Отчетна информация за изпълнение на нсрбир по области област благоевградстраница40/69
Дата01.02.2017
Размер11.44 Mb.
Размер11.44 Mb.
1   ...   36   37   38   39   40   41   42   43   ...   69

Калояново

Община Калояново е разработила програма за подобряване на жилищните условия в кварталите с компактно ромско население. По покана на МИП през 2014 е изготвено техническо задание за общ устройствен план с цел създаване на териториална планова основа и нейното дългосрочно устойчиво развитие в съответствие с целите на социално-икономическото и развитие и със специфичните местни , природни и други ресурси. Предприети са три дейности.

По първата дейност община Калояново е подобрила техническата инфраструктура в 15 населени места. Общата стойност на усвоените средства по тази дейност е 98 350,00лв, с източник - общински бюджет. 18 350,00лв. от сумата е изразходвана за отводняване на улици. За изграждане на тротоари и ремонт на улици общината е похарчила 80 000 лв.

По втората дейност е подобрена жизнената среда и са проведени мероприятия, свързани с организиране на доброволни зелени групи чрез МОСВ И ПУДООС, Национална кампания „ЗА ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА - 2014 г.” Реализирани са три проекта на обща стойност:- 19 339 лв. Кметството в село Брягово е провело кампанията „Почистване и облагородяване на зелена площ в ромската махала“. Направени са детски площадки в ОДЗ село Калояново и ЦДГ „Първи юни” - Дълго поле с помощта на доброволчески труд от населението.

По третата дейност община Калояново е залесила зелена площ с широколистни дървета на стойност 1200 лева. Източник на средствата – общински бюджет. В ромския квартал в село Калояново са засадени с доброволен труд на ромското население-50 тополи, 50 липи и 50 броя червен дъб. Включени са 30 лица от общността. В ромския квартал в село Дълго поле са засадени с доброволен труд на ромското население-50 тополи, 40 липи и 40 броя червен дъб. Включени са 26 лица от общността.


 • Куклен

Ромите в град Куклен са 8.6% от населението на общината или 516 души (по официална статистика). Живеят в три основни квартала, които не са отделени от другите жилищни квартали и не представляват гета. Живеят при добри битови условия. Къщите са едноетажни и двуетажни и са свързани към системата за канализация на града. Често в една къща живеят няколко семейства.

Жилищните условия се подобряват постоянно от общината чрез изпълнение на годишната капиталова програма на общината. Част от улиците са новоасфалтирани. Има изградена система за сметопочистване и всяко семейство е снабдено с отделна кофа за смет и общи контейнери. През 2014 г. стартира и кампания по включване към газопреносната мрежа.

За периода 2012-2014 година няма новоотредени терени за жилищно строителство на граждани от ромски произход. В общинския план за развитие е посочен проект за отреждане на общински терен с цел проектиране и изграждане на жилища на социалнослаби жители на общината.
 • Кричим

В град Кричим ромското население живее в два основни квартала – кв. Крайречен и кв. Бялата пръст. В по-голямата си част те живеят бедно и капсулирано. През 2014 година е изградена водоснабдителна и канализационна мрежа в двата ромски квартала. Възстановена е настилката по ул. „Роза“ по проект „Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна и канализационна мрежа и изграждане на пречиствателна станция за отпадни води – гр. Кричим”. След реализацията на този проект значително е подобрено качеството на социално-битовите условия за хората от тези два квартала.
 • Марица”

През 2014 година община „Марица” стартира процедура по разширяване на урбанизираната територия и включване на парцели, които са застроени без устройствен статут в с. Костиево. Извършено е заснемане на парцелите, които са застроени от жители от ромски и/или турски произход, но необходимите разрешения все още не са влезли в сила. През 2014 г. са предприети действия за изграждане на техническа инфраструктура – водоснабдяване и канализация в с. Бенковски. Осъществени са дейности, свързани с подобряване на енергийната ефективност в ОУ „Граф Н. П. Игнатиев“ - с. Граф Игнатиево и ОУ „Христо Смирненски“ - с. Строево.
 • Пловдив

Община Пловдив е предприела благоустрояване на кварталите и районите, компактно населени с етнически малцинства и подобряване на съществуващата и изграждане на нова техническа инфраструктура.

Изградена е нова канализация на част от ул. „Батак“ (360 метра) в кв. „Столипиново“. Изготвен е проект за цялостната канализация на улицата. Стойността на проекта е 180 000 лв., източникът на финансиране е община Пловдив. Асфалтирана е ул. „Елба“ в частта между ул. „Ландос“ и ул. „Възход“. Ремонтът е на стойност 100 000 лева, осигурени от община Пловдив. Доизградено е уличното осветление в различни части на район „Източен“ и в частност в кв. „Столипиново“ на стойност 30 000 лева , осигурени от общинския бюджет. Извършено е озеленяване на площи и поставяне на пейки пред блоковете на улица „Крайна“ в кв. „Столипиново“. Изграден е нов участък на ул. „Мадара“ от бул.“Кн. Мария Луиза“ до ул. „Стойчо Мушанов“ на стойност 145 972 лв. Изградена е нова осветителна уредба за улично осветление и нова канална мрежа за комуникациите от бул. „Кн. Мария Луиза“ до ул. „Стойчо Мушанов“ на стойност 53 992 лв. Изградена е нова тръбна и канална мрежа под обект „Улично осветление на част от улицата на бул. „Източен” от № 121 до № 139“ на стойност 20 595 лв.

По обекта „Реконструкция на улица „Цар Георги Тертер” в участъка от ул. „Иван Перпелиев” до ул. „Брестовица” са обхванати следните части: улично осветление, тръбна канална мрежа, пътни и тротоарни настилки, изграждане на водопровод и канализация. Финансирането в размер на 207 881 лв. е осигурено от община Пловдив. По обект „Реконструкция и благоустрояване на ул. „Брестовица” - продължение на ул. „Цар Георги Тертер” в участъка от ОТ 408 до ОТ 374 по плана Първа градска част е обхваната част пътна-изграждане на парково осветление, подмяна и ремонт на водопровод. Финансирането е на стойност 63 931 лв., осигурено от общинския бюджет. Извършен е ремонт на кръгово кръстовище и паркинг за автобуси на пл. Александър Малинов – район „Централен“ на стойност 39 835 лв.

По обект „Ул. „Балкан” – връзка с ул. „Райно Попович” е изготвен работен проект на стойност 4850 лева. Финансирането е осигурено от община Пловдив.

Извършена е реконструкция и доизграждане на техническата и социална инфраструктура в етническите квартали и в частност обект „Детска градина” на ул. „Лъджене” в район „Централен”. Извършен е груб строеж и довършителни работи, интериор, електроинсталации, ВиК, вътрешна отоплителна и вентилационна инсталация.Финансирането е на стойност 311 338 лв. Източник – община Пловдив.
 • Първомай

Ромите в община Първомай са 5,46 % от населението или 1 526 се самоопределят като такива (по данни на НСИ и ЕСГРАОН в общината). Живеят на определени улици, но не са обособени в квартали, няма сформиране на гета и не са маргинализирани. По-голяма част от тях живеят в добре уредени жилища – едноетажни или двуетажни, и в голямата си част те са свързани със системата за канализация на града. Съществува малък район от гр. Първомай, в който живее ромско население и който все още е извън регулация (две улици). Много рядко в една къща живеят няколко семейства, които са с две или три деца. Процентът на ромите без собствено жилище в община Първомай е по-малък от 0,3 %.

Няма регистри за териториите, включващи ромско население. Действащият ПУП е от 1994 г. и към днешна дата се нуждае от актуализация, но за това са необходими нова кадастрална карта и средства.

Жилищните условия се подобряват постоянно чрез общинския бюджет и участието на общината по програми и проекти. Успешно са реализирани до момента редица проекти свързани с инфраструктурата на общината: „Смесена канализация (битова и дъждовна) и пречиствателна станция за отпадъчни води на с. Градина, община Първомай” BG161PO005/08/1.30/01/01 – 625 894 лв.; „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в гр. Първомай” BG161PO005/08/1.30/01/01 - 882 400 лв.; „Подобряване на образователната инфраструктура в подкрепа на устойчиво местно развитие на територията на община Първомай” BG161PO001/1.1-01/2007 - 4 193 221,11 лв. През 2012 г. община Първомай успешно е приключила изпълнението на проект „Обновяване на градската среда в община Първомай и подобряване на условията за отдих на населението” BG161PO001/1.4-05/2009 на стойност 4 424 524,93 лв., финансиран от ОПРР. В момента продължава изпълнението на няколко проекта по ПРСР, мярка 321: „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа в с. Бяла река”- 4 755 456 лв.; „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа в с. Искра, община Първомай”- 5 214 516 лв.; „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа в с. Крушево, община Първомай”- 4 023 034 лв.; „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа в с. Езерово, община Първомай”- 3 191 578 лв.
 • Раковски

Община Раковски е съставена от седем населени места. Във всички са обособени квартали с ромско население, като в кв. Чалъкови то е над 50 %. Голяма част от жилищата са незаконно построени, а условията които обитават са в тежко състояние. Липсва изградена канализационна и водопроводна мрежа.

Общината многократно опитва да узакони имотите на ромите, но без резултат. Всяка година общината приема програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост, в която се планират имоти за продажба с цел купувачите да изградят жилища по законов ред. От 2011 г. до настоящият момент само 13 човека от ромски произход са с учредено право на строеж, но нито един не е купил парцел.

През 2014 г. община Раковски е спечелила проект на стойност 57 милиона лева - “Интегриран воден проект на град Раковски за частично изграждане на главни колектори и вътрешна канализационна мрежа, ПСОВ и реконструкция на съществуващата водопроводна мрежа по улиците, предвидени за канализация” в който са предвидени и ромските махали в кв. Ген. Николаево и кв. Секирово.
 • Садово

В град Садово, с. Караджово и с. Милево ромското население живее в стари и недобре поддържани къщи. В селата Болярци, Катуница и Поповица жилищата на ромите са в много добро състояние. Инфраструктурата е добре функционираща.

През 2014 година е асфалтиран площадът и основните улици в ромската махала на гр. Садово. Всички домакинства на територията на общината имат ток и питейна вода.
 • Сопот

За подобряване на жилищните условия на територията на община Сопот в кварталите с ромско население е стартирана процедура по оценка на нуждите им по отношение на инженерната им инфраструктура, като са предприети действия по изработване на ПУП за урегулиране на поземлените имоти за жилищни нужди в територията на местност „Бозалан“ – западно от урбанизираната територия на град Сопот. Поради липса на средства планът все още не е завършен.
 • Стамболийски

Община Стамболийски е с население около 20 000 души, по-голяма част от които разполагат със собствено жилище. Поддържа се недостатъчен общински жилищен фонд, който се ползва от регистрирани като крайно нуждаещи се от жилище граждани. Наличният фонд не е достатъчен за задоволяване на нуждите от жилища.

Ромските махали в град Стамболийски са две на брой, разположени основно в покрайнините на града. На територията на общината има четири села, в които има обособени по една ромска махала, съставени основно от едностайни жилища. Общината е предоставила възможност за закупуване на парцелите, върху които живеят, но към настоящия момент интерес не е проявен. Има изградена улична асфалтова мрежа, организирано сметоизвозване, както и улично осветление.


 • Съединение

През изминалата 2014 година община Съединение е провела дейности за благоустрояване на махалите с преобладаващо ромско население за подобряване състоянието на техническата инфраструктура, асфалтиране на улици, изграждане на тротоари и реконструиране на ВиК мрежи.
 • Хисаря

В община Хисаря през 2014 е приключило изграждането на битова и дъждовна канализация и реконструкция и подмяна на водопроводна мрежа на кв. Момина баня, кв. Вергово и кв. Миромир в гр. Хисаря по ОПОС. В кв. Веригово, където е обособен единият квартал на уязвими етнически малцинства – роми, има имоти и терени, предвидени за отдаване за строеж, които не попадат в дейностите по проекта. За тях община Хисаря отделя собствен ресурс. Всички имоти от този квартал имат изградена канализация и подменена водопроводна мрежа. Единствената улица в квартала е изцяло асфалтирана със средства на общината. В кв. Момина баня, където има единични къщи, обитавани от представители на етническите малцинства, които са в регулационна граница, е изградена битова канализация и е подменена водопроводната мрежа.

За периода 2014 – 2020 г. - община Хисаря е възложила изготвянето на проект- „Изграждане на канализация и подмяна на амортизиран водопровод в с.Красново“, с който ще кандидатства по Програмата за развитие на селските райони. В с. Красново е вторият обособен квартал на уязвими етнически малцинства – роми. Там ромското население е компактно.

Определена е жилищна зона в гр. Хисаря, в която със Заповед № РД-06-86/08.03.2005 г. на Кмета на общината се определя малко етажно сключено жилищно застрояване. За 2014 г. са издадени 3 (три) строителни разрешения с отстъпено право на строеж върху земя общинска собственост. Има възможност за издаване на още 12 (дванадесет) строителни разрешения.


Общините Перущица, „Родопи” и Карлово не са предоставили информация относно подобряване на жилищните условия и прилежащата инфраструктура в отчетите си за 2014 година.
II. 4. ПРИОРИТЕТ 4 - ЗАЕТОСТ И СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА
През 2014 г. Дирекция „Регионална служба по заетостта” – Пловдив отчита, че средномесечният брой на регистрираните безработни в Пловдивска област е 28 886, който е с 5,1% по-малък в сравнение с 2013 г.

Равнището на безработица в областта, показващо какъв процент от икономически активното население представляват безработните, е 9,5% през 2014 г. /с 0,5 пункта по-ниско от 2013 г./.

В повечето общини от област Пловдив реализацията на трудовия пазар на регистрирани безработни лица от ромски произход е значително затруднена. Основни проблеми в общия случай са социалната изолация, липса на трудов опит и квалификация, загубата на трудови навици, ниската мотивация за работа, трайно намалена или загубена работоспособност вследствие на заболяване, ангажираност в семейството.

През 2014 година в Пловдивска област успешно се реализират програми за заетост и обучение, насочени основно към неравностойните групи на пазара на труда. Включването в програми и насърчителни мерки остава една от възможностите за безработните да се реализират на пазара на труда, а за работодателите това е допълнителен стимул да наемат на работа безработни лица. От друга страна, програмите и мерките за заетост и обучение са предпоставка за социална адаптация, придобиване на знания и умения по дадена професия и възстановяване на трудовите навици на безработните лица.

По данни на Регионална дирекция „Социално подпомагане” – Пловдив през 2014 г. броят на децата допуснали неизвинени отсъствия е увеличен спрямо 2013 година. Предвидените в ППЗСП санкции оказват положително въздействие на учебната заетост и здравеопазването на децата.

Според обобщените данни в докладите за дейността на Регионалната дирекция през 2014 г. е оказана подкрепа на 72548 лица с увреждания. За същия период на 2013 г. лицата с увреждане, на които е оказана подкрепа, са били 68506, т.е. отчита се увеличение с 4042 лица. Отпускането и предоставянето на месечните добавки за социална интеграция по реда на ЗИХУ за 2014 г. спрямо 2013 г. бележи тенденция към увеличаване на общия брой на лицата с трайни увреждания, ползващи добавки за социална интеграция, както и увеличение на отпуснатите добавки. С повишени стойности при отпуснатите месечни интеграционни добавки са тези за транспортни услуги, за обучение, диетично хранене и лекарства и за достъпна информация.

В област Пловдив през 2014 г. функционират 75 броя специализирани институции за социални услуги в общността.
Изпълнение на Приоритет 4 в общините на област Пловдив:


 • Асеновград

За периода от 01.01.2014 г. до 30.09.2014 г. в община Асеновград е осигурена заетост на 132 лица от ромски произход. От тях 47 са включени по Национална програма „От социални помощи към осигуряване на заетост”.

 • Брезово

Община Брезово е с неблагоприятна социално-демографска структура и висока безработица – 20,74% от трудоспособното население. От регистрираните през 2014 г. 110 безработни 85 са роми. Най-голям брой безработни са регистрирани от населените места с компактни групи ромско население – Брезово, Борец, Дрангово, Пъдарско, като преобладаващата част от тях са с ниско образование и квалификация. Тъй като на територията на общината не функционират достатъчен брой предприятия, които да осигуряват работни места, политиката по отношение на заетостта е насочена към разработване на проекти, финансирани от национални и европейски програми. През 2014 г. са се реализирали следните програми: • Схема BG051PO001-1.1.11 „Подкрепа за заетост”, по която се финансираха 3 работни места, като стойността на проекта е 3 452 лв.;

 • В Националната програма „От социални помощи към осигуряване на заетост” през 2014 г. бяха включени 64 безработни лица, с финансиране на стойност 85 410 лв.

Периодично се актуализира списъкът на регистрираните безработни лица без образование и квалификация. Общината се насочва към разработване на подходящи обучителни програми. В Бюрото по труда работи младеж от ромския етнос с висше образование, който в качеството си на медиатор подпомага реализирането на програмите в общината.

Осигуряването на заетост се отразява положително на социалния статус и поведението на ромите, като се намалява броят на противообществените прояви и престъпления, увеличава се обхватът на децата в образователните структури.
 • Калояново

Общият брой регистрирани безработни лица на територията на община Калояново е 558, от тях 88 лица са се самоопределили като роми.    • Без образование - 86 - от тях самоопределили се от ромски произход – 35;

    • Начално образование - 108 - от тях самоопределили се от ромски произход – 41;

    • Основно образование - 160 - от тях самоопределили се от ромски произход – 17;

    • Средно образование – 185 - от тях самоопределили се от ромски произход – 2;

    • Висше образование - 19 - от тях самоопределили се от ромски произход - 0.

Разработват се проекти за включване на безработните лица в програми за квалификация и трудова заетост:

 • През 2014 г. по ОПРЧР, проект „Подкрепа за заетост”, са включени 5 лица, от които едно от ромски произход. Проектът е на обща стойност 39 587,00 лв. и е изпълнен в следните населени места: Калояново, Дълго поле, Дуванлии, Песнопой.

 • Заетост по чл.12 от ПП ЗСП - средно 100 лица месечно полагат общественополезен труд, като 90% от тях са от ромски произход за благоустрояване и хигиенизиране на населените места.

Голяма част от целевата група са безработни не търсят активно работа, рядко имат завършена средна степен на образование и придобита квалификация, което затруднява намирането и съответно наемането им на работа и включването им в обществения живот. Въпреки усилията за разясняване на необходимостта и предлаганите условия за регистрация в Бюрото по труд голяма част от целевата група не се подписват редовно или въобще не се регистрират.


 • Карлово

За постигане на целите, заложени в Плана за действие на Агенцията по заетостта за изпълнение на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите - приоритет „Заетост”, се работи активно и се осъществяват набелязаните мерки и дейности.

Чрез териториалните поделения на Агенцията по заетостта – дирекции „Бюро по труда” се реализират дейности, които са част от плана за действие по инициативата за Десетилетието на ромското включване 2005-2015 г.

За лицата от ромски произход е осигурен равен достъп до услугите, които се предлагат на регистрираните търсещи работа лица, а именно:

1. информация за обявени свободни работни места;

2. информация за програми и мерки за запазване и насърчаване на заетостта;

3. посредничество по информиране и наемане на работа;

4. психологическо подпомагане;

5. професионално ориентиране.

На всички регистрирани безработни търсещи работа лица в едномесечен срок от регистрацията им се изготвя индивидуален план за действие.

Ниското образователно ниво, липсата на квалификационни умения и изградени трудови навици са предпоставка за затруднената реализация на лицата от ромски произход на трудовия пазар.

В резултат на ефективно трудово посредничество и услугите, които Дирекция „Бюро по труда” предоставя на търсещите работа лица, за наблюдавания период от 01.01.2014 г. до 30.09.2014 г. общо 126 регистрирани безработни лица от ромски произход са включени в дейности по повишаване на тяхната конкурентност и осигуряване на заетост на пазара на труда, а именно:

1. В мотивация за активно търсене на работа и професионално ориентиране са включени 15 лица.

2. Осигурена е заетост общо на 111 лица, от тях – по програми и проекти по НПДЗ и по ОПРЧР са включени 64 лица. По Национална програма ОСПОЗ е осигурена заетост на 31 лица от ромски произход с продължителна регистрация като безработни.

По обявени работни места на първичен трудов пазар е осигурена заетост на 45 лица. Включените лица по насърчителни режими по ЗНЗ за третото тримесечие са 2.

Във връзка с реализирането на програми и проекти в последните години община Карлово се явява най-големият работодател, осигуряващ заетост на безработни лица от различни рискови групи, което се отразява положително на местния трудов пазар.

В положителен аспект следва да се отбележи нарастващият брой младежи от ромски произход, които завършват средно образование и отговаряйки на изискванията на работодателите за образователно ниво, да се реализират на пазара на труда, както и да участват в стажантски програми.

Като положителна практика се отчита и повишеният интерес и заявеното желание от страна на регистрираните безработни лица, представители на ромския етнос, към включването им в квалификационни обучения по търсените на пазара на труда професии. • Кричим

По данни на ДБТ – Родопи за 2014 г. се запазва тенденцията достъпът до заетост да е най-силно ограничен за няколко специфични групи безработни:

- хора с основно и по-ниско образование;

- безработни младежи на възраст 18 – 29 години;

- хора в предпенсионна възраст;

- хора с увреждания в трудоспособна възраст, както и за хора от етническите малцинства.

В резултат на икономическата криза, както в световен, така и в национален план, равнището на безработицата в община Кричим е 22,8%, при средно за област Пловдив – 9,5%. Това равнище на безработица нарежда общината на второ място в област Пловдив (по-високо равнище на безработица има само в община Брезово). Причините са комплексни, но като водеща се очертава ниската или липсата на каквато и да било квалификация на регистрираните безработни, които са предимно от малцинствените групи.

За да противодейства на тази негативна тенденция, общинското ръководство ежегодно разработва проекти по различни програми, финансирани със средства от РБ, чрез Националния план за насърчаване на заетостта. Програмите за заетост, насочени към неравнопоставените на пазара на труда групи, в частност – ромите, са една от алтернативите за работа и осигуряване на доходи чрез полагане на труд, възвръщане на трудовите навици и социална интеграция. Един от най-често прилаганите инструменти за въздействие върху тази група от безработни лица е НП „От социални помощи към осигуряване на заетост”, насочена към лица на социално подпомагане, без образование и квалификация и минимални шансове за трудова реализация на първичния пазар на труда. По тази програма са извършвани общополезни дейности, свързани с подобряване на жизнената среда на населението от съответната община, решаване на проблеми от техническата и социална инфраструктура. Във връзка с изпълнението на национални и регионални програми за заетост са осигурени работни места на лица от етническите малцинства, както следва:

- Регионална програма за заетост, Договор 614-0012-14-31002/27.03.2014 – 10 работни места, като 8 от тях са от етнически произход;

- По проект BG051PO001-1.1.01 „Подкрепа за заетост”, Договор ESF-1111-06-14-0008 – 6 работни места до 14.11.2014 г., като 5 от лицата са от уязвимите етнически групи;

- По проект BG051PO001-1.1.11 „Подкрепа за заетост”, Договор ESF-1111-06-14-0005 – 6 работни места до 29.04.2014 г. , като 6 от тях от малцинствени групи;

- НП „От социални помощи към осигуряване на заетост” - 65 лица , като 58 от тях са от етнически малцинствен произход;

- Мярка за заетост по чл. 36а от ЗНЗ, Договор 614-0091-13-51419/25.11.2013 г. - 1 работно място, което е от етнически малцинствен произход на длъжност чистач/хигиенист;

През 2014 г. продължава реализацията на Договор за съвместна дейност за организацията на дейностите по чл. 12, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за социалните помощи между община Кричим и Дирекция „Социално подпомагане” - гр. Стамболийски. В началото на всеки месец до 5-то число Дирекция „Социално подпомагане” изпраща до община Кричим списък на лицата, които е необходимо да положат общественополезен труд за срок от 14 дни месечно по 4 часа дневно, съгласно Програма за извършване на общественополезни дейности. Основни дейности и видове работа, включени в програмата са: комунално-битови дейности, дейности по опазване на околната среда, ремонтно - възстановителни дейности и др. Общинска администрация - гр. Кричим осигурява инструменти, материали и лични предпазни средства, необходими за ефективно изпълнение на дейностите по тази програма. С реализацията на Програмата за полагане на общественополезен труд през 2014 г. по реда на чл. 12, ал.1 от ППЗСП от безработни лица в трудоспособна възраст, подпомагани с месечни социални помощи, на основание чл. 9 от ППЗСП, е постигнато: пълноценно ангажиране на безработни лица в трудоспособна възраст, обект на месечно подпомагане в общественополезни за общината дейности, по-голяма ефективност при организирането и контролирането на отработените дни, формиране трудови навици на ангажираните по програмата лица, социална интеграция на безработните лица в обществото за бъдеща трудова реализация, подобряване условията на живот и жизнената среда в населеното място и преустановяване на формираните нагласи за пасивно и безвъзмездно получаване на помощи.

През 2014 г. лицата, положили общественополезен труд, са общо 1 547: основно роми и социално уязвими етнически групи от населението на община Кричим. • Сподели с приятели:
1   ...   36   37   38   39   40   41   42   43   ...   69


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница