Отчет за управлението 2 баланс 13 отчет за приходите и разходите 14страница1/3
Дата20.03.2017
Размер499.27 Kb.
Размер499.27 Kb.
  1   2   3


ЗЛАТЕН ЛЕВ ХОЛДИНГ АД


ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ31.12.2005


СЪДЪРЖАНИЕ СТРАНИЦА

ОТЧЕТ ЗА УПРАВЛЕНИЕТО 2

БАЛАНС 13

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ 14

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК 15

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ 16

СЧЕТОВОДНА ПОЛИТИКА 17

БЕЛЕЖКИ КЪМ ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ 21

ОДИТОРСКИ ДОКЛАД 31

ОТЧЕТ ЗА УПРАВЛЕНИЕТО
НА “ЗЛАТЕН ЛЕВ ХОЛДИНГ” АД

ЗА 2005 ГОДИНА

Изминалата 2005 година бе успешна година за "Златен лев Холдинг" АД и нейните акционери. Дружеството продължи да се утвърждава като стабилен икономически субект и фактор за преструктуриране на управляваните дружества.


През 2005 година “Златен лев Холдинг” АД направи две важни крачки в своето развитие:

 1. Внесе официално заявление за регистриране като публично дружество в КФН и

 2. Промени съществено капиталовата си структура.

Практически Холдингът навлиза в 2006 г. като публично дружество и с нов акционерен капитал от 6 482 960 лв. като разпредели през отчетната година дивидент в размер на 1 296 392 лв.


Извършените от "Златен лев Холдинг" АД сделки с акции от инвестиционния му портфейл бяха основно насочени към неговото оптимизиране и реализация на по-висока доходност. Основните сделки бяха свързани предимно с увеличаване дела на "Златен лев Холдинг" АД в предприятия, развиващи нови проекти и към намаляване на дела в дружества, чиито акции можеха да се продадат изгодно.
През 2005 г. бяха придобити следните акции:

100 000 акции от увеличението на капитала на “Елпром-Елин” АД на обща стойност

110 000 лв.635 дяла от увеличението на капитала на “Водица Ботълинг”ООД на обща стойност

317 500 лв.48 дяла от капитала на “Агровитал” ООД на обща стойност 2400 лв.

7196 дяла от увеличението на капитала на “Агровитал” ООД на обща стойност 359 800 лв.

2500 дяла от увеличението на капитала на “Златен лев Трейдинг” ЕООД на обща стойност

250 000 лв.


През 2005 г. бяха продадени следните по-значими пакети акции:36 073 бр. акции от капитала на “Оргахим” АД на обща стойност 1 335 хил. лв.

30 116 бр. акции капитала на “Биовет” АД на обща стойност 474 хил. лв.

3 701 бр. акции капитала на “Неохим” АД на обща стойност 112 хил. лв.

982 дяла от капитала на “Агровитал” ООД на обща стойност 49 хил. лв.

108 397 бр. акции от капитала на “Химко” АД на обща стойност 134 хил. лв.

Въпреки променливата икономическа конюнктура и мащабната ни инвестиционна програма, “Златен лев Холдинг” АД успя да реализира печалба след данъчно облагане в размер на 1 804 хил. лв. или с 1 176 хил. лв. повече от предходната година (увеличение 284 %).


I. ИЗЛОЖЕНИЕ НА РАЗВИТИЕТО НА ДЕЙНОСТТА И СЪСТОЯНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО, КАКТО И НА БЪДЕЩИТЕ ПЕРСПЕКТИВИ
Съотношението между различните активи в инвестиционния портфейл през 2005 г. варираше, тъй като ръководството на Холдинга променяше структурата на портфейла на база направените анализи на предприятията от портфейла, текущите прогнози за развитието на реалната икономика и капиталовите пазари.
Дейността на “Златен лев Холдинг” АД през текущата финансова година беше насочена в няколко приоритетни направления:

 • Развитие и обновяване на дъщерните дружества на Холдинга.

 • Осигуряване на финансиране за дъщерните дружества.

 • Преструктуриране на портфейла от миноритарни участия.

 • Подобряване административния капацитет за обслужване на акционерите.

В резултат на тяхното изпълнение настъпиха изменения в структурата на активите и на инвестиционния портфейл на дружеството. Дългосрочните инвестиции под формата на дългосрочни финансови активи в края на 2005 г. нарастнаха до 13 252 хил. лв. и формират 73,86 % от активите спрямо 51,2% през предходната 2004 г.


Към края на 2005 г. “Златен лев Холдинг” АД притежава контролни пакети акции от 7 дружества при следната структура на инвестициите в тях:


Освен в акции, Холдингът е предоставил значителна част от финансовия си ресурс като заеми към дъщерните дружества с общ размер към 31.12.2005 г. от 3 061 хил. лв.

ОСНОВНИ ПАРАМЕТРИ НА ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

А. Разходи на дружеството
През отчетната 2005 г. в дружеството са извършени разходи за дейността в размер на 250 хил. лв., които са разпределени както следва: 74,7% от тях са разходи за оперативна дейност и финансови разходи 25,3%.
Разходите за оперативна дейност са в размер на 184 хил. лв. Най-голям относителен дял имат разходите за персонала – 44,6% от оперативните разходи. Те обаче намаляват и в абсолютен обем и в относителен дял спрямо 2004 г. Следват разходите за външни услуги (намаление от 89 на 65 хил. лв.). Увеличение бележат единствено други разходи (21 хил. лв.) главно поради извършените специфични разходи по изплащането на дивиденти и по регистрацията на емисията акции в КФН и на БФБ.
Финансовите разходи са в размер на 64 хил. лв. Отрицателните разлики от операции с финансови активи и инструменти заемат основна част от финансовите разходи и възлизат на 39 хил лв. Разходите за комисионни и др. такси за услуги са в размер на 24 хил. лв. или под 10 % от сумата на разходите. Разходите за лихви са в размер на 1 хил. лв. или 0,02 % от сумата на финансовите разходи.

Независимо от отчетената инфлация през годината, както и от извънредните разходи по администрирането на емисиите, Дружеството приключва 2005 финансова година с намалени разходи спрямо предходната финансова година. Това е резултат на системните услилия на ръководството в интерес на акционерите.


Б. Приходи на дружеството
Най-значителен дял в общия размер на приходите заемат финансовите приходи – 99,8 %. Те са формирани както следва:
Приходите от лихви са в размер на 507 хил. лв.
Положителните разлики от операции с финансови активи и инструменти са в размер на 1 575 хил. лв.

Приходи от дивиденти – 11 хил. лв.

В. Активи на дружеството
Дълготрайните нефинансови активи, заемат малък дял от всички активи на дружеството и са основно вземания от дъщерни дружества.
Дългосрочните финансови активи в размер на 13 252 хил. лв. или 72,6% от общата стойност на дълготрайните активи. Най-значителен е делът на дългосрочните инвестиции в дъщерни дружества (41,2% от всички активи. Останалите участия са разпределени в участия в асоциирани предприятия и малцинствени участия в други предприятия – 5 636 хил. лв.
Краткотрайните активи заемат дял от 26,07 % и са структурирани по следния начин:

 • Краткосрочни вземания от свързани предприятия - 3 768 хил. лв. – 20,7% от всички активи.

 • Парични средства - в размер на 901 хил. лв. или 5 % от общата стойност на активите.

 • Други вземания - 36 хил. лв.

 • Данъци за възтановяване – 14 хил. лв.

 • Краткосрочни финансови активи - 7 хил. лв.Г. Пасиви на дружеството
Собственият капитал на дружеството към 31.12.2005 г. е в размер на 17 364 хил. лв. или 96,87 % от общата сума на пасивите на дружеството и е разпределен както следва:

 • Основен капитал – 6 482 хил. лв.

 • Премии от емисия – 432 хил. лв.

 • Резерв от последващи оценки на активите и пасивите – 4 679 хил. лв.

 • Резерви – 148 хил. лв.

 • Резултат от предходни периоди – 3 819 хил. лв.

 • Текущ финансов резултат – 1 804 хил. лв.


Краткосрочните пасиви на дружеството възлизат на 577 хил. лв. (2,9 % от общата сума на пасивите), представляващи задължения към акционерите по неполучени дивиденти.
Във връзка с така изложените параметри на годишния финансов отчет основните параметри на показателите за финансов анализ на дейността имат следните стойноти: 1. ЛИКВИДНОСТ:
Показател

31.12.2003

31.12.2004

31.12.2005

Коефициент на обща ликвидност

18,31

98,34

77,95


Основни фактори за подобряване на този показател са вливането на свеж финасов ресурс и намаляване на задълженията. От продажбите на своите миноритарни дялове в предприятията "Златен лев Холдинг" АД може да акумулира съществени парични потоци, които да поддържат добрата ликвидност на дружеството.
 1. КАПИТАЛОВИ РЕСУРСИ

Акумулираните от "Златен лев Холдинг" АД капиталови ресурси са предимно формирани от резерва от последващи оценки на активи и пасиви и по - конкретно на акциите в миноритарни участия, независимо от извършваните през отчетния период продажби на акции на “Химко” АД, “Биовет” АД, “Неохим” АД и др., в които "Златен лев Холдинг" АД има малцинствено участие. Причината за това е счетоводна. С публичния статут на дружеството идва задължението за счетоводно приключване на годината по МСФО. Според тях портфейлните инвестиции, държани за продажба, се преоценяват и Дружеството е приело политика за оценяване по справедлива стойност, а когато е възможно - по борсова цена. В резултат на високите борсови цени на портфейлните инвестиции на дружеството резервът от преоценки нарастна. Този резерв съпоставен с края на 2004 г., когато той е бил на стойност от 2 599 хил. лв., към 31.12.2005 г. достига стойност от 4 679 хил. лв., което е увеличение с около 2,1 млн. лв. или с 81,1 %.


Това се отразява и на показателите за финасова автономност и задлъжнялост:


Показател

31.12.2003

31.12.2004

31.12.2005

Коефициент на финансова автономност

24,92

23,14

30,153. РЕЗУЛТАТИ ОТ ДЕЙНОСТТА
“Златен лев Холдинг” АД е сред редките изключения на дружества с положителен финансов резултат през цялата своя история. При това, печалбите са били значими за размера на бизнеса. Друга особеност на печалбите на дружеството е тяхната вариабилност, поради влиянието на случайни и трудно предсказуеми фактори като дискретни сделки с акции от портфейла. Динамиката на печалбата през последните три финансови години е добър пример за това. През отчетната 2003 г. тя достигна впечатляващите 7 111 хил. лв., основно в резултат на продажбата на пакета акции от “Пиринско пиво” АД на световния пивоварен гигант “Карлсберг”. През 2004 г., печалбата беше 638 хил. лв. През текущата 2005 г. печалбата отново нарастна до 1 804 хил. лв.


Като при типично холдингово дружество, приходите и разходите от оперативната дейността се запазват много устойчиви и най-важното второстепенни за финансовия резултат. Като цяло може да се заключи, че решаващи за успеха на Холдинга са приходите и разходите от финансовата дейност.
Най-значителни са приходите, реализирани от продажба на акции. Делът, който заемат тези приходи в общите приходи на дружеството за последната финасова година е 74,7 %. Следват приходите от лихви по заеми към дъщерните дружества.

“Златен лев Холдинг” АД - неконсолидиран отчет


2005г.

2004г.

2003г.

2002г.

Приходи хил. лв

2 009

1.001

7.436

835

Разходи хил. лв

250

254

245

133

Финансов резултат хил. лв

1 804

638

7.111

586

Приход на 1 акция лв.

0,31

0.77

5.73

0.64

Печалба на 1 акция лв.

0,28

0.49

5.49

0.45

Дивидент на 1 акция лв.

1.00*

0

0

0

* Дивидентът е разпределен на база капитал 1 296 392, резпределен на 1 296 392 броя акции с номинал 1 лев всяка една, преди увеличението на капитала на 6 481 960 броя акции.
За отчетната година дружеството има начислени данъци:

 • Корпоративен данък върху печалбата в размер на 45 хил. лв.II. ВАЖНИ СЪБИТИЯ, НАСТЪПИЛИ СЛЕД ГОДИШНОТО СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ
След годишното счетоводно приключване до момента на предаване на отчета за управлението, не са настъпили важни събития в дейността на дружеството.

III. ВАЖНИ НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ
Дружеството не извършва собствена изследователска и иновационна дейност, както и трансфер на иновации. През текущата година също няма потребност дружеството да заделя средства за научни изследвания и разработки.
IV. ПРЕДВИЖДАНО РАЗВИТИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО
И през 2005 г. ръководството на “Златен лев Холдинг” АД ще се стреми да продължи успешното представяне на дружеството и утвърждаването му на българския капиталов пазар като стабилна и уважавана институция. С оглед провежданата инвестиционна програма в дружествата ни се очаква повишаване на рентабилността им в дългосрочен план. За целта дейността на “Златен лев Холдинг” АД ще е насочена в следните основни направления:


 • Преструктуриране на портфейла от акции в зависимост от стратегическите интереси и текущата икономическа конюнктура, с цел увеличаване на приходите в краткосрочен и дългосрочен план.

 • Ефективно управление на дъщерните дружества с цел повишаване капитализацията им, подпомагане при реализацията на продукцията и осигуряване на нужните инвестиции.

 • Ефективно управление на свободните парични ресурси.

Главна цел е повишаване рентабилността на дъщерните дружества, а оттам и повишаване на текущите приходи и печалбата, което ще доведе до още по-голямо нарастване на стойността на акциите на “Златен лев Холдинг” АД.


Факторите, които могат да повлияят негативно на развитието на дружеството през 2006 г. са следните:

 • По решение на Общото събрание на дъщерното дружество “Водица Ботълинг” ООД от 30.06.2005 г. поради финансови затруднения, вземания на “Златен лев Холдинг” АД в размер на 1 703 782 лв. са преоформени като временна безлихвена вноска на съдружник за срок от три години. Въпреки тази мярка, “Водица Ботълинг” ООД продължава да изпитва технологични, пазарни и финансови затруднения и рисковата експозиция на Холдинга в тази инвестиция нараства.

 • По решение на Съвета на директорите на “Златен лев Холдинг” АД от 15 август 2005 г., поради финансови затруднения на дъщерното дружество “Златен лев Трейдинг” ЕООД, вземания на Холдинга в размер на 1 238 000 лв. са преоформени като временна безлихвена вноска на съдружник за срок от три години. Тази стъпка също предполага нарастване на рисковата експозиция на Холдинга в тази инвестиция.

 • По решение на общото събрание на “Златен лев Холдинг” АД, проведено на 01.07.2005 г. част от печалбата в размер на 1 296 392 лв. е разпределена като дивидент. Към 31.12.2005 г. сумата за дивидента, дължим на акционерите възлиза на 516 хил. лв. Изплащането й през текущата година би довело до намаляване паричните наличности и може да влоши допълнително ликвидността на дружеството.V. ПРОМЯНА В ЦЕНАТА НА АКЦИИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО
През изминалата финансова година на официалния пазар “Българска фондова борса –София”АД не бяха търгувани акции на дружеството.
Съответно няма официална и представителна информация за цените на сделките с акции на дружеството на регистрационния сегмент на борсовия пазар.

Съветът на директорите притежава информация само за следните видове сделки: Прехвърляния на пакети на акционери с участие над 5% в капитала на дружеството.


През отчетната година такива сделки са били:

 1. Прехвърлянето на пакет от 310 396 стари акции от Бридмар Инвестмънтс Лтд, Кипър на Изола Бългериан Инвестмънтс ЕООД.

 2. Прехвърлянето на пакет от 78 350 стари акции от Хескет Ентерпрайсис Лтд, Кипър на Линдсел Ентерпрайсиз Лтд, Кипър.

 3. Прехвърлянето на пакет от 293 483 стари акции на група физически и юридически лица, вкл. членове на Съвета на директорите.

На 02 февруари 2006 г. Дружеството подаде документи за търгуване на емисията акции на официалния пазар на БФБ. Съвета на директорите на БФБ вписа емисията за търгуване на 13 март 2006 г. на “Неофициален пазар” на “БФБ – София” АД. Същата се търгува от 17 март 2006 г.VI. ЗАДЪЛЖЕНИЕ ЗА РАЗКРИВАНЕ
В съответствие с изискванията на ТЗ, ЗС и ЗППЦК дружеството оповестява следните данни:

 1. По чл. 94, ал.2 от ЗППЦК:

По т.4: Съветът на директорите на дружеството е в състав: Владимир Москов – Председател, Бисер Първулов, Петър Александров, Свилен Първулов - Членове, Никола Зикатанов – Изпълнителен директор, Христо Памукчиев – Изпълнителен директор. “Златен лев Холдинг” АД няма прокурист.

 • По т.5 : Лицата, които притежават повече от 10% от гласовете в Общото събрание или могат да го контролират са: Изола Бългериан Инвестмънтс ЕООД, София, Младост – 3, блок. 341, адрес на управление: София, ул. Постоянство, № 67Б. Притежава 1 591 070 нови акции или 24.55% от капитала. Линдсел Ентерпрайсиз Лтд., Кипър, гр. Никозия, Авеню “Архиепископ Макариос 3ти”, № 2-4, Кепитал Сентър. Притежава 411 850 нови акции или 6.35% от капитала.

 1. По чл. 247 ал.2 от ТЗ:

  1. Общата сума на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите е 50 400 лв.

  2. Притежаваните акции на дружеството от членовете на Съвета на директорите са:

Членовете на Съвета на директорите на “Златен лев Холдинг” АД притежават общо 969 255 броя акции от капитала на дружеството.

Притежаваните поотделно акции от членовете на СД са както следва:


 • Владимир Иванов Москов – 41 500 броя акции - 0,64% от капитала;

 • Никола Алексов Зикатанов – 47 670 броя акции - 0.74 % от капитала;

 • Христо Михов Памукчиев – 253 870 броя акции - 3.91 % от капитала;

 • Бисер Борисов Първулов – 302 355 броя акции- 4.66 % от капитала;

 • Свилен Борисов Първулов – 297 360 броя акции - 4.59 % от капитала;

 • Петър Симеонов Александров – 26 500 броя акции - 0,41% от капитала;  1. Членовете на Съвета на директорите на дружеството нямат специални права да придобиват акции и облигации от него.

  2. Членовете на Съвета на директорите участват както следва:


1. Владимир Иванов Москов - председател на СД

Изпълнителен директор на “Елпром Елин”АД – гр. Кубрат; • Председател на СД на “Мост”АД.

 • Член на СД на “Зенит” АД

 • Член на СД на “Новалис” АД.

 • Управител на “Старо лозе” ООД.


2. Христо Михов Памукчиев – изпълнителен директор

 • Председател на Съвета на директорите на “Българска Консултантска Група” АД;

 • Председател на СД на “Враца – Старт” АД (като представляващ “Златен лев Холдинг” АД).

 • Управител на “Билдинг Партнърс” ООД;

 • Контрольор на “Водица Ботълинг” ООД.3. Никола Алексов Зикатанов – изпълнителен директор

 • Изпълнителен директор на “Карат Електроникс” АД

 • Ню Сенчъри Холдингс базирани в Ню Йорк, САЩ. Ръководи и организира дейността им в страната вкл. чрез директни инвестиции в промишлеността, развитие на недвижими имоти и др. Управител на търговското представителство НСХ Адвайзърс Инк. и дъщерни фирми на Представител за България на групата частни инвестиционни фондове Ню Сенчъри фондовете – Изола Бългериан Инвестмънтс ЕООД, Прогрес Файнанс България ООД, Броудхърст България ЕООД, Алфа пропърти ЕООД, Бета пропърти ЕООД, Гама Пропърти ЕООД, СМА Индустриал ЕООД, София Пропъртис ООД, Нетбридж България ООД, ОКАЗИОН.БГ ООД и др.

 • Ограничено отговорен съдружник с различен дял във фирми от строителния сектор, селскостопанско производство, енергийна ефективност, търговия и др. – СД Агенция Прима, Алустайл ООД, Астрал ООД, Интербау ООД, Алекс ХиЗ ООД, Ес Ди Ай Сън Гард България ООД, Актив мениджмънт ООД, Агропрогрес ООД, Агровенчърс ООД, Агропрогрес Трейдинг ООД, ЕЕС - Енергийно Ефективни Системи ООД, Юнипласт ООД, като представлява следните фирми: СД “Агенция Прима”; Агропрогрес ООД.


4. Бисер Борисов Първулов – член на СД

 • Управител на “Златен лев Трейдинг” ЕООД, София

 • Изпълнителен директор на “Новалис” АД, Пазарджик

 • Изпълнителен директор на “Българска консултантска група” АД, София

 • Управител на “Еко-енергийни продукти” ООД, Пазарджик.

 • Член на СД на “Враца – Старт” АД (като представляващ “Златен лев Трейдинг” ЕООД).


5. Свилен Борисов Първулов – член на СД

 • Управител на “Златен лев Брокери” ООД, София

 • Член на Съвета на директорите на “Елпром-Елин” АД, Кубрат

 • Член на Съвета на директорите на “София Вилидж” АД, София6. Петър Симеонов Александров – член на СД

 • УД “Златен лев Капитал”АД – член на съвета на директорите;

 • “Водица Ботълинг” ООД – управител;

 • “Линдсел имобилен” ЕООД – управител.
  1. Няма договори по чл. 240Б от ТЗVIІ. ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРОГРАМАТА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА МЕЖДУНАРОДНО ПРИЗНАТИТЕ СТАНДАРТИ ЗА ДОБРО КОРПОРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ ПО ЧЛ. 94, АЛ. 2, Т. 3 ОТ ЗППЦК

"Златен лев Холдинг" АД има изготвена програма за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление. Тя е приета от Съвета на директорите на дружеството на 23 декември 2005 г., представена е на Комисията за финансов надзор и се изпълнява от дружеството.


Изпълнението на програмата за 2005 година в основни линии е следното:
 1. Не е променяна числеността на Съвета на директорите на дружеството.

 2. На проведеното на 1 юли 2005 г. Общо събрание на Дружеството, Валентин Стефанов Карабашев беше освободен от длъжността член на Съвета на директорите и на негово място беше избран Свилен Борисов Първулов.

 3. Съотношението между зависими и независими директори се е изменило, поради роднинската връзка между новият член на Съвета Свилен Първулов и досегашния член на Съвета Бисер Първулов, но останалите 4 членове на Съвета остават независими, с което е изпълнено изискването на чл.116а, ал. 2 от ЗППЦК.

 4. Мандата на избраните от Общото събрание на акционерите членове на Съвета на директорите съответства на законовите изисквания.

 5. Членовете на Съвета на директорите изпълняват съвестно своите отговорности; при вземане на решения се отнасят справедливо към акционерите; присъстват редовно на заседанията; спазват стандартите за делово поведение и етика; избягват действия, позиции или интереси, които са в конфликт с интересите на дружеството или които създават впечатление, че съществува такъв конфликт.

 6. Изпълнителните директори се отчитат редовно за дейността си пред Съвета на директорите.

 7. Установени са процедури за проверка и оценка за ефикасна защита на правата на акционерите, регламентирани в българското законодателство и особено в Закона за публично предлагане на ценни книжа.

 8. Продължава установената практика тримесечните и годишните отчети за
  дейността да се изготвят прецизно и своевременно и да се изпращат в определените срокове на Комисията за финансов надзор.

 9. Членовете на Съвета на директорите на дружеството контролират изпълнението на програмата за добро корпоративно управление със активното съдействие на директора за връзки с инвеститорите.

Членовете на Съвета на директорите на дружеството преценяват, че засега не се налагат промени в програмата за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление. Считат, че техните усилия и усилията на директора за връзки с инвеститорите трябва да бъдат насочени към по-нататъшното цялостно и прецизно изпълнение на приетата програма и процедурите към нея.VII. ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРЕЦЕНКА НА ДРУЖЕСТВОТО

Ръководството на “Златен лев Холдинг” АД препоръчва на всички заинтересовани да се запознаят с изготвения във връзка с искането за вписване в регистъра на публичните дружества Регистрационен документ (Проспект). Същият е на разположение в Комисията за финансов надзор, а също и в офиса на Дружеството.


Ръководството на “ Златен лев Холдинг” АД преценява, че информацията, която е оповестена във финансовия отчет и отчета за управление, е достатъчна, за да се получи вярна и точна представа за състоянието на дружеството за изминалата 2005 година.

Март, 2005 г.гр. София

Изпълнителни директори:


/Н. Зикатанов/ /Хр. Памукчиев/


Баланс

Активи

Бележки

31.12.2005

31.12.2004
Дългосрочни активи Активи
BGN'000

BGN'000
Дълготрайни материални активи

1

5

9
Дълготрайни нематериални активи

2

6

-
Дългосрочни финансови активи

3

13,252

9,300


13,263

9,309
Текущи активи

Вземания

4

3,768

5,178
Краткосрочни финансови активи

5

7

52
Парични средства

6

901

276
Разходи за бъдещи периоди

7

1

1


4,677

5,507

17,940

14,816Пасиви

Бележки

31.12.2005

31.12.2004
Капитал
BGN'000

BGN'000
Акционерен капитал

8

6,482

1,296
Резерви

9

5,259

3,179
Финансов резултат от предходни периоди

10

3,819

9,647
Финансов резултат от текущия период
1,804

638


17,364

14,760
Задължения

Краткосрочни задължения

12

576

56


576

56


17,940

14,816
Условни пасиви

15

196

70


24.03.2006 г. Изготвил: Кирил Илиев
Ръководител: Христо Памукчиев

Никола Зикатанов
Отчет за доходи

Бележка

31.12.2005

31.12.2004BGN’000

BGN’000

Финансови приходи
2,093

995

Финансови разходи
(64)

(49)

Административни разходи
(184)

(205)

Резултат от дейността
1,845

741

Други приходи
4

6

Печалба / загуба преди данъци
1,849

747

Данъци
(45)

(109)

Печалба / (загуба)
1,804

63824.03.2006 г. Изготвил: Кирил Илиев

Ръководител: Христо Памукчиев
Никола Зикатанов


ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК

на Златен лев Холдинг АД към 31.12.2005

 

Сума ( хил.лева)

Раздели, групи, статии

31.12.2005

31.12.2004

 

 

 

 

 

 

Нетна печалба след данъчно облагане

1,804

638

 

 

 

Коригирана с:

 

 

Амортизации

6

6

Промени на вземанията

1,410

(245)

Промени на краткосрочните финансови активи

45

15

Промени в разходите за бъдещи периоди, други активи и корекции

-

-

Промени на задълженията, други пасиви и корекции

520

4

Паричен поток от дейността

3,785

418

 

 

 

Парични потоци от инвестиционна дейност

(1,864)

(449)

 

 

 

Парични потоци от финансова дейност

(1,296)

-

 

 

 

Нетни парични потоци

625

(31)

Парични средства в началото на годината

276

307

Парични средства в края на периода

901

276


24.03.2006 г. Изготвил: Кирил Илиев


Ръководител: Христо Памукчиев
Никола Зикатанов


ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на Златен лев Холдинг АД към 31.12.2005
Основен капитал

Премии от емисии

Преоценъчен резерв

Други резерви

Финансов резултат

Общо собствен капитал

Салдо в началото на отчетния период

1,296

432

2,599

148

10,285

14,760

Финансов резултат за текущия период

-

-

-

-

1,804

1,804

Разпределение на финансов резултат

 

 

 

 

(6,482)

( 6,482)

- дивиденти

(1,296)

(1,296)

- увеличение на капитала

5,186


(5,186)

(5,186)

Именение от продажба на инвестиции(702)(702)

Последващи преоценки на финансови активи

-

-

2,7822,782

Други изменения

16

16

Салдо към края на отчетния период

6,482

432

4,679

148

5,623

17,364

24.03.2006 г. Изготвил: Кирил Илиев


Ръководител: Христо Памукчиев
Никола Зикатанов


СЧЕТОВОДНА ПОЛИТИКА
База за изготвяне на финансовите отчети
На територията на Република България действат Международните стандарти за финансови отчети, приети от Комисията на Европейския съюз. Международните стандарти за финансови отчети се приемат от Министерския съвет по предложение на министъра на финансите и стандартите се обнародват в “Държавен вестник”. Поради факта, че до момента не са обнародвани, за България през 2005 г. е приложима рамката на МСС, база 2002г.
Дружеството прилага Международни счетоводни стандарти през 2005 г. за първи път. Всички ефекти от преминаването от Национални счетоводни стандарти към Международни счетоводни стандарти (база 2002 г.) са оповестени в Бележка 16.
Ръководството представя своя финансов отчет към 31.12.2005 г., изготвен в съответствие с Международните счетоводни стандарти (МСС, база 2002)., което е и в съответствие с Националното счетоводно законодателство.

Финансовите отчети са представени в български лева (BGN), тъй като основните операции са в тази валута.Отчетна валута
Съгласно изискванията на българското законодателство Дружеството води счетоводните си регистри в Български лева (BGN).
Финансовите отчети са изготвени в хиляди български лева (BGN’000).
Фиксинг на някои валути към българския лев към 31.12.2005 г.
1 EUR = 1.95583 лева

1 USD = 1.65790 леваПризнаване на приходите и разходите
Оценка на приходите - Приходът се определя по справедливата стойност на полученото или подлежащото на получаване плащане под формата на парични средства или парични еквиваленти.
Приходът е формиран и на база принципа за начисляване за лихви, комисионни и др.
Приходите се отразяват във финансовия резултат за периода, през който е осъществена дейността, независимо от периода на изплащането им.
Разходите са начислени и оповестени в отчета за приходи и разходи, обхващайки целия период до края на финансовия период.
Дългосрочни финансови активи
Дългосрочните финансови активи са участия в капиталите на дъщерните и асоциираните дружества, както и такива с характер на малцинствено участие.
Първоначално активите се оценяват по цена на придобиване, която включва покупната цена и всички преки разходи по придобиването им.
Оценка след първоначалното признаване:

Инвестиции в дъщерни дружества - След първоначалното признаване като актив всеки отделен дълготраен финансов актив се отчита по цена на придобиване, намалена с натрупаната евентуална загуба от обезценка.
Инвестиции в други дружества – оценят се по справедлива стойност на база котировки купува на регулиран пазар. Резултата се формира окончателно при продажбата на инвестициите.

Депозити и предоставени заеми
Представят се в баланса по стойността на дължимата главница.
Лихвите се начисляват пропорционално на периода до падежа, а неполучената част от лихвите се отразява като вземане.

Дълготрайни материални активи
Дълготрайните материални активи представляват компютри, стопански инвентар и други ДМА, които имат цена на придобиване над 500 лева и самостоятелно определяем повече от едногодишен полезен срок на експлоатация.
Първоначално дълготрайните материални активи се оценяват по цена на придобиване, която включва покупната цена и всички преки разходи.
Последващи разходи - с последващите разходи, свързани с отделен материален дълготраен актив, се коригира балансовата стойност на актива, когато е вероятно предприятието да има икономическа изгода над тази от първоначално оценената стандартна ефективност на съществуващия актив.
Оценка след първоначалното признаване - След първоначалното признаване като актив всеки отделен дълготраен материален актив се отчита по цена на придобиване, намалена с начислените амортизации и натрупаната евентуална загуба от обезценка.
Дълготрайните материални активи се амортизират по линейния метод през техния полезен срок на експлоатация, като отчетната или преоценъчната им стойност се намалява до размера на остатъчната им стойност със следните годишни амортизационни норми:


 • Машини и съоръжения - 20%;

 • Стопански инвентар - 15%;

 • Други ДМА - 0 %.

Други ДМА представляват предмети на изкуството и не се амортизират.


Начисляването на амортизацията започва от месеца, следващ месеца, в който амортизуемият актив е придобит или въведен в употреба.
Когато остатъчната стойност на амортизуемия актив е незначителна по размер или процентно спрямо отчетната му стойност, тя се пренебрегва. Амотризуемата стойност на актива в тези случаи е равна на отчетната му стойност.

Нематериални дълготрайни активи
Нематериалните дълготрайни активи представляват програмни продукти и такси.

Първоначалната оценка на нематериални активи при придобиването им се оценява по цена на придобиване, която включва покупната цена и всички преки разходи за подготовка на актива за използването му по предназначение.
Оценката след първоначалното признаване - нематериалният актив се отчита по цена на придобиване (себестойност), намалена с натрупаната амортизация и евентуални натрупани загуби от обезценка.

Вземания
Като вземания са представени вземания от свързани лица, доставчици по аванси, вземания от клиенти по сключени договори, съдебни вземания и други. Вземанията се оповестяват по номинал, намалени с необходимата подоценка.

Краткосрочни финансови активи
Дружеството признава финансов актив, когато стане страна по договорните отношения на инструмента.
Дружеството отписва даден финансов актив или част от финансов актив когато изгуби контрол върху договорните права, които съставляват финансовия актив.
При първоначалното признаване на финансови активи, държани за търгуване дружеството ги оценява по себестойност, която е справедливата стойност на платеното за него насрещно възмездяване. Разходите по сделката се включват в първоначалната оценка на всички финансови активи.
След първоначалното придобиване финансовите активи, държани за търгуване се оценяват по справедлива стойност.
Разходи за бъдещи периоди
Предплатени разходи, които се отнасят за следващи отчетни периоди за които дружествата очакват бъдеща икономическа изгода.
Парични средства
Паричните средства и еквиваленти в лева са оценени по номинална стойност, а паричните средства и еквиваленти в чуждестранна валута по заключителния курс на Българска Народна Банка към 31.12.2005 г. Ежемесечно се извърша оценка заключителния месечен курс на БНБ за съответната валута.

Данъци

Според българското данъчно законодателство дружеството е задължено за данък печалба. Данъчната ставка за данък печалба е 15 % от облагаемата печалба. През 2004 година – 19.5 %.


Основен капитал
Основният капитал се представя по неговата номинална стойност съгласно съдебните решения за регистрацията му.
Краткосрочни пасиви
Като краткосрочни задължения се представени задължения към бюджета, към персонала, данъчни, към свързани лица и др.
Кредитен риск
Кредитният риск за дружеството е свързан преди всичко с неговите вземания от предоставени заеми на дружества от групата.
Сумите представени в баланса са на нетна база като се изключват провизиите за съмнителни вземания, оценени като такива от ръководството на база предишен опит и текущи икономически условия.Сподели с приятели:
  1   2   3


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница