Отчетна информация за изпълнение на нсрбир по области област благоевградстраница54/69
Дата01.02.2017
Размер11.44 Mb.
Размер11.44 Mb.
1   ...   50   51   52   53   54   55   56   57   ...   69

Община Своге

През периода 2013-2014г. общинската администрация съвместно с учебните и детски заведения продължи да работи за обхващане и задържане на подлежащите на задължително обучение деца и ученици. С помощта на служба „ГРАО” и дирекция” СП” събираме информация за ромските деца. Отделяме особено внимание на подлежащите на задължителна предучилищна подготовка деца на 5 и 6 години и на децата за І клас. Провеждаме срещи с родителите, използваме различни подкрепящи мерки – материална и финансова помощ, възможности за намиране на работа за родителите, осигуряване на учебници и учебни помагала, консултации със специалисти. Към МКБППМН работят психолози, за които информираме родителите с идеята на децата да се окаже специализирана помощ, ако това е необходимо. В учебните заведения не са възниквали конфликти между учениците на етническа основа. Проблемите в отношенията са епизодични и характерни за тази възраст. Училищните ръководства и учителите работят за приобщаване и по-активно участие на децата от ромски произход чрез включване в целодневно обучение и извънкласни дейности.

Обикновено броят на отпадащите нараства след 4 клас – начален етап на обучение. В началото на всяка учебна година проверяваме дали са записани отново отпадналите през миналата година ученици и ги издирваме съвместно с училищата. Непрекъснато следим отсъствията на учениците, като получаваме уведомителни писма от директорите, информация от Дирекция” СП”, ДПС и МКБППМН. В отделни крайни случаи прилагаме санкции по Закона за народната просвета – съставяне на актове и налагане на глоби. През 2014 година са връчени актове за административно нарушение на родителите на 3 деца. За съжаление, от началото на учебната 2014/ 2015 година има увеличение на безпричинните отсъствия и повторни нарушения от ученици, на чиито родители бяха съставени актове да административно нарушение. В края на І учебен срок се наложи съставяне на нови актове по ЗНП на 7 родители.

От началото на 2014 г. на територията на град Своге работи и разширява дейността си и ЦОП /Център за обществена подкрепа/ за деца и семейства. Насочихме към специалистите в него някои деца с проблеми в обучението и поведението за консултации. Там се организират и допълнителни занимания за деца с пропуски в усвояване на учебния материал, предимно в началния етап.

Две от училищата в гр. Своге – СОУ” Иван Вазов” и НУ” Д-р П. Берон” участваха в проект ”Етнолюбец“ по схема за БФП „Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства”, който бе реализиран през учебната 2013/ 2014 година. Проведени бяха разнообразни дейности и мероприятия, включващи деца и техните родители от етническите малцинства. Съвместно с другите ученици те придобиха умения и знания в извънкласни дейности. Резултатите от тях бяха представени на изложби, концерти и други изяви. Организирано бе обучение на педагози и родители, обсъдени бяха съвместно училищните и социални проблеми.

Няма напредък по отношение завършването на по-висока училищна степен от деца от малцинството. През 2014 година само 1 ученик е завършил 12 клас.

Очакваме да получим възможности за реализиране на образователни проекти по новата оперативна програма” Наука и образование за интелигентен растеж”
Здравеопазване

Община Антон

По решение на ОбС Антон на всяко новородено е изплатена еднократна финансова помощ в размер на 150 лв.

За цялото население от община Антон са извършени безплатни медицински прегледи, в т.ч.: очни прегледи, сърдечно-съдови прегледи и гинекологични прегледи.

Община Ботевград

Периодично изнасяне на беседи и лекции за профилактика на здравето сред ромското население от представители на РЗИ – София област.Община Долна баня

Цели:

 1. Повишаване на здравната и екологична култура.

 2. Подобряване на профилактичните дейности сред ромското население.

Задачи:

 1. Включване на медиатори между общността и здравните работници;

 2. Разработване и прилагане на програми за превенция на СПИН и „сексуално предавани инфекции” (СПИ) „превенция на ХИВ” чрез използване на национален и регионален опит;

 3. Разработване и прилагане на програми за превенция на различните заболявания (инфекциозни, онкологични, хронични и др.).

Дейности:

 1. Активно съдействие от страна на медиаторите в усилията на личния лекар за обхващане на бременните до четвърти месец на бременността чрез здравния медиатор и повишаване на сътрудничеството между институциите и НПО сектора в тази област.

През 2014 г. здравният медиатор подпомага личните лекари, като обхваща бремените, дори не само до 4-тия месец от бременноста. Придружава ги на консултации и постъпване в родилно отделение.

 1. Провеждане на беседи с подрастващи и млади хора и техните родители за начините за предпазване от нежелана и ранна бременност

В община Долна баня, чрез здравния медиатор и съвместно с Центъра за обществена подкрепа – гр. Долна баня се е провяела 1 беседа по програма Пренатална и постнатална грижа и семайно планиране. В беседата са участвали 15 лица попадащи в целевата група.

 1. Активизиране дейността на отговорните институции и НПО сектора за издирване на деца без личен лекар и разясняване пред родителите им важността за регистрирането им.

Чрез активното прилагане на интеграционната политика в община Долна баня на територията няма деца необхванати от здравни грижи.

 1. Провеждане на беседи и разговори с младите майки за значението на имунизациите и мотивирането им за редовно прилагане. Провеждане на беседи и разговори за имунизация на рак на маточната шийка.

Чрез здравния медиатор на общината и съвместно с Центъра за обществена подкрепа – гр. Долна баня е проведена Беседа за превенция на рака на маточната шийка. Участие в беседата са взели 15 лица.

Център за развитие на общността - гр. Долна баня съвместно с д-р Силвия Кръстанова са провели кампания за „Безплатна силанизация на първите постоянни дъвкателни зъби на децата”

Център за развитие на общността – гр. Долна баня има създаден Женски Клуб – Долна баня. По време на събиранията се провеждат беседи на различни теми, но основно е застъпена здравната тема.


 1. Провеждане на ранна диагностика и скринингови изследвания за превенция на онкологични и хронични заболявания.

Чрез здравния медиатор на общината и съвместно с Центъра за обществена подкрепа – гр. Долна баня е проведена една беседа за разясняване на причините пораждащи сърдечно съдовите проблеми. Присъствали са 20 лица от ромски произход.

 1. Стимулиране създаването на извънкласни форми на здравно образование за ромските деца – клубове, спортни секции и др.

Под формата на извън класно физическо обучение и спорт, децата не само от ромски произход спортуват активно и съвместно.

 1. Информиране на лица от ромска общност за здравноосигурителните им права и задължения, и за правата им като пациенти.

Чрез здравния медиатор на община Долна баня е проведена една информационна среща с ромската общност за разясняване на здравноосигурителните им права и задължения, както и за правата им като пациенти.

Чрез Център за развитие на общността – гр. Долна баня се организира среща с лични лекари, служители на ЦСМП, РЗИ и служители на община Долна баня и представители от ромската общност. Темата на срещата бе възможните рискови адреси при посещение от спешна помощ.

Обобщение:

Реализирането на заложените дейности и обобщението на отчета, извършено след обстоен анализ по приоритетна област – 2 – здравеопазване е следното: 1. По количествени показатели – В сферата на здравеопазването е обхваната цялата ромска общност на територията на община Долна баня.

 2. По качествени показатели – Полезността от проведените превантивно – информационни срещи е относно повишаване на здравната култура и здравния статус на малцинствените групи.

 3. Анализ и оценка – Община Долна баня осигурява равен достъп до здравни услуги на всички граждани живеещи на територията ѝ без ограничение на етническата им принадлежност. В тази връзка може да се отчете постигане на целите заложени в Плана. Съпоставяйки предходната 2013 година с отчетната 2014 г., се наблюдава повишаване на интереса на ромската общност към здравните теми и проблеми. Могат да се изведат много добри практики, като Беседа на тема - „Здравословно хранене”, отбелязване на "Международния ден за борба с туберкулозата" и Световния ден за борба срещу СПИН, Месец октомври - световен месец за борба с рака на гърдата, разясняване здравноосигурителните права и задължения, „Пренатална и постнатална грижа и семейно планиране» и много други полезни кампании и беседи. Реализирането им се осъществява от Център за развитие на общността – гр. Долна баня и здравния медиатор към общината, съвместно с общинска администрация.

Община Етрополе

В община Етрополе е създадено сътрудничество на здравен медиатор между ромската общност и личните лекари, с цел повишаване на здравната култура на ромите.

Здравният медиатор организира провеждането на беседи с подрастващи и млади хора и техните родители за предпазване от нежелана и ранна бременност, за значението на безплатните имунизации др. Издирва деца без личен лекар и разяснява пред родителите им важността от регистрирането, организира профилактични прегледи на здравно осигурени лица, стимулира извънкласни дейности на здравно образование за ромските деца.

Здравният медиатор работи по индивидуални случаи, с групи, работа на терен, работи с ОПЛ (Общо практикуващ лекар) и осъществява работни срещи с институции.В МБАЛ „Проф. Д-р Ал. Герчев” Етрополе е осигурен равен достъп на всички пациенти до качествено здравеопазване, гарантирани са равни възможности и качествени здравни грижи.

Мерки за превенция:

 • добра колаборация с Дирекция „Социално подпомагане” в случаите на социално зависими и здравно неосигурени пациенти;

 • Непрекъснати контакти с Агенция за закрила на детето за гарантиране на грижа за деца в риск, малолетни и непълнолетни родилки;

 • Гарантирана следродилна грижа;

 • Разяснителни беседи за ползите от имунизация на децата;

 • Разяснителни беседи за целите на семейното планиране;

 • Беседи за превенция на рак на гърдата.

Добри практики:

 • МБАЛ „Проф. Д-р Ал. Герчев” Етрополе работи по проект „СПРИ и се прегледай” за превенция на рак на гърдата и рак на маточната шийка.

Очаквани резултати:

 • Професионалните съвети да подобрят здравното култура;

 • Родилките и младите майки да станат по-уверени в грижите за себе си и новороденото;

 • Минимизиране на броя на възпаленията на млечната жлеза;

 • Обучението в правилна хигиена и създадените хигиенни навици да спомогнат за правилно отношение към подобрявани на жилищната и битова хигиена, както и за опазване на околната среда;

 • С провеждане на задължителните имунизации да се намали броя на инфекциозните заболявания в детска възраст.


Община Костенец

Цели:

 1. Повишаване на здравната и екологична култура.

  1. Включване на медиатори между общността и здравните работници чрез:

 • Активно съдействие от страна на медиаторите в усилията на личния лекар за обхващане на бременните до четвърти месец на бременността чрез здравния медиатор и повишаване на сътрудничеството между институциите и НПО сектора в тази област.

 • Провеждане на беседи с подрастващи и млади хора и техните родители за начините за предпазване от нежелана и ранна бременност.

През 2014 г. не е назначен здравен медиатор.

 1. Подобряване на профилактичните дейности сред ромското население

  1. Разработване и прилагане на програми за превенция на СПИН и „сексуално предавани инфекции” превенция на ХИВ” чрез използване на национален и регионален опит чрез:

 • Активизиране дейността на отговорните институции и НПО сектора за издирване на деца без личен лекар и разясняване пред родителите им важността за регистрирането им. Отговорни – лични лекари, община Костенец, НПО в здравния сектор и Регионална здравна инспекция – Софийска област.

 • Провеждане беседи и разговори с младите майки за значението на имунизациите и мотивирането им за редовното им прилагане, както и имунизацията за превенция на рак на маточната шийка. Отговорни – Лични лекари, Община Костенец, НПО в здравния сектор и Регионална здравна инспекция – Софийска област.

  1. Разработване и прилагане на програми за превенция на различните заболявания / инфекциозни, онкологични, хронични и др./

 • Провеждане на ранна диагностика и скринингови изследвания за превенция на онкологични и хронични заболявания. Отговорни – Лични лекари, Община Костенец, НПО в здравния сектор и Регионална здравна инспекция – Софийска област.

 • Стимулиране създаването на извънкласни форми на здравно образование за ромските деца – клубове, спортни секции и др. Отговорни – лични лекари, община Костенец, НПО в здравния сектор, МОН, ОДЗ ”Радост”, ОУ ”К. Костенечки”, ОУ ”Христо Смирненски” и Регионална здравна инспекция – Софийска област.

 • Информиране на лица от ромска общност за здравноосигурителните им права и задължения, и за правата им като пациенти. Отговорни – лични лекари, община Костенец, НПО в здравния сектор.


Община Правец

Цели:

 1. Подобряване на здравната помощ за децата в предучилищна възраст

  1. Повишаване обхвата с имунизации посредством:

 • Провеждане на беседи на родителите за значението на имунизациите. Отговорни - медицинските специалисти в училищата и детските градини, личните лекари. Проведени индивидуални разговори от общопрактикуващите лекари - общо 80.

 1. Подобряване на профилактичните дейности сред ромското население

  1. Повишаване обхвата от ромското население с имунизации

 • Провеждане на беседи от необходимостта от ваксиниране. Отговорни - медицинските специалисти в училищата и детските градини, личните лекари. Проведени беседи от медицински специалисти в 7 учебни заведения.

 1. Повишаване на здравните знания и информираността на ромското население

  1. Организиране на здравно-образователни мероприятия с лица от ромски произход относно значението на профилактичните прегледи за опазване здравето на населението чрез:

 • Запознаване с начините за предпазване с най-разпространените инфекциозни болести - хепатит, туберкулоза, чревни инфекции и др. и социално значими заболявания - сърдечно-съдови, мозъчно съдови и др. Отговорни институции – РЗИ, медицинските специалисти в училищата и детските градини. Проведени беседи от медицински специалисти в 7 учебни заведения. Брой беседи – 7, брой участници – 415.

 • Организиране на обучителни курсове с млади хора от ромски произход, както и с техните родители относно ранните бракове, начини за предпазване от ранна и нежелана бременност, профилактика на СПИН. Отговорни институции – РЗИ медицинските специалисти в училищата и детските градини. Проведени беседи от медицински специалисти в 7 учебни заведения относно ранните бракове. Проведени кампании относно предпазване от СПИН в ПГ по КТС и ГПЧЕ ”Алеко Константинов” – Правец. Брой беседи – 7, брой участници – 80, брой кампании – 2, брой участници – 800.

 • Обучителни беседи и презентации, прожектиране на здравно-образователни филми за превенция на най-разпространените рискови фактори - тютюнопушене, злоупотреба с алкохол и психоактивни вещества, нездравословно хранене и др. Отговорни институции – РЗИ, МКБППМН, медицинските специалисти в училищата и личните лекари. Проведени беседи от медицински специалисти във всички 8 учебни заведения. Прожектиране на филми за превенция. Проведени общински спортни мероприятия под надслов „Чрез спорт срещу тютюнопушене и дрога”. Проведени родителски срещи с родители на децата от детските заведения по въпроси за здравословното хранене. Брой беседи – 8, брой участници – 1430, брой филми – 2, Брой участници – 600, брой мероприятия -3, брой участници – 520, брой родителски срещи – 4, брой обхванати родители – 190.


Община Своге

Характеристиката на здравното обслужване и достъп до здравни услуги е същата като през предишните периоди. Липсващите или прекъснати здравни осигуровки лишават част от ромите от основни и качествени здравни услуги. В отделни случаи общината осигурява финансова помощ за възстановяване на здравноосигурителните права, а също за лечение при по-тежки заболявания или травми. Но основният проблем си остава липсата на работа и средства за постоянен достъп до медицинско обслужване.

Повечето от ромите все пак имат лични лекари. Благодарение на настойчивостта на общопрактикуващите лекари преобладаващата част от децата минават редовно на имунизация. Не разполагаме с точна статистика. Не сме предприемали някакви специални мерки в това отношение, както и по проблемите на семейното планиране. Разчитаме на личните лекари и специалистите, които се грижат за бременните жени и децата.

В общинския план за действие бяха заложени и дейности за повишаване здравната култура и възпитание на децата и младежите от ромското малцинство. Те се провеждаха като част от общата учебно-възпитателна работа на учебните и детски заведения. През 2014 година, по време на лятната АНТИСПИН кампания, желаещите, вкл. и от ромското малцинство, имаха възможност за безплатни и анонимни прегледи и изследване от КАБКИС, организиран съвместно с РЗИ.

Жилищни условия

Община Антон

Основните дейности на общината през 2014 г. са били насочени към подобряване на жилищните условия, включително и на прилежащата инфраструктура, особено там, където живее ромско население. През 2014 г. в общината не са постъпили молби за жилищно настаняване или молби във връзка с лоши жилищни условия. В непосредствена близост до жилищата на ромските семейства през 2104 г. са реализирани дейности по благоустрояване, зелени площи, детски площадки и спортни съоръжения.Община Ботевград

През 2014 г. община Ботевград е инвестирала собствени средства в размер на 55 000 лв. за подобряване инфраструктурата в кв. „Саранск” със съсредоточено ромско население в т.ч.: асфалтиране на прилежащо пространство около новоизградени еднофамилни жилищни общински къщи с обща площ 2 235 кв. м., оформени три улици в кв. „Саранск” и периодично почистване на нерегламентирани сметища с осигурена техника от общината.Община Долна баня

Цели:

 1. Подобряване на жилищните условия, включително и на прилежащата техническа инфраструктура

Задачи:

 1. Подобряване на жилищните условия в кварталите с ромско население.

Дейности:

 1. Разработване на общинска програма за подобряване на жилищните условия в квартали с компактно ромско население.

Разработи се и се прие Общинския план за развитие на община Долна баня (2014 – 2020 г.), където в Мярка 2.1.6. Подобряване на състоянието и материално техническата база на социалната инфраструктура е заложена дейност 2.1.6.2. Изграждане на жилища за бездомни (вкл. роми).

 1. Оценка на нуждите от подобряване състоянието на ромските квартали по отношение на инженерната инфраструктура.

През 2014 г. няма направена оценка на нуждите от подобряване състоянието на ромските квартали по отношение на инженерната инфраструктура, поради липса на финансов ресурс.

 1. Подобряване на жизнената среда на хората настанени във фургони.

Оказана е помощ за отремонтиране на 4-те броя фургони, които съществуват на територията на общината. Към настоящия момент условията за живот в тях са подобрени.

 1. Благоустрояване на алейни мрежи, зелени площи и детски площадки.

През 2014 г. са изградени 4 броя детски площадки, както и озеленяване, декориране и облагородяване на зелените площи. Реновират се тротоарни настилки, но има необходимост от финансов ресурс за подмяната им.

 1. Подобряване състоянието на техническата инфраструктура, асфалтиране на улици, изграждане на тротоари, реконструиране на ВиК мрежи;

През 2014 г. е извършено асвалтиране на улици, стойността на тази дейност е 60 000 лева. Има изработен проект за цялостна реконструкция на ВиК мрежата на община Долна баня, включително изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води. Към настоящия момент проектът чака финансиране.

 1. Подобряване на жизнената среда чрез мероприятия свързани със организиране на доброволни зелени групи.

Организират се системни почиствания на цялата територия на града, като и на к.к. Долна баня. В тях се включват не само служители и работници от общинска администрация, но и доброволни групи към ЦРО – Долна баня. Организира са кампанията «Да изчистим България за един ден», където се включиха също много доброволни формирования на граждани на общината. Финансирането на почистванията е основно с помоща на общината, а в случая с кампанията от Министерство на регионалното развитие и благоустройство, както и от спонсори.

Обобщение:

Анализирайки получената информация, обобщението на отчета по приоритетна област – 3 – жилищни условия е следното: 1. По количествени показатели – обхванати са малка част от заложените инфраструктурни дейности на територията на общината, като липсата на финансов ресурс е основния проблем стоящ пред община Долна баня.

 2. По качествени показатели – постигната е частична ефективност в разрешаване на проблема с жилищните условия.

 3. Анализ и оценка – Подобряването на инфраструктурата и жилищните условия на ромската общност са проблем, чието цялостно решаване е дългосрочна дейност. Като цяло 2014 г. е година, в която не се постига очакваният напредък за подобряване, включване и интегриране на малцинствените групи в тази приоритетна област на Плана за действие. Заложените и постигнати цели са частично реализирани, което все пак е малка стъпка напред, отчитайки факта че финансовите ресурси са ограничени и се работи в условията на паричен дефицит.

 4. В общината съществува ежегодна устойчива практика за подобряване на вътрешната пътна мрежа, зелените площи, тротоарите и алеите. Съпоставяйки постигнатите цели през 2014 г. и предходната 2013 г., от общинна Долна баня отчитат минимално повишение в реализирането на заложените политики.

Община Елин Пелин

В строителните граници на селата Лесново, Доганово, Петково и Столник има урегулирани поземлени имоти общинска собственост, върху които е учредено право на строеж за изграждане на жилищни сгради. Имотите са застроени и усвоени.


В с. Доганово има обособена „ромска махала” с площ около 12 дка. По-голяма част от жилищните постройки са незаконни.

Незаконно настанили се роми в съществуващи сгради на територията на община Елин Пелин няма. Настаняване на роми върху чужди терени също не е констатирано.

В гр. Елин Пелин има обособен ромски квартал, в който има 14 бунгала с по три апартамента. Бунгалата са общинска собственост. В тези бунгала са настанени 42 ромски семейства. За съжаление обаче наемателите не поддържат бунгалата в добро състояние.Сподели с приятели:
1   ...   50   51   52   53   54   55   56   57   ...   69


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница