сигурност (КОПС), Работната група на съветниците по външни отношения RELEX, Комитет по граждански аспекти при управлението на кризи CIVCOM и др.

МВнР изготви изказвания и информационни материали във връзка с българското участие в срещи и мероприятия по линия на НАТО. Осъществявано бе оперативното ръководство на дейността на дипломатическото представителство на България към НАТО в Брюксел, включващо подготовката на указания от страна на МВнР, позиции и становища. Извършена бе необходимата политическа, административна и логистична подготовка по участие в срещи на високо и най-високо равнище на НАТО. Усилията на Министерството на външните работи бяха насочени към по-нататъшно утвърждаване на ролята на Република България като действен регионален фактор в укрепването на сигурността и стабилността в Югоизточна Европа и в Черноморско-Кавказкия регион и с оглед по-нататъшното утвърждаване на ролята на Република България в укрепване на сигурността и стабилността в Европа, в предотвратяването на конфликти и урегулирането на кризи.
 1. Участие в Общата външна политика и политика за сигурност на ЕС

Подготовка за първото ротационно председателство на Република България на Съвета на ЕС през 2018 г.

През отчетната година започна подготовката за поемане на председателството на Съвета на ЕС от България през 2018 г. Бяха създадени нови структурни звена в МВнР – политическо ръководство, вътрешноведомствена работна група и секретариат на Председателството, утвърдено на 24 юли 2014 г. със заповед на министъра.

Бяха подготвени промени в националния координационен механизъм за участие на България в процеса на вземане на решения в ЕС с цел неговото допълнително оптимизиране на база на натрупания ценен седем-годишен опит като член на ЕС и бе проведена Координационна среща за подготовка на Триото от председателства на Съвета на ЕС – Обединеното кралство-Естония-България.

МВнР и посолството ни в Пхенян изпълниха ангажиментите на Република България като местен ротационен председател на Съвета на ЕС в КНДР за периода юли-декември 2014 г.
Пълноценно участие във формирането и реализацията на политиките на ЕС по ключови за Съюза и страната въпроси.

През отчетния период МВнР подготви участието на България на заседанията на КОПС, КОРЕПЕР II, ВК, на които последователно бяха защитавани българските позиции. Изготвени бяха материали и указания за участието на българските представители в заседания на различните работни групи; изказвания, аналитични, информационни и справочни материали за участието в Съвет „Външни работи, „Гимних”, Европейски съвет, редовния месечен брифинг за посолствата на 28-те държавите-членки на ЕС преди Съвет „Външни работи”, 69-та сесия на Общото събрание на ООН, Годишната конференция на Европейската агенция по отбрана и др. Проведени бяха заседания на Междуведомствения съвет по участието на Република България в НАТО и ОПСО. МВнР подготви участието на българската страна в редица двустранни консултации по въпросите на Европейския съюз (на всички равнища) през 2014 г., като част от дейностите, които допринасят по най-ефективен начин за реализиране на националните интереси по важни за страната въпроси. • Принос към политиката на разширяване на ЕС.

България продължи да участва активно във формулирането на позициите на ЕС в рамките на преговорния процес със страните, преговарящи за членство, съобразно с приетите принципи и условия на политиката на разширяване на ЕС и спецификите на националния интерес.

 • Участие в дискусиите и вземането на решения по Икономическия и паричен съюз.

През 2014 г. МВнР продължи текущата дейност за ефективна подготовка и оординация на националните позиции съвместно с другите компетентни ведомства за заседанията на КОРЕПЕР II, Съвет „Общи въпроси”, ЕКОФИН, Европейски съвет и руги многостранни формати.

 • Кохезионна политика 2014-2020 г.

В условията на бюджетни ограничения и произтичащите от това преразпределения на общия бюджет успешно бе отстоявана позицията, че Кохезионната политика трябва да остане основен инструмент за стимулиране на развитието в Съюза, за намаляване на различията в нивата на икономическото и социалното развитие на регионите и за остигане на териториално сближаване.

 • Секторни политики на ЕС.

През 2014 г., МВнР продължи да ръководи и контролира цялостната дейност по участието на Република България в процеса на вземане на решения в ЕС и да осигурява провеждането на единна национална политика на България по всички въпроси, свързани с ЕС. МВнР редовно съгласуваше и изпращаше указания до ПП към ЕС за участие в работата на Комитета на постоянните представители (КОРЕПЕР II) и техните заместници (КОРЕПЕР I).

 • План за инвестиции на ЕС за периода 2015 г. – 2017 г.

България подкрепя новата инициатива на Европейската инвестиционна банка и Европейската комисия, от 26 ноември т.г., за мобилизиране на 300 милиарда евро като допълнителни публични и частни инвестиции за следващите 3 години в реалната икономика.

 • Трансатлантически отношения

МВнР участва в подготовката на редица форуми, като: на Срещата на върха ЕС-Канада на 26 септември 2014 г. в Отава; работна група в МВнР за приемане „пътна карта” с конкретна времева рамка за премахване на визовите ограничения за български граждани от страна на Канада.

 • Санкционен режим на ЕС по отношение на Руската федерация.

МВнР координираше въвеждането, изменението и изпълнението на санкционния режим на ЕС по отношение на: определени лица, образувания и органи с оглед на ситуацията в Украйна и Руската федерация; вноса в ЕС на стоки с произход от Крим или Севастопол във връзка с незаконното им анексиране; ръководителите на Приднестровския район на Република Молдова .

 • Двустранни консултации:

 • Политически консултации между България и Австрия на 24 февруари 2014 г..;

 • Политически консултации между България и Колумбия на 9 април 2014г.

 • Политически консултации на равнище политически директори между България и Финландия на 6 юни 2014.

 • Двустранни консултации между Република България и Кралство Белгия на ниво политически директори, 26 ноември 2014 г.

 • Двустранни политически консултации между представители Република България и Руската Федерация на ниво заместник-министри на външните работи на 1 декември 2014 г.;

 • Двустранни политически консултации между представители на Република България и Република Корея на ниво генерални директори на 4 декември 2014 г.

 • Енергийна сигурност

 • На 24 февруари 2014 г. в Будапеща се състоя срещата на ниво министри на външните работи на страните от Вишеградската група и България, Румъния и Гърция, в която взе участие и представител на МВнР. Основни теми: Източно партньорство и ситуацията в Украйна; Енергетика, енергийна сигурност и климатични промени; Нелегалната миграция, Западни Балкани.

 • На 15 април 2014г. в МВнР се проведе първата експертна среща на представители на страните от Вишеградската група, България, Гърция и Румъния.;

 • Представител на МВнР участва в Международна конференция по газ и нефт, Букурещ, Румъния, 18-19 ноември 2014 г.

 • Подготмени бяха материалите за участие на българска делегация, водена от министър Митов в Среща на високо равнище по Енергийните и икономически въпроси, организираната от Атлантическия Съвет, Истанбул, Турция, 20-22 ноември 2014 г.

 • През 2014 г. България участва пълноценно в механизмите на сътрудничеството между ЕС и АСЕАН и в различни прояви по линия на АСЕМ: 10-та Среща на върха на АСЕМ и срещата на външните министри на ЕС и АСЕАН; участие в 31-та и 32-та среща на Борда на директорите на фондация Азия – Европа (АСЕФ). Осигурява се активно участие в работата на различните институции на ЕС и във формирането на политиката и позициите на ЕС по въпроси от ОВППС,
 1. Осигуряване на участието на България в дейността на НАТО
 • Участие във формирането на политиките на НАТО.

През отчетния период бяха изготвени изказвания и информационни материали във връзка с българското участие в срещи и мероприятия по линия на НАТО. Осъществявано бе оперативното ръководство на дейността на дипломатическото представителство на България към НАТО в Брюксел, включващо подготовката на указания от страна на МВнР, позиции и становища. Извършена бе необходимата политическа, административна и логистична подготовка по участие в срещи на високо и най-високо равнище на НАТО, сред които:

- В периода 31 януари – 2 февруари 2014 г. президентът Росен Плевнелиев взе участие в годишната международна конференция по сигурността в Мюнхен, в която участва в дискусия на тема „Сигурност и бъдеще на европейската отбрана”;

- В периода 9-11 март 2014 г. бяха проведени двустранни консултации с Черна гора по въпросите на НАТО и евроатлантическата интеграция на ниво генерален директор. От българска страна бе изразена готовността за оказване на подкрепа на Черна гора в евроатлантическата интеграция, в контекста и на подновения Меморандум за сътрудничество в областта на европейската и евро-атлантическа интеграция.

- На 1-2 април 2014 г. се проведе среща на министрите на външните работи на НАТО в Брюксел, в която участва министър Кристиан Вигенин. Теми на срещата бяха спешни мерки в подкрепа на Украйна и държавите от Източното партньорство, преглед на сътрудничеството с Русия в светлината на настоящата криза, подготовката на съмита на НАТО през септември 2014 г. в Уелс, Великобритания, бъдещето на мисията в Афганистан и отношенията с държавите от Истанбулската инициатива за сътрудничество.

- На 3-4 април 2014 г. бе проведена Международна конференция, посветена на десетата годишнина от членството на страната ни в НАТО, проведена във Военния клуб. В конференцията взеха участие президентът Росен Плевнелиев и министърът на външните работи Кристиан Вигенин.

- На 10-11 април 2014 г. на посещение в София бе Генералният секретар на НАТО, Андерс Фог Расмусен, който се срещна с президента Росен Плевнелиев, министър Кристиан Вигенин, министъра на отбраната Ангел Найденов, и представители на Атлантическия клуб.

- В периода 14-16 май 2014 г. заместник-министър Тодор Чуров се включи във форума за външна политика и сигурност GLOBSEC 2014, състоял се в Братислава. Теми на форума бяха противоракетната отбрана на НАТО, ситуацията в Украйна, Афганистан, сътрудничеството в рамките на Вишеградската група и политическият ислям в арабските страни.

- На 24-25 юни 2014 г. министър Вигенин взе участие в среща на министрите на външните работи на НАТО в Брюксел.Продължи подготовката за обучение на либийски военнослужещи на полигона в с. Ново село. Бяха проведени координационни срещи с американската страна, на които българската страна бе информирана за напредъка на преговорите между САЩ и Либия по финансовото обезпечаване на съвместното обучение. Бе обсъдено и съвместното обучение и подготовка от американски инструктори на представители на въоръжените сили на Либия.

- МВнР подготви участието на Република България в срещата на високо равнище на НАТО в Уелс, Великобритания (4-5 септември 2014 г.). Българска делегация бе водена от президента Росен Плевнелиев и в нея участваха министъра на външните работи Даниел Митов и министъра на отбраната Велизар Шаламанов.

- На 19 септември 2014 г. в МВнР под председателството на г-н Даниел Митов, министър на външните работи, се проведе оперативно заседание на Междуведомствения съвет по участието на България в НАТО и ОПСО (МСУНО). На заседанието бе направен преглед на изпълнението на решенията, взети на предишното заседание на МСУНО (13 февруари 2014 г.).

- През м. декември бе осъществена подготовката и участието на страната ни в Срещата на министрите на външните работи на НАТО в Брюксел на 2 декември. На срещата бе направен преглед и оценка на изпълнението на решенията от срещата на върха на Алианса в Уелс (4-5 септември 2014 г.).

- В рамките на Срещата на министрите на външните работи на НАТО в Брюксел на 2 декември, министър Даниел Митов се срещна със своя американски, турски и грузински колега. По време на разговорите бяха засегнати въпроси на двустранните отношения и сътрудничеството в рамките на НАТО.


 1. Участие в Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа

При отстояване на българските интереси, през отчетния период бе осигурен принос в подготовката на решенията на 21-то заседание на Съвета на министрите на външните работи на държавите-участнички в ОССЕ (Базел, 4-5 декември 2014 г.). Ръководител на българската делегация бе министърът на външните работи, г-н Даниел Митов, който взе участие в работната вечеря на министерите на външните работи на ОССЕ на 3 декември т.г., с тематичен фокус върху ролята на ОССЕ за урегулиране на кризата в Украйна, в работния обяд на ръководителите на делегации на 4 декември т.г., посветен на инициативата на Швейцарското председателство на ОССЕ за създаването на „Панел на изявените личности” по линия на процеса „Хелзинки + 40” за реформиране на организацията и в пленарната сесия на Съвета на министрите на ОССЕ.

В рамките на форума министър Митов проведе двустранни срещи с министъра на външните работи на Канада Джон Беърд, представителя на ОССЕ по свободата на медиите Дуня Миятовия и ГС на ОССЕ посланик Ламберо Заниер.

През 2014 г. по покана на федералния президент и министър на външните работи на Швейцария и действащ Председател на ОССЕ, ДидиеБуркхалтер, министърът на външните работи Даниел Митов взе участие и в извънредната среща на министрите на външните работи на държавите-участнички в ОССЕ на тема „Справяне с кризата на европейската сигурност: пътят напред и ролята на ОССЕ”, която се проведена в рамките на 69-та сесия на ОС на ООН (Ню Йорк, 26 септември 2014 г.).

МВнР участва в Годишната среща за оценка на изпълнението на задълженията в областта на политико-военното измерение на ОССЕ (март 2014 г.), със специален фокус върху де-ескалация на кризата в Украйна и засилване възможностите на ОССЕ да отговаря на новите заплахи пред сигурността в зоната на ОССЕ, при взаимодействие с НАТО, ЕС и други компетентни организации.

МВнР участва в Годишната конференция-преглед на ОССЕ по въпросите на сигурността (юни 2014 г.), Дните на сигурността под егидата на ГС на ОССЕ (октомври 2014 г.), както и в инициативите на Швейцарското председателство на ОССЕ през 2014 г. относно ролята на организацията за урегулиране на конфликта в Украйна по мирен път.

През отчетния период бяха проведени двустранни консултации и разговори със САЩ, Швейцария, Австрия, Украйна, Турция, Сърбия, РФ и др. по въпроси от дневния ред на ОССЕ, с акцент върху политико-военното измерение на сигурността и перспективите за оптимизиране дейността на организацията.


 1. Укрепване на регионалната сигурност

Като страна-участник в Многонационалните мирни сили за Югоизточна Европа (ММСЮИЕ), България даде своя принос за превръщането на Процеса от срещи на министрите на отбраната от Югоизточна Европа (South-Eastern Europe Defence Ministerial Process - SEDM) в основен форум за сътрудничество и диалог по въпроси на регионалната сигурност и отбрана, включително чрез подкрепа на усилията на страните от региона за засилване на процесите на интеграция в евро-атлантическите структури.

Ръководител на българската делегация на Годишната среща на министрите на отбраната от Югоизточна Европа (SEDM), която се проведе на 16 октомври 2014 г. в Будва, Черна гора, бе министърът на отбраната Велизар Шаламанов, като в състава й бе включен и българският посланик в Подгорица Младен Червеняков. В рамките на форума бе договорен график за разполагане на Щаба на бригада Югоизточна Европа (SEEBRIG) до 2035 г. на ротационен принцип между България, Турция и Гърция за период от шест години. В съответствие с това важно за страната ни решение, България ще поеме домакинството на Щаба на Бригадата след Гърция - в периода 2017 г. – 2023 г.

След незаконното анексиране на Крим от Руската федерация и по молба на Украйна, България пое предсрочно през м. май 2014 г. ротационното командване на Оперативната група за военноморско сътрудничество в Черно море (BLACKSEAFOR).

През 2014 г. България бе ротационен председател и на изпълнението на Документа за мерките за укрепване на доверието и сигурността във военноморската област (МУДС) в Черно море. На 12 декември 2014 г. във Виена се проведе 12-та годишна среща на страните по Документа за МУДС в Черно море, под председателството на България. В рамките на тази среща България предаде кортика (символ на председателя) на Румъния, която ще председателства изпълнението на Документа по МУДС във военноморската област в Черно море през 2015 г.

В съответствие с решенията на НАТО и ЕС по отношение на Руската федерация, България замрази, в качеството си на председател и на двата формата, планирането и провеждането на всякакви военноморски дейности и учения в Черно море, до намирането на трайно мирно решение на кризата в Украйна.
Организационни структури, участващи в програмата и отговорност за изпълнение на целите

В изпълнението на програмата участват министърът на външните работи, Политическия кабинет, Генерална дирекция „Политически въпроси”, дирекция „ОВППС на ЕС” и дирекция „НАТО и регионална сигурност” Междуведомствен съвет по участието на България в НАТО и ОПСО на ЕС (МСУНО), под председателството на министъра на външните работи, създаден с ПМС №71/19.04.2005 г., изменено и допълнено от 04.09.2012 г., дипломатическите и постоянните представителства на Република България.
Приложение № 6 – Отчет на разходите по бюджетните програми / за програма №5/


Бюджетна програма " Принос за формиране на политики на ЕС и НАТО"

Закон 2014 г.

Уточнен план към 31.12.2014 г.

Отчет към 31.12.2014 г.

І.

Общо ведомствени разходи:

326 000

352 468

326 774

 

Персонал

0

0

0

 

Издръжка

326 000

352 468

326 774

 

Капиталови разходи

0

0

0

1

Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:

326 000

352 468

326 774

 

Персонал

0

0

0

 

Издръжка

326 000

352 468

326 774

 

Капиталови разходи

0

0

0

2

Ведомствени разходи по други бюджети, сметки за средства от ЕС и чужди средства

0

0

0

 

Персонал

 

 

 

 

Издръжка

 

 

 

 

Капиталови разходи

 

 

 

 

Администрирани разходни показатели **

 

 

 

ІІ.

Администрирани разходни показатели по бюджета

0

5 006 401

5 006 400

 

1 Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности /Главна квартира НАТО/

 

5 006 401

5 006 400

 

 

 

 

 

ІІІ.

Администрирани разходни показатели по други бюджети, сметки за средства от ЕС и чужди средства

0

0

0

 

 

 

 

 

 

Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.):

0

5 006 401

5 006 400

 

 

 

 

 

 

Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.):

326 000

5 358 869

5 333 174

 

 

 

 

 

 

Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.):

326 000

5 358 869

5 333 174

 

Численост на щатния персонал

 

 

 

 

Численост на извънщатния персонал

 

 

 Целеви стойности по показателите за изпълнение *


ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Целева стойност

Програма № 5

 

 

 

Показатели за изпълнение

Мерна единица

Прогноза 2014 г.

Отчет към 31.12.2014 г.

 

 

 

 

Подготовка/участие на заседания на Съвет „Външни работи”

Брой

11

11

Подготовка/участие на заседания на външните министри – формат Гимних

Брой

2

21

Участия на дипломати от ЦУ на МВнР в заседания на работните групи по ОВППС

 Брой

300

300

Подготвени участия в срещи на високо и най-високо равнище на НАТО /президент, председател на Народно събрание, министър-председател и министър на външните работи/

Брой

3

3

Участия в заседания, сесии и форуми на експертно ниво на НАТО

 Брой

17

17

Двустранни политически консултации с МВнР на страни-членки на НАТО по въпроси на сигурността

Брой

4

4

Двустранни политически консултации с МВнР на страни-партньори на НАТО от Западните Балкани и Черноморския регион по въпроси на сигурността

Брой

3

3

Проекти, свързани с изпълнението на ангажиментите на България като Посолство за контакт на НАТО

Брой

6

6

Участие в курсове по въпроси на международната сигурност

Брой

5

6

Български граждани, работещи в международния секретариат и международния военен НАТО


 Брой
Външни фактори, които могат да окажат въздействие върху постигането на целите на програмата

 • Екстензивната и интензивна работа в полето на експортния контрол например, в условията на свит кадрови потенциал, бе често за сметка на други текущи задачи в международен аспект и на потенциала за поемане на инициативи в международен формат;

 • Неблагоприятни промени в икономическата среда и бюджетни рестрикции затрудняват силно дейността във всички направления и влияят негативно за постигане на резултати;

 • Съкращаването на финансовите средства и щата на ЦУ и в ДКП затрудни работата и ограничи възможностите за участие в планирани мероприятия, заседания и формати по Източно партньорство. България практически не участва в многостранното измерение на тази инициатива, както и в дейността в т.нар. водещи инициативи по тази линия, в организираните семинари и т.н.;

 • Други фактори са влошаване на ситуацията в критични региони /Северна Африка, Близък изток/ и страни като Пакистан, Индия и др.;

 • Политически кризи, промени в политическата конфигурация и в ръководството на отделни държави в резултат на редовни или предсрочни парламентарни избори, се отразяват на интензитета на контактите и доведоха до забавяне или отлагане за по-късен период на договорени посещения и срещи на най-високо и високо политическо равнище или до забавяне реализирането на някои инициативи или договорености;

 • Състоянието на кадровия състав на Дипломатическата служба в някои отношения ограничава потенциала за ефективната защита на българските национални интереси.


Информация за наличността и качеството на данните

  • Отчетите за дейността на МВнР и задграничните представителства;

  • Доклади и данни на институциите на ЕС и от заседанията на Съвет „Външни работи” и работните органи на ЕС;

 • Статистическите данни на АЧИ, МИЕТ и МФ;

 • Доклади и данни на институциите на ЕС и от заседанията на Съвет „Външни работи”, Съвет „Общи въпроси” и работните органи на ЕС; доклади от ПП към ЕС;

 • Информации, паметни бележки от срещи/събития на двустранна и многостранна основа;

 • Решения на МСУНО;

 • Становища по дневния ред на заседанията на МВС по ОИ и СД и МКЕКНОМУ;

 • Постановения и Решения на МС;

 • Информация от ПП във Виена и от Делегация към НАТО;

 • Информации и доклади от участията в международни форуми, заседания на НАТО, ОССЕ, ЕС, ООН, двустранни и многостранни консултации;

 • Участия в други международни форуми.Отговорност за изпълнението на програмата

Програмен ръководител е определен от министъра на външните работи съгласно Заповед на министъра на външните работи № 95-00-28/ 30.01.2014 г.

Сподели с приятели:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница