Отчетна информация за изпълнение на нсрбир по области област благоевградстраница53/69
Дата01.02.2017
Размер11.44 Mb.
Размер11.44 Mb.
1   ...   49   50   51   52   53   54   55   56   ...   69

ОБЛАСТ СОФИЯ

 1. Въведение

Годишният доклад на Софийска област за 2014 г. за напредъка по изпълнението на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012 – 2020) се изготвя въз основа на информация от годишните отчети за 2014 г. за изпълнение на общинските планове за действие, подадена от общинските администрации на територията на Софийска област. Структурата на доклада следва приоритетите на Областната стратегия за интегриране на ромите в Софийска област.

 1. Приоритети

Образование
Община Антон

В училищата на територията на община Антон се обучават 20 ученика от ромски етнически произход. Всички ученици, подлежащи на задължително обучение са обхванати от образователната система, участват в извънкласните форми на обучение, в самодейните състави към НЧ „Христо Ботев”, с. Антон.

11 деца посещават ЦДГ в селото. Провежда се интеграционна политика в съответствие със стандартите за защита правата на човека и малцинствата, обучение на всички деца по владеене на български език, социализация на децата от етническите малцинства, чрез включване във всички дейности на детската градина.

Община Ботевград

През 2014 г. община Ботевград е стартирала реализацията на проект в партньорство със сдружение „Разнообразни и равни” – София, финансиран от Тръст за социална алтернатива към Фондация „Америка за България”. Проектът обхваща около 500 деца от цялата община - ОУ „Васил Левски” – Ботевград, ПГТМ „Христо Ботев” – Ботевград, ТПГ „Стамен Панчев” – Ботевград, основните училища в селата Новачене, Врачеш, Скравена, Литаково и Липница, ОДЗ „Иглика” – Ботевград, ЦДГ „Здравец” – с. Литаково, ОЗД „Зора” – с. Новачене. Основна цел на проекта е достъп до качествено образование на деца в неравностойно положение, подготовка на деца, изостанали от учебния материал. Проектът продължава и в момента, защото обхваща учебната 2014/2015 г.Община Долна баня

Цели:

 1. Повишаване на качеството на образование на децата и учениците от етническите малцинства.

 2. Превенция на отпадане от училище на ромските ученици.

 3. Прилагане на разнообразни форми и програми за работа с младежи и възрастни от ромски произход отпаднали от училище с цел тяхната реинтеграция.

 4. Приобщаване и приемане на родителите-роми към образователния процес и засилване на участието им в училищния живот за тяхната реинтеграция.

 5. Усъвършенстване на образователните условия за качествено образование на квалификацията на педагогическите специалисти за взаимодействие в мултиетническа образователна среда.


Задачи:

 1. Подпомагане на деца, чийто майчин или семеен език не е български.

 2. Осигуряване на обективни и надеждни инструменти в системата на предучилищното и училищното образование.

 3. Подобряване на различните модели на образование.

 4. Повишаване на ангажимента на родителите и засилване сътрудничеството.

 5. Формиране на интеркултурна компетентност на директори, учители и други педагогически специалисти

 6. Формиране на извънкласни форми за занимания по интереси свързани със съхраняване на етническата идентичности и популяризиране на традиционни танци, занаяти и обичаи.

Дейности:

 1. Разработване и въвеждане на програма за овладяване на български език.

За 2014 година в ОДЗ „Юри Гагарин” няма деца, които да не владеят български език и не се налага разработването на такава програма.

 1. Въвеждане на длъжността помощник-учители от етносите в подготвителния клас.

Работи се по тази дейност съвместно с ДБТ ”Долна баня” и ЦМЕДТ ”Амалипе”, като при наличие на свободни места и подготвени кадри от тяхна страна, ще бъдат назначени хора на работа.

 1. Осигуряване на учебни помагала и учебници за социално слабите ученици след 7 клас.

През 2014 г. поради липса на достатъчен финансов ресурс не са осигурени учебници и учебни помагала. Работи се в посока създаване на социална ученическа борса за размяна на учебници и учебни помагала.

 1. Осигуряване на редовна посещаемост и задържане в училищата чрез изготвяне на индивидуални програми за децата, застрашени от отпадане.

В СОУ „Неофит Рилски” е разработена и приета програма за превенция от отпадане на учениците от училище (2013 – 2014 г.) и (2014 – 2015 г.).
По количествен показател отпадналите деца през учебната 2012 – 2013 година е 7 деца, докато през учебната 2013 – 2014 година броят на децата е 6. Това показва, че посоката на работа е правилна и постигането на целта ще бъде осъществено.

Седем деца от ромски произход са попаднали в рисковата група за отпадане от училище. С помощта на здравния медиатор, който през 2014 година бе назначен към Община Долна баня, децата бяха потърсени и насочени към Центъра за обществена подкрепа, където с тях се работи по програма за Превенция – отпадане от училище.

За задържане на децата в училище са организирани срещи от Центъра за развитие на общността – Долна баня с роми студенти реализирали мечтите си, продължавайки своето образование. Нагледният пример мотивира децата и е показателен, че всеки който има желание може успешно да се реализира, чрез добро обучение.

За превенция на ранните бракове в ромската общност, основен проблем довеждащ до отпадане на децата от училище се проведе кампания – беседа на тема: "Образованието – важността от него и ранните бракове" 1. Предоставяне на продължаващо професионално обучение за лица, навършили 16 г и ограмотяване на възрастни роми.

През 2014 г. не е предоставяно продължаващо професионално обучение за лица, навършили 16 г. и ограмотяване на възрастни роми.

 1. Ангажиране на родители на деца и ученици от етническите малцинства в училищни настоятелства, ученически парламенти или обществени съвети.

През 2014 г. в СОУ „Неофит Рилски” са се създали ученически парламент с включени в него деца от ромски произход, като и родителски комитет с участието на родители от малцинствата. В ОДЗ „Юри Гагарин” и ПГ „Христо Ботев” също са ангажирани всички родители и са сформирани родителски комитети. Активното включване на родители в общо училищните прояви, като и в решаването на належащи проблеми възникнали в процеса на възпитание и обучение на децата е основен фактор за интеграция и постигане на успехи в сверата на образованието.

 1. Квалификация на учители, директори и други педагогически специалисти за работа в мултикултурна среда.

В СОУ „Неофит Рилски” се реализира Проект „Всеки ученик може да бъде отличник” с подкрепата и партньорството на Център за мултиетнически диалог и толерантност „Амалипе”. Проектът е финансиран от Министерство на образованието и науката и Институт отворено общество. За повишаване капацитета на учители чрез модела „Учене чрез обмяна на опит”, през 2014 г. почти всички учители са преминали обучение за работа с ученици от мултикултурна среда.

 1. Създаване на клуб на етносите и/или традиционните занаяти към – читалище, училище,туристическо дружество или ЦРО Долна Баня

С подкрепата на Център за мултиетнически диалог и толерантност „Амалипе”, чрез Центъра за развитие на общността – Долна баня, в СОУ „Неофит Рилски” е създаден Свободно избираем предмет – фолклор на етносите – ромски фолклор.

Обобщение:

След обстойно анализиране на получената информация от отговорните институции, за реализирането на заложените дейности, обобщението на отчета по приоритетна област – 1 образование е следното: 1. По количествени показатели – В ОЗД „Юрий Гагарин” обхванатите деца са 208, в 7 групи. В СОУ „Неофит Рилски” общия брой на учениците е 468, съответно от 1 до 4 клас – 191, от 5 до 8 клас – 181 и от 9 до 12 клас – 96, разпределени в 20 паралелки. В ПГ „Христо Ботев” учениците от 9 до 12 клас са 93 в дневна форма на обучение и 124 – вечерна форма на обучение, разпределени в 8 паралелки.

 2. По качествени показатели – Полезността от достигнатите резултати се отразява в повишения интерес от страна на ромските деца към образованието. Мотивирането чрез интерактивни методи на обучение и възпитание, чрез интегриране на нови технологии, както и чрез извличане на нравствени, естетически и трудови компоненти от етническия фолклор е предпоставка за тяхното активно включване в обучението.

 3. Анализ и оценка – Община Долна баня създава условия за осигуряване на равен достъп до детска градина, предучилищна подготовка и качествено образование за всички деца и ученици. Няма сегрегация относно учениците и децата в училищата и детската градина, както и не се води статистика за етническата им принадлежност. Полученият резултат от изпълнените дейности влияе положително върху образователния статус на ромската общност, но процесът е труден и дълъг, затова е важно да се отбележи, че община Долна баня работи активно в посока повишаване на знанията и уменията на децата от общността – предмет на настоящия анализ. Сравнявайки 2014 и 2013 години, установяваме постигнат напредък в сферата на образованието, както с включването на родители от ромската общност в процеса на възпитанието и образованието на децата им, така и с повишаване на интереса на самите деца към обучението.

Община Елин Пелин

Дейности

В ОДЗ „Радост” гр. Елин Пелин от 01.10.2014 г. до 31.05.2015 г. ще се изпълняват паралелно два проекта чрез център за образователна интеграция на ученици към МОН. Първият проект е „Сътрудничество между детската градина, семейството и обществеността”, а вторият „ОДЗ „Радост” като привлекателен център за всички деца”. В двата проекта са предвидени обучения, семинари и тренинги за родители и учители, както и открита занималня с децата.

През 2014 г. са подадени следните проектни предложения, които не са получили одобрение за финансиране:


 • СОУ „Васил Левски” гр. Елин Пелин за инвънкласни дейности;

 • ЦДГ „Славейче”, с. Лесново по проект „Готови за училище”;

 • НЧ „Възраждане 1911” с. Доганово по проект „Танцът – възможност за развитие на ромските деца”.

В с. Лесново ежегодно се чества Международен ден на ромите. Празникът се отбелязва с провеждане на футболни турнири с участие на ромски отбори.

Община Етрополе

Предприети стъпки

От 2011 г. в ОУ „Хр. Ботев”с. Лопян се работи по проект на ЦМЕДТ (Център за между етнически диалог и толерантност) „Амалипе”, финансиран от Фондация „Америка за България”. Първата година училището беше пилотно, а втората-базово. Изпълнението на проекта продължава и в момента.

От 2014г. ОУ „Христо Ботев”-с. Лопян работи по проект „Успех”, чиято основна цел е уплътняването на свободното време на учениците. Създадени са 7 клуба с различни секции.

В училището са разработени основните показатели по проекта-изработена е училищна програма за превенция на отпадането, създадени са ученически параметри и родителски клуб, продължени са заниманията в СИП, „Фолклор на етносите-ромски фолклор”, изградена е система за отчитане на отсъствията на учениците и в тесни ежедневни контакти с родителите постепенно е преодолян този проблем. В същото време усилията на педагогическите екипи са активизирани за включване на неформалното образование, в това число извънкласни дейности (клубове „Компютърен експерт”, „Да успяваме заедно”, „Национална кухня”, „Ценности и човеколюбие в приказките на етносите”, „Песенна история на моя етнос”, арт-студио „Направи си сам”), интерактивни форми, като работи с нови софтуерни продукти.

Създаден е ученически парламент, който изработи свой план за работа и стана инициатор на традиционни училищни инициативи, ръководени от учителския екип / честване на бележити дати и празници, участие в изработената система за реда и хигиената в училище, определяне на „ученик на месеца” по различни критерии и оформяне на „алея на славата”.

Родителските клубове подкрепят всички училищни мероприятия и стават организатори и домакини на ученически изяви по случай Гергьовден и Великден.


На гости в ромската махала учениците представиха традиционни обичаи от българските и ромските пролетни празници. Родителите взеха участие в състезания съвместно с учениците (по БДП и в спортен празник). Трите училища съвместно отбелязаха няколко празника, което спомогна за по-лесната адаптация на осмокласниците в средното училище.

През пролетта на 2014г. ОУ „Хр. Ботев” – с. Лопян и ОУ „Г. Бенковски” –


с. Малки Искър” се включиха към проект на ЦМЕДТ „Амалипе” – „Всеки ученик може да бъде отличник” – за популяризиране работата на ученическите парламенти и родители съвместно със с. Видраре и с. Чавдар. Проектът се финансира от ЦМЕДТ „Амалипе” и ще продължи в четири етапа до юли 2015 г.

През учебната 2014/2015 г. всички училища и детски градини на територията на община Етрополе участват в схема „Училищен плод” към Държавен фонд „Земеделие”, като осигуряват на всички деца от начален етап на образованието и подготвителни групи разнообразни плодове и зеленчуци.

През 2014 г. продължава развитието на създадените форми в учебните заведения, като особено място се отделя на активизиране на родителите за работа със семействата, в които все още липсва мотивация към образованието на децата им.

За целта се организират месечни посещения в училища по време на часовете- време, в което родителите ще се запознаят с реалните резултати на своите деца, ще направят сравнение с резултатите в класа и ще получат подкрепата на учители и други родители. Ще продължи мотивацията на учителския екип чрез организиране на срещи с учители от други училища и участие в обучения. Част от участниците в тези срещи ще бъдат и ученици, които ще предават наученото на останалите.

Всички деца на 4-5-6 годишна възраст редовно посещават детска градина. Това се дължи и на факта, че в Община Етрополе отпадна таксата за посещение в детска градина. Таксата се поема изцяло от общината.

В детските градини са създадени родителски активи във всяка група, като са включени и родители на ромски деца. Наличието на училищен автобус също спомага за преодоляване на отсъствията.Във всички учебни заведения се работи активно за популяризиране на ромската култура, за преодоляване на различията и създаване на дух на толерантност между децата. Празнуват се празниците „Лазаровден”, „Банго Василий” и др.

Община Костенец

Цели:

 1. Повишаване на качеството на образование на децата и учениците от етническите малцинства.

Задачи:

  1. Подпомагане на деца, чийто майчин или семеен език не е български.
   За периода 2013 – 2015 г. община Костенец е заложила и изпълнява по цел
   1 следните дейности:

 • Разработване и въвеждане на програма за овладяване на български език в ОДЗ ”Радост”, ОУ ”К. Костенечки”, ОУ ”Хр. Смирненски”, община Костенец;

 • Осигуряване на учебни помагала и учебници за социално слабите деца и ученици след 7 клас в ОДЗ ”Радост”, ОУ ”К. Костенечки”, ОУ ”Хр. Смирненски” община Костенец;

 • Допълнителна индивидуална работа с деца и ученици, които имат проблеми с овладяването на българския език и учебния материал в ОДЗ ”Радост”, ОУ ”К. Костенечки”, ОУ ”Хр. Смирненски” община Костенец.

 1. Осигуряване на обективни и надеждни инструменти в системата на предучилищното и училищното образование

  1. Осигуряване на обективни и надеждни инструменти в системата на предучилищното и училищното образование за периода 2013 – 2015 г. чрез:

 • Осигуряване на редовна посещаемост и задържане в училищата чрез изготвяне на индивидуални програми за децата и учениците, застрашени от отпадане в ОДЗ ”Радост”, ОУ ”К. Костенечки”, ОУ ”Хр. Смирненски” община Костенец. Изготвени са 3 програми за 70 ученика.

 1. Прилагане на разнообразни форми и програми за работа с младежи и възрастни от ромски произход, отпаднали от училище с цел тяхната реинтеграция

  1. Подобряване на различните модели на образование за периода 2013 – 2015 г. чрез:

 • Предоставяне на продължаващо професионално обучение за лица, навършили 16 г. и ограмотяване на възрастни роми - отговорни институции: МОН, работодатели, община Костенец, вечерно училище
  ПГ ”Г.С.Раковски”. Обучени са по 21ученика от ІХ, Х и ХІ клас.

 1. Приобщаване и приемане на родителите - роми към образователния процес и засилване на участието им в училищния живот.

  1. Повишаване на ангажимента на родителите и засилване на сътрудничеството чрез:

 • Квалификация на учители, директори и други педагогически специалисти за работа в мултикултурна среда. Отговорни институции: МОН, РИО – София регион, ОДЗ ”Радост”, ОУ ”К. Костенечки”, ОУ ”Хр. Смирненски” община Костенец. Дейността е предвидена за периода 2013 – 2015 г.
  До момента са участвали 100 родители.

 1. Усъвършенстване на образователните условия за качествено образование на квалификацията на педагогическите специалисти за взаимодействие в мултиетническа образователна среда.

  1. Формиране на интеркултурна компетентност на директори, учители и други педагогически специалисти чрез:

 • Квалификация на учители, директори и други педагогически специалисти за работа в мултикултурна среда. Отговорни институции: МОН, РИО – София регион, ОДЗ ”Радост”, ОУ ”К. Костенечки”, ОУ ”Хр. Смирненски”, община Костенец. Дейността е предвидена за периода
  2013 – 2015 г. До момента са обучени 10 специалисти.

  1. Формиране на извънкласни форми за занимания по интереси свързани със съхраняване на етническата идентичности и популяризиране на традиционни танци, занаяти и обичаи чрез:

 • Създаване на клуб /ове на етносите и/или традиционните занаяти и други специфични идентичности към – читалище, училище. Отговорни институции: МОН, читалище, община Костенец, ОДЗ ”Радост”,
  ОУ ”К. Костенечки”, ОУ ”Хр. Смирненски”. Дейността е предвидена за периода 2013 – 2015 г. До момента са участвали 150 лица и са проведени 20 занимания.

Община Правец

Цели:

 1. Гарантиране правото на равен достъп до качествено образование, включително чрез интеграция на ромски деца и ученици в етнически смесени детски градини и училища на територията на община Правец.

  1. Обучение в дух на толерантност и недискриминация в детските градини и училищата чрез:

 • Осъществяване на обучения в дух на толерантност, чрез съхраняване и развитие на културната идентичност на децата в уязвимо положение. Отговорни институции: Училищата и детските градини. През 2014 г. са реализирани следните дейности: "Ден на толерантността" в ОУ "Васил Левски"- град Правец, ОУ”Христо Ботев”-с.Разлив и ОУ”Л.Каравелов”-с.Осиковица. Празник под мотото "Слънцето свети еднакво за всички" в ОУ "Васил Левски" с. Видраре. Проведени са 3 мероприятия със 180 участници.

  1. Подготовка на децата в ранна детска възраст (3-6 години) за бъдещо пълноценно включване в образователния процес, особено на деца от малцинствени етнически групи

 • Пълно обхващане на 5 и 6 годишните в подготвителни групи. Отговорни институции: Училищата и детските градини, община Правец. Осигурен транспорт на децата от населените места до детско заведение. Регулярни проверки и санкциониране на родители, неосигурили присъствието на децата си в училище. Реализиране на проект "Готови за училище 2014-2015  г." в ОДЗ”Звънче”- с. Джурово за обхващане на деца, чиито родители нямат възможност да осигурят присъствието им в ПГ. Резултати: 98,6 % обхванати деца; брой деца с осигурен транспорт – 33; брой проверки – 48, брой писма до РДСП-26, брой актове на родители – 3; брой наказателни постановления – 3; брой обхванати деца по проекта – 24.

 1. Превенция на отпадане от училище и ограмотяване на неграмотни и малограмотни възрастни роми

  1. Осигуряване на инструменти в системата на предучилищното и училищното образование чрез:

 • Установяване на факторите, водещи до преждевременно отпадане. Отговорни институции: община Правец, училищата и детските градини. Извършено проучване от колективите на учебните заведения. Реализиране на проект „Всеки ученик може да бъде отличник” към ЦМЕДП „Амалипе” в ОУ ”В. Левски” с. Видраре и
  ОУ ”Христо Ботев” с. Джурово, „Да продължим заедно” - проект за стимулиране на децата роми да продължат образованието си след
  VІІІ клас съвместно с ПГ „Стамен Панчев” гр. Ботевград – финансиран от ЦОИДУЕМ. Брой проучвания – 1, брой обхванати - 105, брой програми / проекти – 3 и брой обхванати – 195.

  1. Осигуряване на редовна посещаемост и задържане в училищата чрез изготвяне на издивидуални програми за децата, застрашени от отпадане чрез:

 • Разработване на програми. Отговорни институции: учебни заведения. Изготвени индивидуални програми за работа с деца, застрашени от отпадане в ОУ ”В.Левски”- с.Видраре, ОУ”Христо Ботев”-с. Разлив и ОУ ”Н.Вапцаров”- с. Осиковска Лъкавица. Брой изготвени програми – 8, брой обхванати -8.

  1. Ограмотяване на младежи-роми чрез:

 • Обучение. Отговорни институции - община Правец, Бюро по труда, училища. По проект „Подкрепа за заетост” през 2014 г. са обучени 17 безработни лица, от които 12 от ромски произход. Брой реализирани програми- 1, брой обхванати – 12.

  1. Прилагане на разнообразни форми и програми за работа с деца с трудности и дефицити в обучението и отпаднали от училище с цел тяхната реинтеграция посредством:

 • Разработване на програми за деца с трудности. Отговорни институции - община Правец, училища.

 • Разработване на програми за занимания през лятото. Отговорни институции - община Правец, училища.

Изготвена и реализирана програма за работа с деца с трудности в ОУ ”Васил Левски”- гр.Правец; Разработени програми за занимания с децата през лятото в 5 училища.Участие на доброволци от чужбина в ОУ ”В. Левски”- с.Видраре, ОУ ”Христо Ботев”- с.Разлив. Брой изготвени програми -1, Обхванати деца – 12, брой изготвени програми - 6, обхванати деца – 125.

 1. Обучение в дух на толерантност и недискриминация в детските градини и в училищата, чрез съхраняване и развиване на културната идентичност на деца и ученици от ромски произход

  1. Презентиране и провеждане на проучвания, от деца и ученици, свързани с културната им идентичност чрез:

 • Проучване и демонстриране на различни обичаи. Отговорни - Училищата и детските градини. „Ромска Василица”-ОУ”Христо Ботев”- с.Разлив, ОУ ”В.Левски”- с. Видраре и ОУ ”Н.Вапцаров”-
  с. Осиковска Лъкавица. Брой обичаи – 3, брой включени деца -142.

  1. Формиране на извънкласни форми за занимания по интереси свързани със съхраняване на етническата идентичност и популяризиране на традиционни танци, занаяти и обичаи:

 • Създаване на клубове по интереси и сформиране на групи по свободно избираема подготовка (СИП) в областта на културата, фолклора и традициите на различните етноси, танцови формации; изкуства. Дейности – СИП ”Ромски фолслор”- ОУ ”Христо Ботев”-
  с. Разлив, ОУ ”В. Левски”- с. Видраре, ОУ ”Л. Каравелов”- с.Осиковица и ОУ ”Н. Вапцаров”- с. Осиковска Лъкавица. Брой обхванати деца -108.

 • Участие по проект „Успех” и др. сходни проекти. Проект ”Успех”- проучване на обичаи и традиции сред ромския етнос, разучаване на ромски танци – ОУ ”В. Левски”- Правец, ГПЧЕ ”Алеко Константинов” и ОУ ”Хр. Ботев”- с. Джурово. Проект „ЖИВОТЪТ ЗАЕДНО” – ОУ ”Л. Каравелов” - с. Осиковица – изграждане на Театрално-музикална формация „Шарен свят”. Брой включени деца -80.

Отговорни - Училищата и учебните заведеня.

 1. Приобщаване и приемане на родителите - роми към образователния процес и засилване на участието им в училищния живот

  1. Повишаване на ангажимента на родителите от малцинствата и засилване на тяхното сътрудничество с училищата и детските градини

 • Ангажиране на родители на деца и ученици от малцинствата в училищният живот. Отговорни - Училища и детски градини. Създаден „Родителски клуб” ОУ ”В. Левски”- с. Видраре. Брой включени родители – 5. Включване на родителите от всички учебни и детски заведения в организацията и провеждането на празници от културния календар – бр. включени родители – 800.

  1. Обучение на родителите на децата от ромската общност с цел засилване на родителската роля в процеса на възпитаване, образоване и здравно развитие

 • Разработване на програми и провеждане на обучение. Отговорни - община Правец. Проведен тренинг с родителите, засягащ теми свързани с възпитанието на децата и повишаване мотивацията за образованието им - брой включени родители – 30. Обучение на родители от Родителския клуб във Велико Търново, организиран от „Амалипе” – бр. включени родители –5.

 1. Усъвършенстване на образователните условия за качествено образование, на квалификацията на педагогическите специалисти за взаимодействие в мултиетническа образователна среда, интеркултурна компетентност у директорите, учителите и другите педагогически специалисти

  1. Прилагане на система от стимули и мерки за въвеждане на интеркултрно образование във всички етапи чрез:

 • При определяне на диференцираното заплащане в картите за оценка да се включи компонент „интеркултурна компетентност”. В рамките на държавния и общинския бюджет. При оценяването на директорите отчетен компонент „интеркултурна компетентност” - брой оценени директори – 4.

  1. Формиране на интеркултурна компетентност на директори, учители и други педагогически специалисти:

 • Квалификация на учители, директори и други педагогически специалисти за работа в мултикултурна среда. Отговорни институции: МОН, община Правец, училища, ЦМЕДТ „Амалипе”. Участие на учители в обучение за работа в мултиетническа и интеркултурна среда - брой обучени учители – 52.Сподели с приятели:
1   ...   49   50   51   52   53   54   55   56   ...   69


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница