Отчетен доклад на ръководството на регионална колегия на киип-русе за извършената дейност през отчетния периодДата15.01.2018
Размер282.63 Kb.
Размер282.63 Kb.


Редовно Общо отчетно събрание

на РК на КИИП - Русе

18.02.2017г.
ОТЧЕТЕН ДОКЛАД

НА РЪКОВОДСТВОТО НА РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ НА КИИП-РУСЕ

ЗА ИЗВЪРШЕНАТА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД

от 01.01.2016г. до 31.12.2016г.
Уважаеми Дами и Господа,

Уважаеми колеги, уважаеми гости
I. УВОД

Настоящото редовно Общо отчетно събрание на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране – Регионална колегия Русе се провежда съгласно чл. 5.2 (4) от Устава на КИИП във връзка с Глава 4, раздел II от ЗКАИИП / чл.27, ал.4, от ЗКАИИП/. Това е шестнадесетото (16) по ред събрание, вкл. проведените две извънредни, от създаване на Регионалната колегия на 15 ноември 2003г .

Съгласно измененията през 2013г. на чл.5.2. (4), т.1 от Устава на КИИП, редовното Общо отчетно събрание на регионалната колегия се свиква най-късно 40 дни преди ОС на КИИП, което съгласно чл.5.6. (2), се провежда до 31 Март на настоящата година.

А. Регионално ръководство:
Председател – инж. Деян Димитров

Зам. председател инж. Пламен Пенев


1. Секция КСС – инж. Пламен Пенев

2. Секция ТС и ТС – инж. Валери Матеев

3. Секция ГПГ – инж. Стоимен Стоянов

4. Секция ВС – инж. Тодорка Коева

5. Секция МДГ – инж. Йордан Иванов

6. Секция ЕАСТ – инж. Божин Ангелов

7. Секция ОВКХТГ – инж. Александър Александров

8. Секция Технологии – инж. Ангел Агаларов


Б. Контролен съвет:

1. инж. Румяна Милева – председател

2. инж.Красимир Михайлов – член

3. инж. Делян Радев – членII. ОСНОВНА ДЕЙНОСТ - Дейност по ОПРАВОМОЩАВАНЕ И РЕГИСТРАЦИЯ

На настоящото Общо редовно отчетно събрание се отчита дейността на РК Русе през отчетния период от 01.01.2016 г. до 31.12.2016 г.


1. Оправомощаване на членове с ПП

Една от основните дейности на КИИП съгласно чл.2.3. от Устава, е оправомощаване с ПП на своите членове. Изискванията, на които трябва да отговарят кандидатите за съответната ПП сме разглеждали на предишни срещи и събрания. Нормативните документи уреждащи тези въпроси са ЗКАИИП, Устава на КИИП, Наредба №2 за проектантската правоспособност. Същите могат да се видят в сайта на РК на КИИП Русе.

Удостоверенията за проектантска правоспособност, започвайки от 2011г. се издават само за съответната календарна година. Създаден е електронен регистър, в който е събрана база данни на всички инженери проектанти, членове на КИИП, вписани в съответните регистри, който следва да генерира автоматично удостоверенията за всяка следваща година, ако членския внос е платен в срока предвиден в Устава – до 20 декември на предходната година. Удостоверенията за 2017 г. бяха получени в края на м. декември 2016 г. и са раздадени на почти всички колеги, а тези които не са ги получили могат да направят това в офиса на РК Русе.

През 2016 год. бяха раздадени удостоверения на колегите, които желаят да разработват раздел ПБ по съответната проектна част, като такива се издадоха и за 2017 г.Всички удостоверения за ПП важат за една календарна година.

От таблицата по-долу се вижда броя на редовно отчетените членове и общия брой на делегатите по Регионални колегии:


Брой редовно отчетени членове и общ брой делегати по Регионални колегии

по ред

РК

Бр. редовно отчетени

Общ бр. делегати

1

Благоевград

279

11

2

Бургас

723

26

3

Варна

815

30

4

Велико Търново

242

9

5

Видин

80

4

6

Враца

115

5

7

Габрово

128

6

8

Добрич

130

6

9

Кърджали

161

7

10

Кюстендил

112

5

11

Ловеч

116

5

12

Монтана

93

5

13

Пазарджик

235

9

14

Перник

134

6

15

Плевен

199

8

16

Пловдив

1020

38

17

Разград

95

5

18

Русе

239

9

19

Силистра

103

5

20

Сливен

164

7

21

Смолян

178

7

22

София-град

5053

188

23

София-област

240

9

24

Стара Загора

433

17

25

Търговище

61

3

26

Хасково

246

10

27

Шумен

158

7

28

Ямбол

150

7

Общо:

11702

454


От следващата таблица се вижда какво е движението на членовете на КИИП Русе:

Справка за броя на членовете на РК- Русе, отчетени към 31.12.2016 г.

Таблица 1
Секция

ППП

ОПП

ЗЧ

2-ра

ОПП

2-ра ППП

ОПП

2-ра диплома

Общ брой членове

Отказал се

Починал

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

КСС

69

12

1

1

0

0

82

1

0

2

ТС и ТС

10

1

2

0

0

0

13

0

0

3

ВС

24

3

0

0

1

1

27

1

0

4

ГПГ

20

4

1

0

0

0

25

0

0

5

Минно дело

9

1

0

0

0

0

10

0

0

6

ЕАСТ

40

12

3

1

1

0

55

0

1

7

ОВКХТТГ

17

0

1

0

7

1

18

0

0

8

Технологии

14

6

2

0

0

1

22

1

0
Общо:

203

39

10

2

9

3

252

3

1
Забележка: Цифрата 252 посочена в таблицата показва броя на членовете към 31.12.2016г.
От 01.01.2017 г. към датата на днешното събрание е постъпило 1 заявление на нов член за оправомощаване с ОПП.

Съобщавам ви тези цифри защото те са определящи за бюджета на Регионалната колегия за 2017 година. 

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

ППП

202

198

200

196

193

202

203

199

203

ОПП

40

45

38

42

49

42

39

40

39

ЗЧ

0

1

0

2

3

6

10

11

10

Общо:

242

244

238

240

245

250

252

250

252
Справка за броя на членовете на РК - Русе по години Таблица 2
Отпаднали и замразили членство членове през периода 2004 – 2016 год. Таблица 3

 

2004-2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

КСС

12

1

4

5

0

0

2

2

3

2

ТС и ТС

0

0

0

0

0

1

0

0

2

2

ВС

4

0

1

0

1

1

0

0

0

1

ГПГ

9

0

7

2

0

1

0

0

2

1

МД и Г

0

1

2

0

0

0

0

0

0

0

ЕАСТ

6

0

8

6

2

0

1

0

2

4

ОВКХТТГ

1

0

0

0

1

1

2

1

1

1

Технологии

8

1

1

6

3

1

1

2

2

3

 Общо:

40

3

23

19

7

5

6

5

12

14

За 2016 г. Редовно отчетени: 239; Нередовно отчетени: 3; Замр. Членство: 10; Отпаднали: 3; Починали: 1
Раздадени регистрационни номера в КИИП Русе до момента

I раздаване от 4351 до 4550 вкл. или 200

II раздаване от 7451 до 7500 вкл. или 50

III раздаване от 12381 до 12440 вкл. или 60

IV раздаване от 31001 до 31066 вкл. или 65
Общо раздадени: 375 регистрационни номера
2. Оправомощаване на ТК по част “Конструктивна”

Общият брой на членовете на РК Русе оправомощени като технически контрол по част „Конструктивна” е 28.

Удостоверенията на почти всички ТК са раздадени за 2017 г.
След 01.01.2017 г. до момента е постъпило едно заявление за подновяване на ТК по КСС, разгледано е от регионалната комисия и е изпратено на комисията в София.
3. Регистрация на проектантски бюра

През 2016 г. не са регистрирани проектантски бюра.


4. Регистрация на договори

През 2016 г. са регистрирани 2 договора.


5. Комисии

За подпомагане дейността на регионалното ръководство към РК на КИИП Русе има създадени постоянни и специализирана комисии.

Постоянни са комисиите за оправомощаване на лицата с ППП и упражняващи ТК по част „Конструктивна”.
Комисия за Технически контрол по част ”Конструктивна”:

Председател – инж. Красимир Григоров и членове:

Членове: инж. Пл.Пенев, инж. К.Алтънова, инж .О.Петров, инж. Хр.Начева.

През 2016 год. комисията по ТК е заседавала два пъти за оправомощаване на членове за упражняване на ТК по част „Конструктивна”.


6. Експертен технически съвет

Към Регионалната колегия има създаден регионален Експертен технически съвет. Съставът РЕТС се определя по предложение на РПС и се утвърждава ежегодно от регионалното общо събрание. Една от задачите на създадения Експертно-технически съвет към КИИП Русе е да разглежда и да дава становище по качеството на проектните разработки, ако заинтересованата страна го поиска.

Правилникът за работата на ЕТС може да се види на сайта на РК Русе.

ІІI. ПОВИШАВАНЕ НА ПРОФЕСИOНАЛНАТА КВАЛИФИКАЦИЯ

За постигане на целите заложени в чл.2.2. от Устава, регионалното ръководство на КИИП Русе, освен оправомощаване на членовете със съответната ПП, е осъществило редица дейности за повишаване на професионалната квалификация на своите членове.

Програмата за обучение и повишаване на квалификацията е провеждана основно в следните направления:


 • Курсове за повишаване квалификацията на инженер-проектантите по

съответните професионални направления – организирани по професионални секции;

 • Семинари, съпроводени с представяне на иновационни технологични решения и съоръжения на водещи български и чуждестранни фирми;

 • Презентации на фирми;

 • Дискусии с участници в инвестиционния процес за качеството на проектиране.


1. Планирани дейности през 2016 г.
1.1. За Секция КСС: Продължаване на Обучителни курсове по модулите на проф. Й. Милев - продължение обучението по модул модул 3 - изследване на сеизмичност и модул 4- фундиране; Провеждане опреснителни курсове по еврокодове 1, 3 за стоманени конструкции – лектори проф. Л. Венков или проф. Ст. Цачев; Други при възможност и необходимост – презентации, лекции, каталожни материали, софтуер; Разяснение и тълкуване на промените в ЗУТ и ЗКИР; Други при възможност и необходимост – презентации, лекции, каталожни материали, софтуер;

1.2. За Секция ГПГ: Разяснение и тълкуване на промените в ЗУТ и ЗКИР; Обучение във връзка с новите промени при провеждане на процедурите при устройствено и вертикално планиране; Организиране на семинари и презентации на нови технологии в геодезията;

1.3. За Секция ВС: Организиране на семинари, касаещи сектора ВС; Съвременни тенденции при технологиите за биологично стабилизиране на утайки от отпадъчни води на населени места.

1.4. За Секция ЕАСТ: Европейски нормативи за обозначенията в схеми и планове за ел. Инсталации; Смарт табла (Smart Panels) за енергиен мениджмънт на сгради; Заземителни уредби на широкоплощни сгради; Нови светлоизточници и програмни продукти за пресмятане на светлотехнически показатели на външни и вътрешни осветителни уредби; Новите промени (2015г.) в Наредба № 1/2010 за проектиране, изграждане и поддържане на електрически уредби за ниско напрежение в сгради; ВЕИ - вятърни, фото-волтаични и др.- общи понятия, нормативна уредба.

1.5. За Секция ОВКХТТГ: запознаване с промените в нормативната уредба касаеща ЕЕ (ЗЕЕ, Наредба 7 и др. поднормативни актове)

1.6. Предложение за други мероприятия в областта на сътрудничеството с други регионални колегии и международна дейност: Участие на наши експерти в технически експертни съвети към Общинската и Областна администрация Русе; На база на договора, който сме подписали със РК София – град, има възможност наши членове да участват на преференциални цени на принципа на взаимност при провеждане на мероприятия, като обучителни курсове, семинари и други.


2. Изпълнени дейности през 2016 г.

През 2016 г. са проведени следните квалификационни курсове, обучителни семинари, презентации на нови продукти и иновационни технологии:


2.1. АСО Академия – Презентация на тема: „Как да подпомогнем създаването на градска среда на бъдещето?” – 11.02.2016 г. от 18:00 ч. в хотел „Космополитен”, гр. Русе - за професионалисти в областта на архитектурата и строителството;

2.2. ДМ „Арматурен” ЕООД представител на HAWLE за България семинар на тема: „Продукти за водоснабдяване и канализация” - ВиК арматура, бътерфлай кранове и обратни клапи – 23.03.2016 г. от 14:00 ч. в хотел Анна Палас, гр. Русе;

2.3. WILO „Лесни стъпки за Иновативни решения” – 13.04.2016 г, 15:30 ч. в хотел „Бистра и Галина”, гр. Русе;

2.4. Шнайдер Електрик презентация на софтуер за проектиране на електрически уредби ниско напрежение Ecodial Advanced Calculation v.4.8 на български език – 08.06.2016 г., 17:00 ч. в хотел „Космополитен“ гр. Русе;

2.5. МЕТРИСИС ООД София – партньор на Bentley Systems - презентация на софтуерно решение за комплексно проектиране - 16.06.2016 г. от 08:50 ч., хотел „Рига”, зала 3, гр. Русе;

2.6. Трета Национална конференция на WILO – 17-18.06.2016 г. в хотел „Калина Палас“, гр. Трявна – за проектанти от ПС ОВК и ВиК;

2.7. Годишна конференция на тема: „Добрата практика в проектирането – част Електрическа” – 01 и 02.07.2016г., гр. Хасково;

2.8. Курс на проф. Борислав Белев на тема: „Проектиране на стоманени конструкции за сеизмични въздействия” – 29.10.2016 г. между 13:30 и 19:00 ч. в офиса на РК на КИИП – Русе, зала 6;

2.9. HILTI България ЕООД, презентация-семинар на тема „Анкерни системи и крепежи на Хилти“ – 08.11.2016 г. от 16:00 до 18:00 ч. в хотел „Рига”, гр. Русе.

2.10. Покани за семинари до РК Русе:
 • Покана от Регионалното ръководство на КИИП Пловдив и секция „Минно дело, геология и екология” за участие в еднодневен обучителен курс на тема: „Свойства на скалните масиви” с лектор гл. ас. инж. Антонио Лаков – 13.05.2016 г., гр. Пловдив

 • Семинар на компания Midea и нейния ексклузивен вносител – Еъркон ЕООД на тема: „Продукти, иновации и средства за проектиране” в Слънчев бряг на 14 и 15 Май – за ОВК проектанти.

 • Международен Симпозиум на тема: „Предизвикателства към Инженерната Геология и Геотехниката след Природни Бедствия“ – от 20.06 до 23.06.2016 г. в Националния Дворец на Културата, гр. София

 • Покана от РК Ямбол за провеждане на квалификационен семинар на тема: „Аварии в строителството, свързани с инженерно-геоложки процеси и явления” на 24.06.2016 г., гр. София, кв. Панчарево – ул. Рилякин № 49, зала в хотел „Панчарево”

 • Седма Международна конференция по Геомеханика 27.06-01.07.2016 г. в Международния дом на учените „Фр.Ж.Кюри”, к.к. „Св. Св. Константин и Елена”, гр. Варна.3. Предложения за обучителна програма за 2017 год. по професионални секции

3.1 КСС

След проучване на интереса за участие да се приеме програма както следва:  • Продължаване на Обучителен курс „Сеизмично осигуряване, практически методи и подходи за едно и дву-етажни сгради”. Идеята е да се потърси преподавател, който има разработки в областта на ЕК2 и ЕК8;

  • Провеждане на курс „Дървени конструкции според Еврокод 5 в записки и примери” – лектори проф. Христо Бояджиев;

  • Други при възможност и необходимост – презентации, лекции, каталожни материали, софтуер


3.2 ТС и ТС

Беше прието на ОС на РК на КИИП-Русе да бъде предложено следното: • Да бъде проучена възможността членовете на секция ТС и ТС да се включат в обучения на аналогични професионални секции от други регионални колегии, както и при финансова възможност председателят да организира посещение на актуален пътен обект или строеж към момента в страната;

 • Предложение от председателя на ПС ТС и ТС – инж. Валери Матеев да се организира посещение на строителството на обхода на град Габрово и тунела под Шипка. Мероприятието да се организира през м.март /началото на април/.


3.3 МДГ

 • Бяха дадени предложения за провеждане на семинари в секция МДГ, както и посещения на геоложки обекти, които представляват професионален интерес: кариерите във Вятово, укрепване на земната основа и фундиране, неолитни и халколитни археоложки обекти, свлачища и др.

 • Семинарите могат да бъдат на теми:

 • „Льосът в Дунавската равнина – произход, свойства, геоложка среда за строителство”;

 • „Представяне на дейността на фирма „Каолин”

 • „Свлачищата по северно черноморския бряг”

 • „Геоархеология”.


3.4 ГПГ

 • Провеждане на обучения и квалификация на различни теми, като например: - Разяснение и тълкуване на промените в ЗУТ и ЗКИР;

- Обучение във връзка с новите промени при провеждане на процедурите при устройствено и вертикално планиране.

 • Организиране на семинари и презентации на нови технологии в геодезията


3.5 ВС

 • Организиране на семинари на водещи фирми, касаещи сектор ВС;

 • Съвременни тенденции при технологиите за биологично стабилизиране на утайки от отпадъчни води на населени места.

 • Актуални аспекти на външно и вътрешно пожароснабдяване на сгради и съоръжения.


3.6 ЕАСТ

 • Европейски нормативи за обозначенията в схеми и планове за ел. инсталации.

 • Смарт табла (Smart Panels) за енергиен мениджмънт на сгради.

 • Заземителни уредби на широкоплощни сгради.

 • Нови светлоизточници и програмни продукти за пресмятане на светлотехнически показатели на външни и вътрешни осветителни уредби.

 • Новите промени (2015г.) в Наредба № 1/2010 за проектиране, изграждане и поддържане на електрически уредби за ниско напрежение в сгради.

 • ВЕИ - вятърни, фото-волтаични и др.- общи понятия, нормативна уредба.


3.7 ОВКХТТГ

Членовете на секцията решиха в обучителната програма за 2017 г. да бъдат включени следните мероприятия: • Заедно със секция „Технологии” да се проведе обучителен семинар по стандартите, касаещи опазване на атмосферния въздух и зоните на замърсяване в работните помещения, като за целта се потърсят компетентни лектори. Семинарът да се проведе в Русе;

 • Да продължат контактите с фирми-производители на ОВК оборудване за запознаване на членовете с иновативните технологии и съоръжения;

 • Да се организира работна среща-дискусия по технически въпроси в областта на ОВК техника.


3.8 Технологии

Членовете на ПС Технологии предложиха през 2017 г. да продължи практиката за провеждане на обучения, семинари и презентации с водещи фирми с цел повишаване на квалификацията.  • Предложение от Председателя – Ангел Агаларов за провеждане на квалификационен курс на тема: „Изисквания и практически примери при прилагане на Стандарт БДС EN 60079 „Експлозивни атмосфери”.

 • Част 0: „Съоръжения. Общи изисквания”;

 • Част 10-1: Квалификация на райони „Експлозивни газови атмосфери”.

 • Част 10-2: Квалификация на райони „Горими прахови атмосфери”.

Такъв курс би бил подходящ за ПС: Технологии, ЕАСТ, ОВКХТТГ и ВС.


Предложение за други мероприятия в областта на сътрудничеството с други регионални колегии и международна дейност:  1. Участие на наши експерти в технически експертни съвети към Общинската и Областна администрация Русе;

1.2 На база на договора, който сме подписали със РК София–град, има възможност наши членове да участват на преференциални цени на принципа на взаимност при провеждане на мероприятия, като обучителни курсове, семинари и други.
IV. ОРГАНИЗАЦИОННА ДЕЙНОСТ
На заседание на Регионалното ръководство от 10.07.2015г - протокол № Р05/09.07.2015г на РР на РК Русе, зам. председателят на РК Пламен Пенев бе определен за ВРИД (Временно Изпълняващ Длъжността) председател на РК Русе, до провеждане на Общо Отчетно Изборно Събрание на РК Русе. От началото на месец януари РК Русе остана без технически сътрудник. Съгласно взетото решение на РР по т.2 от протокол № Р05 / 09.07.2015 г. и Протокол № Р05 / 19.04.2016 г. е взето решение инж. А. Александров да е в помощ на Регионалното ръководство до избор на нов технически сътрудник, за което ще му бъде заплатено. Дейности, които е изпълнявал инж. Александров за периода до назначаване на нов технически сътрудник (май 2016г.):

 • раздаване на печати и удостоверения за 2016 година;

 • отчет на върнати печати;

 • раздаване на календари;

 • организиране на семинари и презентазии до май 2016 г.;

 • подреждане на документацията на РК-Русе и нейното надлежно архивиране на хартиен и магнитен носител;

 • въвеждане на новия технически сътрудник в работата на РК-Русе, включваща запознаване със схемата и метода за водене на документацията.


V. Административна дейност

В изпълнение на своите задачи през отчетния период регионалното ръководство е провело редовни заседания по години както следва:

Брой на проведени заседания на РР и КС:


година

брой заседания РР

брой заседания КС

2008

10
2009

9
2010

9
2011

8
2012

7
2013

10
2014

10

6

2015

11

8

2016

8

1

На тези заседания се обсъждаха и вземаха решения по всички въпроси касаещи дейностите, залегнали в ЗКАИИП и Устава на КИИП, както и решения приети от Общото събрание на РК Русе и възложени на РР за изпълнение.


През отчетния период не са правени проверки от Контролния съвет на КИИП София.


 1. Обзавеждане на офиса

През 2016 г. е закупен един брой преносим твърд диск – съгласно решение на регионалното ръководство.


 1. Наемни отношения

Наемът на офиса на РК Русе не е променен и се запазва същия, какъвто е бил миналата година.

РК на КИИП-Русе взе решение да се откаже от стационарния телефон с цел минимизиране на разходите, тъй като Камарата разполага с мобилен телефонен номер.
 1. Годишен абонамент: Подновен е месечният бюлетин „Строителен обзор”.
 1. Начини за информиране на членовете на РК-Русе.

Поради това, че до някои колеги не достига информация, предлагам на вашето внимание начините, които ние използваме, за да ви информираме:

 • Обяви на публични места – пред офиса

 • Чрез сайта на РК Русе: www.kiip-rousse.com и Фейсбук страницата на РК на КИИП-Русе: https://www.facebook.com/kiiprousse/

 • По електронната поща

 • Чрез председателите на осемте професионални секции

 • При посещение на офиса

 • Персонално при бизнес контакти

 • По телефона

Сайтът функционира от 01.08.2013 година, като съответните материали се публикуват на регулярна основа. В момента сайтът се намира в процес на обновяване.


 1. Информация за закупени офиси.


До този момент са закупени офиси на следните РК: Пловдив, Бургас, Пазарджик, Варна, Враца, Ямбол, София-град, Велико Търново.


VI. ОТЧЕТ НА ФИНАНСОВАТА ДЕЙНОСТ

Финасово-счетоводната дейност на КИИП от месец Май 2008г., се води от счетоводна къща „Прециз” ООД – София.ОТЧЕТ НА БЮДЖЕТА ЗА 2016 г.

В доклада по-долу са дадени обобщените стойности на отчета (приходна и разходна част), както следва:
А. Основна (нестопанска) дейност

Ако направим сравнение на заложените стойности в бюджета за 2016 г. ще видим, че припланирани приходи - 30 678,00 лв.

планирани разходи - 38 921,00 лв

---------------------------------------------------------

Разлика ( дефицит): - 8 243 лв.


През изтеклия отчетен период са реализирани съответно :

реални приходи - 31 608,00 лв.

реални разходи - 34 261,90 лв.

-----------------------------------------------------------------

Разлика: - 2 653,90 лв.
Рекапитулация на финансово състояние от нестопанска дейност на РК на КИИП – Русе към 31.12.2016 г:
Сметка 501 (каса ) – касова наличност – 763,82 лв

Сметка 503 ( банка ) – банкова наличност – 30 930,47 лв

Депозити – 24 334,46 лв

------------------------------------------------------------------------------------

Общо: 5 6028,75 лв
Забележка: в сумата 30930,47лв. е включен събрания членски внос през 2016 за 2017 година в размер на 30240 лв.
Б. Стопанска дейност
През изтеклия отчетен период са реализирани съответно :

Общо приходи - 1 422 лв.

Общо разходи - 664 лв.

-------------------------------------------------

Печалба: 758 лв
Анализ на финансовата дейност

Посочените стойности за резултата от двете дейности показват, че приетия през 2016 г. бюджет е балансиран и при изпълнението му няма отклонения.

Икономията на финансови средства се получава в резултат на доброто управление на финансовите средства, като от всяко едно перо са направени икономии.

В момента на депозит в ЦКБ има депозити на стойност 24 334,46 лв.В. ПРОЕКТО-БЮДЖЕТ ЗА 2017 г.
Проекто-бюджета за 2017 г. е изготвен на база реално постъпили приходи и съобразно извършените разходи през 2016 г.

На показаната на екрана таблица се вижда размера на приходите и плануваните разходи за 2017 г.


планирани приходи - 39 093,00 лв.

планирани разходи - 45 806,50 лв

---------------------------------------------------------

Разлика (дефицит): - 6 713,50лв

Характерни разходни пера в бюджета са:I. Административни (постоянни) разходи

Съгласно предложения бюджет!
Събирането на членския внос до 20 декември на предишната година е правилното решение защото дава възможност:

 1. На Общото събрание участват легитимни членове;

 2. Изготвяне на реален бюджет;

 3. Улеснява счетоводната дейност;

 4. Публикуване в Държавен вестник още през м. Януари имената на легитимните проектанти.


II. Основни цели

Основната цел на РР на КИИП Русе е да работи в полза на своите членове и за улесняване на тяхната работа в сферата на инвестиционното проектиране.

В изпълнение на тази цел предлагаме следното: 1. Съдействие за повишаване на проф. квалификация и информираност.

 2. Съдействие при осигуряване на техническа информация и литература. Организиране на архив на стари и действащи в момента строителни системи и технологии, които биха били необходими при разработка на нови и реконструкция на съществуващи обекти.

 3. Работа за популяризиране на „Методиката за определяне на възнагражденията на инженерите в инвестиционното проектиране” и нейното прилагане в региона – едновременно с това анализиране на ценовите нива за проектиране в други региони в страната и извън нея.

 4. Усъвършенстване и своевременно текущо актуализиране на електронния регистър на членовете на КИИП с оглед избягване на неточности и грешки при изготвяне на атрибутите за правоспособност. Като крайна цел е необходимо електронния регистър да стане достатъчно средство за проверка и потвърждаване на Проектантска Правоспособност с отпадане на печатите и удостоверенията.

 5. Осъществяване контакти и сътрудничество със сродни организации и РК в страната.

 6. Децентрализация на дейността – даване на по-голяма самостоятелност на регионалните колегии чрез промени в ЗКАИИП и Устава на КИИП.

 7. Информираност и прозрачност за решенията на ОС и УС на КИИП, КДП и КС чрез своевременно публикуване на протоколите и стенографските записи на същите.

 8. Подобряване организацията на архива и кореспонденцията със завеждане в ЦУ на КИИП входящи номера на получените от РК писма, протоколи и други материали.

 9. Усъвършенстване на сайта на РК Русе, като помагало както на колегията, така и на възложителите в региона.

Председател на РК - Русе:
/ инж.Д. Димитров /


Сподели с приятели:


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница