Отчетна информация за изпълнение на нсрбир по области област благоевградстраница30/69
Дата01.02.2017
Размер11.44 Mb.
Размер11.44 Mb.
1   ...   26   27   28   29   30   31   32   33   ...   69

Социално включване

През 2014 г., в община Велинград стартира проект „Социално включване" към МТСП. който цели да повиши благосъстоянието на децата в риск от- община Велинград и да укаже превантивно въздействие върху социалното им изключване, като въведе между секторни услуги: здравни, социални и образователни в общността. Специфични цели на проекта:

1. Да се предостави набор от между секторни услуги за ранно детско развитие на деца и техните семейства, до които всеки жител на община Велинград да има равни възможности на достъп, както и да предложи варианти за осигуряване на достъпа;

2. Да се предоставят знания и умения за семеен живот и позитивно родителско поведение, отговорно към себе си и околните, успешна социална реализация и интеграция. Благодарение на реализацията на проекта, се очаква да бъдат постигнати следните резултати:


 • Повишени знания и умения на бъдещите родители от община Велинград.

 • Подобрена училищна готовност на децата до 7 годишна възраст от община Велинград.

 • Разширена мрежа от услуги и подобрен достъп до тях за семейства с деца до 7 годишна възраст.

 • повишено благосъстояние на децата в риск от община Велинград.

Проекти:

Проектите на Община Велинград, свързани с предоставянето на социалните услуги „Личен асистент" по проект „Алтернативи" по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051POOO 1-5.2.09 . осигурява качествена грижа в семейна среда за тежко болни хора и лица с увреждания и самотно живеещи възрастни хора. осигуряват заетост на пълно или частично работно време, дават социална сигурност па включените в проекта в краткосрочен план /социално осигуряване и здравно осигуряване/ и в дългосрочен план /пенсионно осигуряване/, както и не на последно място повишават квалификацията и повишават опита на лицата. Към настоящия момент по проекта са включени - 5 лица от ромски произход. През месец май 2014г. община Велинград приключи изтощението на проект „Помощ в дома” по схема за безвъзмездна финансова помощ BG051Р0001-5.1.04. По проекта бяха включени 50 потребители и 30 асистента, от които 10 лични асистенти, 10 социални асистента и 10 домашни санитари от които едва 1 ром, работа по трудово правоотношение, като личен асистент. Участието на ромите по реализираните проекти е нисък, като се има в предвид, че всички лица включени в програми и проекти от такова естество са в изключително и уязвимо социално положение.

Във връзка с националното развитие на услугата "професионална приемна грижа" и съвместната работа на Екипа по приемна грижа ЦОП и отдел "Закрила на детето" в община Велинград са обучени и одобрени 28 професионални приемни семейства от ромски произход, имайки в предвид профила на децата подходящи за настаняване в професионални приемни семейства Професионалните приемни семейства, в които има настанени деца са сключват договор за работа с община Велинград или с дирекция "Социално подпомагане" Велинград. Към настоящия момент 13 професионални, ромски приемни семейства имат сключен граждански договор с Кмета на община Велинград, по проект «И аз имам семейство».


 • Приоритет Върховенство на закона и недискриминация

Община Велинград се стреми да прилага ефективно политиката за интеграция на ромите за пости rail*е на равенство . достойно съществуване и пълноценно участие в обществения живот. Подобряване на условията и инфраструктурата в кв. Асфалтова база има съществен принос към де сегрегацията на етноса и атни дискриминационен ефект.

 • Приоритет Култура и медии

Културната дейност в Община Велинград през 2014г., е представена посредством културните институции на територията, а именно: Исторически музей, Художествена галерия-читалища, както и клубове, сдружения и НПО - Дружба,Родина". Многогодишната работа създаде културен продукт, който се изразява в богатия културен календар на Общината.Чрез него се дава представителност на различните направления в областта на културата, създава се интерес към различните мероприятия от всички поколения и социални групи. Културните институции работят нормално и опирайки се на традициите, съчетавайки

природните и историческите дадености с ентусиазма и новаторския дух на жителите на общината, създават нов модел на културата в малкия град и нова духовна атмосфера.

Многобройни са концертите, изложбите, фестивалите и честванията .Етническите групи са част отучастниците и на принципа на равнопоставеност вземат участие в културните събития. В читалищата работят формации с участието на ромски депа. които залагат на танцовото и музикално изкуство - към НЧ „Методи Драгинов" с.Драгиново е създадена ромска танцова формация, която ежегодно участва в честване на ромски празници и мероприятия на Община Велинград.

Главната ни цел е създаване на условия за равен достъп на ромската общност и другите уязвими групи живеещи в сходна ситуация до културния живот в общината, съхранете и развитие на ромската и друга традиционни култури.

Община Велинград съвместно с община Септември, ежегодно организира през месец май футболен турнир, в който участват ученици от ромски произход. Целта на мероприятието е - откриване на млади футболни таланти , сред ромското население и отклоняване на подрастващите от вредни и противообществени прояви.

За постигане на устойчивост в резултатите на културната интеграция, на съхраняването, развитието и популяризирането на специфичната етно култура на ромите като част от българската национална култура и създаването на равен достъп на ромската общност на всички нива в културния живот на Велинград, се осъществяват конкретни дейности за популяризиране на ромската култура чрез културния календар на Общината.

Натрупаният опит през текущия програмен период, свързан с разработване и управление на проекти финансирани от ЕС ще бъде използван в максимата степен през следващия програмен период и за реализирането на проекти, свързани с интеграцията на ромите.
9.Община Лесичово

Програмата за интегриране на малцинствата в община Лесичово за периода 2014 — 2017 година е приет с Решение № 709/ 31.10.2014 г. на Общински съвет Лесичово. Общинската програма за интегриране на малцинствата е изготвена на база и в съответствие с : Национална стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012 г. - 2020 г.), Рамкова програма за интегриране на ромите в българското общество, Национален план за действие по ..Десетилетие на ромското включване 2005 – 2015 г., Закон за защита на дискриминация, Стратегия за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства 2010 — 2015 г., Конвенция за борба срещу дискриминация в областта на образованието, Национална стратегия за демографско развитие на Република България 2006 – 2020 г., Програма на правителството за европейското развитие на България 2009 - 2020 г., Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" 2007 - 2013 г. Програмата е разработена с цел създаване условия и подпомагане процеса на интеграция на малцинства в обществото. чрез провеждане на активна социална,демографска, културна и образователна политика, осигуряващи достоен начин и равнище на живот на различните етнически групи, населяващи територията на Община Лесичово.

Основни индикатори за постигане основната цел на програмата са: повишаване образователното ниво на малцинствените групи, повишаване жизнения им стандарт премахване на неравностойното третиране на малцинствените групи, населяващи Община Лесичово. С оглед стартиране процеса на областно планиране на интегрирането на ромите е изготвен настоящия анализ на Програмата за интегриране на малцинствата в община Лесичово за периода 2014 - 2017 година и са отразени силните и слабите страни на същата.

Данни за населението:

Населението на община Лесичово по данни от последното преброяване на населението и жилищния фонд към 2011г. в страната е 5 600 души, като ромският етнос е втори по численост след българския, който наброява около 809 души, а като турци. Част от хората, които неформално и общоприето наричаме роми или цигани се самоопределят като българи, турци и др., което е право на преброяването лице само да определи етническата си принадлежност или да не посочи такава. Най-голям е делът на ромите в селата Динката, Боримечково и Церово.


 • Приоритет Образование

Община Лесичово разполага с добре развита мрежа от учебни заведения, с оптимална структура за удовлетворяване на досегашните потребности за общо образование. С цел по пълното обхващане иа учениците от ромски произход в училищната система са запазени училищата в населените места с компактно ромско население.

Образователно-възпитателната дейност се осъществява от 3 училища и 2 целодневни детски заведения. Учебните звена се разпределят по видове, както следва: • Оновни училища: ОУ"Христо Ботев", село Церово, ОУ"Христо Ботев", село Калугерово, ОУ "КочоЧестеменски"- село Динката.

Общият брой па учениците на територията иа общината е 354, а относителния дял на учениците от ромски произход е 100% в ОУ "Кочо Честименски"- село Динката, 75% в ОУ"Христо Ботев", село Калугерово 48.6% в ОУ"Христо Ботев", село Церово.
Подготвителна

1-4 клас

5-8 клас

Общо

СФО

ОУ „Христо Ботев, с.Калугерово

0

66

72

138

1

ОУ „Христо Ботев”, с.Церово

12

23

29

64

0

ОУ очо Честименски”, с.Динката

40

69

75

184

11

Общо

52

158

176

386

12

Броят на учениците в края на учебната 204 г. се промени, както следва :

В Динката:


 • В началото на учебната година: 152

 • В края на учебната година: 144

 • Придошли от други училища: 1

 • Преместени в други училища по тяхно желание: 1

 • Отпаднали : 8

 • Заминали за чужбина: 0

В Калугерово:

 • В началото на учебната година: 140

 • В края на учебната година: 135

 • Придошли от други училища: 1

 • Преместени в други училища по тяхно желание: 6

В Церово:

 • В началото на учебната година: 62

 • В края на учебната година: 59

 • Придошли от други училища: 0

 • Преместени в други училища по тяхно желание: 3

Причините за отпадане на ученици са:

 • семейни причини- 12

 • две ученички от VII клас се омъжиха

 • заминаване в чужбина - 3

Целодневни детски заведения ЦДГ "Слънчице"- с. Калугерово и ЦДГ с. Лесичово.

В село Боримечково има разкрит филиал към ЦДГ село Калугерово. Децата от село Динката посещават подготвителна група към местното училище.

Резултати от У BP през учебната 2013/2014 г.


 • ОУ „Хр.Ботев", село Церово мн. добър 4,54;

 • ОУ „Хр.Ботев", село Калугерово мн. добър 4,57;

 • ОУ „К.Честеменски", село Динката добър 4,09;

Според директорите, причини за ниския успех, който показват учениците, са:

 • Родители с нисък социален статус, които даже са неграмотни

 • Занижената обща култура;

 • Липсата на мотивация и контрол от родителите

 • Лоша дисциплина

 • Системни закъснения и отсъствия

 • Липса на учебници и учебни помагала за учениците от VIII клас

Към община Лесичово работи Местна комисия за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни ( МКБППМП) село Лесичово. Разглежданите възпитателни дела от МКБППМП обхващат лица от ромското население. Най-честите прояви на малолетните и непълнолетните са кражби и хулиганство. Липсата на средно училище в Общината и ранното отпадане от училищната система също са неблагоприятен фактор за ромите, както и раната женитба и съжителства на семейни начала.

Училищните и общински власти полагат усилия да задържат децата в училище.

Община Лесичово организира Общински спортен празник през месец май 2014 година. Участие в спортния празник взеха ученици от ОУ „Христо Ботев", село Калугерово, ОУ "Христо Ботев", село Церово и ОУ „Кочо Честименски", село Динката, които показаха спортните си умения в различни дисциплини - народна топка, скачане с чувал, футбол и дърпане с въже.

Всички отбори участвали в общинското състезание, получиха награди и лакомства осигурени от Община Лесичово.

Община Лесичово се включи в кампанията за Международния ден без тютюнев дим, която се проведе на 20.11.2014 г. В нея участваха ученици от ОУ „Христо Ботев"село, Калугерово, ОУ "Христо Ботев", село Церово и ОУ „Кочо Честименски", село Динката, бяха представени презеитации и видео урок за вредата от тютюневият дим, всяко дете получи лентичка с послание.

Община Лесичово се включи в кампанията „Европейска седмица на мобилността", която се проведе от16.09.2014 година до 21.09.2014 година. На учениците от ОУ „Христо Ботев" село Калугерово, ОУ "Христо Ботев" село Церово и ОУ „Кочо Честименски", село Динката се представи презентация на тема „Безопасно движение при велосипедистите". Проведе си и вело състезание.

Община Лесичово съвместно с Дирекция „Социално подпомагане" град Пазарджик и Районно управление полиция град Пазарджик организира среща с педагогическия персонал на училищата на територията на община Лесичово във връзка със сигналите за възникнали инциденти в област Пазарджик. Срещата се проведе на 08.12.2014 година на която бяха обсъдени въпроси за превенцията срещу агресията и насилието сред учениците. Участниците в срещата бяха запознати с „Механизма за противодействие на училищния тормоз между децата и учениците в училище". В ОУ „Христо Ботев" село Калугерово се представи презентация на тема „Как да се предпазим от агресията в училище"

Демографската картина на населените места в общината:Раждаемост /данни по постоянен адрес/


Населено място

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

Лесичово

5

3

4

3

1

2

2

Боримечково

11

6

8

5

6

11

11

Калугерово

5

5

2

5

8

7

5

Церово

8

7

9

11

6

7

6

Динката

14

25

19

13

15

19

25

Щърково

1

3

1

3

3

2

2

Памидово

1

1 j

8
1

2

4

общо

45

52

51

43

40

50

55

Всички деца на територията на общината имат равен достъп както за детските градини, така и за училищата. Децата, които получават образование в съседно населено място се превозват със специализирани училищни автобуси до училището и обратно.

Няма необхванати ученици, подлежащи на задължително образование. Проблем обаче се явява нередовното посещение на училище от учениците от ромски произход, както и ниското ниво па успеваемост. Причина за това са не само ниските доходи, но и това, че родителите не са мотивирани и не приемат образованието като ценност и възможност за по-добра реализация в бъдеще. Незаинтересоваността на семействата на учениците в селата води до не усвояване на учебния материал.


 • Приоритет Заетост

По данни от Дирекция „Бюро по труда " безработните към момента в община Лесичово са 549 души, което показва, че община Лесичово се нарежда на едно от първите места в Пазарджишка област по безработни. По голяма част от безработните са роми които не търсят активно работа, нямат завършено образование и придобита квалификация, което затруднява намирането и съответно наемането им на работа и включването им в обществения живот.

По данни на Дирещия „Социално подпомагане" гр.Пазарджик за 2014 година с месечни помощи по чл.9 от ППЗСП са подпомагани 132 семейства месечно, от които 122 са роми.

През 2014 г. община Лесичово е отпуснала еднократна финансова помощ на 21 бр. лица за лечение и закупуване на лекарства от тях 13 са роми.

По проект „Подкрепа за достоен живот" който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" 2007-201 Зг., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Бенефициент по горецитирания проект е „Агенция социално подпомагане" София. Община Лесичово е партньор по Проекта, който се реализира на територията на общината от месец октомври 2010 г., и е със срок до 31.12.2014 г. Потребители на социалната услугата са 49 бр.от тях 15 са роми, лични асистенти 46 бр. от тях 19 са роми.

През 2014 г. общината осигурява работа чрез Оперативна програма „Развитие иа човешките ресурси" Подкрепа за заетост" на 7 човека от община Лесичово, „Регионална програма за развитие" работят 9 човека.

По „Национална програма за заетост и обучение на хора с трайни увреждания" съвместно с Бюро по труда Пазарджик на работа към общината са назначени 2 лица .

Изграждането на ефективно сътрудничество и партньорство между местните институции, малцинствените общности, нестопанските организации и лидери са гаранция за решаването на конкретни проблеми на населението и активни действия за реализиране на съвместни програми, допринасящи за процеса на интеграция на малцинствата.

Здравеопазване

Здравното обслужване на населението на община Лесичово се осъществява от 3 бр. общопрактикуващи лекари 4 стоматолози сключили договори със здравната каса.На територията на общината функционира клинична лаборатория, в която се извършват изследвания на кръв и урина и частна аптека в село Калугерово. Във всички села има лекарски кабинети и населението се възползва от възможността да бъде прегледано от местния лекар. Те познават своите пациенти и полагат грижи без оглед на етническа или религиозна принадлежност. Макар и често не здравно осигурени пациентите получават адекватна медицинска помощ - няма данни да им е отказвано лечение. Редовно се провеждат профилактични прегледи и имунизации.

Общински съвет Лесичово е приел Правилник за реда за отпускане на еднократна финансова помощ която се отпуска на нуждаещите се лица с постоянен и настоящ адрес на територията на Община Лесичово, за които е установено, че имат спешна нужда от финансово подпомагане и тази нужда не може да се покрие по друг начин. Няма данни за дискриминация при подаването и получаването на финансова помощ при доказаната нужда и наличие на средства в бюджета. • Приоритет Жилищни условия

Обособените ромски махали продължават да бъдат една от основните пречки за цялостната интеграция на ромите в обществото, тъй като условията на живот в тях водят до задълбочаване на изолацията им, до занижаване на възможностите за подобряване на образователния, социално-икономическия и здравния статус.

В селата Динката, Церово и Боримечково са обособени махали с ромско население, повечето от които живеят в незаконно построени жилища, не отговарящи на санитарно хигиенните условия. По голяма част от жилищата в ромската махала не разполагат с канализация и течаща вода.

Най-често срещаните проблеми са свързани с липса на актуални кадастрални карти, наличие на много стари подробни устройствени планове. Съществуване на незаконно строителство, недостатъчно изградена инфраструктура и ограничен достъп до социални и комунални услуги, както и пренаселеност.Сподели с приятели:
1   ...   26   27   28   29   30   31   32   33   ...   69


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница