Отчетна информация за изпълнение на нсрбир по области област благоевградстраница50/69
Дата01.02.2017
Размер11.44 Mb.
Размер11.44 Mb.
1   ...   46   47   48   49   50   51   52   53   ...   69

ПРИОРИТЕТ: КУЛТУРА И МЕДИИ

Битуването на три етноса – българи, турци и роми в селищата със смесено население и активното им участие в богатия културен живот допринасят за съхранение на културната идентичност на област Силистра в цялото й многообразие.

Тясно и непрекъснато е сътрудничеството на културните институти и читалищата с Общинските съвет за сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси при реализирането на дейности, свързани с етническите и интеграционни въпроси.

Както всяка година така и през 2014 година културните календари на общините предоставят достъп до разнообразни културни продукти и инициативи за жителите на областта, независимо от тяхната етническа или религиозна принадлежност.Инициативите се осъществяват с активното участие на всички експерти от Отделите „Култура”, с културните институти, народните читалища и организациите на гражданското общество, както и в тясно сътрудничество с учебните заведения. Сред множеството прояви се откроява и богато разнообразие от инициативи, свързани с интеграцията на отделните етнически общности в сферата на културата, които са се превърнали в традиция.
Добри практики и дейности през 2014 г.
През 2014 г. тематично се реализираха прояви и дейности, свързани с интеграционните политики, популяризиране специфичната култура на отделните етнически общности и опознаване на различията. Такива са:

  • За пръв път в Община Силистра бяха посрещнати сурвакарчета, по повод Василица – Ромската нова година. Ученици от СИП – Ромски фолклор от ОУ „Св. Климент Охридски” в с. Проф. Иширково с кратка програма представиха обичаите, характерни за празника;

  • В периода март – април 2014 г. се проведе традиционния ученически конкурс “Дъга на толерантността“ за рисунка и есе за ученици от регион Силистра. Над 50 деца от Силистренска област и страната от 1-ви до 12 клас представиха чрез изкуство своето виждане и разбиране за толерантност, търпимост и приятелство;

  • През месец април се реализира първия по рода си пролетен събор на алианите „Невруз” в село Брадвари;

  • По повод Международния ден на ромите в село Бабук, Община Силистра съвместно с НЧ „Дочо Михайлов 1907”, с. Бабук се реализира концерт „Слънцето свети за всички”. Участие в програмата взеха близо 80 деца, както от ромски произход така и представители на други етнически общности.

  • През месец юни по проект „Парад на изкуствата”, който се реализира по ОПРР и бенефициент е Община Силистра за трета поредна година се реализираха поредица от творчески ателиета. В тях активно се включиха деца и възрастни от различни етнически групи. Широко бе участието и на хора от населените места в община Силистра с преобладаващ брой души от уязвими етнически общности. Общия брой на участниците в ателиетата, както и зрителите бяха около 3000 души.

  • Община Силистра за поредна година финансира участието на група от около 50 души предимно ученици от силистренски училища в традиционния четиридневен поход “По стъпките на Таньо войвода”. Основна цел на похода е да се създадат условия за формиране на ценностни ориентации и качества у учениците, свързани с чувството на национална идентичност и любов към Родината и уважението към другия. Походът е предшестван от национален ученически конкурс за мултимедийни проекти, есета, стихотворение и рисунка, в който със завиден брой участия са и учениците от община Силистра. Повече от 12 години проявата фигурира в Културния календар на Община Силистра и се е утвърдила като традиционна с активното участие на ученици от различни етнически общности.

- През месец май се реализира традиционният общински преглед на читалищните художествени състави на различните етноси “Пролетни игри и песни”.

- За втора поредна година в Дните на Силистра се реализира 19-то издание на единствения по рода си за страната ни детски форум на танцовото изкуство Международния детски танцов фестивал „Утрешният мир започва с днешното приятелство”. Над 350 деца участваха във фестивалната програма от танцови формации от Румъния, Украйна, Сърбия, Молдова и България – всички танцови колективи от Силистра. По време на фестивалните дни, които бяха наситени с прояви, свързани с опознаване, разучаване и популяризиране фолклора на гостуващите страни, се включиха внушителен брой деца и възрастни от различни етнически групи.

- В навечерието на Международния ден на толерантността – 16 ноември, Община Силистра и Общинският съвет за сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси организираха турнир по народна топка. Проявата бе част от заложените за 2014 г. инициативи в Плана за подкрепа на интеграционните политики на Община Силистра за периода 2012 – 2014 г. Участие в турнира взеха ученици от четвърти и пети клас от училищата – СОУ „Юрий А. Гагарин” – Силистра, ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” – с. Калипетрово, ОУ „Св. Климент Охридски” – с. Проф. Иширково, ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” - с. Брадвари. Всички участници бяха наградени с грамоти, футболни топки и лакомства, осигурени от Община Силистра.

- През тази година похода “По пътя на Шейх Бедреддин”, който е част от отбелязването на Международния ден на толерантността и се осъществява в месеца на толерантността – ноември, се реализира в град Силистра под формата на двудневен семинар за учители и експерти.

- В партньорство с читалищата се осъществиха поредица от съвместни прояви, включени в Календарните планове на читалищата, отразяващи значими събития, дати и специфични за региона обичаи с участието на изявени музикални състави, певци, творци и изпълнители от ромската общност от региона и от национален мащаб.

- Периодично и в пряко сътрудничество на Община Силистра със средствата за масово осведомяване периодично през изминалата година се отразяваха събития и прояви, свързани с религията и празниците на ромската общност чрез тематични радиопредавания и новини в електронните медии, както и публикации в местния печат;

- Песни и танци от фолклора на ромския етнос са включени в репертоарите на ФА „Добруджа” и любителските читалищни художествени състави.

Община Силистра е в постоянно и ефективно взаимодействие с медиите на територията на община Силистра.

Към Община Силистра работи Общинско кабелно радио „Силистра”. Екипът му поддържа разнообразни рубрики в тематични предавания, с отразяване на всички събития и полезна информация за слушателите. Тематично се подготвят предавания с репортажи, интервюта, дискусии по въпроси, свързани с интеграционните политики.

Своевременно се поддържа информация на електронната страница на Община Силистра за предприеманите инициативи от Общинския съвет за сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси в съответствие с целите му. Периодично се промотират и отразяват със снимков материал събития, свързани с интеграцията на ромите.

Всички реализирани събития и дейности през 2014 година, свързани с интеграционните политики са отразени, както на сайта на Община Силистра и социалната мрежа Фейсбук, така и в местни и национални електронни медии и регионалния печат. Приносът от активното сътрудничество с медиите, проличава от позитивното отношение и нагласа на гражданството в процеса на интеграция на уязвимите етнически общности, живеещи в сходна на ромите ситуация.

Ползотворен и активен е диалогът и взаимодействието с Ученическия парламент и с клубове на младите хора за реализация на идеи, предложени от тях, с активното им участие в спектъра от културни дейности.

В пряко сътрудничество и съвместна работа се осъществяа с всички творчески формации: Музикална студия „До Ре Ми”, Вокална студия „Мегатон”, Вокална група „Бяло, зелено, червено”, Вокална група към ДФФ „Добруджанче”, В2 Балет, Фолклорни клубове, Рок групи, Фондация „Съпричастие”, Регионален клуб „Традиция”; Дружество на Съюза на българските художници, народни читалища, Литературно сдружение „Реката и приятели”, РЕКИЦ, клубове на инвалида и пенсионера и др.

Водени от съзнанието, че културното многообразие може да бъде източник и фактор за взаимно опознаване и духовно развитие на подрастващите, създаващ атмосфера на взаимно уважение и толерантност, както и резултатите и положителната тенденция от направените усилия по заложените в Плана задачи, местната власт в сътрудничество с всички институции на различни нива и гражданския сектор продължава да насърчава и да работи за интеграцията на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация във всичи горепосочени сфери в Община Силистра.

Дейностите в областта на културата в община Главиница се осъществяват от народните читалища в сътрудничество с училищата и детските градини, както и пенсионерските клубове чрез културните календарни планове на читалищата и общинския календарен пллан. В културните събития и прояви на територията на общината участват представители на всички етноси и възрастови групи, принадлежащи към тях. Община Главиница ще насочи усилията си за активна работа за откриване на млади таланти и включването им в различни формации и културни инициативи.

През периода 2013 – 2014 г. с цел привличане на представители на ромската общност в културни прояви и представяне пред общността на техните традиции и обичаи бяха проведени няколко събития, като: „Празник на етносите”, кандидатстване с проект по Норвежката програма ВG 08 „ Културно наследство и съвременни изкуства” с участие на представители на ромите, кандидатстване с проект „ Рибенфест Косара – 2014” по ОП за развитие на сетор „ Рибарство” 2007 – 2013, по който има сключен договор и предстои реализация на дейностите по проекта през 2015 г.

На територията на Община Тутракан функционират 9 читалища. Читалищата като културно-просветен център се вписват в цялостния културен живот на общината, ревниво пазят и обогатяват традициите и обичаите на родния ни край, допринасят за развитието на художествената самодейност, на музикалното и танцовото изкуство, а чрез библиотечното дело-любовта към словото. Превръщат се в съвременен информационен център чрез реализирането на програма „Глобални библиотеки”. Любителското творчество обхваща самодейци в 29 постоянни художествени колектива.

На 02.11.2014 година се проведе Първият Празник на етносите, организиран от НЧ „ Искра 1928”- с. Цар Самуил, в партньорство и с финансовата подкрепа на Община Тутракан. Участие взеха самодейни състави и от съседни общини и областни градове.

Общински център за извънучилищни дейности задоволява потребностите и желанията на децата, учениците и младежите от община Тутракан за допълнителни занимания в областта на науката, изкуството и спорта. Според своите способности всяко дете може да избере и да намери своето място в една от формите: Градски духов оркестър, Градски мажоретен състав, ДВГ „Слънчева усмивка”, Театрално студио „Браво”, ДВГ”Усмивчица”, Вокална формация „Вива тийнс”, Школа изобразително изкуство, Английски език за най-малките, Школа модерни танци, Школа по класическа китара, фолклорна танцова школа, школа по борба, фитнес, Рок група „Непукист”.

Ромските деца, заедно с всички други деца на община Тутракан, участват в културния живот на общината и обичат да се изявяват. Необходимо е да се проучат по-задълбочено техните желания, интереси и способности и умело да се мотивират за системни занимания с изкуство и спорт.

Община Тутракан работи в широко сътрудничество с местните медии: в. „Тутракански глас” и в. „Напредък”, кабелна телевизия „ Делта”. Информация за събитията се помества на официалната интернет страница на общината.ОБЛАСТ СЛИВЕН
ДОКЛАД3 за напредъка по изпълнението на Стратегия на област Сливен за интеграция на ромите (2012 – 2020) за 2014 г.

Общините на територията на област Сливен работят в съответствие с приоритетите, заложени в Националната стратегия на Република България заинтегриране на ромите 2012 – 2020 г. (НСРБИР), Стратегия на област Сливен за интегриране на ромите (2012-2020 г.), както и с мерките, включени в плановете на четирите общини за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация, разработени за периода 2012 – 2014 г.

Дейностите, отчетени по-долу, са в рамките на шестте приоритета в НСРБИР и Стратегия на област Сливен за интегриране на ромите (2012-2020 г.) и са изпълнени през 2014 г. от общините Сливен, Нова Загора, Котел и Твърдица, както и от други институции и организации, имащи отношение към интеграционната политика. Всички данни са събрани въз основа на доброволното самоопределяне по етнически признак и по експертна оценка.

1. ОБРАЗОВАНИЕ

Образованието е важен фактор за икономическия растеж в една държава и за просперитета на всеки индивид. Образователното равнище на населението характеризира косвено качеството или средното равнище на уменията на населението като индикатор за човешкия потенциал на страната.

Затова са постоянни усилията за интервенции от от най-ранна детска възраст с цел

обхващане и задържане на децата и учениците от ромски произход в образователната

система и осигуряване на качествено образование в мултикултурна образователна

среда.

През 2014 г. Регионалният инспекторат по образование – Сливен засилва превантивната работа с учениците, за да се ограничат случаите на напускане, провокира се позитивната нагласа към учебен труд и се търсят начини да се даде шанс на всеки ученик. Освен това се работи за осигуряване на възможности за целодневно обучение. Осигуряват се максимално добри условия за провеждане на образователно-възпитателния процес, изразяващи се в създаването на атрактивна и приятна обстановка в училищата. Използват се интерактивни методи в образователно-възпитателния процес и се въвеждат информационни технологии с цел изграждане на положителна мотивация към училището. Води се диалог със семействата на учениците, застрашени от преждевременно напускане на училище, правят се посещения на домовете, поддържат постоянни контакти с родителите и настойниците от страна на класните ръководители, педагогическите съветници, директорите. Родителите се включват във всички форми на училищния живот, организират се тържества, в които децата се изявяват предродителите си и пред обществеността. Използват се възможностите на часа на класа за

провеждане на беседи, целящи осъзнаване значението на училищното образование за

успешна реализация в живота.

В област Сливен училищата работят по проект „УСПЕХ”, финансиран от ОП „Развитие на човешките ресурси”, чрез Европейския социален фонд (ЕСФ) на ЕС. Основна цел на проекта е да осмисли свободното време на учениците с риск от отпадане и прояви на агресия или насилие, чрез участие в извънкласни и извънучилищни дейности.

Професионалните училища работят по схема „Ученически и студентски практики”, компонент 1 „Ученически практики”, финансиран от ЕСФ. Целта също е осъществяване на превенция от отпадане и рисково поведение на учениците, повишаване на мотивацията и самооценката им да бъдат по-добри ученици и по-добри хора, както и превръщането на училището в желана територия за учениците.

Изготвят се училищни програми и се предприемат различни дейности във връзка с участието на 8 училища от областта в Национална програма „На училище без отсъствия”, мярка „Без отсъствие” за учебната 2013/2014 г. – осигуряване на помагала за ученици, застрашени от отпадане от системата, осигуряване на карти за транспорт, изготвяне на програми, свързани с намаляване на неизвинените отсъствия и преждевременното напускане на училище, както и с реинтеграцията и т.н.

Осъществява се добро партньорство между училището и институции и организации, като Комплекс за социални услуги за деца и семейства – Сливен, отдел „Закрила на детето” към Дирекция „Социално подпомагане” – Сливен, МКБППМН – Сливен. Търси се съдействието от общинските власти и кметовете по населени места.

През втория срок на учебната 2013/2014 година РИО – Сливен е извършило тематична проверка в 20 училища от област Сливен (11 основни, 3 средни общообразователни, 2 профилирани гимназии, 4 професионални гимназии) на тема: „Посещаемост на учениците и предприети мерки от училищните ръководства от област Сливен за обхват на учениците и превенция на напускането на училище”. Целта на проверката е била да се установи и анализира състоянието на училищата от област Сливен по отношение на присъствието на учениците в учебни часове и ефективността на мерките, предприемани от училищните ръководства и от педагогическите съвети за намаляване на безпричинно отсъстващите и напускащи училище ученици. Средно процентът на отсъстващите ученици по време на проверката в обхванатите 20 училища е бил 18,63 %.

През настоящата учебна година в средищните училища в цялата страна и съответно в област Сливен за трета поредна година се реализира Проект BG051PO001 – 3.1.06 „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневната организация на учебния процес”. Общата цел на проекта е подпомагане процеса на ефективно въвеждане на целодневната организация на учебния процес за ученици от І до VІІІ клас от средищните училища в страната. Очаква се да се повиши качеството на образователно-възпитателния процес, да се подобри материалната база на средищните училища с оглед осигуряване на подходяща образователна среда, да се повиши мотивацията на учениците и учителите, да се осигуряват средства за целодневно обучение на всички ученици от средищните училища. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от ЕСФ. Конкретен бенефициент по проекта е Министерството на образованието и науката.

Всички средищни училища от област Сливен (общо 21) участват в дейностите по реализиране на проекта. През тази учебна година в тях са налице 125 полуинтернатни групи, а в предходната - 117 (с 8 повече). Общият брой ученици от област Сливен, включени в полуинтернатните групи на средищните училища, е 3049 към настоящия момент, а в предходната учебна година - 2909, (140 обхванати повече). Освен в училищата, работещи по горния проект, на територията на област Сливен са сформирани още 134 полуинтернатни групи в 31 училища. Общата равносметка е, че в област Сливен са налични 259 полуинтернатни групи в 52 училища, в които са обхванати 6325 ученици.

Целодневната ангажираност на учениците подпомага правилното им развитие, дозира тяхната натовареност и същевременно възпитава. Целодневната организация на учебния ден се провежда ефективно и благодарение на доброто партньорство между учители и възпитатели. Важно е децата да посещават с желание полуинтернатните групи и крайният резултат, който се наблюдава, е тяхната по-добра подготовка, удоволствие от заниманията, инициативност и толерантност в общуването.

Община Сливен в партньорство с Ромска академия за култура и образование – Сливен изпълнява Стратегия за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства по Програма „Десегрецация – Сливен”. От 2008 г. фондацията работи за образователното интегриране на децата от ромски произход от кв. „Надежда“ - Сливен, в смесени паралелки в българските училища на града. От 2011/2012 г. процесът се ръководи от общината. През 2014 г. са назначени 4-ма души за образователни координатори за работа с родителите, училищните ръководства и учениците. Осигурен е транспортът до масовите приемни училища в Сливен на 77 ученици: ОУ „Д.Петров” - 30 деца; ОУ „П.Хитов” - 7 деца; СОУ „Й.Йовков” - 24 деца и СОУ „К. Константинов” - 16 деца.

По проект „Творческо пространство за малки и големи“, Компонент 2 „Деца в риск“ на Програма BG06 „Деца и младежи в риск“, финансирана от Финансовия механизъм на ЕИП 2009 – 2014, са осигурени адекватни грижи и достъп до разнообразни образователни форми за 200 деца и техните родители: ЦДГ „Теменуга“ – Сливен, ЦДГ „Звездица” – Сливен, ЦДГ „Здравец” – Сливен, ЦДГ „Слънчо” - с. Самуилово и ЦДГ „Роза” - с. Ж.Войвода. В резултат е осигурена редовна посещаемост на децата и участие на родителите в дейности по проекта.

В допълнение община Сливен е разработила и кандидатствала с работен проект към Българо-Швейцарска програма за „Насърчаване на социалното включване на ромите и други уязвими групи“. Изработен е технически проект и е осигурен терен за изграждане на Обединено детско заведение (ОДЗ). При одобрение на проекта ще бъде извършено строителство на ОДЗ за 150 ромски деца и общностен център в кв. „Надежда” – Сливен. Има готовност и за изграждане на необходимата техническа инфраструктура.

Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните през 2014 г. е реализирала 13 превантивни програми в училищата в община Сливен, като над 4 000 деца са обхванати в превантивни програми, а общо в превантивни мероприятия са обхванати над 2 000 деца. Изготвен е Регистър на учениците, включващ цялата необходима информация за всяко едно от децата в училище и евентуалните рискове, в които то може да попадне. Над 210 деца, семейства, учители, трети заинтересовани лица са потърсили консултация в Консултативния кабинет. Част от работата на МКБППМН през тази година е бил ремонтът на читалище в кв. „Надежда” за осигуряване на превантивни дейности с подрастващи, обособяването на футболно игрище на територията на квартала и на патрули за придвижването на децата от „Надежда” към 6-то и 8-мо училище в кв. „Даме Груев”.

От община Нова Загора също акцентират и финансират превантивната дейност срещу отпадането на децата от училище. В резултат се отчита положителна тенденция към повишаване на личното самочувствие на децата, намаляване броя на децата, непосещаващи училище, осъзнаване необходимостта от образование и обвързването на образованието с по-лесното намиране на работа, както и по-голям брой деца от ромски произход, завършващи средно образование.

Осигурява се редовна посещаемост и задържане в училищата чрез изготвяне на индивидуални програми от обществените възпитатели за децата, застрашени от отпадане и преминали през МКБППМН и Консултативен кабинет, които са от ромски произход. Провеждат се беседи за превенция на престъпността с младежи от ромски произход, освободени от СПИ и ВУИ. Извършва се превантивна работа на полицията и МКБППМН (съвместно планиране, работни срещи) срещу разпространението на наркотици в кв. „Шести“ и се реализира образователна програма за правата и задълженията на общността, като равноправни граждани (листовки, дискусии). Организират се и се провеждат спортни дейности и състезания извън рамките на кв. „Шести“ (участие в стрийтбол състезание „Аз избирам живот без дрога“, спортно състезание по дартс „Освободи напрежението“). Периодично се провеждат беседи от специалисти в училищата от община Нова Загора за вредата от най-разпространените рискови фактори (тютюнопушене, злоупотреба с алкохол, нездравословно хранене) и за предимствата на здравословния начин на живот. Проведени са беседи срещу дрогата, алкохола и тютюнопушенето и е извършена работа на терен съвместно с НПО „Доза обич“ - Бургас. Проведени са беседи с подрастващите, младите хора и техните родители за начините за предпазване от СПИН и нежелана бременност, за опасностите, които крие заболяването и ранната бременност за майката и детето и родствените и ранни бракове. Включени са ученици от ромски произход по проект „Нова Загора търси талант“ и детски фолклорен фестивал „Ружа Пенева“ - с. Стоил войвода.

Организират се обучения на родителите от ромското население за повишаване правната им култура, за преодоляване на негативните стереотипи и изграждане на толерантни взаимоотношения.

Ежегодно през месец ноември се провежда „Седмица на толерантността“ във всички училища на територията на община Нова Загора.

В община Котел през 2013/2014 учебна година функционират 7 целодневни детски градини и 12 училища от които 1-начално, 9 – основни, 1 СОУ и 1 НУФИ. В част от тях – в гр. Котел и селата Градец, Мокрен, Пъдарево и Тича, учениците от ромски произход са между 50 и 90%. В училищата в селата Мокрен, Пъдарево и Тича през тази учебна година няма отпаднали ученици. 17 ученици, отпаднали през предходната учебна година, са постъпили отново на училище през настоящата 2014/2015 г. - 3 деца в СОУ Котел и 14 деца в ОУ – Градец.

Класните ръководители работят за привличането на родителите и приобщаването им към училищния живот. Съвместно с родителите се предприемат мерки за подобряване на работната среда и дисциплината в училище и намаляване на безпричинните отсъствия. Редовно се информират за училищните мероприятия и учебно-възпитателния процес. Провежда се индивидуална работа както с учениците, така и с родителите им, относно правата и задълженията на учениците, за правилното възпитание на децата и личния пример, в организирането на различни празници и тържества, по въпроси на обучението и възпитанието на т.нар. „трудни деца” - за предотвратяване на евентуалното им отпадане от училище, за предотвратяване на ранното съжителство на семейни начала. Задължително се провеждат родителски срещи по график, определен от директора, и индивидуални срещи с родителите на проблемните ученици. Във всички училища с деца от ромския етнос като мярка се използват посещения по домовете, съвместно със социалните служби от гр. Котел – отдел „Закрила на детето”. Провеждат се срещи с родителите на деца в риск, като същите се запознават с правата и задълженията си по Семеен кодекс, по ЗНП, ППЗНП, ЗБППМН, НК и други нормативни актове, уреждащи социалните отношения „дете – родител - държава”. При възникване на проблем с проява на агресия от или спрямо дете или ученик веднага се провежда разговор с родителите и се уведомяват държавните органи за закрила на детето и МВР, както и МКБППМН. Провеждат се съвместни инициативи с родителите при провеждане на класни и училищни тържества и дейности по проекти: откриване на учебна година, Тържество на буквите в І клас, „Баба Марта е при нас”, Лазаруване, Коледуване - съвместна дейност с читалището, екскурзии по проект.

В община Котел училищата с деца от ромския етнос също работят по проект „УСПЕХ”. В ОУ - с. Градец учениците участват в извънкласни дейности в 12 клуба. Подрастващите са привлечени за участие и в НП „С грижа за всеки ученик”, в модул 2: 2 групи с деца на 5 и 6-годишна възраст и в модул 3 – с ученици от начален етап – 1 група, и в модул 4 – с ученици от прогимназиален етап за повишаване нивото на постиженията им по общообразователна подготовка. Извършва се диагностициране чрез тестове на специфичните потребности на учениците.

Ученици от ромския етнос (ОУ – с. Градец, СОУ – гр. Котел) са включени в дейността на училищния съвет като стимул за подобряване микроклимата в училище между учениците.

Учениците, особено в СОУ – гр. Котел, участват и в някои кръжочни форми към Центъра за работа с деца.

Целодневната организация на обучение в училище и даването на обяд на учениците значително намаляват проблемите с отсъствията на деца от ромски произход.

Педагогическият персонал на всички училища с деца от ромски произход е посетил квалификационни форми – курсове, обучения за работа в слети паралелки, с ученици от малцинствени групи и т.н. Например учителите в ОУ - с. Градец са участвали в квалификационни курсове по НП „Квалификация на педагогическите специалисти” по темите: „Обучение на педагогически специалисти за формиране на знания, умения и компетенции за работа в интеркултурна среда” и „За превенция на училищното насилие, агресията и други негативни прояви”.

Проведен е и тренинг от педагогическия съветник в ОУ – с. Градец, съвместно с учители, родители и ученици за обучение по темите: „Обща грижа за децата ни”, „Управление на емоциите” с деца от подготвителната група и с ученици от VІІ клас.

Извършва се и съвместна дейност на училището със здравния медиатор – посредник между училището и семейството. При участие в различни обучения на директорите и учителите през годината са били засягани теми и проблеми за работа в мултикултурна среда. Особено важен е практическият опит, който е натрупан от учителите, работейки дълги години при такива условия.

В община Твърдица са взети мерки и не е допуснато да съществуват сегрегирани училища и детски градини. В самите учебни заведения се полагат усилия за недопускане на сегрегирани паралелки и групи.

Таксите за детски градини са съобразени с финансовите възможности на родителите в общината, а за многодетните семейства са предвидени преференции. Обхващането на децата от ромските малцинства в детските градини и училищата е сравнително добро. Съществен проблем продължава да бъде ранното отпадане от средно образование поради различни причини и най-вече ранното сключване на брак. Проблем е и продължаването на обучението след средно образование.Сподели с приятели:
1   ...   46   47   48   49   50   51   52   53   ...   69


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница