Отчетна информация за изпълнение на нсрбир по области област благоевградстраница3/69
Дата01.02.2017
Размер11.44 Mb.
Размер11.44 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   69

Идентнфициране на рисковите факгори за преждевременно напускане на ученици от училище. Училищата от региона и училищата от града, в които има ученици от етнически малцинства посочват следните рискови фактори: Социално- икономически- липса на доходи на семействата е препятствие пред образованието на децата /невъзможност да се закупят ученически пособия/, целевите средства отпускани на родителите за подпомагане на децата не се изразходват по предназначение - децата биват записвани на училище, за да получават детски надбавки и социални помощи, но след това не посещават редовно учебните занятия. Част от децата се прехранват, събирайки вторични суровиии, просят или извършват незаконни дейности. Функционална неграмотност на родителите, непълни семейства, участие на учениците в рискови неформални групи, недопускане в училище, поради необходимост от полагане на грижи за по-малки братя и сестри.

Образователни - трудности при овладяване на книжовен български език, който не е матерен за част от учениците, незаинтересованост от страна на родителите и липса на контрол, конфликтни ситуации между учениците, липса на доверие в образователната система и архаични вярвания в семействата на децата.

Етнокултурни – образоваността не е ценност, което води до възпитаност на децата в духа на добиване на учебни навици. Недостатъчна съпричастност на обществото в лицето на Агенция за закрила на детето, обществени организации, обществени възпитатели и др. власти. Липса на ефективни санкции за родители, неизпълняващи задълженията си като такива. Социално занемаряване на проблемите на образованието, липса на достатьчно средства за образование, нисък обществен статус на училището като институция, трудности в обладяването на книжовен български език, липса на посещаемост в групите на детската градина, ромската етническа общност трудно възприема училището като институция, подкрепяща модела на социализация на младите, организират се ранни бракове на момичета около 12-13-год. възраст, образоваността не е привлекателна, защото не е свързана с непосредствена полезност за тях. Нежелание на родителите на детето да посещава училище, страх от изпращане в друго населено място, конфликти в семейството, трудова или продължителна миграция.

Предложенията за нови форми и методи за работа с деца, застрашени от непостъпване или преждевременно отпадане от училище:

 1. Ефективно въздействие върху родителите, които проявяват незаинтересованост и липса на отговорност към поведението на децата си. Търсене на отговорност от родителите, санкции.

 2. Организиране на тематичпи срещи с родителите no проблемите на отговорността за възпитанието и образованието на децата.

 3. Нови подходи в работата с родителите-алтернативни родителски срещи.

 4. Ангажиране на родителите в училищния живот - създаване на родителски клуб, който регулярно реализира срещи и помага при работа съе застрашените от отпадане ученици.

5. Активизиране на ученици - създаване на ученически парламент, койтто да вьведе практиката „учсници - наставници".

6. Изготвяне на личен профил на застрашените от отпадане ученици.

7.0cигуряване ца специализирани места, където може да се окаже помощ на родители и ученици при споделяне на проблемни ситуации.

8. Съвместна работа на социалните служби, специалисти психолози, НПО и родители на ученици застрашени от отпадане от училище.

9.3астрашените oт отпадане ученици имат нужда от отговорни родители, упражняващи цялостен контрол, което означава, че е необходима работа с родителите, затова предложснието е за модел на превенция, преминаващ през проект, който да

финансира национална кампания - брошури, телевизионни клипове, постери и др. -свързана с родителските задължения.

10. Засилване ролята на: Агенция за закрила на детето, Дирекция „Социално модпомагане", Детска педагогическа стая, „Училище - родители".

11. Осигуряване на безплатни учебници и учебни помагала до XII клас.

12. Създаване на звено към отдел „Закрила на детето", което да се занимава с проблемите иа отпадналите ученици и да има правомощия за налагане на санкции за родители, които ие осигуряват присъствието на децата си в училище, допускат ранни бракове или съвместно съжителство на малолетни и непълнолстни деца. Действията на това звено да са обвързапи с предшестващи ги законови промени.

13. Участие в проект „Успех" и сформиране на нови групи към него.

14. Засилване на социалната политика - оеигуряване на безплатни закуски за учениците до IV клас и поевтиняване на закуските и обедното хранене за учениците от V до VIII клас. Включване на все по-голям брой ученици в целодневната организация на учебния процес.

15. Актуализацня на учебните програми, разработване на нов интерактивен подход с акцснт върху практическата насоченост. 1. Въвеждане на задължителна квалификация за педагогическите специалисти, насочена към идентифициране и справяне със случаите на риск от преждевременно напускане на училищс.

 2. Създаване на възможности за участие в мрежи между родителите и местната общност, където да се популяризират добри практики.

 3. Прилагане на система за ранно предупреждение след идентифициране на децата в риск от отпадане - работа със семейството - консултиране, мотивиране.

 4. Разкриване на щат за педагогически сьветник там, където няма такъв.

 5. Просветна работа с млади ромски семейства - бъдещи родители - за предстоящите им огговорности, свързани с образованието и социалната реализация на техните деца.

 6. Всички форми и методи на работа no привличане и задържане на ученици / Национални програмн ,,С грижа за всеки ученик", „Чаша топло мляко", „Училищен плод", помощи за първокласници и др. /да са обвързани с участието и контрола на родителите и социалните служби, да се проследяват ангажиментите на семействата и да бъдат стимулирани те при наличие на дисциплинираност и акуратност.

22.Включване на учениците в различни видове училищни дейности - „Да направим училището по-привлекателно", извънкласни дейности по проект „Успех", включващи занимания по изобразително изкуство, театрални, музикални и бойни изкуства; организиране на лятно училище за подготовка на деца за първи клас: съдействие за посещения на психологически центрове, с цел работа в групи и по- лесно адаптиране към училищна среда.

23.Увеличаване броя на подготвителните групи, дейност свързана с идентифициране на деца и ученици - работа със семейството, иасочване за работа с психолог, допълнителни занимания за детето, оргаиизирапе на школи no различни учебни предмети, повишаване на квалификацията на учители за работа с деца сьс COП, изграждане на силна училищна общност, подпомагане на ученици с финансови затруднения.

24.Алтернативни форми на обучение - кореспондентска, дистанционна. Извънкласни дейности в спортнн клубове и занимания в областта на изкуствата.

25.Създаванс на „Училище за родители", работещо съвместно с органите за закрила на детето и органите за борба с противообществените прояви на малолетни и иепълнолетни.

26.Развиване иа ученическото самоуправление чрез ученически сьвети и с подкрепата на местното самоуправление.

27.Проучвания чрез анкети и интервюта сред ученици, родители и учители - изясняване на причините за отказ от обучение.

28.Изграждане иа училищна информационна система за застрашените от отпадане учсници - брой отсъствия и клас.

29.Създаване на нови учебници със съдържание, отговарящо на възрастовите особености и изискванията на учениците.

З0.Подобряванс на материалната база в училищата - осъвременяване, оборудване и обзавеждане. Създаване на помещения за почивка, извънкласни дейности.

31.Осигуряванс на безплатни учебници за социално слаби ученици от гимназиален етап, безплатно хранене.

32.Разработена политика за превенция на тормоза с цел създаваие на позитивна образователна среда. Акцент в нея е зачитане личността иа всеки в училищната среда на всички нива. Дава се приз „Най -толерантен клас", което мотивира

учениците да се съревновават в постигане на по-висока степеп на уважение и толерантност към другите.

ЗЗ.Съвместна работа между УН и работни групи от родители за работа no програмите: „Училището - модел за толерантно поведение" и „Родители в класната стая".


 1. Осигуряване на средства за организиране на клубове по интереси иа територията на училище.

 2. Практическа насоченост за обучението в училище.

 3. Обезпечаване иа училищата със съвременна техника за онагледяване на учсбния процес.

 4. Игри с лингвистична насоченост в заниманията.

 5. Творчески работилници за застрашени от отпадане или отпаднали, но върнали сс към училището ученици.

 6. Изработване на индивидуална карта за всеки застрашен от отпадане ученик с проследяване на склонността му да допуска неизвинени отсъствия.

40.Подкрепа от всички институции, заинтересовани от проблемите на образованието. Организиране на консултации с родителите и учениците, допълиителни мероприятия за приобщаване към училищния живот.

41. Осигуряване на условия за провеждане на учебен процес с включени повече практически дейности, ситуационни занятия. 1. Увеличаване на средствата за подпомагане на социално слаби ученици с безплатни учебници и помагала, транспорт, хранене, общежитие.

 2. Изграждане на структури към училищата, организиращи и провеждащи извънкласни занимания, като механизъм за подпомагане на учебния процес, за мотивиране и задържане на децата в училище.

 1. Въвеждане на интеркултурното образование - включване на интеркултурни знания в часовете по ЗП и СИП.

 2. Формиране на „умения за живот" чрез вплитането им в учебното съдържание.

 3. Извьнкласни дейности за ученици, в които да се включват и родители.

47. Ангажиране на НПО и посредници по места - здравни медиатори, ромски трудови посредници - за приобщаване на отпадналите ученици.

48.Включване на Община и граждански организации при разработване, прилагане и контрол на образователно-интеграционни програми. 1. Подобряване иа материално-техническата база.

 2. Квалификация на педагогическите кадри за работа в етнически разнородни по състав паралелки.

 3. Изискване на съдействие от страна на служба ГРАО с цел запознаване иа всички деца, подлежащи на обучение.

 4. Съдействие от страна на компетентни институции, агенции и служби при райониране и обхождане по домовете на подлежащи на обучение деца.

 5. Включване на социални работници в обхождансто и работата на терен.

 6. Изготвяне и прилагане на правила за идентификация, създадени съвместно от учители и институции за подкрепа на деца в риск от отпадане.

 7. Обучение на педагогическите кадри за решаване на проблеми свързани с деца в риск от отпадане.

 8. Въвеждане на нови форми на активност за повишаване ангажираноетта на родигелите.

 9. Поддържане на база данни, индивидуално портфолио за всяко застрашено дете.

58. Вьвеждане на музикотерапевтични техники при работа и обучение с деца. Повече ииституции да придобият право да издирват необхванатнте подлежащи на задължително образование и отпадналите от него деца.

59.Реинтегриране на преждевременно напусналите ученици чрез изграждане на училища за „втори шанс", които да прилагат адаптирани учебни програми и среда. 1. Да се въведат програми, насочени кьм индивидуалните потребности на напусналите преждевременно ученици.

 2. Училищна сугестопедия,прилагана по всички основни учебни предмети. Програма за обучение на учители -треньори на тема ,,Играя и работя с деца"

 3. Кинезиология за децаа - систсма от двигателни действия за чрез преодоляване на обучителни трудности.

 1. Ежедневно информиране на родителите чрез Интернет за отсъствията на децата.

 2. Картотекиране на децата в риск с превенция за задържането им в училище, полагане аа допълнителна грижа от „приемен учител“'.

 3. Картотекиране на всички деца, живеещи без родителска грижа и осъществяване на системен контрол oт Детска педагогическа стая и агенция „Закрила на детето“.

 4. Стриктно спазване на ЗНП за родители, които не осигуряват присъствието на децата си в училище.

 5. Учениците, които отсъстват от учебните занятия по семейни и социални причини да бъдат включени в дейности по проекти и национални програми в т.ч. и за материална подкрепа на учебния процес.

 6. Промяна на процедурата за санкциониране на родители, незаинтересовани от развитието на децата – чл.47 и чл.48 от ЗНП са трудно постижими.

 7. Създаване и поддържане на информационна система, отчитаща семейната среда и факторите, свързани с риска от отпадане.

Устойчива политика – Община Варна подкрепя с три образователни общински програми усилията на активните неправителствени организации, работещи в сферата на образованието, както и на ръководствата на детски градини и училища.От 2007 година Община Варна има Програма за образователна интеграция на децата и учениците от различни етнически групи и в неравностойно социално положение. Финансовите средства, залагани по тази програма, в годините са в размер на общо над 700 хиляди лева. От 2011 година до 2013 по Програмата са финансирани 46 проекта на ДГ, училища и НПО на обща стойност над 400 000 лв. Преки ползватели по тези проекти са над 2300 деца и ученици, косвено проектите са обхванали още над 600 учители, над 9000 родители и членове на семействата – баби, дядовци, братя, сестри и т.н. Само за 2013 година броят на проектите е 17, от тях шест са реализирани от НПО в партньорство с детски градини и училища. Философията на Програмата съчетава специфичните методи за обучение и възпитание, изискващи влагането на много интелектуален ресурс с мерки като осигуряване на безплатна храна и транспорт, подобряване на материално-техническата база, повишаване квалификацията на учителите, както и разнообразни форми на работа с родителите, целящи промяна в отношението им към образованието като предпоставка за ефективността в процеса на образователната интеграция и консолидацияОсновен дял в Програмата и в политиката на училищата и детските градини заема овладяването на българския език, в ранна възраст като необходимо и важно условие за повишаване на готовността на децата за равен старт в училище. Във Ваканционните школи и училища за деца на пет и шест години са обхванати над 400 деца, живеещи в среда на билингвизъм, на които е оказана навременна образователна подкрепа. Подобрени са социалните им умения, повешена е мотивацията за посещаване на училище, както и се въздейства за преодоляване на затвореността на ромското семейство чрез работа с родителите. Формирането на групи за подпомагане на учениците при преминаване в следваща степен на образование - след 7 и 8 кл. и след 12 клас осигурява условия за професионалното развитие на учениците, както и е мярка с безспорен ефект – задържане в училище, завършване на по-висока степен на образование, които дават своите резултати в посока към пазара на труда за по-успешна социална адаптация. В периода 2011-2013 година в две професионални гимназии са реализирани проекти, които са помогнали учениците от 12 клас в подготовката им за зрелостни изпити - „Да завършим успешно средно образование” и „Равен старт в професията”. Успешно обучение и социализация на ученици в неравностойно социално положение чрез осигуряване на средства за храна и транспорт е друга устойчива практика, реализирана в Професионална гимназия „Кольо Фичето” и ПГХХВТ „Д.Менделеев” през 2011 и 2012 година на стойност над 38 000 лв. Реинтеграцията на ученици, трайно отпаднали от системата, е предмет на специални мерки в общинската образователна политика. Формирането на групи за наваксване/ компенсаторно обучение/ за ученици до 16г., пропуснали един или повече класове е другата стъпка, която вече няколко години дава положителен резултат и се реализира благодарение на добрата съвместна работа между община и неправителствени организации. За последните две години със съвместните усилия на НПО, общинска администрация, РИО и училищните ръководства близо 200 роми на възраст 18 - 35 години са завършили последващ клас и образователна степен в училище. Добър опит в работата с трайно отпаднали от системата, навършили 16 години, има СОУ „Л. Каравелов”. По проект „Нов шанс за успех” във Второ СОУ „Неофит Бозвели” – Варна са преминали обучение 67 възрастни роми в два етапа І-ІV клас и V-VІІ клас. Училищата за родители, обучението и назначаването на ромски медиатори са форми за взаимодействие между училището и семейството, целящи промяна на възрастните в отношението им към образованието и повишаване доверието в институцията. В посока приобщаване към българските духовни традиции и стимулиране на креативните способности, и смислено организиране на свободното време на деца и младежи от ромски произход се осъществяват: фотоконкурси „Празник в общността”, „Подай ръка” – отбелязване на Международния ден на детето с участие на деца от различни етнически групи; отбелязване на националните празници. В рамките на Програмата за образователна интеграция на деца и ученици от различни етнически групи и в неравностойно положение се реализира школа по социални умения с целева група - ученици от ромския етнос като заниманията за придобиване на социални умения се осъществяват с експертното участие на специалисти от Общинския център за психологическа подкрепа и консултиране на училищната общност в извънучилищна среда. Резултати от дейностите, реализирани по Програмата: Повишени резултатите на учениците по Български език и литература; обогатен речниковия запас на учениците, чийто майчин език не е български; Намалена агресията и случаите на училищен тормоз; Променени нагласи на родителите към училището и образованието; Родителите са мотивирани да подкрепят децата си в процеса на образование. Работата с родителите допринася за превенция на отпадане от образование на децата и успешната им социална интеграция. Подобрено е междукултурното общуване и в голяма степен се преодоляват отрицателните нагласи.

През 2014 година по Програмата за образователна интеграция са реализирани общо 10 проекта - 6 на ДГ и училища и 4 - на НПО. Програмата на Община Варна за насърчаване и квалификация на педагогическите кадри включва обучения на педагогически кадри за работа с деца по предотвратяване на отпадането, интеграция, в подкрепа процеса на адаптация и толерантно отношение към различията.

Община Варна реализира своята политика по отношение на образователната интеграция и с помощта на Европейски социален фонд. През 2012 година на територията на варненските общински училища и детски градини са реализирани 6 проекта, с целева група деца и ученици от ромската общност, финансирани по ОП „РЧР” и Ромски образователен фонд.

По отношение на младежките политики – Община Варна е една от първите, в които във времето активно работи “Младежки форум за партньорство с местната власт”. Във форума членуват НПО, неформални младежки групи и петте студентски съвета на висшите варненски училища. членове на форума са и шест ромски организации. Изградена е Младежка доброволческа служба, с която активно работят и ромските НПО на територията на Варна. Активно е участието на ромските организации в Съвета за сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси, към общината и областта. Сътрудничеството се развива в няколко направления: планиране на дейностите на територията на Община Варна, решаване на приоритетни въпроси, реализиране на дейности;

На територията на община Варна се изгради и функционира Местна Активна Група, включваща граждани от ромската общност. В края на 2013 г. кметът на Община Варна подписа Съгласие за включване на общината в програми РОМЕД и РОМАКТ. Местната Активна Група се създаде в рамките на програмите на ЕК и на Съвета на Европа РОМЕД и РОМАКТ със следните цели:1) Да активизира и мобилизира гражданите от ромски произход да участват в процеса на планиране, изпълнение, мониторинг и оценка на общинския план за изпълнение на НСИР; 2) Да засили отзивчивостта и готовността на местните власти за включване на предложенията на гражданите в местните политики с оглед подобряване на обществените услуги и дейности за всички граждани; 3) Да подпомогне конструктивният диалог между местните власти и гражданите от ромски произход, за да се подобри процесът на вземане на решения на местно ниво в полза на всички граждани.

От 2007 година и в най-голямата община на територията на област Варна работи Обществен съвет на етносите, а с Решение Общинският съвет – Варна утвърди Съвет за сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси и гласува неговия правилник. Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства е съставна част от националния проект за реформиране на образователната система и за осигуряване на качествено образование за всички деца в Република България.


Сдружение „Младежка инициативна група Крайморие“ е неправителствена организация, която работи по посока развитие на неформалното образование сред деца и младежи от етнически произход, деца и младежи, отглеждащи се с един родител, осиновени, живеещи в приемни семейства и деца и младежи, които имат починал родител. Сдружението работи на територията на район Максуда в град Варна. За периода 2012 – 2014 година сдружение „Младежка инициативна група Крайморие“ създаде танцова група „Варненци“, в която са ангажирани 23 деца и младежи от различен етнически произход на възраст от 4 до 29 години и има около 30 участия в различни фестивали и състезания за български народни танци. Още през 2012 година е създадена програма за запълване на свободното време на деца и младежи от етнически произход, сформирани са школи за имитационна бижутерия, изобразително изкуство, моделиране, в които са ангажирани 30 деца на възраст от 4 до 12 години и доброволци от Програмата на МОН, Студентски практики. През 2013 година ателиетата за запълване на свободното време се увеличиха с ателие за изработка на картички, работа с глина, рисуване с пръсти, декупаж, създадоха се условия за доучване на деца, които българският език не е майчин. Към организацията се присъединиха 4-ма доброволци от Испания, Латвия и Литва, които работиха с децата в продължение на 1 година. Създадена е „Младежка зона за неформално образование“, в която младите хора от ромската махала „Максуда“ имат възможност да се събират, да обсъждат предстоящи инициативи. В инициативата „Млад градинар“, подкрепена от Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси /НССЕИВ/, са ангажирани 20 деца и младежи от ромски произход. Построи се зелена класна стая, засяха се различни култури, цветя, направиха се билкови градини. Всеки месец се провеждат групи с младите майки, като се прожектират образователни филми, свързани с образование и здравеопазване. Създадена е услугата „Бюро за социални услуги“, която консултира 150 гражданина от ромски произход. Чрез бюрото се попълваха молби към Агенция социално подпомагане. Четирима младежи са подпомогнати с учебници и учебни пособия. През 2014 година четирима доброволци от Латвия, Полша и Турция, работят в организацията за период от 1 година. Продължава и тази година работата в ателиетата, и инициативата „Млад градинар“. Създадена е школа за авиомоделизъм, в която деца и младежи имат възможност да тренират авиомоделизъм и сами да изработват самолети, като 6 деца от ромски произход имат възможност да участват в състезания по авиомоделизъм. Клубът е регистриран към Федерацията по авиомоделизъм и има възможност и право да участва в Европейско първенство през 2015г. За първи път във Варна ще се организира и проведе през 2015г. Парад на хвърчилата, който събира много граждани и гости на града. В рамките на 2014 г. се разкри към сдружението и школа за изработка на хвърчила и балон Монголфие, в която децата и младежите имат възможност да се научат на принципите на летенето, топлият въздух, за авиомоделизма и принципите за изработка на самолети, повече за българската авиация и видовете самолети. Проведена е кампания за набиране на тетрадки, учебници и учебни помагала. Подпомогнаха се 3 ученика с учебници и 150 - с тетрадки и учебни помагала. Осигурени са дрехи и обувки, 120 семейства са снабдени с перилни препарати, дарени от Фикосота гр. Шумен. За Коледа получиха дарове- шапки, ръкавички и чорапки 42 деца. За първи път се проведе и инициативата „Ангелска елха“, с която децата ит ромски произход украсиха произволно избрана елха до детска площадка в Цветния квартал на града. Инициативата се прие положително от живеещите и се предвижда и през 2015г. да се украсят повече такива елхички. По инициатива на сдружението е създаден родителски кооператив, който участва активно във вземането на решения и в промяната на политики, свързани с управлението на организацията. За подпомагане и насърчаване на ромската интеграция на 05.04.2012г. неправителствени организации, работещи по проблемите на малцинствата в община Варна се обединиха и сформираха граждански форум "Йекхипе” / думата в превод означава Единство/. Негови учредители са изявени представители както на ромския етнос, така и на учредители и представители на редица граждански сдружения: “Център за стратегии по проблемите на малцинствата“/ЦСПМ/, Сдружение "Гаврош", "Асоциация стъпка по стъпка - човешки права", СЕБЦ, сдружение "МИГ - Крайморие", студенти от Технически университет Варна, активисти от малцинствата. Тази обединена мрежа от НПО на територията на община Варна, има за цел да подобри използването на Структурните фондове за насърчаване на приобщаването на ромите, да улеснява обмена на добри практики и основно да лобира пред институциите за разрешаване проблемите на ромската общност, и да участва в промяната на политики спрямо тях. Ролята на обединението е да следи за правилното прилагане на законодателството спрямо ромската общност, да подкрепя и подпомага политиките на държавните институции и местна власт, да улеснява сътрудничеството между всички заинтересовани страни. Обърнато е специално внимание на специфичното положение на ромите в рамките на всички политики на държавата, които имат за цел да подобрят икономическата ситуация, здравето, жизнения стандарт, Постигане на целите на интеграцията изисква комлексен подход и краткосрочните задачи на територията на община Варна са- въвеждане на електронна книга на подлежащите и електронен регистър за прием в първи клас, което ще позволи да се идентифицира всеки извън системата на предучилищното и училищно образование, разкриване на образователни центрове за деца- билингви в районите с обособени махали за работа с деца и родители, програмно осигуряване на процеса на образователна интеграция за реализиране на докозани форми- училища за родители, ваканционни /летни училища, образователни медиатори в училища и райони, клубни форми на неформално образование, програмно осигуряване на процеса на образователна интеграция чрез повишаване на капацитета на ръководствата на училищата за работа със структурните фондове. Необходимо е задълбочаване и подобряване на връзката между общините, РИО, НПО и те да работят съвместно, тогава проблемите няма как да не се изчистят.

Център за социална рехабилитация и интеграция на деца от малцинствен произход“, работи изцяло с деца от етноса, като 90% от тях са представители на така наречената група „Хорахане рома“ или роми мюсюлмани, говорещи само турски език и около 10% представители на „Дасикане рома“ – роми християни, говорещи предимно ромски и български език. Центърът предлага услугата „Интеграция на ромски деца в училищата – допълнителна подкрепа за успешна реализация– подкрепа в процеса на интеграция в училищата и подкрепа при риск от ранно отпадане от училище на деца от ромски произход. Целевата група са деца, от рискови групи в училищна възраст от общообразователните училища в кварталите Аспарухово, Одесос, Младост и Владислав Варненчик в община Варна. Бенефициенти30 деца от рискови групи в училищна възраст. Заниманията се осъществяват в различни модули и развиват три фундаментални групи умения, които са в основата на развитието на децата: Грамотността като средство за приобщаване към дълбинните пластове на общочовешката и на националните култури; Научните понятия като средство за създаване на истинна картина на света; Волята като набор от умения за самопринуда, така че да се преодоляват трудности и пречки от всякакво естество. Тези три вида компетентности са най-важните предпоставки детето да стане добре адаптиран гражданин на обществото, в което живее. Заниманията в модулите се предвидени така, че да бъдат съобразени с възрастовите особености на бенефициентите и съдържа променящ се брой групи, които включват не повече от 10 деца.
Сподели с приятели:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   69


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница