Отчетна информация за изпълнение на нсрбир по области област благоевградстраница35/69
Дата01.02.2017
Размер11.44 Mb.
Размер11.44 Mb.
1   ...   31   32   33   34   35   36   37   38   ...   69

Ключово предизвикателство е ограмотяването на пълнолетните роми и мотивирането им за завършване на средното образование.
Планирани дейности за 2015 г.


 • Обучение в дух на толерантност и недискриминация в детските градини и в училищата, чрез съхраняване и развиване на културната идентичност на деца и ученици от ромски произход;

 • Насочване на младежи от ромски произход, отпаднали от образователната система или с ниска грамотност, към дейности и услуги по допълнително ограмотяване и професионална ориентация;

 • Превенция на отпадане от училище и ограмотяване на неграмотни и малограмотни възрастни роми;

 • Приобщаване и приемане на родителите - роми към образователния процес и засилване на участието им в училищния живот.


ПРИОРИТЕТ ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ
Цел: Осигуряване на равенство в достъпа до качествени здравни услуги и превантивни програми
Ромското население на територията на Област Плевен има задоволителна здравна култура. Бременните жени с малки изключения ходят редовно на женска консултация, водят децата си на детска консултация и ги имунизират редовно. Това се дължи на работата на здравните екипи и детски лекари. Поради бедността на ромите в Област Плевен, липсата на постоянна работа и работата им в сивия сектор, голяма част от тях са здравно не осигурени.
Медиаторите на територията на област Плевен за периода 2012 – 2014 са 5 бр.: 1 в община Плевен, 2 в община Кнежа, 1 в община Червен бряг и 1 в община Долна Митрополия.

В община Долна Митрополия функционира „Кабинет за семейно планиране” по проект на „Българска асоциация по семейно планиране и сексуално здраве”. Общината ежегодно осигурява финансирането му в размер на 2 640 лв. „Кабинета за семейно планиране” основно работи с ромската общност съвместно със здравния медиатор.

На територията на община Кнежа има 2 бр. здравни медиатори в изпълнение на услугата: „Здравна консултация за деца”, която се реализира по проекта Социално включване, администриран от МТСП. (услугата е насочена към две целеви групи: 1. Деца в риск от 0-7 г., и 2. Родители на деца от 0 до 7 г.

На територията на община Долна Митрополия работи 1 бр. здравен медиатор, който е от ромски произход и е насочил своята работата главно към превенция на здравето в населените места и квартали с преобладаващо ромско население. Основно дейността на здравния медиатор се осъществява чрез работа на терен в кварталите и махалите в населените места, като разяснява на лицата необходимостта и важността да се явяват редовно на профилактични прегледи и имунизации.

По данни на единственият на територията на област Плевен Център за развитие на общността – гр. Кнежа в периода са организирани и проведени: гинекологичен преглед – обхванати са 37 жени от ромски произход; скринингови изследвания за белодробни болести - обхванати са 22 човека от ромски произход; 7 здравни беседи – обхванати 110 души, съвместно със здравни институции и общопрактикуващи лекари. На всеки 6 месеца общностните модератори провеждат анкета за предоставените здравни услуги и здравния статус на ромските жени в селата Еница, Бреница и град Кнежа по метода „от врата на врата“.
Реализирани проекти по приоритет Здравеопазване:
Община /Финансиране

Проект

Резултати

Стойност

1

Община Долна Митрополия - функционира „Кабинет по семейно планиране” (Общината ежегодно осигурява финансирането му)

проект на организация „Българска асоциация по семейно планиране и сексуално здраве”

„Кабинета по семейно планиране” основно работи с ромската общност съвместно със здравния медиатор

2 640.00 лв.

2

Община Плевен - (ОП “Развитие на човешките ресурси”)

Проект „Разширяване на мрежата от резидентни социални услуги в общността за деца в риск”

Количествени резултати:

1.Разширена мрежата от социални услуги в общността, предоставяни за деца с увреждания, лишени от родителска грижа и настанени в специализирани институции – ДМСГД и ДДЛРГ.

2.Изградени 6 Центъра за настаняване от семеен тип за деца с увреждания, навършили 3 г., лишени от родителска грижа, с общ капацитет 84 места за деца и 78 специалисти.

3.Предоставена социална услуга в общността „Център за настаняване от семеен тип” на деца, изведени от специализирани институции.


Качествени резултати:

1.Създадени предпоставки за превенция на риска от социалното изключване на деца, лишени от родителска грижа.

2.Осигурен достъп до по-голям обем и по-качествени социални услуги за нуждаещи се деца в среда, близка до семейната.

3.Повишен капацитет на системата за социално подпомагане за оказване адекватна подкрепа на нуждаещи се деца.

4.Осигурени възможности за социално включване и обществена вградимост на деца в неравностойно положение.


4 173 703 лв.

3

Община Плевен - ОП “Развитие на човешките ресурси”

Проект „Нови подходи за социално включване на старите хора в малките населени места”

Количествени резултати:

1.Осъществени инициативи за социално включване и участие в обществения живот на възрастни хора в малките населени места от състава на Община Плевен.

2.Пряко ангажиране на възрастни с влошен социален статус в дейности за стимулиране на адекватното себепредставяне в публична среда.

Качествени резултати:

1.Насърчена активност за постигане на по-успешна социална интеграция на групи в риск от изолация.

2.Сформиран социален капитал в подкрепа на лица в неравностойно положение.


183 000 лв.

4

Община Плевен - ОП “Развитие на човешките ресурси”

Проект „Подкрепа за равни възможности”

Количествени резултати:

1.Разширен капацитет на Общински домашен социален патронаж Плевен за предоставяне на услуги в общността за хора с увреждания.

2.Наети и обучени 66 безработни лица в трудоспособна възраст за работа, като доставчици на услугите „Социален асистент” и „Домашен помощник” на лица, вкл. деца, с увреждания.

3.Разкрити социални услуги в общността „Социален асистент” и „Домашен помощник”.

4.Предоставени грижи в семейна среда на 116 нуждаещи се граждани в гр.Плевен, гр.Славяново, с.Бохот и с.Коиловци.
Качествени резултати:

1.Осигурен достъп до по-голям обем и по-качествени социални услуги за нуждаещи се хора.

2.Повишен капацитет на системата за социално подпомагане за оказване подкрепа на нуждаещи се граждани.

3.Осъществена по-успешна превенция на риска от социална изолация.

4.Снижен ръст на безработицата и повишена трудова заетост на територията на общината.

5.Осигурени по-високи доходи и по-добро качество на живот.

6.Намален натиск върху местния трудов пазар.

7.Осигурени възможности за социално включване и участие в обществения живот на хора в неравностойно положение.236 784 лв.

5

Национална програма за превенция и контрол на ХИВ и сексуално предавани инфекции 2008-2014 год.


Интерактивни обучения за млади хора по метода „връстници обучават връстници”.

Работа в общността чрез услуги по консултиране и насочване за анонимно и безплатно изследване за ХИВ и сексуално предавани инфекции, работа на терен.

11 700 лв.

6

Община Плевен – (Общински бюджет)

Семейно планиране сред жени в неравностойно положение
3 000 лв.

7

Община Плевен –Министерство на здравеопазването, чрез делегирана държавна дейност.

Консултиране и насочване на зависими от ПАВ или в риск от зависимост лица от ромската общност като група с висок риск.
22 000 лв.


Извод:
Поради неизградената или лоша инфраструктура в селищата и обособените ромски квартали, представителите на големите малцинствени общности по-често боледуват от хепатит, стомашно-чревни заболявания, различни болести причинявани от паразити. Най-често тези проблеми се срещат при ромите.

Изключително сериозен проблем в България в кварталите с преобладоващо ромско население представляват инфекциозните заболявания. Друг сериозен проблем представлява здравната неосигуреност сред ромското население.

Нужно е да бъде увеличен броя на разяснителните кампании и провеждане на беседи с млади роми, и с техните родители за начините за предпазване от нежелана и ранна бременност, за опасностите, които крие ранната бременност за майката и бебето; за риска от раждане на деца с вродени аномалии и наследствени болести и начините за профилактика.

Необходимо е да се наблегне и на осъществяване на акушеро-гинекологични прегледи с мобилни кабинети в населени места с компактно ромско население. Да се предоставят контрацептивни средства на желаещи лица, принадлежащи към групата на лица с ниски доходи.


Планирани дейности за 2015 г.


 • Подобряване на здравната помощ за новородените и децата в предучилищна възраст;

 • Подобряване на профилактичните дейности сред ромското население;

 • Увеличаване броя на разяснителните кампании и провеждане на беседи с млади роми, и с техните родители за начините за предпазване от нежелана и ранна бременност.


ПРИОРИТЕТ ЖИЛИЩНИ УСЛОВИЯ
Цел: Подобряване на жилищните условия, включително и на прилежащата техническа инфраструктура
Жилищните условия в селищата на Област Плевен се подобряват постоянно посредством общинските бюджети на общините и участието им по финансиращи програми и проекти. Предвид спецификата на отделните общини се наблюдава тенденция на закупуване на жилища от роми в централните части на населените места.
Реализирани проекти по приоритет Жилищни условия:
Община /Финансиране

Проект

Резултати

Стойност

1

Община Плевен - Фондове на ЕС

Проект “Разширяване на мрежата от резидентни социални услуги в общността за деца в риск

Изграждане на 6 центъра за настаняване, от семеен тип, за 84 деца, изведени от специализирани институции

4 173 703 лв.


Извод:
Необходимост от изработване на кадастрални карти и кадастрални регистри на територии, включващи зони с компактно ромско и друго живеещо при подобни условия население. При предстоящото създаване на Общи устройствени планове (ОУП) за общинските центрове на 11-те общини от Област Плевен, да се предвидят общински терени за ново жилищно строителство, включително социални жилища дисперсно разположени в урбанизираната територия. Използване от общините възможностите за външно финансиране на изграждане на нови социални жилища.
Планирани дейности за 2015 г.


 • Подобряване на жилищните условия в квартали с компактно ромско и друго живеещо при подобни условия население;

 • Отреждане на нови територии за жилищно строителство включително и социални жилища, с възможности за деконцентриране на компактните и обособени ромски квартали;

 • Създаване на кадастрални карти и кадастрални регистри на територии, включващи зони с компактно ромско и друго живеещо при подобни условия население;

 • Актуализация /изработване на устройствени планове на съществуващи и новоотредени терени;

 • Изграждане и рехабилитация на социални жилища;

 • Осигуряване на алтернативно жилищно настаняване в случай на принудително изваждане на уязвими семейства от местообитанията им;


ПРИОРИТЕТ ЗАЕТОСТ
Цел: Подобряване на достъпа на ромите до пазара на труда и повишаване на дела на заетите сред тях
Голяма част от безработните роми в Област Плевен са с основно или по-ниско образование. Този факт затруднява неимоверно тяхната трудова реализация. С активната политика на Дирекциите „Бюро по труда” се стимулират работодателите да разкриват работни места от една страна, а от друга се стимулира активното поведение на безработните към повишаване на трудовата им мотивация и качествената им характеристика.

Фактор за капсулиране на част от малцинствените общности е неграмотността и слабото владеене на български език, породена от ранното отпадане от училище, липсата на завършено начално или основно образование.

На територията на община Червен бряг до края на 2014 г. работи 1 бр. ромски медиатор. Той работи в Дирекция „Бюро по труда” Червен бряг. Броя на проведените срещи с лица от ромски произход за 2014 г. е 104.

На територията на община Плевен има 1 медиатор, който работи в Дирекция „Бюро по труда” Плевен. В задълженията му влизат: провеждане на срещи и посредничество с работодатели и търсещи работа, информационни кампании и решаване на проблеми касаещи рискови групи.


Реализирани проекти по приоритет Заетост:
Община /Финансиране

Проект

Резултати

Стойност

1

Община Плевен - Собственно участие: 44 753 лв. - Проект за Социално включване – фаза 2, на МТСП

Проект „Днес инвестираме в бъдещето на децата”

Количествени резултати:

1.Изграден Регионален център за ранна интервенция на уврежданията за работа с деца на възраст от 0 до 7 г. и техните родители.

2.Наети 30 специалисти за работа в Центъра.

3.Обучени специалисти за работа в центъра.

4.Предоставени социални услуги на 900 лица, в това число 500 деца за недопускане на изоставянето.

5.Ремонтиран допълнителен двуетажен корпус на детско заведение.

6.Разширен капацитет на ОДЗ „Снежанка” и разкрити 2 допълнителни градински групи, общо 50 деца между 3-7 г. възраст.

Качествени резултати:

1.Разширена мрежата от социални услуги в общността, предоставяни за деца с увреждания в риск от изоставяне в специализирана институция.

2.Повишен капацитет на системата за социална подкрепа.

3.Осъществена превенция на социалното изключване.1 644 753 лв.

2

Община Плевен - ОП “Развитие на човешките ресурси”

Проект „Обучение за придобиване на професионална квалификация и осигуряване на временна трудова заетост”

Количествени резултати:

1.Разкрити 565 нови временни работни места.

2.Обучени 565 безработни лица за професиите „озеленител” и „строител”.

3.Осигурена временна трудова заетост – 12 месеца, на наетите лица в трудоспособна възраст.Качествени резултати:

1.Въведени мерки за подобряване на достъпа до местния трудов пазар.

2.Подобрени доходи на лица в неравностойно социално положение.

3.Намалена безработица и повишена трудова заетост на лица в неравностойно социално положение на територията на Община Плевен.

4.Повишени доходи и подобрено качество на живот на гражданите.


2 954 284 лв.

3

Община Плевен - по Интегрирана Програма „Учене през целия живот”, Секторна програма „Леонардо да Винчи”- трансфер на иновации.


Проект „Баланс на компетенциите, иновативен инструмент за избор на кариера и увеличаване на пригодността за заетост на ромите”, с акроним „KOMPASS“

Количествени резултати:

1.Трансфер на иновации – преводи, модифициране и адаптиране на инструментариум за въздействие.

2.Създаване на ретгионални точки и развитие на стратегическа концепция за изграждане на центрове за оценка на специфична компетентност в страните-партньори.

3.Провеждане на тест-фази.

4.Припознаване на иструментариума от всички партньори.

5.Прилагане на система за управление на качеството.

6.Провеждане на Семинар „Професия и работа”.
Качествени резултати:

1.Улеснен избор за кариерно развитие на представителите на ромската общност.

2.Насърчено формирането и проявата на предприемачество.

3.Повишени възможности за успешна реализация на пазара на труда.85 677 лв.

4

Община Плевен - ОП “Развитие на човешките ресурси”, приоритетна ос 1 “Насърчаване на икономическата активност и развитие пазара на труда, насърчаващ включването”

Проект “Обучение за придобиване на професионална квалификация и осигуряване на временна трудова заетост на безработни лица”
2 954 284 лв.

5

Община Плевен - ОП “Развитие на човешките ресурси”

Проект “Осигуряване на временна трудова заетост на безработни лица, като градинари”
706 800 лв.

6

Община Плевен - ОП “Развитие на човешките ресурси”

Проект “Нова професия – нов шанс”
66 450 лв.

7

Община Плевен - Държавен бюджет чрез НПДЗ

Подкрепа работата на ромския трудов медиатор
4 800 лв.

8

Община Левски - финансиран по схема „Развитие” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.

Проект „Нов избор – развитие и реализация”

Осигурена заетост на 448 безработни лица (80% от малцинствата) от община Левски на следните длъжности: „Работник в строителство”, „Организатор спортни прояви и тържества”, „Градинар”, „Монтьор котелно оборудване”, „Работник поддръжка на пътища”, „Еколог”

1 713 900 лв.


Извод:
Необходимост от Развитие и усъвършенстване на мрежата от трудови медиатори в общините с компактно ромско и друго живеещо при подобни условия население за активизиране на неактивните и продължително безработните лица.

Целенасочена работа с обезкуражените лица от ромски етнос, както и с регистрираните като безработни, самоопределили се като роми, с цел подобряване на достъпа им до пазара на труда и повишаване на дела на заетите след тях. Активна работа за усвояването на средства чрез изпълнение на различни проекти, програми и мерки за заетост и обучение, включени в Националния план за действие по заетостта за съответната година и в проекти, финансирани с европейски средства.


Планирани дейности за 2015 г.


 • Насърчаване търсенето и предлагането на работна сила на пазара на труда;

 • Повишаване ефективността на институциите за реинтегриране на икономически неактивните безработни лица;

 • Насърчаване на трудовото участие в гъвкави и алтернативни форми на заетост;

 • Усъвършенстване на мрежата от трудови медиатори в общините с компактно ромско население.


ПРИОРИТЕТ ВЪРХОВЕНСТВО НА ЗАКОНА И НЕДИСКРИМИНАЦИЯ
Цел: Гарантиране правата на гражданите, с акцент върху жените и децата, защита на обществения ред, недопускане и противодействие на проявите на нетолерантност и на „език на омразата”.


 • Проведено обучение на полицейските служители по тематични планове:
  • Европейска Конвенция за защита на правата на човека и основните свободи. Рамкова конвенция за защита на националните малцинства;

  • Съвет на Европа за мониторинг на човешките права, расизма и нетолерантността. Европейска комисия за расизма и нетолерантността – независим орган на Съвета на Европа за мониторинг на човешките права, расизма и нетолерантността;

  • Комитет за премахване на расовата дискриминация към ООН. Европейска комисия срещу расизма и нетолерантността;

  • Особенности на резличните етнически общности. Работа на полицията с етническите общности;

  • Превенция в семейството, сред деца и младежи и с лица и групи в риск от криминализираните.
 • Периодично през годината се провеждат срещи на РУП с модераторите и лидерските групи за планиране на съвместни действия и дискутиране на наболели въпроси;

 • Извършва се превантивна дейност срещу разпространението на наркотици в ромските квартали и в кварталите със смесено население;

 • Провеждане на срещи между институциите и беседи в училищата на територията на Област Плевен за запознаване със ЗБППМН и НК сред малолетните и непълнолетните. Изнасяне на беседи по въпросите за агресията сред подрастващите, тютюнопушенето и употребата на алкохол, домашното насилие и общуването в Интернет.
Сподели с приятели:
1   ...   31   32   33   34   35   36   37   38   ...   69


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница