Отчетна информация за изпълнение на нсрбир по области област благоевградстраница51/69
Дата01.02.2017
Размер11.44 Mb.
Размер11.44 Mb.
1   ...   47   48   49   50   51   52   53   54   ...   69

2. ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ
При лицата, принадлежащи към големите малцинствени общности, се наблюдава по-силно влияние на първичните рискови фактори (масово и дълбоко обедняване, висока безработица, влошена структура на доходите и потреблението, неблагоприятна околна и жилищна среда, начин на живот, генетични заболявания) и вторичните рискови фактори (някои болестни състояния с хронично протичане, които от своя страна създават условия за усложнения или други заболявания).
С цел осигуряване на равенство в достъпа до качествени здравни услуги и превантивни здравни програми от Регионална здравна инспекция – Сливен отчитат, че през 2014 г. в рамките на Плана за действие за периода 2011 - 2015 г. към Здравната стратегия за лица в неравностойно положение, принадлежащи към етническите малцинства с мобилен акушеро-гинекологичен кабинет в 10 населени места от областта са извършени 1079 прегледи, диагностицирани са 62 лица със заболявания. С мобилния педиатричен кабинет са прегледани 1048 деца от 10 населени места. Диагностицирани са 78 заболявания. Дейностите са финансирани в рамките на Здравна стратегия за лица в неравностойно положение, принадлежащи към етническите малцинства.

С цел повишаване информираността, експертите на РЗИ Сливен са провели 3 обучителни сесии в с. Гергевец, като са обхванати са 42 лица.

Проведено е анкетно проучване сред 60 ученика от СОУ „Хаджи Мина Пашов” гр. Сливен.

Съвместно със сдружението „Лекари на света” са реализирани: шествие с раздаване на презервативи и информационни материали на Световния ден на контрацепцията; участие с щанд в „Селището на семейното здраве”, където всеки желаещ е можел да провери теленото си тегло и да получи информация за индекса на телесната си маса, както и да бъде измерено нивото на въглероден оксид в издишвания въздух. Обхванати са 20 лица. Разпространени са 144 презерватива и 100 печатни материала.

От месец октомври 2014 г. е разкрит Център за майчино и детско здраве по проект на УНИЦЕФ България, с подкрепата на Министерство на здравеопазването, Агенцията за социално подпомагане, МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ и МЦ „Д-р Г. В. Миркович“. Звеното е в съществуваща структура от системата на здравеопазването – Медицински център „Д-р Г. В. Миркович“ – гр. Сливен, към МБАЛ „Д-р И. Селимински“. Центърът работи със семейства в цялата област, като има офиси в гр. Сливен и изнесени работни места в другите общински центрове в областта - Котел, Нова Загора и Твърдица. Основна дейност са патронажните грижи за всички бременни, родилки и деца до 3 години. С приоритет са семействата с повишен риск. Обучени медицински сестри и акушерки дават информация, консултации, съвети и насоки за здравословен живот по време на бременност и подготовка за раждане; психо-емоционална подготовка за родителство; основни грижи за новороденото и малкото дете; успешно кърмене, захранване и здравословно хранене на детето и др.

Община Сливен партнира при реализацията на тригодишен проект „Подобряване на достъпа до услугите по семейно планиране на жени в неравностойно положение от община Сливен”. Дейностите по него се реализират от февруари 2014 г. заедно с партньорите от „Лекари на света“ и Българска асоциация по семейно планиране (БАСП). Проектът включва превенция (обучение и съвети относно семейно планиране), безплатен достъп до методи за контрацепция (спирали, таблетки, презервативи), медицински консултации.

В рамките на проекта община Сливен осигурява медицински консултации и лабораторни изследвания, безплатни за насочените от „Лекари на света” жени. Финансовият принос от общинския бюджет е в размер на 9000 евро за срок от 3 години. БАСП предоставя средства за контрацепция (спирали). Ангажиментите на „Лекари на света” са свързани с организиране на дейностите за повишаване на осведомеността по въпросите на семейното планиране в рамките на Центъра на фондацията, както и на терен. Сдружението осигурява на бенефициентите и други методи за контрацепция (презервативи, таблетки) и при необходимост – лечение, предшестващо използването на контрацептиви. Очаква се за периода на проекта 600 жени да получат достъп до услугите.

От община Нова Загора отчитат следните дейности и мерки:


 Обхват с имунизации по националния имунизационен календар - в детските и учебни заведения в общината се приемат деца и учениците с пълен имунен статус. От необхванатите 5%, само 2% са от групите в уязвимо социално положение. Факт е, че детските и учебни заведения със 100% деца и ученици от ромския етнос в общината са с редовни имунизации. От голямо значение и в положителна насока е ролята на здравният медиатор, който осъществява връзката между общопрактикуващите лекари и уязвимите общности.

 Здравни беседи, насочени към лица от ромски произход:

- Детски празник „За чиста околна среда“ в НУ „Св. П. Хилендарски“, съвместно с ЦДГ №7;

- Здравни беседи, в изпълнение на Здравната програма за лица в неравностойно положение, принадлежащи към етническите малцинства от представители на Регионалната здравна инспекция - Сливен за жителите на квартал „Шести” в Нова Загора на следните теми: „Значение на профилактичните прегледи“; „Значение на имунизациите и прилагането им съгласно имунизационния календар на Република България“; „Предпазване от най-разпространените социално значими заболявания (инфекциозни, онкологични, сърдечносъдови и наследствени)“;

- „Често задавани въпроси в кърменето“ в МБАЛ „Света Петка Българска“ ЕООД, гр. Нова Загора.

Дейностите по заложените в Общинския план мерки са реализирани с финансова подкрепа от европейски и национални фондове и от други източници.

Като добра практика от община Нова Загора отчитат програмата „Превенция на ХИВ/СПИН сред употребяващи наркотични вещества”, финансирана от Министерство на здравеопазването чрез Глобалния Фонд за борба с ХИВ/СПИН, туберкулоза и малария. Сдружение „Доза обич” - Нова Загора за поредна година работи по превенция сред инжекционно употребяващи наркотици. Работата по програмата ще продължи до 2015 г. В резултат са изведени наблюдения за целевата група – кв.”Шести” - гр. Нова Загора с основно население от уязвимите общности в списък, който е основа за планиране на предстоящата работа и дейности. Периодично се предоставят материали и услуги, насочени индиректно към здравна превенция чрез стимулиране и повлияване на поведенчески промени. Във всяко едно от училищата на територията на общината са проведени беседи и са изготвени здравни табла на тема: „Превенция на ХИВ/СПИН и полово предавани инфекции.”

Община Котел планира и провежда лекции по ранна хигиена, ранна бременност, предпазване от нежелана такава и др., като за целта е засилила сътрудничеството с личните лекари и взаимодействието им с училищата и детските градини. Предвидени са дни за имунизации, особено за децата от ромски произход, в които прегледите и имунизациите да се извършват на място. Включват се медиатори между общността и здравните работници, които активно съдействат в усилията на личните лекари за обхващане на бременните и повишаване на сътрудничеството между институциите и НПО-сектора в тази област.

Според експертите в община Твърдица здравеопазването, и в частност здравната култура сред ромското население, продължава да бъде съществен проблем там. На територията на общината има Медицински център, който е в процедура по ликвидация. Това е и основната причина за изключително лошото ниво на здравното обслужване, особено на ромското население, което разчита основно на индивидуалните медицински практики – 6 на брой. Профилактиката и здравното образование са на ниско ниво и почти липсват.

От няколко месеца община Твърдица е в преговори с Многопрофилна болница „Токуда“ – София за сключване на договор за ежемесечни визити на техни лекари в закриващия се медицински център. Това е нова и неприлагана досега практика, като предстои да се оцени нейната ефективност.


3. ЖИЛИЩНИ УСЛОВИЯ

Типичните ромски гета, по-характерни за градовете, са обособени територии, масово застроени с пренаселени сгради, в преобладаващата си част неотговарящи на строително-техническите и санитарно-хигиенни изисквания. В тези квартали техническата инфраструктура е в лошо състояние или липсва. Значителна част са без канализация, а в районите, където тя е изградена, много често е унищожена и не функционира. Уличната мрежа е без настилка, а поради хаотичното застрояване има много сгради без излаз на улица, което затруднява достъпа на автомобили за спешна помощ и пожарна безопасност. Липсва адекватна социална инфраструктура - детски, образователни, лечебни и културни заведения, зелени площи.

В град Сливен е обособен един квартал с компактно ромско население (кв. „Надежда“) и един със смесено (кв. „Комлука“), а и някои села в общината са с преобладаващо ромско население.

С цел подобряване на жилищните условия, включително и на прилежащата техническа инфраструктура в обособените ромски квартали, през 2014 г. община Сливен изпълнява дейности за подобряване на техническата и социална инфраструктура на квартал „Надежда” (по експертна оценка около 20 хил. жители) в град Сливен. В резултат със средства на общината в квартала са изградени:

 Спортна площадка на стойност 93 600 лв.;

 Детска площадка на стойност 13.500 лв.

 Извършен ремонт и благоустрояване на централната търговска част на квартала (Пазарище) и ремонт на уличната настилка на две улици в кв. „Надежда”. Стойността на извършените благоустройствени и инфраструктурни дейности възлиза на 180 000 лв.
В община Нова Загора ромското население и групи от живеещи при сходни условия граждани обитават предимно селата и кв. „Шести” в гр. Нова Загора. Квартал „Шести” е обособен за малцинствени групи. Той се характеризира с лоша инфраструктура, която на места липсва, наличие на незаконно строителство, бедност, ниска степен на образование, отпадане на децата от училище, висока безработица. Наброява над 9 100 души. Общността там е хетерогенна. Състои се от отделни групи, които се самоопределят като българи, турци и роми.

За територията на гр. Нова Загора, която включва и кв. „Шести”, е одобрена кадастрална карта и регистри със Заповед № РД-18-56/31.08.2010 на изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър.

Налични са терени извън регулация с компактно ромско население в гр. Нова Загора и някои населени места на територията на общината. Действащият ПУП за кв. „Шести“ е одобрен със Заповед № 470/26.10.1988 г. Наличието на водопровод в квартала налага изменение на ПУП, поради липса на финансови средства за изместване на съоръжението. Площта на жилищните терени е 2 275 м2 и съществуват 5 бр. поземлени имоти – общинска собственост, за жилищно застрояване.

В цялата община водопроводната мрежа и електричеството са изградени на 100%. Канализационна мрежа има изградена само в гр. Нова Загора, която отвежда отпадните води до Пречиствателна станция за отпадни води. Водопроводната мрежа в квартала е изградена през 60-те години на миналия век от етернитови тръби с обща дължина 8 800 л.м. Изградената част от канализационна мрежа е с обща дължина 4 384 л.м. Въведено е сметосъбиране и сметоизвозване.


Непрекъснато се осъществяват дейности за подобряване на инфраструктурата:

 По проект „Обновена и модернизирана градска среда в гр. Нова Загора”, финансиран по ОП „Регионално развитие” бяха реконструираха улиците „Черно море“ (улично платно: 748.00 кв.м асфалт и тротоари: 340.00 кв.м тротоарни плочи и 710 л.м бордюри) и „Училищна“ (улично платно: 2 988.00 кв.м асфалт и тротоари: 744.00 тротоарни плочи и 1 466.00 л.м бордюри);

 Главен клон VІІ /о.т. 7до о.т. 18 със СВО/ 475 л.м и 17 бр. СВО /120 л.м/, 3 бр. противопожарен хидрант и ул. «Лилия» - Главен клон VІІІ /о.т. 9 до о.т. 75 със СВО/ 344 л.м и 17 бр. СВО /120 л.м, 1 бр. противопожарен хидрант;

 Основен ремонт на улици в кв. „Шести“ с общ обем на асфалтиране 576 кв.м и тротоари 830 кв.м;

 Аварийно почистване на дере № 29 в кв. „Шести“ с обща дължина 2 840 м.

Кварталите на територията на община Котел, населени с хора от целевата група, са концентрирани предимно в гр. Котел, с. Градец, с. Тича, с. Мокрен, с. Пъдарево. Собствеността на терените е общинска.

Квартал „Изток“ в гр. Котел наброява близо 350 жилищни сгради, почти половината масивни. През 2009 г. бе одобрена кадастрална карта на града, съответно и на квартала. Сградите с нотариални актове са около 10%. Действащият ПУП от 1992 г. е максимално съобразен със съществуващото застрояване, в улична регулация попадат само шест паянтови сгради. По-голям проблем са около 60 жилищни сгради, които остават в терени, отредени за озеленяване поради потенциални свлачищни процеси. Кварталът заема западен склон над коритото на р. Глогова, теренът е стръмен. Има изградени водопроводна и електроснабдителни мрежи. Състоянието на инфраструктурата е лошо, най-вече по отношение на канализацията – частична и плитка, правена на парче. Улиците са отворени в цялата си ширина, а някои изобщо не са проведени. Уличната настилка, където е полагана такава, е изровена от повърхностните води. Поради стръмния терен кварталът няма площадно пространство и тази функция се поема от ул. „В. Левски” - част от преминаващия през града третокласен път Е48.

На другия бряг на реката има няколко улици, населени с хора от целевата група, чиято улична настилка е в много окаяно състояние и се нуждае от рехабилитация. Това са улиците „Преславска”, „Иглика”, „Калина”, „Кокиче” и „Гърневец”.

През периода 2013 – 2014 г. община Котел заложи средства за изграждането на четири улици в кв. „Изток”, с което се подобри връзката с най-крайните точки на квартала. Подобриха се и условията и начин на живот на гражданите, живеещи в този квартал. Средствата са общински. Също така бяха заложени общински средства за рехабилитация на централна улица в с. Градец, която свързва централната част с най-отдалечената точка на квартала.

Жилищните условия са приоритет, при който община Твърдица отчита определени успехи. Наред с изработването на ПУП, вкарването в регулация и отреждането за комплексно жилищно строителство на терени общинска собственост, общината е предприела мерки и за продажба на посочените терени на търг с разсрочено заплащане на продажната цена. Подход, който е иновативен, но е довел до определени резултати. Почти всички терени са били изкупени и е започнала дейността по изработването на проекти за застрояване и издаване на строителни разрешителни. Територията на ромския квартал е включена в проекта за довършване на канализацията и подмяна на водопроводната мрежа на града. Проблем все още е поставянето на водомери и електромери на домовете.


4. ЗАЕТОСТ
Активните мерки на трудовия пазар имат за цел да подпомогнат безработните лица в усилията им за трудова реализация, да формират у тях активно поведение на трудовия пазар и ги стимулират при повишаване на тяхната мотивация и квалификация.

Във връзка с реализацията на Националния план за действие по международната инициатива „Десетилетие на ромското включване 2005-2015 г.“, а от 01.03.2012 г. и във връзка с приетата от Народното събрание „Национална стратегия на Република България за интегриране на ромите 2012 – 2020 г.“, Агенцията по заетостта ежегодно реализира план, включващ дейности по приоритет „Заетост“ на Националния план, за които Агенцията по заетостта е отговорна институция. Планът включва дейности и количествени показатели, съобразно индикаторите в Националния план за действие по Декадата, който е и план по Стратегията за периода от 2011 г. до 2015 г. Дейностите по реализация на плана, които са били реализирани през 2014 г. обхващат следните мерки:

 Повишаване на конкурентността и осигуряване на заетост на ромите на пазара на труда;

 Насърчаване на предприемачеството, стартиране и управление на собствен бизнес;

 Насърчаване на социалния и граждански диалог в подкрепа на трудовата реализация на ромите.
От Дирекция „Бюро по труда“ – Сливен отчитат, че към 30.09.2014 г. безработните лица, самоопределили се като роми, включени в заетост, са както следва:

 По мерки от Закона за насърчаване на заетостта – 3 лица;

 По програми, включително по ОПРЧР - 94 лица;

 На първичния пазар на труда – 283 лица;


Включените безработни лица, самоопределили се като роми, в професионално ориентиране, мотивиране, професионална квалификация, ателие за работа и обучения към 30.09.2014 г. са:

 Индивидуална консултация с психолог – 769 лица;

 Групово психологическо консултиране – 80 лица;

 Ателие за търсене на работа – 630 лица;

 Индивидуално консултиране за професионално развитие – 1340 лица;

 Групово професионално консултиране – 149 лица;

 Мотивиране /обучение/ - 9 лица;

 Ключова компетентност /обучение/ - 12 лица;

 Професионална квалификация /обучение/ - 12 лица.
Дирекция „Бюро по труда“ - Нова Загора ежегодно реализира индивидуален план по реализацията на Националната стратегия за реализация на ромите. В тази връзка ДБТ - Нова Загора отчита към 30.09.2014 г. следните резултати:

Осигурена е заетост на 134 лица от ромски произход, в т.ч.:

 По мерки от Закона за насърчаване на заетостта - 1 лице;

 По програми и проекти, включително по ОПРЧР - 48 лица (11 лица от които по ОПРЧР);

 На първичен пазар на труда - 85 лица.
По отношение на повишаването на пригодността за заетост и квалификация на безработни роми резултатите показват, че са включени 172 лица, в т.ч.:

 Мотивация за активно търсене на работа - 86 лица;

 Професионална ориентация - 86 лица;
Във връзка с насърчаване на социалния и граждански диалог в подкрепа на трудовата реализация на ромите за отчетния период в ДБТ - Нова Загора са проведени три мероприятия - срещи с представители на две ромски организации - „Солидарност" и „Евророма“. Дискутирани са проблемите на ромската общност и възможностите за оказване на съдействие при трудовата реализация на лицата от този етнос. С цел подпомагане на интеграционния процес в различните му направления, дирекцията поддържа ежедневни контакти с Дирекция „Интеграция“ към Общинска администрация - гр. Нова Загора и Общинска администрация - гр. Твърдица.

Дирекциите „Бюро по труда“ са териториални поделения на Агенцията по заетостта. Агенцията провежда политика по реализация на Актуализираната стратегия по заетостта чрез изпълнение на Националния план за действие по заетостта, който цели балансиране пазара на труда чрез активна посредническа дейност и прилагане на програми и мерки за квалификация и субсидирана заетост. Затова през 2014 г. дирекциите в областта реализират насърчителни режими за заетост и обучение, както по реда на Закона за насърчаване на заетостта, финансирани от Държавния бюджет, така и по активни схеми на ОП „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирани от ЕСФ. При подбора на подходящи за включване в насърчителните режими лица, се насочват кандидати, отговарящи на изискванията на работодателя за заемане на конкретните позиции, включително лица от ромски етнос.

Като положителна практика в сферата на облекчаване достъпа до пазара на труда и създаване условия за недопускане на дискриминация за лица от ромски произход, може да се посочи реализацията на Национална програма „Активиране на неактивни лица“. Безработни лица от ромски етнос се назначават в Дирекциите „Бюро по труда“ като „трудови посредници - ромски медиатори“, „психолози“, „мениджъри на случай“. Това спомага както за трудовата реализация на квалифицирани безработни лица, самоопределили се като роми, така и за облекчаване дейността на дирекциите при комуникацията им с лица от ромския етнос. По този начин се осигуряват достъпни, качествени и ефективни посреднически услуги за активиране на лицата от групите в неравностойно положение на пазара на труда, съобразени с индивидуалните им потребности. Програмата обединява различни инструменти и услуги за привличане на лицата за регистрация и ползване на услугите на бюрата по труда, както и предоставяне на специализирани индивидуални и интегрирани услуги на регистрираните безработни като: психологическо подпомагане, мотивационно обучение, насочване към подходящи социални, здравни, образователни и др. услуги, предоставяни от специално обучени специалисти.

В тази връзка в ДБТ – Сливен работят двама ромски медиатори и един психолог. Медиаторите работят съобразно индивидуалните потребности и характеристики на бенефициентите в кварталите с население с предимно ромски етнически произход, каквито са „Комлука“ и „Надежда“. В кв. „Надежда“ за по-качествено обслужване има създаден филиал на ДБТ - Сливен със служители, самоопределили се като роми. Отново с цел предлагане на качествени услуги от ДБТ - Сливен, в партньорство с община Сливен, са изградени изнесени работни места в селата с компактно ромско население.

В ДБТ - Нова Загора - филиал гр. Твърдица работи един ромски медиатор, който към 30.09.2014 г. отчита 347 проведени неформални срещи с неактивни лица с цел привличането им като клиенти на дирекцията. От тях 343 са индивидуални и 4 групови срещи, на които са присъствали 52 лица от ромски етнос.

В допълнение с цел осигуряване на трайна и временна заетост на представители на ромската етническа общност, с подкрепата на Норвежкия финансов механизъм, община Сливен изпълнява и следните дейности:

Назначени са 4-ма души образователни координатори във връзка с изпълнение на програмата за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства;

Осигурена е едногодишна заетост по проект на 4-ма медиатори за работа с общността към програма „Деца и младежи в риск”.


5. ВЪРХОВЕНСТВО НА ЗАКОНА И НЕДИСКРИМИНАЦИЯ

Най-чести причини за констатираните нарушения в кварталите с малцинствено население са употребата на алкохол, скандали и сбивания на основа стари неуредени междуродови отношения, както и ниската правна култура, непознаването, незачитането на правните норми, високият ръст на безработица и неграмотност.

Приоритет в дейността на полицейските служители е да работят активно за опазване на обществения ред и социалния мир. Наред с това органите на реда предприемат всички необходими мерки за осигуряване на правата на малцинствата и недопускане на форми на дискриминация, расизъм, екстремизъм и ксенофобия.

За да се гарантират правата на гражданите и да се противодейства на проявите на нетолерантност, в структурните звена на ОДМВР - Сливен се провежда професионално обучение по теми, свързани с правата на човека, полицейската етика и проблемите на малцинствата. За поддържане на устойчиво ниво на професионална квалификация в рамките на техните правомощия, обучението е осъществено от служители, преминали специална подготовка за обучители по тематиката. Разгледани са следните конкретни теми за повишаване квалификацията на полицейските служители за работа в мултиетническа среда:

 Малцинствата и полицията – теоретични правила за решаване на битови конфликти, възникнали в квартали с живеещо мнозинство от ромски етнос;

 Повишаване на психологическата компетентност на полицейските служители, които работят с граждани от ромски произход;

 Работа на полицията с етническата общност;

 Правата на човека. Умения за работа с представители на ромските общности;

 Умения за работа с ромските лидери или с представители ромските общности;

 Европейски стандарти за работа с мултиетническо общество – стереотипи, дискриминация и предразсъдък;

 Правата на малцинствата и полицейска практика;

 Нрави, обичаи, бит, култура и традиции на ромите;

 Защита от дискриминация и осигуряване на равни права на ромите.
Приоритет в дейността на полицейските служители е да работят активно за опазване на обществения ред и социалния мир, като предприемат всички необходими мерки за осигуряване правата на малцинствата и недопускане на форми на дискриминация, расизъм и ксенофобия. За по-голяма ефективност на полицейската дейност в районите с компактно ромско население, като полицейски служители са назначени роми. ОДМВР - Сливен работи активно за изпълнение на мерките в приоритет „Върховенство на закона и не дискриминация” и оперативна цел „Гарантиране правата на гражданите с акцент върху жените и децата, защита на обществения ред, недопускане и противодействие на проявите на нетолерантност и на езика на омразата”.

Редовно се предприемат превантивни дейности на ОДМВР - Сливен срещу разпространението на наркотични вещества в кварталите с предимно ромско и смесено население.

Във връзка със стратегията на област Сливен за интегриране на ромите /2012 г. – 2020 г./ дейностите на полицията са насочени към активно присъствие на инспектори от Детска педагогическа стая (ИДПС) в училищата, предимно с ромски ученици, по програми като „Полицаят в училище”. Съвместно с тях при обсъждане на теми за наркотични вещества, вземат участие и служители от Сектор „Противодействие на криминалната престъпност” (С „ПКП”) към ОДМВР и от съответното РУМВР, работещи по линия на „Наркотици”. По инициатива на ИДПС се организират различни спортни и други мероприятия с цел изграждане на доверие към полицията сред учениците.

В заседанията на Общинския съвет по наркотични вещества, на които присъстват директори на училища, представители на прокуратурата, на неправителствени организации, на Червения кръст и отдел „Закрила на детето“, активно вземат участие и служители от С „ПКП” и ИДПС при ОДМВР – Сливен. Обсъдени са проблеми като:

 Превантивни дейности и проблеми в училищата на област Сливен и в частност училищата с учащи се предимно от ромски произход;

 Проблеми, свързани с охраната на училищните сгради и полицейското присъствие в близост до тях;

 Обсъждане на възможностите за видеонаблюдение с цел недопускане на разпространение на наркотични вещества в училищните райони;

 Дейността на училищните настоятелства по отношение превенцията, свързана с тютюнопушенето, разпространението и употребата на наркотични вещества.


По отношение на антидискриминационната дейност, регионалният представител на Комисията за защита от дискриминация отчита, че през 2014 г. 49 души от ромски произход са потърсили консултации и методическа помощ в регионалния офис на КЗД в Сливен или в откритите приемни по общини за извършено спрямо тях неравно третиране. При 23-ма от тях то е свързано с етническата им принадлежност.

Сред регистрираните случаи са недопускане в заведение или в плувен басейн, грубо отношение от страна на общински служител и служител на мобилен оператор, обида на публично място, тормоз от съученици над деца от ромски произход, отказ за назначаване на работа заради етническия произход, отказ за наемане по програма за временна заетост, тормоз от работодател, отказ на спешна медицинска помощ, неупражнен контрол от полицията за спазване на обществения ред в ромски квартал, отказ за предоставяне на личен асистент на дете-инвалид и др.

Предотвратяването на дискриминация обаче става след производство по доказване на такава, за което законът изисква да бъде подадена жалба от потърпевшия. В голяма част от тези случаи обаче не се е стигнало до подаване на жалба поради различни причини: несъответствие с условията за образуване на производство, отказ на самите граждани да подадат жалба и др.

През 2014 г. от област Сливен в КЗД са подадени 2 жалби по признак етническа принадлежност и е продължила работата по 1 преписка от предходната година:

 Образувана е преписка по жалба на селски кмет за обида от негов съселянин на публично място във връзка с етническата му принадлежност – производството продължава;

 Образувана е преписка по сигнал на Фондация „Здравето на ромите“ срещу телевизионно предаване – в процес на проучване;

 Продължава производството по преписка от 2013 г. срещу служител от ДОГЛ – ИА по горите – КЗД не е уважила искането на жалбоподателя поради неустановена дискриминация, но решението е обжалвано в съда.
През отчетния период е извършена и сериозна работа по превенцията, изразяваща се в редица срещи с различни институции за разясняване на функциите и правомощията на КЗД, реда и условията за образуване на производство. Регионалният представител е организирал сам или съвместно с други организации: около 30 презентационни срещи и изнесени приемни в общините, квартали и кметства от областта с компактно ромско население; дискусионна среща за равните възможности и равното третиране в с. Горно Александрово с участието на роми от 5 населени места от три региона; срещи в училища с преобладаващ брой ромски деца като VІ ОУ, І ОУ, ОУ в с. Гавраилово; презентационни срещи с обществени групи, в които членуват и хора от ромския етнос като диабетици, пенсионери, хора с увреждания, доброволци в НПО.

Част от превантивната дейност е и участието на регионалния представител на КЗД – Сливен в редица обществени прояви като: Областна конференция „Планиране на местни политики за интегриране на ромите“, организирана от Ромска академия за култура и образование и община Сливен; предаването „Акценти“ на Канал 6, посветено на Международния ден на ромите - 8 април; среща с родители и учители на тема „Превенция на риска на децата в училищна възраст“, посветена на 16 ноември – Международния ден на толерантността.

Финансирането на дейността на КЗД е от държавния бюджет и европейски фондове.

В допълнение, в община Сливен също предоставят консултации и помощ на жители на общината във връзка с прояви на дискриминационно отношение от различно естество. Разпространяват се и телефони за безплатна консултация за национална първична правна помощ – дейност, подпомогната от Норвежкия финансов механизъм.

Характерно за община Нова Загора е нейното географското разположение с преминаващите през нея две основни пътни артерии - част от пътищата София – Бургас и Русе - Свиленград. Наличието на тези комуникационни връзки създава добри възможности за предвижване на групи от хора. В с. Баня се намира и Регистрационно-приемателния център към Държавната агенция за бежанците. Отчитайки новите реалности от натиска на бежанскато вълна от страните в Близкия изток, се създава реална опасност от възникване на ксенофобски и расистки прояви. Лицата, идващи от Близкия изток, са предимно с мюсюлманско вероизповедание. Жителите на квартал „Шести” и част от жителите на с. Баня са със същото вероизповедание. Вече има наблюдавани контакти между бежанци и жители на квартала и селото. Тези контакти не винаги преминават безпроблемно. Отчитайки новите реалности, работата по интегрирането на малцинствените групи би следвало да придобие друга визия. Интегрирането на тези групи от обществото трябва да се разглежда в съвкупност и в съответствие с техните индивидуални особености.

В община Котел сигналите за нарушение на обществения ред, на нощната тишина и др. са от районите на гр. Котел, с. Градец, с. Мокрен, с. Пъдарево и с. Тича - населявани от ромско население. Голяма част от задържаните лица са от ромски произход, за извършени престъпления, за нарушаване на обществения ред и неизпълнение на полицейски разпореждания.

Дейността на МКБППМН – Котел преминава в изпълнение на главната цел - „Намаляване на престъпленията и асоциалните прояви на малолетните и непълнолетните и създаването на превантивна среда, способстваща за това” и в съответствие с основните принципи, заложени в стратегията на комисията, а именно: поставяне на висшия интерес на детето в центъра на работата; индивидуален подход при работа по случаи; толерантност и съобразяване с характеристиките на всяко дете; работа в екип; уважение към личността; поверителност.

През отчетния период в община Твърдица не са осъществени конкретни мерки по отношение на антидискриминацията. Оттам обаче изразяват становище, че се наблюдава противоречие, на което следва да се обърне внимание на национално ниво. В училищата в малките населени места броят на ромските ученици в паралелка е 60-70%. Има и такива населени места (напр. с. Сборище), в които в паралелка от десет деца - девет са от ромски произход. От общината считат, че е неуместно въобще да се говори за антидискриминация и малцинствена ромска група в тези случаи. Според тях националната политика следва да е доста по- гъвкава и съобразена с особеностите на отделните райони и населени места, с оглед не само антидискриминация, но и правилната социализация на тези групи, които в никакъв случай не могат вече, поне в училище и детските градини, да се наричат малцинства.


6. КУЛТУРА И МЕДИИ
Народните читалища са културни средища в населените места, съхраняващи традициите и обичаите. Издирват, изучават, съхраняват културно-историческото наследство и развиват фолклорното богатство. Акцент в работата им е развитието на любителското художествено творчество, пресъздаването на народните обичаи и обреди.

В кварталите на гр. Сливен и в някои от селата на общината с компактно ромско население са създадени любителски колективи: с. Горно Александрово – танцов състав за български народни танци; детски школи и духови оркестри в читалищата „Надежда – 1950“ и „Карандила Джипси 2008“ в Сливен; състав за автентичен ромски фолклор в с. Злати войвода. Опити за създаване на танцови колективи продължават да се правят и в други села на общината. Усилия за привличане на деца и младежи от ромски произход се полагат непрекъснато, но се отчита липсата на устойчивост.

През 2014 г. община Сливен със собствени средства е подпомогнала провеждането на спортен празник в чест на Международния ден на ромите - 8 април като е осигурила консумативи, екипи, топки и други спортни принадлежности за провеждане на спортното мероприятие.

Проявите от културния календар на община Нова Загора, в които са се включили малцинствени групи, са:

 Ежегодно провежданите през месеците март или април на прегледи на читалищното любителско изкуство за читалища на територията на общината. Висока музикална школа на тях представят възпитаници на клас гъдулка при НЧ „Св. св. Кирил и Методий – 1922” - с. Коньово. С присъствието си от 2012 г. правят впечатление и читалищни деятели от НЧ „Светлина - 1908” - с. Еленово, които представят уникални възстановки на български обичаи, въпреки ромския си произход. Фолклорната група присъства и с богата програма в с. Еленово по повод традиционни български обичаи и празници – Коледуване, Трифон Зарезан, Сурваки, Бабинден;

 С. Баня е селото с най-висок процент на ромско население и други групи, живеещи при сходни условия. В него НЧ „П. Енев – 1932” работи съвместно с ОУ „Злати Терзиев”. Използвайки новите технологии се реализира образователна програма, насочена към информирането и дискутирането на проблеми и въпроси на общността. В работата с по-малките се залага на игрите с образователна насоченост. В с. Баня се организира и уникалният конкурс в община Нова Загора – „Мис Ромка”.

 С цел запазване и развитие на културната идентичност на малцинствените групи от три години (от 2012 г.) ежегодно се организира традиционен празник, посветен на ромите, от НЧ „Искра – 1875” - с. Стоил войвода в летния сезон. Тържеството вече три години представя една интересна компилация между традиционни за ромите песни и танци и български народни танци.

 Добър пример за интеграция и работа с деца от ромски и друг малцинствен произход е участието на Певческа група „Приятели“ на много от културните прояви на община Нова Загора: празници по повод дните на книгата; традиционен конкурс „Глас на Нова Загора“, провеждан съвместно с НЧ „Д. П. Сивков – 1870“; концерти „Таланти на Нова Загора“, посветени на празника на града и др. Групата изпълнява български народни песни и е създадена от възпитаници на ОУ „Христо Смирненски“, намиращо се в кв. „Шести“, в който живеят самоопределящи се като роми и турци.

 През 2014 г. в Четвъртия национален ученически театрален фестивал „Арлекин“ Нова Загора запомнящо се беше участието на детска театрален състав „Сладкодумко“ към СОУ „Иван Вазов“ - деца от малцинствени групи, начален етап.

В община Котел достъпът на ромите до дейността на читалищата не е ограничен и всички, които имат желание се включват в нея. Едни ползват книжния фонд на библиотеките и техните компютърни зали, други участват в колективите за любителско творчество заедно с другите етноси, а трети са обособили свои колективи.

Обособени ромски колективи има в НЧ „Надежда 1869” - с. Градец за автентичен фолклор; НЧ „Просвета 1870” - с. Тича - ромски танцов състав; ромска коледарска група и НЧ „Съгласие - Напредък 1870” - гр. Котел с танцов състав и битов хор със смесена етническа принадлежност.

В продължение на години Община Твърдица организира мероприятия като „Детски фолклорни празници – Цветница”, Преглед на художествената самодейност и др. В тях активно се включват и ромски групи със характерните за тяхната общност танци. Същите имат достъп и репетират в читалищата на населените места, когато е нужно или под ръководството на своите учители в училищата. В резултат от общината има готовност за показване на ромски фолклорни танци, като типичен пример за успех в това отношение е с. Оризари.

Сподели с приятели:
1   ...   47   48   49   50   51   52   53   54   ...   69


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница