Отчетна информация за изпълнение на нсрбир по области област благоевградстраница52/69
Дата01.02.2017
Размер11.44 Mb.
Размер11.44 Mb.
1   ...   48   49   50   51   52   53   54   55   ...   69

ОБЛАСТ СМОЛЯН
По приоритет „Образование”
Във връзка с философията на промяната в българското училище нараства важността, която то придава на споделените ценности и формирането на обща политика за постигане на качествено образование за всяко дете с отчитане на неговата индивидуалност, етнокултурна идентичност, очаквания, възможности и потребности. Политиките на разнообразие, които допринасят за създаване на среда, насърчаваща зачитането и включването, се определят като важни за успеха на училището и неговите приоритети, стратегии и образователни планове.

Процесът на прилагане на различни образователни стратегии е непрекъснат процес на учене и усъвършенстване в условията на общността, в която работим и живеем. Подпомагането на процеса на образователна интеграция сред ромското малцинство като обща цел на гражданското общество способства за подобряване качеството му на живот.Оперативната цел, която е поставена по приоритет „Образование” в Областната стратегия за интегриране на ромите в област Смолян /2012-2020 г./ е: Обхващане и задържане на ромските деца и ученици в образователната система, осигуряване на качествено образование в мултикултурна образователна среда.

За реализирането на поставената оперативна цел са конкретизирани следните специфични цели:

1. Гарантиране правото на равен достъп до качествено образование, на ромски деца и ученици в детски градини и училища на територията на област Смолян.

2. Повишаване на качеството на образование на ромски деца.

3. Обучение в дух на толерантност и недискриминация в детските градини и училищата, чрез съхраняване и развиване на културната идентичност на деца и ученици от ромски произход.

4. Превенция на отпадане от училище и ограмотяване на неграмотни и малограмотни възрастни роми.

5. Прилагане на разнообразни форми и програми за работа с деца с трудности, деца с дефицити в обучението, деца със специални образователни потребности и застрашени от отпадане от образователната система деца и ученици с цел ранно корекционно - компенсаторно въздействие.

6. Приобщаване и приемане на родителите - роми към образователния процес и засилване на участието им в училищния живот, чрез повишаване на мотивацията и включване в училищни и извънучилищни форми като партньори.7. Усъвършенстване на образователните условия с цел качествено образование и квалификация на педагогическите специалисти за взаимодействие в мултиетническа образователна среда, интеркултурна компетентност у директорите, учителите и другите педагогически специалисти.
Извършени конкретни дейности за постигане на целите:


 • Включване на децата от ромските семейства в образователната среда на област Смолян. На територията на област Смолян няма ромски детски градини и училища, както и не са сформирани ромски групи и паралелки. Всички деца и ученици от ромски произход се обучават в детските градини и училищата в образователната система на областта. Прави впечатление, че по-голям брой деца и ученици от ромски произход се наблюдава в следните училища на територията на областта – СОУ ”Христо Ботев” - гр. Девин, ОУ ”Н.Й.Вапцаров” - с. Широка лъка, ОУ ”Св. св. Кирил и Методий” - с. Смилян, СОУ ”Св. св. Кирил и Методий” - гр. Смолян, ОУ ”Стою Шишков” - гр. Смолян, ОУ ”Юрий Гагарин” - гр. Смолян, както и в ОДЗ ”Радост” - гр. Смолян, кв. Устово, ОДЗ ”Вела Пеева” - гр. Смолян и ОДЗ ”Вела Пеева” - с. Смилян, което е в следствие от местообитанието на семействата. Изборът на детска градина и училище е направен от самите родители. От учебната 2014/2015 година в ОДЗ ”Вела Пеева” - гр. Смолян работят ежедневно специалисти от Ресурсен център – Смолян. Децата които са включени в ресурсна група и в група за логопедична работа са оценени от Екип за комплексно педагогическо оценяване към РИО на МОН, придобили са статут на специални образователни потребности и целенасочено се работи за преодоляване на обучителните трудности чрез използване на мерки за ранно – корекционно компенсаторна въздействие.
 • Постепенно въвеждане на целодневна организация на учебния ден до седми клас включително. През учебната 2014/2015 година е въведена целодневната организация на учебния процес от 1 до 5 клас и на всички деца от ромски произход от начален етап, както и тези от 5 клас е гарантирано правото на обучение.
 • Подготовка на децата от малцинствени етнически групи (3-6 години) за бъдещо пълноценно включване в образователния процес. Приоритет през учебната 2014/2015 година е обхващането на 5 и 6 годишните деца в детските градини и създаване на условия за усвояване на български език чрез организиране на допълнителни занимания в детските градини. Ниската мотивация на децата от ромски произход към целенасочен учебен труд е породена от факта, че самите родители не владеят български език, което води до неразбиране на езика от самите деца и съответно изоставане в овладяването на учебното съдържание.
 • Участие в проекти с цел постигане на по-добра образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства. В област Смолян в дейност образование не се изпълняват проекти по стратегическа цел 3 от Тригодишната програма на Центъра за образователна интеграция на деца и ученици от етнически малцинства. Децата и учениците от ромски произход са интегрирани в детските градини и училищата на територията на областта и съответно участват в дейностите по проектите и националните програми, по които работи конкретното училище:

 • Национална програма „С грижа за всеки ученик” Модул 2;

 • Национална програма „С грижа за всеки ученик” Модул 3;

 • Национална програма „На училище без отсъствия”;

 • Проект ОП „Развитие на човешките ресурси”, проект BG051PO001-4.2.05-0001 „Училище за себеутвърждаване и подготовка към европейски хоризонти” УСПЕХ;

 • Проект „Включващо обучение”;

 • Проекти по Програма „Учене през целия живот” и програма „Еразъм +” на Агенция за развитие на човешките ресурси.

 • Проект „Научи се да караш ски” на БФСки, МОН и ММС.
 • Дейности, насочени към съхраняване и развиване на културната идентичност на децата и учениците от етническите малцинства и техните връстници, в интеграционна мултикултурна среда. Създаване на клубове по интереси; сформиране на групи по свободно избираема подготовка (СИП) в областта на културата, фолклора и традициите на различните етноси, танцови формации; изкуства; традиционни занаяти в зависимост от интересите на учениците в съответното училище.
 • Установяване на основните фактори, водещи до непостъпване и преждевременно отпадане от училище, разработване и апробиране на методология за наблюдение на регионално и местно равнище. В училищата, в които се обучават деца от ромски произход се работи целенасочено за насърчаване на отговорно родителско отношение. Следи се за спазване на чл. 7 от Закона за народната просвета, според които училищното обучение до 16–годишна възраст е задължително. Организират се информационни кампании за повишаване на осведомеността на ромските родители относно необходимостта от предучилищното и училищно образование, както и се създават на постоянни училищни комисии за обхват и ранна адаптация в системата на задължителното образование. Превенция и ограничаване на ранното отпадане от училище на децата от ромски произход са водещи дейности на училищата, в които се обучават ромски деца и конкретните дейности и мероприятия са заложени в плановете на съответното училище.
 • Организиране на дейности по кариерно ориентиране и консултиране на учениците при избора на професия, при преходите в рамките на образователната система или от образование към заетост. На територията на област Смолян функционира един от 28 центъра за кариерно ориентиране. Той е създаден по проект BG051PO001-4.3.02-0001 „Система за кариерно ориентиране в училищното образование” на МОН чрез РИО - Смолян. Центърът работи с ученици от I до XII клас. В часа на класа се провеждат обучения по Програмата за обучение по кариерно ориентиране. Учениците получават информация за различните професии и техните основни характеристики. 

Програмата помага да осъзнаят необходимостта от формирането на конкретни умения и да придобият знания за съществуващите възможности в образователната система на областта.
За трета поредна година в ПГТТ ”Христо Ботев” гр. Смолян се осъществява прием в 1 степен на професионална квалификация, част от професия „Шивач”. През учебната 2013/2014 година успешно се дипломира първият випуск от 8 ученици.
През учебната 2014/2015 година за първи път ще се осъществява прием в специалност „Цветарство”.


 • Осигуряване на правото на образование на децата и учениците от етническите малцинства, които са със специални образователни потребности. Правото на образование на децата и учениците със специални образователни потребности, които са от ромски произход е гарантирано чрез предлагане на подходящи форми на обучение, индивидуални програми и осигуряване на необходимите специалисти. На всички деца със специални образователни потребности и от ромски произход е извършено оценяване на образователните потребности от ЕКПО при спазване на действащата нормативна уредба. Няма насочени деца от ромски произход за обучение в специални училища. Всички деца от ромски произход се обучават интегрирано в общообразователните училища и детски градини на територията на област Смолян.
 • Ангажиране на родители на деца и ученици от етническите малцинства в училищни настоятелства или обществени съвети. Организиране на съвместни форми и дейности между родителите на ромските деца и останалите родители и въвеждане на система за изграждане на положителни нагласи към образователната интеграция на ромските деца. Провеждане на обучителни семинари сред ромското родителство с цел повишаване на мотивацията на самите родители за осигуряване на образование на децата им. Целенасочена превенция за недопускане на ранни раждания сред ромските момичета.
 • Квалификация на учители, директори и други педагогически специалисти за работа в мултикултурна среда. Квалификацията на учителите за работа в мултиетническа образователна среда се провежда по плановете за квалификационна дейност в самите училища и детски градини според спецификата на работа в тях.
 • Ограмотяване на възрастни роми. Ограмотяването на възрастни роми се осъществява по Проект ”Нов шанс за успех” по ОП РЧР и през учебната 2013/2014 година има следния обхват:

СОУ ”Христо Ботев” гр. Девин

 1. група – начален етап на обучение – подадени заявления - 13 човека;

- явили се на изпит – 12 човека;

- успешно дипломирани – 11 човека;

2 група – 5 клас – 17 дипломирани успешно.


 • Квалификация на учители, директори и други педагогически специалисти за работа. Регионалния инспекторат по образованието при Министерството на образованието и науката – Смолян и Ресурсен център за подпомагане на интегрираното обучение и възпитание на деца и ученици със специални образователни потребности – Смолян са водещи институции за изпълнение на целите в Стратегията в приоритет „Образование”.

Добри практики: • Малък училищен проект реализиран в ОУ “Стою Шишков” кв. “Устово”, гр. Смолян (където се наблюдава известно натрупване на ромски деца), насочен към толерантността и интеграцията на децата от различен етнически произход.

 • Добра практика е реализираният национален проект в област Смолян “Нов шанс за успех” за ограмотяване на неграмотни и слабограмотни лица над 16 годишна възраст. По време на проекта в област Смолян за две години реално са обучени 126 лица от ромски произход. Този проект е от изключителна важност да продължи, защото дава реален ефект сред общността. Образованието е ключа към интегрирането на ромите.

Презентации на тези добри практики, Ви изпращам приложено към отчета.

По приоритет „Заетост”

Заетостта и социалната политика са сред основните приоритети на ръководството на общините. Високият процент на безработица сред населението от ромски произход в общините е сред най-сериозните проблеми. Общините провеждат целенасочена социална политика като се ангажират с реализирането на редица социални проекти, свързани с осигуряване на заетост на безработни лица, по-голяма част от които са от ромския етнос.Приоритетно се работи по следните проекти в Община Смолян:

 1. По Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, чрез Агенция по заетостта, с Проект “Нов избор – развитие и реализация”, през 2014 година са обучени и назначени в град Смолян и селата в общината следния брой специалисти: еколози – 10, техник-еколози – 16, спасители при бедствия и аварии – 10, озеленители – 15, специалисти по външни настилки и облицовки – 20, помощник пътни строители – 20, бояджии – 10, електромонтьори – 2, огняр – 1. Общият брой на лицата, които са преквалифицирани и наети по тази схема е 104, от които около 60% са представители на ромския етнос. По подадена заявка до Дирекция “Бюро по труда” се обучават, след което ще бъдат наети още 60 лица, по специалностите: озеленители – 20, помощник пътни строители – 20, специалисти по външни настилки и облицовки – 20.

 2. По Програма ”От социални помощи към осигуряване на заетост” /ОСПОЗ/ за 2014 г. са предприети мерки, насочени към насърчаване на безработни и неактивни лица, получаващи социални помощи, с цел да приемат работа, да усъвършенстват своите умения или да придобият такива и да възстановят трудовите си навици, с оглед увеличаване пригодността им за заетост. През 2014 г. са назначени общо102 роми при план 50, за работа, свързана с неотложни аварийни дейности.

 3. По Национална програма „Активирани и неактивирани лица” през 2014 г. в дирекция „Бюро по труда” е назначен психолог, който е в помощ на търсещи работа ромски лица, срещащи затруднения в търсене на работа, комуникацията и професионалната ориентация.

 4. Община Смолян е оказвала съдействие, относно информираността на ромите, имащи право на помощи /хранителни продукти/ от БЧК и Дирекция ”Социално подпомагане” - Смолян.

 5. С решение на Общински съвет – Смолян са отпускани еднократни помощи на деца и лица с трайни увреждания и тежки заболявания, на които предстоят скъпоструващи изследвания, операции и лечения, на социално слаби лица и семейства за извършване на погребални обреди на свои роднини, за самотни хора без близки и роднини.

В Община Девин:

Осигуряване на достъп на ромите до пазара на труда чрез НП „ОСПОЗ”, ОП „РЧР”, схема „Подкрепа за заетост” от ЕСФ.В община Доспат

Заетостта и социалната политика са сред основните приоритети на ръководството на Община Доспат. Голяма част от работоспособното ромско население е заето в общински програми по заетост, а жените в трикотажната промишленост. Община Доспат води целенасочена социална политика като се ангажира с реализирането на редица социални проекти и проекти, свързани с осигуряване на заетост на безработни лица, по – голяма част, от които са от ромския етнос. Приоритетно се работи по следните проекти:

1. По Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, чрез Агенция по заетостта, с Проект “Нов избор – развитие и реализация” ; Участие на роми по Програма – „От социални помощи към заетост /ОС „ПОЗ”/.

2. Политиката на Европейския съюз “Заетост за социална интеграция” предполага чрез мерки за преодоляване на продължителната безработица рискови групи от обществото да се реинтегрират в него, чрез осигуряване на работа.

3. В общинска администрация гр.Доспат има също щатни служители от ромски произход.

4. Община Доспат е оказва съдействие, относно информираността на ромите, имащи право на помощи /хранителни продукти/ от БЧК, а също така и за медицински прегледи на лекари от болници от градовете София и Пловдив.

5. С решение на Общински съвет – Доспат се отпускат еднократни помощи на деца и лица с трайни увреждания и тежки заболявания, на които предстоят скъпоструващи изследвания, операции и лечения, на социално слаби лица и семейства за извършване на погребални обреди на свои роднини, за самотни хора без близки и роднини.

По приоритет „Здравеопазване”

Основните дейности, които са изпълнени от страна на РЗИ - Смолян през 2014 г. са били за профилактика на болестите и промоция на здравето, като активно е работено за популяризиране необходимостта от имунизация сред децата от ромски произход. Проблеми се наблюдават сред деца от малцинствата, които временно пребивават в областта, както и с отложените или отказани имунизации. Липсва интерес от страна на ромите към собствената им здравна култура. РЗИ - Смолян е реализирала 53 видеопоказа и 196 беседи в детски градини и училища по теми касаещи здравето. Обучени са 1344 деца и 3119 ученици, в т.ч и сред децата от ромски произход, посещаващи тези заведения. Активно е работено за популяризиране на необходимостта от имунизации по Националния имунизационен календар, както и за дейности на имунизационния кабинет в РЗИ, чрез 1 статия и 3 интервюта в регионалните медии.

Опитът по надзора на заразните болести показва няколко проблема с децата от малцинствата.


 1. Трудност в проследяване на имунизационния и здравословен статус на децата, чиито родители пребивават в нашата област няколко месеца в годината.

 2. Отложено обхващане с имунизации и профилактични прегледи на деца с постоянно местожителство в област Смолян, поради отказ на техни родители, въпреки усилията на общопрактикуващите лекари.

 3. Липса на интерес към дейностите за подобряване на здравната им грамотност и повишаване на отговорността към собственото им здраве.

Реализираните през 2013 г. инициативи на регионално ниво показаха, че независимо от провежданите политики и програми, въпреки ситуираните в общността мобилни здравни кабинети в гр. Девин, очакването на етноса е отговорността за здравето на хората от малцинствените групи да бъде изцяло поета от държавата, включително с осигуряване на медикаменти за лечението им.

В много региони на страната единствената, доказала се успешна практика е работата на здравните медиатори. Липсата им, както и на НПО, работеща с малцинствени групи в нашата област, са също от констатираните от РЗИ - Смолян проблеми.
Препоръки:

Препоръката на РЗИ към общините е: Там, където има роми да бъдат назначени здравни медиатори, за да се преодолеят негативните нагласи и стереотипи към здравето на ромската общност.По приоритет „Върховенство на закона и недискриминация”

От предоставени данни от ОДМВР – Смолян, става ясно, че на територията на област Смолян живеят около 1500 роми обособени в махали или малки групи, като основно живеят и пребивават в градовете Смолян, Девин и Чепеларе, и по-малко в Доспат и Мадан. Ромите населяващи Смолянска област са предимно от две основни групи – даскане и хорхане рома, като делът на престъпните посегателства от тях е малък и се свежда основно до дребни кражби на черни и цветни метали, инвентар от вилни зони, консерви от мазета, дрехи и обувки от етажерки и закачалки пред входни врати, както и единично отсечени дървета за отопление през студените зимни дни.

Случаите на извършени нарушения на обществения ред от страна на ромско население са основно конфликти на родова и битова основа вътре в общността и по рядко извън тях.

Ромските общности на територията на областта са съставени от хора с нисък социален и образователен статус, първични в реакциите си и силно подчинени на родовите си взаимоотношения. В областта липсват ромски лидери или значими знакови фигури, предвид почти изравненото социално равнище.

Неблагоприятната среда за упражняване на незаконна дейност и формиране на бързи и добри печалби, лишава от възможности за натрупване на финансово благосъстояние в степен позволяваща “феодален” принцип на взаимоотношения, тоест да подчинява останалите представители на общността. Такъв начин на взаимоотношения не е характерен за областта. Въпреки характерните за институциите проблеми свързани с различно възприетите етно-културни особености на това население, може да се каже, че Смолянска област е една от малкото области в страната, където ромското население, почти не влияе на средата на сигурност, и общонационалните проблеми тук са в най-малка степен изразени.

Оперативната цел, която е поставена по приоритет „Върховенство на закона и недискриминация” в Областна стратегия за интегриране на ромите в област Смолян /2012-2020 г./ е: Гарантиране правата на гражданите, с акцент върху жените и децата, защита на обществения ред, недопускане и противодействие на проявите на нетолерантност и на език на омразата.

За реализирането на поставената оперативна цел са конкретизирани следните специфични цели: 1. Повишаване гаранциите за ефективна защита на правата на ромите, тяхната равнопоставеност, достойно съществуване и пълноценно участие в обществения живот.

 2. Ефективно прилагане на политиките за интеграция на ромите.

 3. Недопускане на двоен стандарт в прилагането на законите на държавата по отношение на ромите и всички уязвими групи.

 4. Утвърждаване на толерантни междуетнически отношения чрез всички форми.


Заложени дейности за постигане на целите:

 • Прилагане на интегрирания модел ”Полиция в близост до обществото” и свързаната с него ежедневна работа на полицейския състав с малцинствени групи, рискови социални групи, групи с нисък социален и образователен статус и др.

 • Прилагане на проактивния модел на работа в мултиетническа среда със специален фокус върху ромското население. По този приоритет полицейските служители улавят проблеми в общността и чрез привличане на компетентни за решаването му партньори, осигуряват по-добра среда.

 • Обучение на полицейски служители, самостоятелно и съвместно с партньори от неправителствени организации по проблематиката и етнокултурните особености на ромското население, с оглед осигуряване на една по-позната среда за работа от страна на полицейските служители и познаване в детайли на бита, културата, обичайте и народо-психологията на ромите в областта.

 • Засилване на работа със семействата от ромски произход и от друго живеещо при подобни условия население при съблюдаване на правните механизми.

 • Превенция на правонарушенията и ефективно реагиране при получени сигнали за извършени престъпления и нарушения на обществения ред, както и недопускане ескалиране на напрежение в районите с компактно ромско население в областта.

 • Укрепване на междуинституционалната координация за ефективно прилагане на политиките за интеграция на ромите.


Изпълнени конкретни дейности и реализирани мероприятия през 2014 г.:


 • През 2014 г. в рамките на професионалното обучение по месторабота в ОД МВР – Смолян са изучени и усвоени всички теми от Наръчника за обучаеми по прилагане на проблемно - ориентирания подход в мултиетническа среда, представляващ учебник от 200 листа, в който има подробна информация засягаща всеки един въпрос отнесен до ромските общности в България. Темите са представени от обучители, преминали курс на обучение със специален фокус върху ромите.
 • Работейки про-активно, полицейските служители идентифицират проблеми на обществения ред и сигурност в местните ромски общности и предприемат мерки за тяхното решаване, в резултат на което през 2014 г. се отчита рязък спад на проблеми в ромски общности, за решаване на които се е наложило намесата на полицейски служители.
 • Работата на инспекторите ДПС (детска педагогическа стая) и служителите от състава на териториална полиция с децата в маргинализираните ромси затворени общности се отразяват благоприятно, като извършените противообществени прояви през 2014 г. от ромски деца са незначителен дял от общия брои прояви.
 • В изпълнение на Националния план за действие на инициативата „Десетилетието на ромското включване 2005 - 2015 г.” е планирано и организирано обучение на полицейските служители по правата на човека и проблемите на малцинствата. В тематичните планове по специализирана подготовка в рамките на професионалното обучение по месторабота се планират и водят теми в рамките на два часа месечно, като за проведеното обучение, и с цел отчетност във връзка с изготвянето на мониторинговия доклад за изпълнение на цитирания план се изготвят справки, които съдържат - брой проведени обучения, брой обучени служители и темите на проведеното обучение.

Добри практики: 1. През 2014 г. в Регионалната комисия по правата на човека и полицейска етика (РКПЧПЕ) в ОДМВР – Смолян не е постъпил и не е разглеждан нито един сигнал за нарушени права на граждани, или не етично отношение на полицейски служител от състава на ОДМВР – Смолян, което на първо място е много добър атестат, и на второ, показва отношението по проблема на служителите на ОДМВР – Смолян.

 2. ОДМВР – Смолян прилага подход на “нулева толерантност” спрямо субекти на противообществени прояви, без значение като какви са се самоопределили същите на етнически, религиозен, полов или друг признак. Прилагайки тези практики, самоконтрола, чувството за задръжка и спазване на законови правила и норми в отделни ромски групи е на такова ниво, което е приемливо за обществото и институциите в Смолянска област.По приоритет „Култура и медии”

Взаимното опознаване между различните етноси е залог за добро междукултурно общуване, а последователната политика в сферата на изкуството и културата най-лесно може да разрушат съществуващите бариери и предразсъдъци.

С цел популяризиране на културната идентичност на ромската общност, Община Смолян реализира различни проекти и чествания.


 1. С цел популяризиране на ромската култура чрез Културния календар на Община Смолян – роми взеха участие във фестивала „Родопи фест” и празниците „Васильовден” и „Гергьовден”. За първи път на смолянска сцена бяха представени ромски обичаи, ромска поезия, ромски танци и музика, изпълнени от местната ромска общност в характерните за ромите костюми и носии. Общо за трите издания на „Родопи фест” – 2012, 2013, 2014 г. над 1500 роми като изпълнители и публика се приобщиха към съвременната грладска култура, превръщайки се в преки участници.

 2. Издавани са престлистове, свързани с ромски културни събития в рамките на фестивала „Родопи фест”.

 3. Регионален исторически музей “Стою Шишков” – гр. Смолян в експозицията си представя и занаяти, поддържани от ромската общност. При необходимост специалистите от музея оказват помощ при проучване културните традиции на ромите. Архив от теренни материали по темата обаче липсват в музея.

 4. Регионална библиотека “Николай Вранчев” – гр. Смолян обслужва и гражданите от ромски произход и при проявен интерес от страна на младите представители на общността към нейните услуги. Срещу минимална годишна такса те получават абонамент най-вече за отдел “Изкуство”, откъдето отнасят вкъщи предимно дискове с музика, в редки случаи и книги.

В община Доспат една част от самодейците в читалище „Иван Вазов 1926” гр. Доспат са изпълнители от ромски произход, чийто изпълнения се посрещат с голям интерес.По приоритет „Жилищни условия и инфраструктура”

В община Смолян дейностите по този приоритет през периода от 2012 г. до 2014 г. са следните:

 1. Община Смолян е предоставила 7 общински жилища на ромски семейства.

 2. Общинска администрация – Смолян е съдействала за решаване на въпроси, поставени от роми, отнасящи се до собственост на съществуващи терени.

 3. Подпомагани са семейства за осъществяване на частични рехабилитационни дейности.

 4. Предстои реконструкция на улица „Заводска” по проект „Подобряване на градската среда” по оперативна програма „Регионално развитие”.

В община Доспат дейностите са следните:

 1. Община Доспат е предоставила общински жилища на ромски семейства в гр. Доспат в бл. Д1, Д2 и Д3, повечето от които в последствие са закупени от наемателите.

 2. Общинска администрация – Доспат е съдействала за решаване на въпроси, поставени от роми отнасящи се до обработване на общински земи, както и съдействала за собственост на съществуващи терени.

 3. Подпомагани са семейства за осъществяване на частични рехабилитационни дейности.

 4. Реконструирана е улицата в ромската махала в с. Змейца, а в момента и в гр. Доспат.
  Община Девин. Жилищните условия и инфраструктурата в ромския квартал на гр. Девин са в добро състояние. Улицата е асфалтирана, подобряват се условията със средства от общинския бюджет.

По официални данни в област Смолян броя на ромите е малък, 448 души са се самоопределили като роми. В тази връзка е необходимо по някои програми да не се залага количествен индикатор – бр. население от ромски произход, защото на база това основание ни е отказвано финансиране. Предлагаме в тези случаи, в критериите за оценка определящи да бъдат качествените показатели. Необходимо да има възможност за повече гъвкавост при кандидатстване по европейските програми.

В област Смолян има нужда от въвеждането на фигурата „здравен медиатор”, който да е мост между уязвимите малцинствени общности и здравните и социалните служби.

Необходима е и промяна при подаване на молби декларации в Дирекции „Социално подпомагане” (ДСП) за подпомагане на лица и семейства по различните нормативни основания. Докато в Дирекции „Бюра по труда” има декларации, които лицата доброволно попълват и подават и може да се проследи в известна степен колко лица от ромски произход са търсели работа и са били назначени по различни програми, то в ДСП няма информация за броя на лицата от ромски произход, подпомагани с месечна парична помощ и не може да направи реална преценка на ситуацията, тъй като не се изискват данни по етнически признак. Обвързването на получаването на месечни помощи с редовните посещения в училищата и детските градини е ефективна и добра практика.

Необходимо е да се мисли и в посока към придобиване на различни квалификации и усвояване на занаяти, за да се осигури поетапно по-трайна заетост на ромското население. За съжаление, дори и да имат желание да се обучават и придобиват допълнителни квалификации по някои програми от Националния план за заетост, реализиращи се чрез Бюрата по труда, те не отговарят на условието да имат завършено основно образование. В тази връзка е необходимо да продължи работата на националния проект „Нов шанс за успех” за ограмотяване на неграмотни и слабограмотни лица над 16 годишна възраст. По време на проекта в област Смолян за две години реално обучени са 126 лица от ромски произход.

Положителен фактор в област Смолян е доброто училищно образование и завишаване дела на висшистите сред работоспособното население, което става ясно от анализа на Института на пазарна икономика. В областта вече имаме успешно дипломирали се висшисти от ромски произход. И не случайно един от най-важните приоритети е образованието, защото той е ключа към интегриране на ромите. Трябва да се търсят допълнителни фактори, с които да се влияе върху ромската общност, както и представители от тях да бъдат включени в училищни и родителски настоятелства, за да бъдат максимално ангажирани към това да се образоват. Осигуряването на активното участие на ромите е от ключово значение.

Трябва да се отчете и факта, че все по-голям брой от ромската общност в област Смолян се социализират успешно и се наблюдават промени, и то в положителна насока.

В заключение, за изпълнението на заложените приоритети в Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите 2012-2020 г. и Плана за действие към нея, и в частност Стратегията на област Смолян за интегриране на ромите (2012-2020), от съществено значение е сътрудничеството на всички пряко ангажирани институции на национално, регионално и местно ниво с представители на неправителствени организации и на ромската общност.Сподели с приятели:
1   ...   48   49   50   51   52   53   54   55   ...   69


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница