Отчетна информация за изпълнение на нсрбир по области област благоевградстраница29/69
Дата01.02.2017
Размер11.44 Mb.
Размер11.44 Mb.
1   ...   25   26   27   28   29   30   31   32   ...   69

Приоритет Образование

По отношение на задържането па децата в училище и намаляване на броя на отпадналите ученици от ромската общност. Община Велинград провежда последователна политика за подобряване на условията за възпитание и обучение в детските градини и училищата, в които се обучават ромските деца. - осигуряване на транспорт, вкл. и за децата в подготвителните групи, което значително подпомага семействата по отношение на осигуряване на образование

за децата им.

В ОУ „Неофит Рилски" - Велинград се обучават 504 ученици, от конто 400 роми. Съотношението не позволява да бъде осъществена ефективната формула за интеграция във всяка паралелка, но на училищно ниво е постигнат значителен успех в това отношение. Училището е партньор по проект „Ранна социализация и адаптация към образователния процес на децата и учениците от етническите малцинства за по-успешната им бъдеща социална и трудова реализация" по ОП .Развитие на човешките ресурси" на Фондация ..Европейски център за еко и агро туризъм - България" - София.

Учениците от целевата група участваха в обучение за придобиване на професионални знания и умения в областта на занаятите - дърводелство, обущарство, шивашки услуги, лечебен масаж, козметика, фризьорство, както и обучение по компютърна грамотност в цехове и ателиета във Велинград. За първи път бизнесът подаде ръка на училището и предостави база н обучители за ромските деца,

Всеки ученик индивидуално бе насочен към определен занаят от листата, според общата преценка на училищния психолог и педагогическия екип.

Целта е увеличаване и поддържане на мотивацията в целевата група за трайно задържане в образователно- въз питате; шия процес, чрез въвеждане на нови подходящи регионални форми на извънкласни занимания, свързани с пазара на труда, и развиване на потенциала в съществуващите видове извънкласни занимания с учениците, както и превенция на отпадането па деца и ученици от образователната система.

Училището участва в проект УСПБХ по ОП „Развитие на човешките ресурси". Целите на проекта са организиране и провеждане на извънкласни дейности за развитие на уменията на учениците от в областта на природо математическите и хуманитарни науки, на здравното образование и здравословния начин на живот, както и на други ключови компетентности. Осмисляне на свободното време на учениците, посредством създаване на кръжоци, клубове по интереси и други форми.

Разработване и прилагане на програми за ученици с прояви на агресия или насилие; развитие на личностните и социалните умения на тези ученици с цел ограничаване на подобни явления. Превенция на отпадането на деца и ученици от образователната система.

Учениците от ромски етнос участват в празници, тържества и състезания с цел социалното им включване в живота на училището.

Класните стаи са оборудвани с компютри, от училището се предоставят тетрадки и химикалки, закупени са велосипеди, а за малките в двора има люлки, което прави училището територия на ученика.

По проектите ..Училищен плод" . Закуска" и ..Обяд" за малките ученици се осигурява здравословен начин на хранене.

По НП „ На училище без отсъствия" за учениците в риск от отсъства и отпадане по семейни и социални причини са осигурени учебни пособия и обувки.

Учителите са квалифицирани за работа в мултикултурна среда и за обучение на билингви, но слабото владеене на български език от децата, живеещи в кв. Анезица и проблемите на родителите, поради крайната бедност, представляват пречка за постигане на по-добри резултати в УВГ1.

В ОУ „Георги Бенковски" Велинград, се обучават 250 ученици от ромски произход. Училището работи от 3 години по проект „Успех"- участие в клубове по интереси и според образователните нужди на учениците. В резултат на проекта се повишиха уменията и компетентността на учениците, обогати се материалната база. развиват се творческите способности на децата и работата в екип.

Ежегодно учениците се включват в различни състезания на територията на общината – по футбол и общоградски мероприятия. Участват в конкурси и олимпиади обявени от РИО -Пазарджик. В училището се вземат часове по СИП „Ромски фолклор"- запознаване с традициите на етносите - Християнски, мюсюлмански и празници на роми.

Провеждат се родителски среши, всекидневни разговори с родители. Учениците се мотивират за участие в учебната дейност с интерактивни методи на работа.Резултати:

Осмисля се свободното време на учениците. Намаляват противообществените проява, намалява броя на отпадналите ученици. Децата придобиват нови социални нагласи, както и реализация след завършване на основното образование.

СОУ „Методи Драги нов" - с. Драгиново, работи по два училищни проекта, в които са включени ромите - проект „Успех" и „С грижа за всеки ученик". Към читалището в с.Драгиново - „Методи Драганов - 1936" има сформирана ромска група, в която участват предимно момчета и момичета роми в ученическа възраст, изучаващи ромските танци и традиции. Групата участва на местни празници на селото, Велинградските културни тържества, както и на младежки фестивал „Букет".

В целодневна детска градина "Пролет" - с, Драгиново, през учебната 2013/20J4r., е реализиран за трета поредна година Проект по Национална програма „С грижа за всеки ученик",модул 2 „Осигуряване на допълнително обучение за деца от подготвителните групи" - БЕЛ -IV-та подготвителна група- една група от 7 деца.

Резултати:

При завършване на учебната година децата достигнаха стандартите по образователно направление "Български език и литература" за възрастта като:

1.Овладяване на диалогична и монологична форма на устно общуване, ориентиране в комуникативни ситуации.

2.Овладяване на лексикалното значение на думите, граматически правилна реч. ориентиране в речеви ситуации, организиране на собствения изказ.

3.Овладяване на умения за словоред и съгласуване на думите, определяне на звуковия сьстав на думите.

4.Възприемане на литературни произведения, заучаване на текстове, емоционално-оценъчно отношение.

5.Възпроизвежданена линии, форми, фигури, елементи по контур.

Практика в детската градина е включването на децата във всички празници и събития за изяви съвместно с останалите деца - тематични празници, изложби, празници с родителите.През учебната 2013/2014г.организирахме „открити врати" с родителите на децата, включени в допълнителното обучение по български език и литература, извън планираните в програмата за обучение задължителни родителски срещи.

Проекта е реализирана с финансовата подкрепа на МОН на стойност 770лв., от тях 70,00 лв. за закупуване на материали и пособия за децата и 700лв. за хонорар на учителя.През учебната 2013-2014 г. ЦДГ „ Еделвайс „ - гр. Велинград работи по проект свързан с интеграцията на деца от етническите малцинства:

Като партньори участвахме в Проект BG051P0001-4.1.05- 0195 ,, Ранна социализация и адаптация към образователния процес на деца и ученици от етническите малцинства за по - успешната им бъдеща социална и трудова реализация".

Срок на изпълнение - 08.04.2013 г. - 08.07.2014 г.

Бенефициент : Фондация ,, Европейски център за еко и агро туризъм- България. Проекта се осъществи с подкрепата на ОГ1РЧР, сьфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Дейности: • Индентифициране на специфичните проблеми в общността и на основните рискове за о тпадане на децата и учениците от образователната система.

 • Изработване ма програма за интегриране на деца и ученици в образователната система и създаване на адаптивна приемна среда в училище.

 • Реализиране на информационна кампания в етническата общност, подкрепена от регионални медийни канали, за мотивираме на родителите и децата за трайното им присъствие във възпитателно- образователния процес, като единствена възможност затяхната социална и професионална реализация. Създаване на регионални медийни партньорства за популяризиране на проектните дейности и постигнатите резултати.

 • Ранна социализация и адаптация към образователно- възпитателния пропее на децата от целевата група, обхванати в детската градина. •Създаване на програма за извънкласни занимания.

 • Работа с педагогическите екипи за превенция на отпадането от възпитателно- образователния процес на децата и учениците от целевата група.

 • Работа с родителите на децата и учениците във възпитателно-образователния процес. Изграждане на родителски нагласи и ценности за адекватна грижа към децата и учениците за задържането им в детската градина и училище и търсене на помощ при риск за отпадане.

Разработихме програма с определени теми свързани с екологичното възпитание на децата на основата на дейностите залегнали в проекта. Работата ни премина в три етапа:

Първи етап - идентифициране на специфични регионални проблеми в ромската общност, социологическо проучване ,провеждане анкета с родители и деца. обучение на учители и родители, разработване на програма за ранна социализация и адаптация към образователния процес чрез пряка учебна работа с децата ,организиране народителски срещи, деца и родители;

Втори етап - Организиране на специални занимания, свързани с екологията т. ст. пряка учебно- възпитателна работа с децата, трудова дейност съвместно с деца и родители, разходки в двора на детската градина, парковете на града и излети до близката гора, където децата сами събират природни материали и разказват за тях Децата получиха знания за градината, растенията,' и грижата за тях. Засаждаха сами семена за разсад на цветя и зеленчуци и ежедневно се грижеха за парника из цветните алеи. Изработиха се от учителките учебни презентации с екологична насоченост. Гледаха много готови видео материали на тема Екология и усвоиха практически дейности за поддържане на цветна градинка, поддържане ред и чистота в занимал ни, спални и двора на детската градина. Използваха предоставените по проекта градински инструменти, които се научиха да съхраняват на отделно и специално място за да се създаде у тях нагласи за практическа за групова отговорност.;

Изработване на подаръци за други деца. украса на стаите в детската градина по случай празници, рождени дни и изложби. Творческата активност на децата беше активирана и чрез създаване на кътове за работа, подредени от самите тях.

Множеството проведени ролеви игри за формиране на ценностните нагласи за милосърдие и взаимопомощ Аз помагам на другите чрез изработка на подаръци, поздравителни картички и украси. В тях бяха предвидени въвеждащи занимания за децата за формиране на мотивации и ценностни ориентации с помощта на художествени произведения от детската литература, разговори и предизвикани ситуации за овладяване на поведение за взаимопомощ.Проведоха се и реални дейности за оказване на помощ и взаимопомощ - да помогнем на болно другарче.

Дейностите за адаптиране на децата и родителите към образователно - възпитателния процес. За тази дейност бяха разработени поредица от 10 обучителни и 15 минутни филмчета за ' запознаване на децата с предстоящото им обучение в училище, какво се иска от тях и как най- добре могат да се справят с уроците си.Филмчетата бяха предоставени на педагогическите екипи в детската градина в помощ на подготовката на адаптиране на децата и подготовката им за училище.

Трети етап- организиране на тържества, провеждане на конкурс модно ревю от еко- материали „ Баш майстор"- работилница с изработване на предмети от природни материали, пресъздаване на видяното в детско творчество и организиране на изложба на тема: „Екология и здраве" и популяризиране на дейността по проекта чрез медии, изготвяне на и презентация и др.

Резултатите от педагогическата ни работа показаха, че децата с радост и нарастващо желание участват в организирания учебен процес, трудовата дейност, както и разходките и излетите. Всичко това се отразява много благоприятно не само върху здравния статус на децата, нервно-психическото им разтоварване, хармоничния растеж, но и се мотивират да опазват природата и желание чрез трудова дейност да я обогатяват. Всички форми на екологично възпитание, се използваха при правилна и планирана предварителна подготовка и пълноценно използване на съществуващите природни ценности, съчетани с високото педагогическо майсторство на учителките.

Анализирайки резултатите от работата по проекта в детската градина стигнах до извода, че у децата и родителите са настъпили благоприятни изменения. Установих социалния ефект от екологичното възпитание на децата, както и на родителите им за осъществяване на образователна интеграция и интереса от дейността се увеличи значително не само при депата, но и техните родители.

Всичко проведено по проекта допринася за постигане на образователна интеграция, интелектуализация и интензификацията на учебния процес, както и създаване интерес у деца и родители да посещават детското заведение. Носят в себе си не изчерпаеми способности за естетическо, трудово, нравствено, умствено и сензорно възпитание на децата от предучилищна възраст. Всеки учител в работата си съчетаваше отделните форми, методи, похвати, като се съобразяваха с възможностите на децата и с особеностите на природата в родния край. Колкото по- богата е дейността на учителя, толкова по- богата е и дейността на децата. След всеки контакт с природата децата да стават по ревностни пазители на нейната красота, по–пълно да виждат многообразната и ценност за човека и цялото общество, по- ясно да осъзнават мястото си в природата и своята отговорност за опазването и.

Чрез планиране на целия процес, се постигна създаване на адаптивна приемна среда . което е и един от основните фактори за интегриране на деца от етническите малцинства от целевата група във възпитателно- образователния процес, до подходите за привличането им към него.

Чрез проведените обучения на родители и учители се подпомогна работата на педагогическия екип като партньори, да изпълнят ефективно заложените дейности в проекта.

Резултати:

Поставяйки ги значими в провеждане на учебно -възпитателния пропее и заниманията, ги убедихме . че има реална резултати т това. което правят децата в детската градина ,и че образованието на децата им е единствения шанс за преодоляване на социалната им изолация и реализация в живота.

Като резултат, се постигна преодоляване на социалната изолация и сегрегация на ромските деца и задържането им в детската градина а включването им от ранна детска възраст в образователната система е важна предпоставка за справянето им в училище и бъдещата им социализация , интеграция и реализация.

Предприети мерки след 2013 г.: • осигурязане на транспорт, вкл. и за децата в подготвителните групи

 • осигуряване на достъп до групи за само подготовка в училищата

 • осигуряване на безплатни учебници и помагала

 • подобряване на материашата база в училищата и детските градини, където се обучават роми.

 • разкрити социални услуги, в които се предоставят услуги за училищна подкрепа - ЦОП и ЦНСТ

Въздействие на мерките:

 • Дейностите имат за цел да повишат мотивацията на децата към учебния процес

 • Работи се и с родителите на деца в предучилищна възраст, относно мотивирането им за записването на децата в детска градина

Планове 2014-2020 :

 • Предоставяне на комплексни услуги на рискови общности и семейства в голямата си част * ромски, включително и мобилни услуги в Център за социално включване «Развитие « по проект « Социално включване « със средства от Световната банка.
 • Приоритет Здравеопазване

Равен достъп до здравни услуги, осигуряване на достъп до профилактични програми и такива за превенция на заболяванията с рисков ефект върху ромската общност.

Предприети мерки след 2013 г. :

В община Велинград работят двама здравни медиатори, които са с насочени дейности в ромската общност. Медиаторите работят съвместно с община лични лекари, ръководства на училища и детски грачи ни.

Със съдействие на медиаторите и Националната мрежа на здравните медиатори са подсигурени спирали за 40 желаещи жени от общността, като са им направени и профилактични прегледи при специалист.

Въздействие на мерките :


 • увеличен брой ромски деца записани в детски градини

 • увеличен брой лица с профилактични прегледи

 • увеличен брой лица. получили здравни услуги

 • увеличен брои деца с поставени ваксини

 • подобрена среда за достъп до здравни услуги и превантивни програми ; 1.3.3. планове за 2014-2020 ,

 • Увеличаване на броя на здравните медиатори: 2 - държавно делегирана дейност, 8 - по проект „Социално включване”

 • Подобряване на достъпа до комплексни услуги, в т.ч. и здравни със стартиране на услугите в Център развитие по проект „ Социално включване „ - услуги за ранно детско развитие и превенция на уврежданията за деца от 0-7г. В целевата група са включени в голяма част ромски семейства от общността

 • Приоритет Жилищни условия

Извършена оценка на нуждите от подобряване състоянието на ромските квартали но отношение на инфраструктурата.

Извършени са съответните процедури съгласно ЗУТ и за кв. Асфалтова база терените са включени в Единен кадастрален план.

Предприети мерки след 201З г.

През 2014 г. стартира разработването на проект « Велинград - интегриран град на бъдещето»за реконструкция и рехабилитация на улична мрежа и енергоспестяващоо осветление - зона «Асфалтова база», както и зона «Клептуза». подход към кв. Анезица и живущото население в кв. Анезица. с цел въздействие с преобладаващ социален характер. Бенефициент по проекта е Община Велинград по ОПРР, за периода 2014г. - 2020г.

Въздействие на мерките


 • узаконени жилища в кв. Асфалтова база

 • включване в регистри с постоянен адрес

 • в резултат на придобит постоянен адрес - увеличен бр. липа с издадени лични документи и увеличен брой лица с достъп до услуги - здравни, социални, за заетост и подпомагане

Планове за 2014-2020

Извършени са съответните процедури съгласно ЗУТ и за кв. Асфалтова база терените са включени в проект „ В подкрепа за следващият програмен период „ с проектиране на техническа инфраструктура : • -водоснабдяване

 • -канализация

 • -улична мрежа

 • -благоустрояване

Добра практика

Узаконяването на жилищата в кв. Асфалтова база има последващ положителен ефект по отношение на достъпа до услуги, до социално подпомагане. Изготвения кадастрален план на квартала е необходимо условие за включване в проекти за подобряване на цялостната инфраструктура. През 2014г. всички узаконени постройки в кв. Асфалтова база имат сключени договори с ВКТВ за водоснабдяване и отвеждане на отпадни вода. • Приоритет Заетост

Осигурен е равен достъп за ромите до услугите по заетостта, за насърчаване на заетостта, за навлизане на пазара на труда.

Дирекция „Бюро по труда” гр.Велинград работи по Приоритет 4 от стратегията на ОбщинаВелинград за заетост и социално включване и по-конкретно по оперативна цел: Подобряване на достъпа на ромите до пазара на труда и повишаване на дела на заетите сред тях.

По отношение на подобряване диалога с гражданското общество и ромските общности, по НП «Активиране на неактивни лица» в ДБТ-Велинград има назначен «ромски медиатор-трудов посредник», преминал съответно обучение, на който част от задълженията е да идентифицира групи от неактивни и обезкуражени лица и техните потребности чрез провеждане ма неформални срещи - индивидуални и групови, по въпроси, свързани със заетостта, професионалното информиране и консултиране; да съкрати или прекрати престоя на лицата от ромски произход без работа и да ги насочи към реализация на трудовия пазар посредством мотивирането им да се регистрират в бюрата по труда. Подпомага ги в попълването на необходимите документи при регистрация.

Ежемесечно, по график ромският медиатор провежда формални и неформални срещи в кварталите с компактно ромско население.

Тази програма се наложи като устойчива и добра практика в подобряването на достъпа на ромите до пазара на труда.

За 2014 г. по реализиране на дейностите по Десетилетието на ромското включване и изпълнението на Плана за действие на НСРБИР, ДБТ-Велинград отчита следните показатели:
ДБТ Велинград

2014г.

Общо брои обхванати лица по дейностите

174

1. Повишаване конкурентостта и осигуряване на заетост на ромите на пазара на труда

174

1.1 Повишаване на пригодността на заетост и квалификация на безработните роми, в т.ч.

80

1.1.1 Мотивация за активно търсене на работа

60

1.1.2 Професионална ориентация

1 -

8

1.1.3 Ограмотяване

0

1.1.4 Ключови компетентности

4

1.1.2 Осигуряване на заетост на ромите, в т.ч.

94

1.2.1 включени в програми и проекти, от тях:

74

1.2.1.1 НПГОСПОЗ"

63

1.2.1.2 ОП "РЧР"

4

1.2.2 включени в насърчителни мерки по ЗНЗ

0

1.2.3 Устроени на работа на първичен пазар на труда

20И през 2014 г. .продължи тенденцията за устройване на работа на безработните от ромски произход по НГГОСПОЗ". Това се дължи на факта, че по-голямата част от ромите не могат да се реализират на първичния пазар поради ниската квалификация, неграмотност и липса на трудови навици.

въздействие на мерките

Осигуряването на заетост чрез подобряване на достъпа на ромите до пазара на труда е важен и основен инструмент за постигане на социалното включване на етноса.

планове за 2014 - 2020 • Сподели с приятели:
1   ...   25   26   27   28   29   30   31   32   ...   69


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница