Отчетна информация за изпълнение на нсрбир по области област благоевградстраница42/69
Дата01.02.2017
Размер11.44 Mb.
Размер11.44 Mb.
1   ...   38   39   40   41   42   43   44   45   ...   69

Брезово

В община Брезово се работи последователно за гарантиране на обществения ред и правата на гражданите, както и за противодействие на проявите на нетолерантно отношение към представителите на ромската общност и недопускане на дискриминационни практики. Постигнато е добро взаимодействие с РУ „Полиция” - гр. Раковски. Активно работи местната и училищните комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните. Назначени са 6 обществени възпитатели, двама от ромската общност. От проведените 7 възпитателни дела за противообществени прояви, свързани с престъпления на малолетни и непълнолетни роми, са констатирани 4 с общо петима извършители. Налице е ангажирано отношение на Отдела за закрила на детето към Дирекция „Социално подпомагане” при работата с децата, живеещи в рискова среда. Асоциалното поведение сред представителите на ромската общност бележи тенденция към ограничаване.

С представителите на ромската общност се е провела информационна среща за разясняване на нормативни документи, касаещи обществения ред и сигурност. Два пъти в годината са се организирали приемни дни за граждани с участие на представители на комисията по защита от дискриминация, разпространени са информационни печатни материали. В училищата се е провело обучение на учениците по правата на човека и правата на детето. В състава на училищните настоятелства има представителство на родители на ромски деца. Това се отнася и до включването на ученици от ромския етнос в органите на ученическо самоуправление. В помощните органи на общинска администрация и в кметските съвети са избрани представители на ромската етническа общност.

Дирекция „Социално подпомагане” работи и през 2014 г. по план за повишаване компетентността на социалните работници за работа в мултиетническа среда с цел повишаване на знанията и практическите умения.
 • Калояново

Извършените дейности в община Калояново са :

Запознаване и разясняване на Наредба № 1 на Общинския съвет за ред и сигурност, приета с Решение № 254, взето с Протокол № 31/ 31.01.2003 г. сред ромското население.

Извършва се превантивна работа на полицията и обществеността, съвместно планиране, работни срещи срещу разпространението на наркотични вещества и вредата от тютюнопушене.

Организирано е обучение по правата на човека и правата на детето в училище и разясняване на наказателната отговорност за ранно съжителство с малолетни и непълнолетни лица.

През 2014 г. в МКБППМН са образувани, разгледани и приключени 14 възпитателни дела

През цялата учебна година по утвърден график се провеждат беседи с децата с цел превенция на противообществени прояви и обществен ред, употребата на вредни за здравето вещества от подрастващите, както и употребата на алкохол, тютюнопушенето, ограничаването на агресията сред младите хора в общината. Съвместно с училищните ръководства се осъществяват дейности в училище и извън него за ограничаване възможността децата да попаднат в рискова среда и решаване на ситуации за преодоляване на индивидуални и групови конфликти. Проведени се тематични беседи:


 • Агресията- феномен и мотивация за проява;

 • Толеранс- разбиране и търпимост към различните от нас подрастващите, здравна култура и правата на детето.

Изразходваните средства за брошури и образователни материали по посочените теми са 600,00 лв.

Във връзка с обявения на 17.05.2014 г. „Ден на български спорт” под егидата на ММС са организирани и проведении спортни мероприятия в ОУ и ЦДГ на територията на община Калояново.

На 17.10.2014г. под наслов Ден за борба срещу насилието в училище” и „Световна седмица на спорта” е организиран турнир от МКБППМН, община Калояново, със съдействието на Областен информационен център - гр. Пловдив. В турнира участие са взели петте основни училища на територията на община Калояново. Изразходваните средства са 700,00 лв.

Община калояново отчита необходимостта от подобряване на организацията и съдържанието на извънкластните спортни дейности като важен фактор за селекциониране на надарени деца за спорт, пълноценното използване на свободното време, надеждната борба с тютюнопушенето, наркоманията, насилието и други прояви на противообщественно поведение.
 • Карлово

В изпълнение на плана за периода 2012 – 2014 година в община Карлово са преминали на обучение 72 полицейски служители за работа в мултиетническа среда. Проведени са 35 работни срещи срещу ограничаване на престъпността в районите с преобладаващо ромско население. Изнесени са беседи по правата на човека и отговорностите на детето в училище. Проведени са 20 обучения и са обучени 200 лица. • Кричим

В Община Кричим не се допуска двоен стандарт в прилагането на законите на държавата по отношение на ромите и всички уязвими групи. Утвърдени са толерантни междуетнически отношения чрез всички форми, включително и спорт. Насърчава се равнопоставеността между жените и мъжете и се осигуряват предпоставки за успешна реализация и нова социална роля на ромската жена. В община Кричим не се допуска дискриминационно отношение, поради което няма постъпили или регистрирани жалби за нарушаване на общодопустимите правила и норми. • Куклен

В Община Куклен ромският етнос е интегриран в голяма степен и няма изявени форми на дискриминация.

Ежегодно се осигуряват 10 безплатни карти за пътуване по линията Куклен-Пловдив на деца от социално слаби семейства, в т.ч. 5 от тях са за деца от ромски семейства. Планът за отчитания период е свързан с превантивна работа и форми на обучение по правата на човека.


 • Пловдив

Спазването на законите и недискриминацията в община Пловдив се изразява в дейности като:

Проект “Our Strategy 20” – „Нашата Стратегия 20”. Действията на този проект са насочени към етническите малцинства в селските райони към насърчаването им за дебат и размисъл върху съществуващите политики в Европа, конкретно Стратегията Европа 2020 г., към доближаването им до целите и насоките за укрепване на активното гражданство в тяхната общност. Чрез този проект етническите малцинства са поканени да изразят своя глас, да предложат конкретни инициативи и препоръки за тази одобрена стратегия и да идентифицират основните пропуски и нужди, свързани с ЕС. Отговорна институция по проекта е община Пловдив, проектът е с времеви период 01.07.2012 – 31.12.2012 г., изразходваните средства са на стойност 51 965 лв., а източникът е Програма „Европа за гражданите“.

Местната комисия за борба с трафика на хора развива изключително активна дейност по проблема с трафика на хора сред ромската и други уязвими общности. Проведени са 3 обучения на младежи доброволци, включително и роми, избрани чрез ромски неправителствени организации. Проведен е лекционен цикъл по превенция на трафика на хора в гр. Пловдив и областта, изнесен от секретаря на комисията по линия на ромските протестантски църкви - местни поделения на официално регистрираните на територията на Република България. Отговорна институция е Местната комисия за борба с трафика на хора, времеви период 2013 – 2014г.

Международният ден на ромите - 8 април е отбелязан с футболен турнир и шах турнир съвместно с ромски християнски църкви в кв. „Столипиново” с награди, осигурени от Комисията. Резултатите са свързани с превенцията на трафика на хора, като отговорна институция е Местната комисия за борба с трафика на хора с времеви период през 2014 г., отделените средства са на стойност 200 лв., източник - община Пловдив.

Новата социална услуга, която стартира през 2014 г. в Центъра за социална рехабилитация на ул. „Д. Цончев” № 11, се отнася се за социална работа с възрастни правонарушители и лица със статут на бежанци – с капацитет 30 места. Част от потребителите на услугата са представители на етнически малцинства. Отговорна институция е община Пловдив с източник на финансиране - делегирана дейност.

През 2014 г. община Пловдив подкрепя частната инициатива на местното население в кв. „Столипиново” и на общински терени са обособени 4 бр. сватбени салони, в които се честват сватби и други семейни тържества. Дейността е свързана със спазване на Наредба № 1 за опазване на обществения ред и сигурност.

Във връзка с постъпили множество жалби относно шума от сватбите на открито на 01.07.2009 г. Общински съвет-Пловдив внася промяна в Наредба № 1 за опазване на обществения ред и забранява провеждането на сватбените и др. семейни тържества на открито, на терени общинска собственост и в междублоковите пространства. Това води до сериозни проблеми на хората от етническите квартали, които нямат финансови възможност да ги празнуват в заведения за обществено хранене. Създадените сватбени салони осигуряват възможност на хората с ограничени финансови възможности и социалнослаби граждани да честват своите сватбени и др. семейни тържества на поносими цени и при спазване на Наредба № 1 за опазване на обществения ред и сигурност. Отговорна институция е община Пловдив и местния бизнес за периода 2012-2014 г.


Първомай
В община Първомай не са регистрирани противообществени прояви с участието на компактни групи ромско население, няма и много случаи в ДПС с деца от ромски произход. В РПУ и в Общинска администрация – гр. Първомай, не са постъпвали жалби от граждани от ромски произход за проявена спрямо тях дискриминация.

 • Садово

Безспорен факт е, че за интеграцията на етническите групи важно условие е те да имат равни възможности в различни сфери. Отчита се, че по мнението на жителите в община Садово, принцип и основа на дейността на администрацията не трябва да бъде работата само в определени приемни дни и часове за хора в уязвимо социално положение. Хората в община Садово, в т.ч. и ромите, всекидневно имат достъп до администрацията в община Садово, споделят проблемите си, които общината се стреми да разреши според възможностите си.

Извършват се посещения и се провеждат срещи на място в ромските махали. • Съединение

С цел контролиране и мониториране на Програмата за развитие на ромската общност, съблюдаване процесите за недопускане на дискриминация, осигуряване на равни възможности и регулиране на политиките, свързани с ромската общност е сформиран екип за изпълнение и мониторинг на „Общинската програма за интегриране на ромите в община Съединение 2014 – 2020 г.”

Един от основните приоритети в работата е борбата с традиционните и новите антиромски стереотипи. Основната цел е изграждането на модел за ефективно използване на обществени услуги от ромите, както и сътрудничество с ромската общност и привличането им в различни дейности между отделните етноси, което би гарантирало, че всички членове на уязвими общности като ромската еднакво се ползват от техните фундаментални права. Основното направление, в което община Съединение e насочила усилия през изтеклия период, както и за бъдещия, е участието в проекти, свързани с провеждане на изследователска дейност относно антиромските стереотипи и предразсъдъци и тяхното преодоляване.


 • Хисаря

През 2014 г. в община Хисаря са извършени следните дейности:

 Изграден е Консултативен кабинет към МКБППМН за работа с родители и деца.

 Включват се проблемните ученици в инициативи, организирани от общината.

 Осъществява се превенция в училище на противообществени прояви и форми на насилие.

 Организирани са Отворени врати на Комисията по защита от дискриминацията - срещи с населението.

Извършваните дейности за интегриране на ромите в общността са с цел недопускане капсулирането им в отделна група.


Общини, които не са предоставили информация по Приоритет 5 в отчетите си, са „Марица”, Перущица, Раковски, „Родопи”, Сопот и Стамболийски.
II. 6. ПРИОРИТЕТ 6 – КУЛТУРА, СПОРТ И МЕДИИ

Изпълнение на Приоритет 6 в общините на област Пловдив


 • Асеновград

През 2014 година община Асеновград приема като приоритетна цел запазване и развитие на културната идентичност на малцинствените общности. Като задачи общината поема задължението да развива и опазва културната идентичност на ромите . Дейностите с цел осъществяване на задачите и целите са : 1. Да се създадат кръжоци по интереси в читалищата за етническото население и имат следните резултати:

Действащи школи, състави, клубове и кръжоци в читалищата в община Асеновград, в които са включени деца от ромското етническото население:

 1. НЧ „Родолюбие-1873г.” - гр. Асеновград:

 • Курс по Английски език – 90 деца

 • Школа по пиано – 11 деца

 • Класически балет – 32 деца

 • Народни танци – 44 деца

 • Детско театрално студио – 17 дена

 • Аталие за приложно изкуство – 24 деца

 • Школа по изобразително изкуство – 10 деца

 • Воколна школа – 7 деца

 • Детско литературно студио – 6 деца

 1. Народно читалище „Св. Преп. Паисий Хилендарски-1997 г.”, гр. Асеновград:

 • Школа по пияно – 14 деца

 • Школа по цигулка – 1 деца

 • Школа по китара – 10 деца

 • Школа по чужди езици – 54 деца

 • Изобразително изкуство – 20 деца

 • Литературен клуб-7 деца

 • Клуб „Свят без дрога”-5 деца

 • Клуб за хора с увреждания-2 деца

3. Народно читалище „ Христо Ботев-1928 г.”, гр. Асеновград, кв. Долни Воден;

 • Вокално-инструментален ансамбъл-5 деца

 • Народни танци-48 деца

 • Модерни танци-38 деца

 • Литературен кръжог-10 деца

 • Клуб „Приятели на книгата”-10 деца

 • Клуб за художествено слово-10 деца

4. Народно читалище „Св.Св. Кирил И Методий-1935 г.”, гр. Асеновград, кв. Горни Воден;

 • Клуб за художествено слово-14 деца

 • Модерен балет-10 деца

5. Народно читалище „Н.Й. Вапцаров-1894 г.”, с. Тополово;

 • Школа по английски език-60 деца

 • Кръжог по интереси-35 деца

 • Народни танци-15 деца

6. Народно читалище „Христо Ботев-1928 г.”, с. Новаково;

 • Клуб „Млад приятел на книгата”-11 деца

7. Народно читалище „Христо Ботев-1919 г.”, с. Избегли;

 • Детски танцов състав-17 деца

8. Народно читалище „Светлина-Златовръх-1929 г.”, с. Златовръх;

 • Клуб „Приятели на книгата”-8 деца

9. Народно читалище „Н. Й. Вапцаров-1932 г.”, с. Мулдава;

 • Модерни танци-14 деца

 • Клуб за литературно четене-6 деца

 • Клуб по рисуване-12 деца

10. Народно читалище „Христо Ботев-1926 г.”, с. Червен;

 • Клуб „Приятели на книгата”-19 деца

 • Краезнание-15 деца

 • Приложни изкуства-27 деца

2. Организиране и провеждане на празници извън рамките на кварталите с етническо население; Участие в празника на общината. Постигнат резултат: През 2014 г. децата от община Асеновград активно участват в празниците от Културния календар на общината – конкурси, работилници, пленери, рецитали, конкурси. От с. Боянци, община Асеновград, 22 деца от ромски произход участват в програмата за празника на селото.

3. Издирване на талантливи деца от етносите и подпомагане на записването им в училища по изкуствата. Постигнат резултат: Едно дете от ромски произход от с. Козаново, община Асеновград, се обучава в Националното училище за музикално и танцово изкуство „Добрин Петков” - гр. Пловдив. Ежегодно от бюджета на община Асеновград се отпуска финансова помощ за покриване разходите му за транспорт до гр. Пловдив.
 • Калояново

На територията на община Калояново през 2014г. има следните дейности : • Включване и активно участие в масовите културните мероприятия и празниците на общината;

 • Организиране и провеждане на курсове за начална компютърна грамотност за деца от целевата група;

 • Издирване на талантливи деца от етносите и подпомагане на записването им в училища по изкуствата.

Любителското творчество преживява своето възраждане. В момента към 13 читалища в община Калояново обединени в общинско сдружение „Култура”, работят 7 певчески групи, 3 танцови състава, 2 клуба за народни танци, Женски клуб, Кръжок по краезнание, Кукерски състав в с. Отец Паисий и др. Участие взимат всички деца, проявяващи желание и определени способности без ограничение на етническа принадлежност и вероизповедание. Най-масово децата от целевата група участват в самодейните състави, като танцови колективи и кръжоци по краезнание. От четири години в общината има три целеви библиотеки по програма „Глобални библиотеки”-Калояново, Житница и Дуванлии. Децата и младежите от ромски произход са едни от най-редовните посетите в обособените по програмата компютърни центрове. През летните месеци юни/юли в библиотеката към читалище Калояново ежегодно се провежда курс за начална компютърна грамотност, специално за младежи от ромски произход, които не посещават училище.

Самодейните колективи през 2014 г. участват в редица регионални, национални и международни фестивали и събори.

Танцов клуб „Искрица” при народно читалище „Искра 1921” - Калояново взема златен медал и номинация за „Златен Орфей” на балканския шампионат по фолклор; годишни общински празници на община Калояново, участва в седмия международен фестивал на танца и музиката в град Чонград - Унгария, както и във фестивали и изяви в общините в Пловдивска област - Раковски , Брезово, Хисаря.

ДТС „Изворче” при НЧ „Искра-1921” – с.Калояново взема златен медал на Балканския шампионат по фолклор; има участие в седми МФФ ”Волвил” - град Ставрос, Гърция. Участва в общински и регионални фолклорни изяви в общините от Пловдив област.

Кукерският състав при читалище - с. Отец Паисий взема златен медал и номинация за „Златен Орфей” на Балканския и световния шампионат по фолклор. Участва в кукерския фестивал - гр. Перник и взема първа награда за оригинална маска.

Танцов клуб „Иглика” - Дълго поле спечелва сребърен медал на танцовия шампионат по фолклор с участието в МФФ - гр.Анталия, Турция. Участва в общински и регионални фолклорни изяви във общини от Пловдив област.

Танцов клуб „Тропанка” - с. Дуванлии участва в регионални и национални прояви в Хисаря, Жеравна и Свиленград.

Разширява се участието на младежите като доброволци в традиционните читалищни дейности и инициирането от тяхна страна на възраждането на местните празници и традиции. Със съдействието на общинската администрация през 2014 г. са проведени екскурзии до: м. юли „Смолянските водопади”, м. септември „Сопотски Балкан”, м. ноември до община Самоков.

Изразходваните средства за дейности по културен календар от общинския бюджет:

- 13 000,00 лв. текущи ремонти в читалище Калояново, Дуванлии, Ръжево Конаре и Житница;

- 5 000,00лв.за участие; във фестивали и конкурси извън страната;

- 1 000,00лв. по програма „Глобални библиотеки”;

- 10 000,00лв. за организиране участие на съставите и екскурзии в страната;

- 1 000,00лв. за обогатяване на библиотечния фонд в село Бегово, Калояново, Дуванлии, Дълго Поле, Ръжево Конаре и Житница.

Средства от собствени приходи са използвани в читалището в село Бегово – създаване на етнографска музейна сбирка, честване на сто години от рождението на художника Стефан Костадинов.

Читалищата в село Калояново и с. Дуванлии са получили 8 000,00 лв. целева субсидия от Министерство на културата.

Един от най-сериозните проблеми, който се очертава, е липсата на самостоятелна сграда за читалището в централното село на общината - Калояново. Има решение за отреждане на терен за строителство и изготвен проект за кандидатстване по програма „Региони в растеж”.

В голямата си част общината реализира заложените дейности по Плана със собствени бюджетни средства и участие и реализация на национални и европейски програми. Липсва финансиране от националния бюджет.
 • Карлово

Всяка година община Карлово осъществява своя културен календар, финансиран от общинския бюджет. Ромската общност участва активно в културния живот на общината. Танцовият състав към ОУ ”Райно Попович” – гр. Карлово участва в концерти, посветени на пролетните празници 2014 г., и е показал артистичност с изработени оригинални костюми в Приказен пролетен карнавал 2014, както и взема участия в коледната и новогодишна програма на общината. Участие ромите имат и в провеждането на изложби и конкурси. Ученици от танцовия състав при ОУ „Христо Г. Данов“ – с. Розино вземат участие в Международния марш на мира с представянето на традиционен ромски танц. На този концерт децата от всички етноси на територията на общината участват със свои обичаи, традиции и фолклор. Отбелязан е и празникът на ромите, в който концертната програма е изнесена деца от ОУ “Генерал Карцов“ – с. Христо Даново и ОУ “Райно Попович“ – гр. Карлово. Всички заложени дейности на община Карлово за 2014 г. са изпълнени. • Кричим

Дейностите на община Кричим в областта на културата през 2014 г. се осъществяват от НЧ „Пробуда – 1912 г.”, Общински младежки дом при община Кричим и ЦОП, и са свързани с дейности за ангажиране на свободното време на деца. На територията на областта има действащи клубове с различна тематична и творческа насоченост, като в повечето от тях участват и ромски деца. В НУ ”Васил Левски” има свободно избираем предмет - ромски фолклор, като децата от този СИП взимат участия в различни концертни дейности в община Кричим, с което се подпомага интеграцията на ромското население чрез отбелязването на празници и обичаи от този етнос.

В Общински футболен клуб ”Кричим” участват деца и юноши от различни етнически групи, както и роми. Тренировките се реализират на стадион „Христо Ботев” - гр.Кричим. Участниците от футболния клуб взимат участия във футболни мачове в гр. Кричим и други градове.


 • Куклен

През 2014 г. в детски танцов състав „Кукленче”, община Куклен, участват 3 деца от ромски произход. Дейността на състава е да представя общината в културно отношение на местни, регионални и международни фестивали (Празник на черешата през юни 2014 г. в гр.Куклен; м.септември – гр. Пловдив; гр. Пиеченца в Италия, м.август – Фестивал на танцовото изкуство и др.) • Пловдив

През 2014 г. община Пловдив предприема следните дейности: • Регистър на неправителствените организации, в което се вписват НПО, желаещи да извършват партньорски взаимодействия с община Пловдив. Този регистър съдържа информация за организацията и данни за контакт. Постигнатите резултати са: Част от вписаните организации извършват подкрепа на уязвими етнически общности, в частност и на роми. Регистърът е публикуван на интернет страницата на община Пловдив и допринася за популяризирането на вписаните организации, както и за осъществяване на контакти и партньорства в страната и чужбина. Отговорна институция е община Пловдив. Времеви период: Постоянен.

 • Включване на хората от уязвимите етнически малцинства в културния календар на Пловдив. Сключен е рамков договор с фондация „Толеранс” за съвместна работа при кандидатстване на община Пловдив за Европейска столица на културата – 2019 г. Постигнатите резултати са: Договорът предвижда дейности за популяризиране на културата и бита на уязвимите етнически общности в гр. Пловдив, в частност в кв. „Столипиново”, при кандидатстването на община Пловдив за Европейска столица на културата през 2019 г. Предвиждат се и дейности по изпълнение на културния календар на общината. На фондацията е предоставен общински терен от 5 дка в кв. „Столипиново”, в който да извършва своите дейности. Отговорна институция е община Пловдив и НПО. Времеви период: 2014 г.

 • Развитие на междукултурното сътрудничество като фактор за интеграция и толерантност между всички етнически групи в град Пловдив. Популяризиране и съхраняване традициите и културната идентичност на различните етноси. Описание на дейността: Честване на празника Банго Васил. Отговорни институция е район „Източен”. Времеви период: 2014 г. Финансиране: средства 300 лв. Източници – Спонсори.

 • Честване на 8-ми април - Международен ден на ромите. Постигнати резултати: Отговорна институция е НПО и община Пловдив. Времеви период: Ежегодно.

 • Честване на Рамазан Байрам и Курбан Байрам. Постигнати резултати: Ежегодно община Пловдив предоставя на социално 100 слаби семейства пакети с храни първа необходимост. Отговорна институция е община Пловдив и НПО. Времеви период: Ежегодно. Финансиране: 1000 лв. годишно, източници: община Пловдив. Ежегодно община Пловдив съдейства на Сдружение „Диалог България” при раздаването по 1000 порции кавърма на преминаващите по Главната улица на Пловдив във връзка с честването на Курбан Байрам. Отговорна институция е НПО и община Пловдив. Времеви период: Ежегодно. Финансиране: 2000-3000 лв. годишно. Източници: НПО.

 • Проект „Изграждане на младежки център в гр. Пловдив“. Основната цел на проекта е създаването на младежки център в град Пловдив чрез изграждане на подходяща инфраструктура и въвеждане на услуги за младежи в риск или неравностойно положение, който да отговаря на изискванията за получаване на Знак за качество – съвременен стандарт на Съвета на Европа. Постигнатите резултати са: организиране и участие в младежки обмени; участие в неформални обучения – гражданско образование, изграждане на социални умения, младежко лидерство и други; създаване на програми за реинтеграция на младежи, отпадащи от училище; организиране на клубове по интереси; участие в доброволчески инициативи; предоставяне на свободен достъп до интернет и медийно базирани платформи; организиране и провеждане на кръгли маси с представители на заинтересованите страни – младежки НПО, социални и здравни работници, представители на институции, обучителни организации и други; организиране на публично–информационни кампании по проблемите на младежите в риск; Отговорна институция е община Пловдив; Времеви период: 28.01.2014 - 30.04.2016; Финансиране: 2 649 314 лв. от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.

 • Активна работа за масовизиране на спорта в етническите квартали. Описание на дейността: Проект "Футболът в кв.Столипиново". Постигнати резултати: Провеждане на квартално първенство с 6 отбора. Закупена екипировка и топки. Създаден е квартален отбор. Отговорни институции са община Пловдив и Граждански младежки комитет „Столипиново”. Времеви период: 2013 г. Финансиране: 3120 лв. Източници: община Пловдив.

 • Участия на ФК „Жътварите” в ромски футболен турнир. Постигнати резултати: Участия в ежегодния турнир за ромски футболни отбори, провеждан от общината в гр. Септември. Отговорни институции са община Пловдив и ФК „Жътварите“. Времеви период: 2010-2014г. Финансиране: По 200 лв. годишно, източници: община Пловдив.

 • Ученически футболен турнир за купата на Кмета на район „Източен”. Постигнати резултати: Масово участие на всички училища в район „Източен”. Отговорна институция е район „Източен”. Времеви период: 2014 г. Финансиране: 1000 лв. Източници: Спонсори.

 • Футболен турнир за младежи и възрастни в кв. Столипиново”. Постигнати резултати: Съвместно с НПО е подпомогнато провеждането на турнир по футбол с отбори само от кв. „Столипиново”; Отговорни институции са НПО и район „Източен“; Времеви период: 2014 г. Финансиране: 300лв. Източници: Спонсори.

 • Монтиране на спортни съоръжения за свободно ползване. Постигнати резултати: Монтирани фитнес уреди на открито в парка на ул. „Елба” в кв. Столипиново”; Отговорни институции са район „Източен“; Времеви период: 2014 г. Финансиране: 10 400 лв. Източници: община Пловдив.

 • Сподели с приятели:
1   ...   38   39   40   41   42   43   44   45   ...   69


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница