Отчетна информация за изпълнение на нсрбир по области област благоевградстраница19/69
Дата01.02.2017
Размер11.44 Mb.
Размер11.44 Mb.
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   69КУЛТУРА И МЕДИИ

Съхраняване, развитие и популяризиране на специфичната етнокултура на ромите като част от националната култура.

Община

Постигнати резултати за 2014 г.

Община Борован

Ежегодно отбелязване на Международния ден на ромите - 8 април.

Община Враца

Чрез изявите на читалищата в Община Враца се работи за развитие и обогатяване на културния живот в населените места за утвърждаване на българското самосъзнание, съхранение на местното фолклорно и етническо разнообразие и запазване на традициите на различните етноси.

Насърчаване достъпа на децата и младите хора до култура е средство за стимулиране на социално приобщаване, равенство и активно участие на младите хора, както и в борбата срещу дискриминация.

Всяка година се отбелязват подобаващо ромския празник Банго Васил /Ромската Нова година/ и 8- ми април международния ден на ромите под патронажа на Кмета на Общината. В читалищата на Община Враца през цялата година се работи в различни любителски състави с деца и възрастни от ромски произход. Организират се обучения по компютърна грамотност, в които участие вземат и ромски деца.

Работа по запознаване на децата от детските градини с различните обреди и обичаи чрез включването на две филиални групи в селата Три кладенци и Баница по проект „Силата на приятелство”, даде възможност за пресъздаване на паралелни обичаи като ”Ладуване” „Васильов ден”- „Василица” , „Гергьовден” - „Едерлези”.

Чрез работата на терен и най-вече чрез пресъздаването на „Лазаров ден”, в който се включиха над 50 деца от две детски градини и техните филиални групи от селата Баница и Три кладенци, се получи адаптиране на събитие от традиционната ни култура към светоусещането на децата.


Община Козлодуй

С решения № 322, 324  и 326 от 5 ноември 2013 г. на ОбС-Козлодуй са приети Общински културен календар, Програма „Ботеви дни” и Общински календар „Младежки дейности” за 2014 г. Във всички дейности са включени роми.

Община Криводол

Вече трета година ученици от училището участват в отбелязване на ромската нова година в различни институции: МОН, Народно събрание. Тази година е получено дарение от Председателя на Народното събрание.

Община Криводол и НЧ „Н. Й. Вапцаров-1924” организираха честване на Международния ден на ромите на 8 април 2014 г. в гр. КриводолОбщина Мизия

Ежегодно се организира честването на „Международния ден на ромите” – 8 април, който е включен в културният календар на Община Мизия.

2.На 01.06.2014г . в ромския квартал на град Мизия се чества «Ден на детето». На празника присъстваха колко 90 деца, които участваха в различни игри, получиха награди за участието си в тях и разбира се имаше много др награди и почерпки.Община Оряхово

Културно-развлекателна програма – организиран Рома фест.


Община Роман

В училището в с.Камено поле, с над 90% ученици от ромския етнос по проект „УСПЕХ” е разкрита извънкласна дейност - „Български народен фолклор и фолклор на етносите. Осъществена е представителна изява на учениците от този кръжок, свързана с честване на ромската Нова Година - Банго Васил в салона на читалището. Съвместно с активното съдействие на родителите е проведено и Коледното тържество.

В с. Радовене, с преобладаващо ромско население пък се отбелязва 8 април – международния ден на ромите.Постигане на устойчивост в резултатите на културната интеграция.

Община

Постигнати резултати за 2014 г.

Община Борован

Продължава изграждането на Културно – информационен център в ромската махала в с. Малорад.

Община Козлодуй

От 2009 г. до 2014 г. включително Община Козлодуй работи по Програма “Глобални библиотеки – България”, която цели да улесни достъпа до информация и услуги чрез Интернет за гражданите, в това число и от ромски произход. Програмата включва безплатно ползване на информационни и комуникационни технологии (ИКТ), оборудване и Интернет от посетителите на територията на общината. Дейностите по програмата се реализират от НЧХП „Христо Ботев-1879”, гр. Козлодуй; НЧ „Н. Й. Вапцаров-1927”, с. Хърлец и НЧ „Заря-1911”, с. Бутан.

Община Криводол

Към читалищата в общината съществуват 8 състава за автентичен фолклор и обработени народни песни – Криводол, Лесура, Галатин, Пудрия, Баурене, Краводер, Добруша, Ракево и една автентична група от с. Големо Бабино, където няма читалище. Групите активно участват във всички концертни изяви на територията на населените места от общината, на регионално и национално ниво.

В читалището в гр. Криводол функционират три възрастови групи по народни танци, състав по модерен балет и стилизирани танци. Формирана е вокална група „Сребърни звънчета”.

Танцови състави са създадени и в селата Пудрия, Баурене и Лесура.

Състав по буфо синхронизъм – Криводол и Галатин.

Състав по художествено слово – Пудрия и Градешница.

Творческата Вапцарова работилница в читалищната библиотека в Криводол работи в две направления – театър, художествено слово и краезнание, и изобразително и приложно изкуство.

Съставите се включват целогодишно във всички културни изяви и мероприятия, организирани от Общината.

Участие в национални кампании за четене - Седмица на детската книга, Маратон на четене, Чети с мен. Прожекция на филми за деца с образователен характер по произведения изучавани в училище.

Във всички дейности са включени роми, които активно участват.

В ОДЗ»Славейче» гр. Криводол активно се включват всички ромски деца в организираните школи по интереси в централен корпус: за изучаване на Английски език – 5-6 годишни; по изобразително изкуство; за народни танци и театър, за забавни танци в детската градина, «Малки таланти», «Малки гимнастици» и във филиала - школи за театрално изкуство и за народни танци. Съвместно с НЧ „Н. Й. Вапцаров-1924” се провежда школа «Артистична Вапцарова работилница». През месеците януари и май, децата показват своите изобразителни, артистични, театрални, певчески и музикални умения в «Седмица на изкуствата». Всяка учебна година се организират празници и развлечения, в които участници са децата и родителите от ромски произход: «Ден на християнското семейство» , «Коледуване», «На сладка раздумка с баба и дядо», «Празникът на мама», «Лазаруване» и «Весел старт с татко».Община Мизия

По проект „Общински туристически, информационен и експозиционен център”, всички жители на община Мизия - 8 365души, от които 939 принадлежат към ромската етническа група, чрез проекта ще се запознаят с културно-историческото наследство на Мизия и природните забележителности.

Община Оряхово


По проект на Община Оряхово, съвместно с НЧ «Развитие 1903» с. Остров, финансиран от ЦОИДУЕМ, е реализирана дейността - театралното изкуство, като форма за интеркултурно образование.

Подобряване на публичния образ на ромите в общественото пространство и особено в медийното.


Община

Постигнати резултати за 2014 г.

Областна администрация - Враца

Популяризиране на добри практики и представяне на актуални програми свързани с образователни възможности, чрез организиране участието на студенти в регионални телевизионни медии – ежемесечно.

Община Враца

До момента в местните и регионални медии на територията на община Враца се отразяват различни събития свързани с ромския етнос. Показван е позитивен образ от ежедневието. Най- честата тематика е в сферата на здравеопазването и образованието. Отразяват се добрите практики на здравния посредник, относно равният достъп до добро образование и улеснения достъп до здравни грижи и добра профилактика на ромското население.

Община Козлодуй

Институционално укрепване на читалищата като модерни центрове за развитие на местната общност, включително и ромската.

В читалищната дейност в община Козлодуй са обхванати общо 569 души, както следва:  • НЧХП "Христо Ботев – 1879", гр. Козлодуй - 278 души в 17 групи;

  • НЧ ″Никола Йонков Вапцаров-1927″, с. Хърлец - 141 души в 10 групи. Ученици и младежи (вкл. роми) участват в детския танцов състав, кръжока по приложни изкуства, детската театрална група и ромската танцова група - около 30 човека;

  • НЧ "Заря - 1911", с. Бутан - 60 души в 8 групи;

  • НЧ "Яким Деспотов-1899", с. Гложене - 60 души;

  • НЧ "Будител– 1926", с. Крива бара - 30 души в 1 група.

С решение № 343 от 17 декември 2013 г. на ОбС-Козлодуй е приета Годишна програма за развитие на читалищната дейност в общината през 2014 г.. Годишната програма за развитие на читалищната дейност в общината е обезпечена от Общинския бюджет с необходимите средства за оптимално развитие на местната общност, включително и ромската. Във всички дейности са включени и лица от ромски произход.

Популяризиране на ромската култура чрез културните календари на общинските администрации и чрез местните медии.

С цел съхранение и популяризиране на ромската култура традиционно се отбеляза 8-ми април - Международният ден на ромите, който се популяризира чрез Общинския културен календар, Информационния бюлетин и сайта на Община Козлодуй, както и чрез местните медии.

Представяне на успешни модели и практики, свързани с ромската култура и нейните възможности за социалното включване на ромите.

Предоставена е възможност за участия на деца и ученици от ромски произход в масови ученически спортни и културни прояви, планирани в Общинския спортен, младежки и културен календар, Програма „Ботеви дни”, както и в извънкласна дейност, школи, състави, кръжоци и др.Община Мизия – съпоставяне с предходен период
Постигнатите резултати за изминалата 2014 г. в сравнени с предходната 2013 г. показват съществен напредък по приоритетите в общинския план за действие в изпълнение на Стратегия на област Враца за интеграция на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна с ромите ситуация 2012-2014 г. Все още не са одобрени текстовете на оперативни програми. Периодът съвпада и с най-голямата кризисна ситуация- наводнението в Община Мизия от м. август 2014 г., което нанесе огромни щети върху частната и публична инфраструктура и даде отражение върху цялостния процес на развитие в общината. Въпреки негативните тенценции, за 2014 г. Община Мизия постигна висока степен на изпълнение на заложените цели и приоритети.

Анализът на изпълнението показва, че общината в максимална степен се е възползвала от възможностите за финансиране на политики и проекти, предоставени от държавен бюджет и структурни фондове. Общинската администрация е разработвала и подавала проектни предложения към всички национални и оперативни програми в рамките на приложимото

В новия програмен период общината смята да кандидатства по ЕПП, с насоченост към следните приоритетите: образование, здравеопазване, жилищни условия и заетост. В момента се подготвят необходимите документи за кандидатстване по национална програма енергийна ефективност на многофамилни сгради.

Оряхово – съпоставяне с предходен период
Реализирането на общинската политика за интегриране на маргинализираните групи е непрекъснат процес, инструмент за хармонизиране на местните инициативи с държавните изисквания, възможностите на местната власт и потребностите на жителите на общината, с цел подобряване благосъстоянието на тези групи и евентуално намаляването им в бъдеще.

На територията на общината учениците от ромските квартали се извозват организирано и безплатно до училищата. За учебната 2014/2015 г. в СОУ „Хр.Ботев” гр. Оряхово за втори път се осъществи прием на ученици в ІХ клас по професия „Лозаровинарство”, в която има ученици от ромския етнос. За утвърждаването и съдейства Общината и „Шато Бургозоне”. Общината съдейства за организиране на екскурзии на деца и ученици, участващи в извънучилищните форми към Общинския детски комплекс и Читалищата. Във всички училища има и се актуализират Стратегии за образователна интеграция.

Непълнолетни лица с противообществени прояви се насочват от Комисията за включването им в летните дейности към ОДК и Читалищата.

На територията на община Оряхово има спортни клубове по класическа и канадска борба, футбол, бадминтон, шах. Във всички спортни клубове участват и деца-роми, като най-многобройни са във футболен клуб „Дунав 98” в Селановци. През месец февруари 2014 година бе открита нова спортна зала по бадминтон „Арена Оряхово”, построена по проект към Програмата за развитие на селските райони на стойност 700 000 лв. Спортната зала е с четири отделни корта, на които могат да тренират над 30 деца и младежи. По проект беше обновена и ремонтирана спортна зала по борба „Никола Петров” в с. Селановци. Клубът по борба, съвместно с ОУ”Н.Й.Вапцаров” с. Селановци се класира с проект по Програма „Спорт за децата в свободното време” по направление „Начално обучение по вид спорт”.

През 2014 г. по Програма Трансгранично сътрудничество започна изграждане на зона за отдих и спорт в град Оряхово.

Трудности има при обхвата и редовното посещение на учебните занятия от страна на ромските ученици. Макар и не голям брой, но има и отпаднали от училище. Често явление са отсъстващи родители и такива, които не полагат необходимите грижи за децата си. Среща се и лоша хигиена в ромските жилища и квартали. Има и противообществени прояви извършени от непълнолетни предимно от ромския етнос.

Общината ще продължава да работи за създаване на предпоставки за активно участие и социална интеграция на етническите малцинства във всички сфери на обществения живот на територията на Община Оряхово.


ИЗВОДИ:
Визията и стратегическите цели, определени в Стратегия на област Враца за интегриране на ромите 2012-2020 г. на област Враца, запазват своята актуалност. Рамката на заложените приоритети съответства на проблемите и нуждите на целевите групи.
ПРЕПОРЪКИ
Да се потърсят възможности за обучение, обмяна на опит и добри практики с цел развитие капацитета на екипите, ангажирани с управление на интеграцията на ромската общност;

Да продължи ефективното използване за финансиране от Структурните фондове на ЕС и усвояване на средства от различни национални и донорски програми в областта на политиките насочени към интегриране на ромската общност; Да се инициират и развият смесени междусекторни мерки (проекти) за социално включване на представители на ромската общност.


ОБЛАСТ ГАБРОВО
Община Габрово
1. Образование

През 2010 г. Община Габрово приема: Общинска програма за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства -2010 -2015 г. и Общински план за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства -2010 -2015 г. Основните цели заложени в Общинския план са изпълнени, като продължаваме да доразвиваме и усъвършенстваме част от мерките.

Общината системно работи за интеграцията на децата и учениците от етническите малцинства и равнопоставеното им включване в образователния процес. Чрез мотивирано, адаптирано и интер-културно обучение по места се подобряват условията за гарантиране на равен до образование. Непрекъснато се работи за промяна на обществените нагласи към позитивно отношение за приемане и приобщаване на децата от различни етноси. Посредством обучения се осигурява специализирана подготовка на учителите за работа с малцинствени групи. Работата с родителите е от значение за осигуряване на подкрепа и участие в образователната система на децата. През последните години в общината няма необхванати деца, подлежащи на задължително училищно обучение. Непрекъснато педагозите търсят възможности за да може децата и учениците да придобият самочувствие, увереност в това което правят и желание за учене. Целта на всяко едно училище е да се превърне в желана територия за всяко дете, място където се изграждат стимули за учене и се създават условия за пълноценно участие в училищния живот.

През 2013 и 2014 г. четири училища и четири детски градини бяха включени в реализирането на проект „Интеграционни мерки за подобряване на достъпа до образование в Община Габрово”. Проектът е на стойност 88 360 лв. и е осъществен с финансовата подкрепа на ОП „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Проектът целеше широко включване на деца и ученици от различни етноси в дейности насочени към взаимно опознаване и приемане. С този проект се целеше провокиране на активност и инициативи, насочени към обогатяване и разнообразяване на формите и средствата за ангажиране на децата и учениците. Общ брой участници 222, от които 72 от ромски произход. В учебните и детски заведения бяха сформирани групи и клубове за интеркултурно обучение в които участниците ежеседмично се занимаваха за постигане на по-добра ефективност при усвояване на учебния материал, както и за развитие на творческите заложби и потенциал. Посредством съвместно изучаване на културата, традициите и обичаите на различните етноси, беше провокиран интерес към опознаване на други култури в атмосфера на уважение към тяхната самобитност.


Община Габрово организира през месеците юни и юли 2014 г. „Лятна академия“ за ученици от първи до четвърти клас, като бяха обхванати 20 деца от етническите малцинства. На всяко дете беше осигурена безплатно закуска, плод и минерална вода. От 8 до 17 часа с децата работеха педагози и психолози. Заниманията им включваха спортни игри, рисуване, работа с пластилин, игри и други дейности по интереси, посещения на библиотеката, музеи, излети из околностите на града. По този начин беше осмислено свободното време на учениците и те бяха предпазени от рисковите фактори на улицата.

Ниският социален статус, безработицата, бедността провокират част от ромските семейства да извършват престъпления – основно кражби на метали, за да се издържат. Това става модел за поведение на децата им и те не осъзнават в достатъчна степен, че осъществяват противоправни деяния. През 2014 г. МКБППМН към Община Габрово е разгледала 34 възпитателни дела с 50 извършители, като от тях 17 са от ромски етнос. Четири от тези деца са преминавали през МКБППМН повече от един път. Част от тях са насочени към Центъра за обществена подкрепа за работа за преодоляване отклоненията в поведението. С 15 деца от малцинствен произход работят обществени възпитатели, като само 2 от тях са извършвали последващо деяние.


2. Заетост:

Община Габрово ежегодно при изпълнението на различни национални или регионални програми, както и по проекти по Оперативна програма Развитие на човешките ресурси ангажира по трудови правоотношения лица от етническите групи. За изминалите 2013г. и 2014г. броят на назначените лицата от ромския етнос е:

 Национална програма „От социални помощи към осигуряване на заетост”:

- 2013 година - в периода 01.04 – 30.04.2013г. - 8 лица; за период от три месеца, с краен срок 31.12.2013г.– 4 лица - аварийна група;

- 2014 година - 9 лица

- 2015година – 2 лица.

 Проект „Нов избор – развитие и реализация”, към Агенция по заетостта – 3 лица работници поддръжка на пътища - проекта стартира през 2012г. и приключва на 01.10.2013г.;

 Проект „Подкрепа за достоен живот”, по Оперативна програма Развитие на човешките ресурси – 5 лица, назначени като лични асистенти на лица с увреждания.

 „Зоопарк“ Габрово – 1 лице;

 Регионална програма за заетост – 1 лице през 2014г.


3. Здравеопазване:

 През 2014г. Община Габрово заяви необходимостта от обучението на две лица, за работа като здравни медиатори пред Регионална здравна инспекция;

 По проект „ПОСОКИ – предоставяне в общността на социално-образователно консултиране и интегриране“, финансиран от МТСП, със заем от Международната банка за възстановяване и развитие, предстой да бъдат ангажирани и обучени консултанти – медиатори за работа с лица и деца от уязвимите общности. В областта на здравеопазването основно дейностите са насочени към консултиране и подкрепа в грижите за децата, редовно наблюдение на здравното, физическото и психомоторното развитие на бебетата и децата; превенция на детската заболеваемост, смъртност, не полагане на достатъчна грижа в семейството и други рискове в ранна детска възраст; достъпност за родители на новородени и на малки деца, които са уязвими, изолирани и/или не са регистрирани при общо практикуващ лекар или не го посещават; осигуряване на мобилност – посещения в домовете на родителите, работа в общността за превенция на заболяванията, информиране и консултиране и др.;
 По проект „Интеграция и включване на рискови групи от Габровска област“ е планирано четири лица да бъдат обучени и ангажирани да работят като здравни медиатора. Също така по проекта е планирано и закупуване на оборудван мобилен здравен кабинет, който да покрива нуждите на населението от уязвимите групи от първична медицинска помощ /проектът е в процес на оценка/.
4. Жилищни условия:

Община Габрово води активна политика по отношение осигуряване на равен достъп до настаняване на лица/ семейства в общински жилища. Към момента в общински жилища по Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди и за настаняване под наем в общински жилища със Заповед на Кмета на Община Габрово са настанени значителен брой лица и семейства от различни рискови групи, жители на общината.


Към настоящия момент във връзка с Националната стратегия за интеграция на ромите и съгласно насоките на областното планиране, Община Габрово е в процес на разработване на Общински план за действие за периода 2015-2017 година. Планира се конкретните мерки и дейности по всеки от основните приоритети да се обезпечи с необходимото финансиране, посредством средства от републиканския бюджет, общински средства и средства по оперативните програми – Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020, Българо-швейцарската програма за сътрудничество и др.
В подкрепа на процеса на интеграция на лица от рискови и малцинствени групи през 2014 г. Община Габрово разработи проект „Интеграция и включване на рискови групи от Габровска област“. Проекта планира мерки за интеграция и социално включване на ромите на областно ниво, основно в сферата на образованието и здравеопазването. Планира се активна работа както с деца от различни възрастови групи и техните родители, така и с обществеността с цел намаляване на различията и предразсъдъците /проектът е в процес на оценка/.
През 2012 година Община Габрово стартира изпълнението на проект „ПОСОКИ – предоставяне в общността на социално-образователно консултиране и интегриране“, финансиран от МТСП, със заем от Международната банка за възстановяване и развитие. Проектът обхваща деца на възраст от 0 до 7 години и техните родители, както и бъдещи родители от рискови групи, като услугите по проекта са разделени с оглед възрастта на децата – на услуги за деца от 0 до 3 г. и техните родители и услуги за деца от 3 до 7 г. и техните родители.

В изпълнение на проектните дейности през 2013г. бе изградена нова сграда на територията на ЦДГ „Слънце”, която ще представлява пребазиране на старата база 2 на детската градина. В новоизградената база са обособени помещения за три детски групи и салон за спортни, музикални и творчески занимания. През 2014г. стартираха и строително-ремонтни дейности на прилежащото пространство около новата сграда на детската градина за изграждане на детски площадки за деца от различни възрастови групи.

Също така по проекта бе изграден „Комплекс за предоставяне на интегрирани услуги за деца и семейства“, находящ се в помещение общинска собственост на ул. Ивайло №13, кв. "Христо Ботев". На територията на Комплекса са обособени стаи за работа на специалистите, стая на психолога, здравен кабинет, зала за групова работа, заседателна зала.

Новоизградената база на детска градина „Слънце“ и помещенията за разкриване на Комплекса за социални услуги са оборудвани и обзаведени със средства по проекта с необходимите мебели, техника и други материали. През 2014г. стартира подбора на консултантите по отделните дейности/услуги. Началото на 2015г. се очаква да стартира реално работата с потребители на услугите.


ОБЩИНА ДРЯНОВО
1. Образование: Общината ежегодно разработва Общински план за интеграция на децата и учениците от етническите малцинства, който се финансира със средства от общинския бюджет. Целта на този план е интегриране и съхраняване на етнокултурната идентичност на децата и учениците от етническите малцинства и създаване на атмосфера на взаимно уважение, толерантност и разбирателство. Приоритетно се работи по гарантиране право до равен достъп до качествено образование: Работата започва още с обхвата на 5 и 6-годишните деца, подлежащи на задължително обучение в подготвителна група. Приобщени са и част от 3-годишните деца от етническите малцинства, което е предпоставка за по-резултатна работа в подготвителната група и по-добра училищна готовност. По-голямата част от учениците от етническите малцинства са включени в ПИГ, с цел компенсиране на пропуските в обучението.
2. Заетост: включване в програми за заетост, финансирани от държавния бюджет /Красива България, Програма за полагане на обществено полезен труд от лица на месечно социално подпомагане в община Дряново/ и оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.
3. Жилищни условия: подобряване на инфраструктурата в жилищен квартал „Изгрев“ с концентрирано население от рискови групи.
4. Здравеопазване: ромите са обхванати от общо практикуващите лекари и им се оказва навременна спешна медицинска помощ.
5. Дискриминация - В Община Дряново от м. април 2008 г. със Заповед на кмета на общината е учреден Обществен съвет за интеграция на малцинствата. В състава му са включени представители от различни институции, имащи отношение по проблемите, засягащи социализацията на децата от етническите малцинства: Областна администрация гр. Габрово, РИО гр. Габрово, ЦМЕДТ „Амалипе” гр. Велико Търново, отдел „Закрила на детето” гр. Дряново, СОУ „М. Райкович”, Директор на ВУИ „Св. Св. Кирил и Методий” с. Керека, председател на Сдружение „Регионално развитие и интеграция на малцинствата”, представители от кв . „Изгрев”.

Обществения съвет е консултативен и координиращ орган, подпомагащ провеждането на политиката за интеграция на малцинствата на общинско ниво.

Основни насоки за работа на Съвета са:

1. Подпомагане на учебни заведения и предоставяне на актуална информация за възможности за кандидатстване и реализиране на проекти във връзка с финансово обезпечаване на интеграционния процес в училище.

2. Осигуряване на участие в обучителни дейности, във връзка с разширяване на компетентността на представители на Обществен съвет за интеграция на малцинствата

3. Предприемане на конкретни действия, съобразени с реализирането на националната политика във връзка с интеграцията на децата и учениците от етническите малцинства в България по отношение на:

• подобряване работата за осигуряване на пълен обхват на подлежащите на задължително обучение ученици и задържането им в училище;

4. Предприемане на мерки за обхващане на децата от ромски произход в предучилищна възраст. Пълно обхващане на децата, включително и на тези от ромски произход в задължителните подготвителни групи /класове/ за приобщаването им към българската езикова среда и осигуряване на равен старт при постъпване в училище.

5. Включване на учители в квалификационни курсове за работа в мултиетническа среда.

През 2012 и 2013 г. Общественият съвет за интеграция на малцинствата проведе двудневни квалификационни обмени в различни градове, съгласно заложените дейности в Общинския план за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства за 2012 и 2013 г.

Целта на тези обмени бе да се подобри работата за по-пълното обхващане на децата, включително и на тези от ромски произход в предучилищна и училищна възраст и за приобщаването им към българската езикова среда и осигуряване на равен старт при постъпване в училище.

Представени бяха също и добри практики по обхващане на децата и учениците от ромски произход в предучилищна и училищна възраст.

Споделеният положителен опит допринася за преодоляване на различията и предразсъдъците, подобряване работата за осигуряване на пълен обхват на подлежащите на задължително обучение ученици и задържането им в училище, както и до разширяване на компетентността на членовете на Обществения съвет за интеграция на малцинствата.Сподели с приятели:
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   69


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница