Отчетна информация за изпълнение на нсрбир по области област благоевградстраница26/69
Дата01.02.2017
Размер11.44 Mb.
Размер11.44 Mb.
1   ...   22   23   24   25   26   27   28   29   ...   69

5.Община Пещера

 • Приоритет “Образование”

Образователната интеграция на ромските деца е отправна точка за равноправното интегриране на ромите в българското общество. Образователната интеграция е важна предпоставка за последващо приобщаване на пазара на труда, за повишаване на здравния статус и за подобряване на жилищните условия на роми.

Във всички учебни и детски заведения в гр. Пещера през учебните 2013/2014 г. и 2014/2015 г. се работи по приети планове за действие за изпълнение Стратегията за образователна интеграция на децата от етническите малцинства, изготвени на базата на приетия с Решение №579/31.08.2010 г. на Общински съвет – гр. Пещера, Общински план за действие за изпълнение на Стратегията за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства 2010-2015 година в Община Пещера. Прилагат се различни подходи за интегриране на децата от етническите малцинства – създадени са ученически и родителски клубове, осъществяват се редица извънкласни дейности.

Образователната система на община Пещера се състои от седем детски заведения, шест общински и две държавни училища, и едно обслужващо звено - Общински детски комплекс - Пещера.

Инфраструктура на образованието в община Пещера


Вид на учебното заведение

Брой

2014 г.

ОДЗ

3

ЦДГ

4

Начални училища 1–4 клас

2

Основни училища 1-8 клас

3

СОУ „Св. Климент Охридски“ 1-12 клас

1

ПГ ХВТ “Атанас Ченгелев“

1

ПГ ЛПМ “Васил Левски”

1

ОДК-гр. Пещера

1

ВСИЧКО:

16

В началото на учебната 2014/2015г. в общинските и държавни училища в община Пещера постъпиха общо 1993 ученици. 564 деца посещават общинските детски градини през учебната 2014/2015г.

Разширява се обхвата на децата от етнически семейства в детските и предучилищни заведения за усвояване на български език преди постъпване на училище. Подготвителните групи в НУ „Михаил Куманов”, ОУ „Любен Каравелов” и ОДЗ „Деница” работят по преодоляване на езиковата бариера, обогатяване на речника на децата и придобиване на навици за учебен труд.

От особено важно значение за адаптиране на децата и учениците е създаването на подкрепяща и привлекателна среда в интегрираните училища. Приоритет на Община Пещера и училищните ръководства е създаване на благоприятни и привлекателни условия за обучение, за превръщане на училищата в желана територия за учениците.

Изпълнени дейности по този приоритет:

Оперативна цел: Обхващане и задържане на ромските деца и ученици в образователната система, осигуряване на качествено образование в мултикултурна образователна среда.

Цел 1: Гарантиране правото на равен достъп до качествено образование, включително чрез интеграция на ромски деца и ученици в етнически смесени детски градини и училища.

Задача 1.1: Осигуряване на позитивни образователни условия за ранно детско развитие в системата на предучилищното образование/ранно детство и предучилищна възраст от 0 до 7 години.

Дейност 1.1.1: Осигуряване на подходяща образователна среда за включване на децата от обособените по етнически признак детски градини чрез поетапен прием в детски градини, извън ромските квартали, в разноетнически групи.

От учебната 2013/2014г. до 24.09.2014 г., ЦДГ „Слънчо” – гр.Пещера в партньорство със СОУ „Св. Климент Охридски“, ОУ „Любен Каравелов“ и ПГ ЛПМ „Васил Левски“ работи по проект „Работа по интегриране на етническите групи” по ОП ” Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 г. в ;

От 01.10 2013 г. до 30.09.2014 г. ОДЗ „Деница” – гр.Пещера участва като партньор на Сдружение „Елисавета Кларк и Пенка Касабова“ – гр. София в реализацията на проект „Създаване на модел за образователна интеграция на деца от предучилищна възраст”, под мотото „ В света на различното, прекрасното , красивото детство”, финансиран по схема за безвъзмездна финансова помощ „Образователна интеграция на децата от етническите малцинства” на ОП ” Развитие на човешките ресурси”2007-2013г.;

До 31.05.2014 г., СОУ “Св. Климент Охридски”реализира Проект “Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства”.

Цел 2: Обучение в дух на толерантност и недискриминация в детските градини и в училищата чрез съхраняване и развиване на културната идентичност на деца и ученици от ромски произход.

Задача 2.1: Въвеждане и развиване на разнообразни форми на интеркултурно образование, насочено към запазване и развитие на културната идентичност на етническите малцинства при деца и ученици;

Дейност 2.1.1: Дейности, насочени към съхраняване и развиване на културната идентичност на децата и учениците от етническите малцинства и техните връстници, в интеграционна мултикултурна среда. Създаване на клубове по интереси; сформиране на групи по свободно избираема подготовка (СИП) в областта на културата, фолклора и традициите на различните етноси, танцови формации; изкуства; традиционни занаяти;

През 2014 г. всички училища реализират проект „Да направим училището привлекателно за младите хора”- Училище за Себеутвърждаване и Подготовка към Европейски Хоризонти (УСПЕХ) по ОП „Развитие на човешките ресурси“.

Организира се честването на „Международния ден на ромите” – 8 април, който е включен в културният календар на Община Пещера;

В гр. Пещера функционира общинско обслужващо звено – извънучилищно педагогическо заведение – Общински детски комплекс / ОДК /. ОДК е социално сигурна среда за общуване между млади хора до 19 години от различни училища на Пещера и за изява на творческите дарования на учениците в гр. Пещера.

Проект „Създаване и промотиране на Етнокултурен фестивал в Община Пещера”, схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.1-10/2010 „Подкрепа за създаване и промотиране на иновативни културни събития”.

В изпълнение на устойчивост на проекта в периода от 28.05.2014 г. до 31.05.2014 г. в Община Пещера се проведе третото издание на Етнокултурен фестивал „Културата на бъдещето и бъдещето на културата”.

В продължение на пет дни, своите уникални изпълнения и произведения представиха, както творчески групи, така и индивидуални изпълнители – представители на различните етнически групи живеещи на територията на община Пещера - българи, турци, роми, армъни и гърци от различни възрастови групи, с преобладаващо участие на деца и младежи.

Цел 3: Превенция на отпадане от училище и ограмотяване на неграмотни и малограмотни възрастни роми.

Задача 3.1: Осигуряване на обективни и надеждни инструменти в системата на предучилищното и училищното образование по проблемите на обхвата, преждевременното напускане и образователната адаптация;

Дейност 3.1.1: Установяване на основните фактори, водещи до непостъпване и преждевременно отпадане от училище, разработване и апробиране на методология за наблюдение на местно равнище;

Подлежащите за задължителна подготовка за училище две години преди постъпване им в първи клас и живеещи на територията на община Пещера са 314 деца.

След многократно проведени срещи с директорите на детските градини, директорите на училищата с подготвителни групи, модераторите и общинските съветници, бе констатирано, че към 10.11.2014 г. - 194 деца са обхванати в подготвителните групи в детски градини и училища на територията на община Пещера, 11 деца посещават подготвителна група в детска градина и училищe в други населени места в страната, 84 деца са заминали в чужбина с родителите си, а 25 деца не са неоткрити на посочения адрес.

Подлежащите за задължителна подготовка за училище една година преди постъпване им в първи клас и живеещи на територията на общината са 287 деца.

След многократно проведени срещи с директорите на детските градини, директорите на училищата с подготвителни групи, модераторите и общинските съветници, бе констатирано, че към 10.11.2014 г. - 148 деца са обхванати в подготвителните групи в детски градини и училища на територията на община Пещера, 7 деца посещават подготвителна група в детска градина и училищe в други населени места в страната, а 30 са записани в първи клас в общинските училища на територията на община Пещера;

През учебната 2012/2013г. общо 342 деца и ученици в 3 общински училища и 7 общински детски заведения в община Пещера се обучават и възпитават в подготвителни групи, като родителите и настойниците не заплащат такса за обучението;

Задача 3.2: Осигуряване на условия за пълен обхват и ранна адаптация в системата на училищното образование, вкл. условия за ре-интеграция на отпаднали ученици в училищната система;

Дейност 3.2.1: Създаване на постоянна общинска комисия за обхват и ранна адаптация в системата на задължителното образование, ръководена от ресорния зам.-кмет. Превенция и ограничаване на ранното отпадане;

В Община Пещера няма създадена постоянна общинска комисия за обхват и ранна адаптация в системата на задължителното образование. Но се работи по различни програми и проекти за обхващане и ранна адаптация в системата на задължителното образование.

Работи се по Национална програма за по-пълно обхващане на учениците в задължителна училищна възраст, Модул - „Подпомагане храненето на децата от подготвителните групи в детските градини, децата от подготвителните класове в училище и учениците от І – ІV клас” (НУ “ М. Куманов);

По Проект „Готови за училище 2014-2015“ на фондация „Тръст за социална алтернатива“, в партньорство с Фонд за превенция на престъпността се заплащат такси за задължително ползване на детска градина на 15 деца от ромски произход живеещи в кв. „Луковица“, гр. Пещера ( ОДЗ „Изгрев“)

Дейност 3.2.2: Изготвяне и прилагане на Училищна програма за превенция на отпадането;

По тази дейност в училищата на територията на Община Пещера се работи по следните проекти:

По проекти за намаляване отпадането на ромските деца от училище “Всеки може да бъде отличник”, изпълнявани съвместно с ЦМЕДТ “Амалипе”, за водещи училища са определени НУ “М. Куманов”, към което са прикрепени ОУ „Петко Р. Славейков“ и ОУ „Д-р Петър Берон“ – гр. Перущица и ОУ „Любен Каравелов“, към което са прикрепени ПГ ЛПМ „Васил Левски“ и СОУ „Народни будители“ – гр. Брацигово;

Схема “Училищен плод” - Държавен Фонд “Земеделие”;

Национална програма “На училище без отсъствия”, Модул –“Без отсъствие” (ОУ “Любен Каравелов”);

Национална програма “С грижа за всеки ученик”, модул 2 “Осигуряване на допълнително обучение за деца от подготвителните групи”(НУ «М. Куманов»).

3 “Осигуряване на допълнително обучение на учениците от началния етап на основното образование за повишаване на нивото на постиженията им по общообразователна подготовка» – ( ОУ «Любен Каравелов», СОУ “Св. Климент Охридски”, ОУ «П.Р.Славейков», НУ «М. Куманов»), модул 4 “Осигуряване на допълнително обучение на учениците от прогимназиалния етап на основното образование за повишаване на нивото на постиженията им по общообразователна подготовка» – ( ОУ «Любен Каравелов», ОУ «П.Р.Славейков»., СОУ “Св. Климент Охридски”);

Национална програма “Училището –територия на учениците”, Модул „Подкрепа на целодневното обучение на учениците от начален етап“ (ОУ “П. Р. Славейков”);

Проект „Подобряване на качеството на образование в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес“ по ОП РЧР (СОУ “Св. Климент Охридски”, ОУ «П.Р.Славейков»);

По проект „Ученически практики“ по ОП РЧР 24 ученика от ПГ ЛПМ „Васил Левски“ са практикували в местни фирми по 240 часа срещу заплащане в размер на 300 лв.

Задача 3.3: Включване на възрастни роми във форми на продължаващо образование.

Дейност 3.3.1: Информиране на общността за възможностите за провеждане на обучения.

По проект „Нов шанс за успех” по ОП ”Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 г. в периода 14.04.2014 – 31.10.2014 в ОУ «П.Р.Славейков» са обучени 32 човека ,а в ПГ ЛПМ „Васил Левски” в периода 14.04.2014-31.08.2014 г. са обучени 48 човека по учебни планове на МОН;

В Професионална гимназия по ЛПМ „В.Левски” – гр.Пещера се провеждат вечерни форми на обучения за лица незавъшили основно и средно образование.

По проект „Валидиране“ на ОП РЧР в ПГ ЛПМ „Васил Левски“ 24 човека са придобили първа степен на професионална квалификация.

Цел 4: Прилагане на разнообразни форми и програми за работа с деца с трудности и дефицити в обучението и отпаднали от училище с цел тяхната реинтеграция;

Задача 4.1: Увеличаване на гъвкавостта и пропускливостта на различните модели на образование;

Дейност 4.1.1: Назначения на квалифицирани и сертифицирани помощник-възпитатели и образователни медиатори;

През учебната 2014 г. - 2015 г. в детските заведения на територията на община Пещера работят 23 броя помощник – възпитатели, разпределени както следва:


 • ОДЗ “Деница” – гр. Пещера – 3 броя;

 • ЦДГ “Здравец” – с. Радилово – 1 брой;

 • ЦДГ “Сокола” – гр. Пещера – 4 броя;

 • ЦДГ “Слънчо” – гр. Пещера –3 броя;

 • ОДЗ “Изгрев” – гр. Пещера – 7 броя;

 • ОДЗ “Иглика” – гр. Пещера – 5 броя.

В училищата, към настоящия момент няма назначени помощник – възпитатели и образователни медиатори.

Цел 5: Усъвършенстване на образователните условия за качествено образование на квалификацията на педагогическите специалисти за взаимодействие в мултиетническа образователна среда, интеркултурна компетентност у директорите, учителите и другите педагогически специалисти;

Задача 5.1: Формиране на интеркултурна компетентност на директори, учители и други педагогически специалисти;

Дейност 5.1.1: Квалификация на учители, директори и други педагогически специалисти за работа в мултикултурна среда;

Проект “Квалификация на педагогическите специалисти”, Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси 2007-2013г.” (НУ “ Михаил Каролиди”, НУ “Михаил Куманов”, ОУ “ Св. Патриарх Евтимий”, ОУ “П. Р. Славейков”, ОУ “Любен Каравелов”, СОУ “Св. Климент Охридски”, ПГ ЛПМ „Васил Левски“, ПГ ХВТ „Атанас Ченгелев“);

В периода 29-31 Октомври 2014г. Община Пещера партнира на Регионалния инспекторат по образование – гр.Пещера и стана домакин на Областната конференция за представяне на добри практики „Учителят-творец и новатор” 2014 г. Учителите, участници в конференцията имаха възможността да обменят опит и добри практики от образователната система. • Приоритет “Здравеопазване”

Към 31.12.2014 г. по данни от РЗИ - Пазарджик в община Пещера функционират:

 • Брой регистрирани амбулатории за първична медицинска помощ:

 • Индивидуални практики - Лекари – 6; Дентални лекари – 19;

 • Групови практики - Лекари – 2; Дентални лекари – 1;

 • Брой регистрирани амбулатории за специализирана медицинска помощ:

 • Индивидуални практики -Лекари – 1; Дентални лекари – 0;

 • Групови практики - Лекари – 0; Дентални лекари – 0.;

 • Центрове - Медицински център – 1; Диагностичен център – 0; Медико - диагностичен център – 0; Диагностично – консултативен център – 1;

 • Лаборатории – 1:

 • Хосписи – 0 :

 • Лечебни заведения за болнична помощ по вид и брой легла в тях към тях:

 • Многопрофилна болница за активно лечение – 144 легла.

Основна роля за реализиране на дейностите по този приоритет се осъществяват от назначените в Общинска администрация - Пещера здравни медиатори.

Изпълнени дейности по този приоритет:

Оперативна цел: Осигуряване на равенство в достъпа до качествени здравни услуги и превантивни програми

Превантивни грижи за майчино и детско здравеопазване:

Цел 1: Превенция на рисковете при бременните и намаляване на бременностите в юношеската възраст

Задача 1.1: Ранна регистрация на бременните, наблюдение по време на бременността и своевременна хоспитализация на родилките;

Дейност 1.1.1: Активно съдействие от страна на медиаторите в усилията на личния лекар за обхващане на бременните до четвъртия месец на бременността с регистрация, консултации с лекар- специалист по акушерство и гинекология;

По време на отчетния период обект на наблюдение от страна на здравните медиатори, с цел обхващане, регистрация и консултации с лекар- специалист бяха бременните и младите майки от двата ромски квартала на град Пещера.

Задача 1.2:Намаляване на бременностите в юношеската възраст и профилактика на вродени аномалии и наследствени заболявания;

Дейност 1.2.1: Провеждане на беседи с подрастващи и млади хора и с техните родители за начините за предпазване от нежелана и ранна бременност, за опасностите, които крие ранната бременност за майката и бебето; за риска от раждане на деца с вродени аномалии и наследствени болести и начините за профилактиране;

Съвместно с РЗИ – Пазарджик, в Центъра за развитие на общността  – гр. Пещера са провеждани беседи с младежи от ромската общност на тема: „Ранните бракове. Последствията от ранното забременяване и раждане”; проведена е съвместна кампания между Община Пещера, РЗИ-гр.Пазарджик, ЦМЕДТ “Амалипе” и СНЦ “Слънце за всеки” на тема “Любовта е сладка, нека да е безопасна!”. Обхванати са 162 лица, раздадени са 15 кутии презервативи и 325 броя здравно информационни материали;

Оказвано е съдействие за поставяне на спирали, които са предоставени от Българска асоциация за семейно планиране и сексуално здраве /БАСП – гр.София/;

Цел 2: Подобряване на здравната помощ за новородените и децата в предучилищна възраст;

Задача 2.1: Своевременно регистриране на новородените и децата при личен лекар;

Дейност 2.1.1: Активизиране дейността на медиаторите за издирване на деца без личен лекар и разясняване пред родителите им важността за регистрирането им;

През 2014 година обект на наблюдение от страна на здравните медиатори, с цел обхващане, регистрация и консултации с лекар- специалист бяха бременните и младите майки от двата ромски квартала на град Пещера.

Задача 2.2: Повишаване на обхвата с имунизации по Националния имунизационен календар на новородените и децата до 7-годишна възраст;

Дейност 2.2.1: Провеждане на беседи и разговори с младите майки за значението на имунизациите и мотивирането им за редовното им прилагане, съгласно Националния имунизационен календар;

Проведена е дискусия с млади майки в гр.Пещера на тема “Полиомиелит - значение на имунизациите”;

Раздадени са имунизационни календари;

Задача 2.3: Подобряване на информираността за здравословно хранене на новородените и малките деца;

Дейност 2.3.1: Провеждане на беседи и разпространение на информационни материали, организиране на обучения за жени, ангажирани с отглеждането на малки деца;

Проведено е обучение на тема:"Хигиена на зъбките" - ученици от ОУ “Л. Каравелов” гр. Пещера драматизираха книжката на РЗИ – гр.Пазарджик "Зъбките на Борко" пред деца от ЦДГ "Сокола" – гр.Пещера. Обучението се извърши в партньорство с ЦМЕДТ “Амалипе” и СНЦ “Слънце за всеки”.

Цел 3: Подобряване на профилактичните дейности сред ромското население:

Задача 3.1: Повишаване обхвата на ромското население с имунизации по Националния имунизационен календар;

Дейност 3.1.1: Провеждане на разяснителни кампании за необходимостта от ваксиниране на населението със задължителните имунизации по Националния имунизационен календар;

Провеждани са беседи и разговори с хора от ромския етнос за значението на имунизациите и мотивирането им за редовното им прилагане, съгласно Националния имунизационен календар.

Раздадени са имунизационни книжки от здравните медиатори на Община Пещера;

Задача 3.2: По-пълно обхващане на ромското население с профилактични прегледи;

Дейност 3.2.1: Провеждане на ранна диагностика и скринингови изследвания с мобилни мамографи за превенция на рака на млечната жлеза;

Проведена е информационна кампания сред хората, които подлежат на скринингови прегледи за ранното откриване на случаите на често срещани заболявания.

Дейност 3.2.2: Провеждане на разяснителни кампании за значението на профилактичните прегледи сред ромското население;

Проведена е разяснителна кампания за значението на профилактичните прегледи сред ромското население.

В сградата на Община Пещера, се проведе информационна и скринингова кампания за измерване на костна плътност. Извършени бяха профилактични прегледи за заболяване от остеопороза на 67 жени.

Задача 3.3: Превенция и контрол на ХИВ, туберкулоза и сексуално предавани инфекции сред уязвимите ромски общности;

Дейност 3.3.1: Изграждане на капацитет и работа в общността за превенция и контрол на ХИВ чрез услуги по консултиране и насочване за анонимно и безплатно изследване за ХИВ и сексуално предавани инфекции; обучение; работа на терен; здравно-социален център в ромска общност; мобилен медицински кабинет;

Ежегодно, с ученици от всички училища в гр. Пещера, се отбелязва Международния ден за съпричастност към засегнатите от ХИВ/СПИН. Прожектират се филми, изнасят се беседи на тема ХИВ/СПИН, раздават се брошури;

През 2014 г., в изпълнение на приетата от Общински съвет – гр. Пещера, „Общинска програма за превенция на ХИВ/СПИН и злоупотреба с вещества, предизвикващи зависимост в Община Пещера”, изпълнявана съвместно с експерти от РЗИ – гр. Пазарджик се извършаха следните дейности и мероприятия: • 14.02.2014 г. – Ден на влюбените. В гр. Пещера съвместно с МКБППМН и педагогическия персонал на ПГ „Атанас Ченгелев“ бе организирана и проведена видеолектория на тема: “Сексуално предавани инфекции и контрацепция”. Прожектиран бе филмът “Екстази”. На децата се раздадоха здравно-промотивни материали по темата. Желаещите се изследваха с бързи тестове за ХИВ. Изследванията се извършиха от лаборант от КАБКИС;

 • По повод Световния ден в памет от жертвите на СПИН се проведе съвместна АНТИСПИН кампания с Община Пещера – МКБППМН и Регионален фонд за превенция на престъпността ИГА. В центъра на град Пещера се раздаваха здравно-промотивни материали от деца доброволци на граждани. Материали по темата се раздаваха и в кафенетата в централната градска част от здравните медиатори. В градския парк бе ситуирана панделка от запалени свещи в памет на жертвите от СПИН. Присъстващите бяха запознати с начините на предаване на ХИВ инфекция и методите за предпазване. Събитието бе отразено в регионалните медии;

 • Проведени са общо 3 кампании, 4 лекции и обучения, съвместни изследвания с КАБКИС за ХИВ.

През 2014 година, здравните медиатори са придружили и съдействали за настаняване на пет наркозависими младежи до Инфекциозна клиника в гр. Пловдив и шест до кабинет на “КАБКИС” в гр. Пазарджик за изследване за ХИВ / СПИН.

Дейност 3.3.2: Дейности по подобряване контрола на туберкулозата сред ромска общност чрез провеждане на скрининг за риска, придружаване и изследване за туберкулоза; подкрепа в процеса на лечение на болните от туберкулоза;

Периодично се провеждат беседи с родители и ученици на тема ”Туберкулозата”, „Тютюнопушенето”, “Болест на мръсните ръце” и др.;

На 24.03.2014 година, с участието на 30 младежи от ромски произход, бе отбелязан “Световният ден за борба с туберкулозата”.

Развиване на медиаторството:

Цел 4: Подобряване достъпа до здравни услуги;

Задача 4.1: Обучение на 1 здравен медиатор;

Дейност 4.1.1: Осигуряване на обучение на 1 здравен медиатор и трудова реализация;

През отчетният период, Община Пещера финансира обучението на здравен медиатор, който от месец март 2014 година е назначен на работа в Общинска администрация – Пещера. Към настоящият момент Здравните медиатори в Община Пещера са 2 броя.

С посредничеството на здравните медиатори през 2014 година са решени 42 броя индивидуални казуси от здравен характер.

Повишаване на здравните знания и осигуряване на достъп до здравна информация:

Цел 5: Повишаване на здравните знания и информираността на ромското население;

Задача 5.1: Обучение на ромското население за предпазване от най-честите заболявания;

Дейност 5.1.1: Периодично провеждане на беседи от здравни специалисти и медиатори за вредата от най-разпространените рискови фактори – тютюнопушене, злоупотреба с алкохол, нездравословно хранене и за предимствата на здравословния начин на живот;

Проведени са беседи с родители и ученици на тема „Тютюнопушенето”, с младежи от ромската общност на тема: „Животът е безценен! Не го заменяй за дрога!”;

Проведени са индивидуални обучения на здравните медиатори на Община Пещера с цел популяризиране дейността на мобилните единици и значението на профилактичните прегледи и вредата от тютюнопушенето с предоставяне на материали по темата;

В Общностен център към ЦМЕДТ „Амалипе“ – Пещера са проведени редица беседи, съвместно със СНЦ “Слънце за всеки”, Общностни модератори и здравни медиатори на теми: „Злоупотребата с наркотични вещества и риск от заразяване с ХИВ, хепатит В и С, туберкулоза и СПИН“.

На 28.05.2014 година, по повод Световния ден за борба с тютюнопушенето в Общностен център към ЦМЕДТ „Амалипе“ – Пещера се проведе здравно-информационна беседа. В беседата участваха 15 младежи.

През 2014 година на деца от училищата в община Пещера е предоставен здравно-промотивен материал издаден по програмата: „Как да бъдем здрави”/Книжка № 3 от поредица – „Училище за здраве“/ и „Патилата на Мравчо или колко опасни са цигарите“.

Разширяване обхвата на здравноосигурените лица в неравностойно положение, принадлежащи към етнически малцинства:

Цел 6: Разширяване обхвата на здравно осигурените лица сред тези, принадлежащи към етнически малцинства;

Задача 6.1: Обучение на лица от ромска общност за техните задължения и права като пациенти;

Дейност 6.1.1: Информиране на лица от ромската общност за здравноосигурителните им права и задължения и за правата им като пациенти;

Тази дейност се изпълнява от здравните медиатори. Текущата им ежедневна работа е свързана с решаване на казуси от здравен характер: консултации, подготовка на документи, следване на процедури за представяне пред ТЕЛК, ДЕЛК, НЕЛК, ЛКК; придружавания до здравни институции, настаняване в здравни заведения. Решени индивидуални казуси от здравен характер – 42 броя.
 • Сподели с приятели:
1   ...   22   23   24   25   26   27   28   29   ...   69


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница