Отчетна информация за изпълнение на нсрбир по области област благоевградстраница55/69
Дата01.02.2017
Размер11.44 Mb.
Размер11.44 Mb.
1   ...   51   52   53   54   55   56   57   58   ...   69

Община Етрополе

В община Етрополе 80% от съществуващия общински жилищен фонд е предоставен на ромски семейства. Извършен е ремонт на общински жилищни сгради (15 броя апартаменти), в които са настанени лица от ромски произход. Това е направено с цел подобряване жилищните условия на най-маргинализираните семейства. Премахнато нерегламентирано сметище с площ около 300 кв. м.Община Костенец

Цели:

 1. Подобряване на жилищните условия, включително и на прилежащата техническа инфраструктура.

  1. Подобряване на жилищните условия в кварталите с ромско население чрез:

 • Разработване на общинска програма за подобряване на жилищните условия в квартали с компактно ромско население. Отговорни – НПО компетентни по посочената сфера, община Костенец.

 • Оценка на нуждите от подобряване състоянието на ромските квартали по отношение на инженерната инфраструктура.

 • Благоустрояване на улици, алейни мрежи, зелени площи и детски площадки. Отговорни – НПО компетентни по посочената сфера, община Костенец. Насипване с баластра на улиците в ромската махала.

 • Подобряване състоянието на техническата инфраструктура, асфалтиране на улици, изграждане на тротоари, реконструиране на ВиК мрежи. Благоустроени улици и тротоари – повдигане на шахти, изработване на капаци.

 • Подобряване на жизнената среда чрез мероприятия свързани със организиране доброволни зелени групи. Брой семейства включени в разделно сметосъбиране, площ на премахнати нерегламентирани сметища, брой ангажирани в подобряване на жизнената среда лица. Участие в почистване на населеното място – инициатива „Да изчистим България за 1 ден” – открити два пункта с 20 лица участници в инициативата.

Община Правец

Цели:

 1. Подобряване на жилищните условия

  1. Подобряване жилищните условия

  2. Проучване на възможността за придобиване на нестопанисван жилищен фонд в с.Джурово, собственост на МВР от Община Правец с цел създаване на възможност за настаняване на млади ромски семейства

 2. Подобряване състоянието на ромските махали по отношение на техническата инфраструктура

Община Своге

За отчетния период не се отчита напредък по отношение на жилищните условия. Основните проблеми остават нерешени. Общината не разполага с финансов ресурс за подобряването им, като тук се включва и техническата инфраструктура. Кварталът, в който са съсредоточени повечето жители от ромското малцинство не разполага с кадастрален план, жилищата са незаконни, липсва канализация. В града почти няма жилища за социално слаби, в които общината да настанява и жители от малцинството.

В рамките на бюджета общината не може да реши жилищните проблеми. Поддържат се, доколкото е възможно улиците, водоснабдяването и ел. мрежа. Организира се почистване и извозване на отпадъците. Били са организирани кампании за почистване на терените в тези райони. Самото население обаче не спазва хигиена, не се грижи достатъчно за чистотата на жилищата и околната среда.

През 2014-2020 година община Своге ще търси достъп до национални и европейски програми за финансиране на сериозни проекти, насочени към значително подобряване на жилищната среда, решаване проблемите на екологията и благоустройството, които засягат не само жителите от ромски произход, но и цялото население на града.


Заетост

Община Антон

През 2014 г. дейностите по приоритета, извършени от община Антон, са насочени към недопускане на масова и продължителна безработица в общината. Резултатите от съвместните действия на общинската администрация и Дирекция „Бюро по труда” - Пирдоп, относно включване в различни мерки и програми на население от ромския етнос, дадоха следните резултати: • Осигуряване на заетост на 6 бр. лица от ромски етнос;

 • Отработване на обществено полезен труд във връзка с получаване на месечни помощи от страна на 3 лица;

 • 1 лице е взело участие като личен асистент към програма „Подкрепа за достоен живот”.

Община Долна баня

Цел:

1.Осигуряване на достъп на ромите до пазара на труда и до различни инструменти и инициативи за самостоятелна заетост.Задачи:

1. 1.Повишаване на пригодността за заетост и квалификацията на безработни роми.Дейности:

1.1.1.Разработване на проекти включени в програми за квалификация и трудова заетост по програми, сезонна заетост и др.

През 2014 година, на територията на община Долна баня са били разработени и реализирани:


 • Национална програма „От социални помощи към осигуряване на заетост” има за цел осигуряване на заетост и социална интеграция на безработни лица обект на месечно социално подпомагане. Одобрените работни места по програмата са 94 от които 89 са сезонни и аварийни дейности. Периода на изпълнение на програмата е бил през цялата 2014 година. Получената сума за програмата е 75 720,92 лева, финансирана от Държавния бюджет.

 • Регионална програма за заетост в община Долна баня, където 10% от лицата на които им се е осигурила заетост са били от ромски произход. Времевия обхват на програмата е бил от 01.04.2014 – 31.09.2014 г. – 6 месеца. Програмата се финансира от Държавния бюджет, а получените средства са 12 572,77 лева.

 • По Оперативна програма „РЧР”, Проект „Подкрепа за достоен живот”, схема Алтернативи, заетостта която е била осигурена е обхванала 40% от лицата с ромски произход. Дейността която изпълняваха бе „личен асистент”, за което бяха проведени обучителни курсове за квалификация. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Стойността на получените финансови средства за проекта през 2014 г. е 56 345,35 лева.

 • Национална програма „Асистенти на хора с увреждания” осигурява заетост на 4 лица, които полагат гризи за свой близки.

1.1.2.Обучаване на младежи в професионални умения чрез стажуване.

На територията на община Долна баня през 2014 година няма проведени обучения на младежи в професионални умения чрез стажуване. Липсата на финансов ресурс е основната причина за неизпълнение на планираната дейност.

1.1.3. Включване на местното население при реализацията на инфраструктурни проекти, благоустрояване, озеленяване и детски площадки.

През 2014 година местното население не се е включвало при реализацията на инфраструктурни проекти, благоустрояване, озеленяване и детски площадки.

1.1.4.Стимулиране на икономическата инициатива сред хората от малцинствата за развиване на бизнес и производство.

През 2014 година има 80 броя регистрирани земеделски производители, като нито един от тях не се е самоопределил като лице от ромски произход, но анализирайки данните с помощта на ЦРО – Долна баня, е достигнато да извода, че 10% от регистрираните са лица от ромски произход. Анализирайки получените данни от общинска служба “Земеделие” се извежда заключението, че броят на земеделските производители спрямо 2013 година се е увеличил с 10% .

1.1.5.Разработване на схеми за микрокредитиране на малък бизнес.

През 2014 година не са разработвани схеми за микрокредитиране на малък и среден бизнес.

След обстойно анализиране на получената информация от допитването проведено с отговорните институции, за реализирането на заложените дейности, обобщението на отчета по приоритетна област 5 „Заетост” е следното:

1. По количествени показатели – по данни на Дирекция „Бюро по труда” процента на безработица към декември 2014 година в община Долна баня е 42,10%, следователно отчитаме нисък количествен показател. Броят на лицата от целевите групи не реализирани на пазара на труда е висок, същевременно обхванатите лица през 2014 година са 107, от които 89 са сезонни и аварийни дейности.

2. По качествени показатели – отчетени са недостатъчна ефективност и обхват на целевите групи.

3. Анализ и оценка – като цяло 2014 година е година на застой от гледна точка реализиране на политиката за заетост, обучение и квалификация на целевите групи. Ограничения държавен финансов ресурс и липсата на програми за заетост финансирани от Европейските фондове, са довели до нисък процент реализирани дълготрайно незаетите лица на пазара на труда. Тези показатели водят от своя стана до слаба оценка за изпълнението на плануваните дейности. Ръстът на безработицата и финансовата стагнация, са поставили много ромски семейства пред невъзможността да обслужват ежедневните си битови нужди. Съпоставяйки изпълнението с предходната 2013 година, е отбелязано драстично увеличение на безработицата, намаляване на програмите за заетост и съответно поставяне на общината в невъзможност за пълно реализиране на заложените цели. Поради спецификата на лицата в анализираната целева група, процеса на тяхната социализация и реализация на пазара на труда се поражда необходимостта от търсене на начини за осигуряване на заетост. Такава добра практика бяха програмите реализирани по схемите на ОП ”РЧР” – „Подкрепа за заетост”, „Нов избор –развитие и реализация” по схема „Развитие” и „Ново начало – от образование към заетост”. Придобиване на квалификация с последваща заетост и обучение по време на заетост е подходящо решение на проблема с реализацията дори и след края на програмата, поради придобитите знания и умения, които ще повишат конкурентно способността на пазара на труда.Община Етрополе

Община Етрополе в партньорство с дирекция „Бюро по труда” Ботевград активно участва в проекти и програми за предоставяне на социални услуги на населението и разкриване на допълнителни работни места за нискоквалифицирани и неквалифицирани кадри, без образование и с ниска степен на завършено образование.

През 2014г. е осигурено обучение и заетост на 28 лица по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” – проект „Подкрепа за заетост”, от които 16 лица са от ромски произход.

По насърчителна мярка съгласно чл. 55 от Закона за насърчаване на заетостта, през 2014 г. в общината са разкрити 12 зелени работни места, като на 10 от тях са назначени лица от ромски произход. От разкритите работни места около 80% се заемат от лица с ромски произход, а 100% от рисковите групи безработни лица.

По проект „Подкрепа за достоен живот” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, през 2014г. е осигурена заетост като лични асистенти на 9 лица от ромски произход и се предоставя услугата личен асистент на 6 лица от ромски произход.

По Национална програма „От социални помощи към осигуряване на заетост” се осигурява заетост на 6 лица от ромски произход.

С реализирането на тези програми и мерки се осигурява заетост на много нуждаещи се безработни лица от общината и в същото време с помощта на техния труд общината придобива нов облик. Осигурява се своевременно почистване на териториите за обществено ползване, създават се и се поддържат приятни кътчета за отдих на жителите на община Етрополе. В тази връзка общината се явява най-големият работодател, особено за ромското население.

Община Костенец

Цел 1. Осигуряване на достъп на ромите до пазара на труда и до различни инструменти и инициативи за самостоятелна заетост.

Задача 1.1. Повишаване на пригодността за заетост и квалификацията на безработни роми.

Дейност 1.1.1. Разработване на проекти включени в програми за квалификация и трудова заетост по програми, сезонна заетост и др.

През 2014 г. в община Костенец по ОПРЧР - програма „Развитие” са били включени 6 лица, по програма „Подкрепа за заетост” – 1 лице, по НП „Сигурност” – 2 лица от ромски етнос, а по НП „ОСПОЗ” – 27 лица от ромски етнос.

Дейност 1.1.2. Обучаване на младежи в професионални умения чрез стажуване.

През 2014 г. в община Костенец са проведени обучения по програма „Развитие” за 6 лица и обучение с наставник по програма „Подкрепа за заетост” за 1 лице.

Дейност 1.1.3.Включване на местното население при реализацията на инфраструктурни проекти, благоустрояване, озеленяване и детски площадки

През 2014 г. в дейности по облагородяване и поддържане на зелените площи в населените места са били включени 6 лица.

Община Пирдоп

През 2014 г. община Пирдоп е осигурила заетост на лица от ромски етнос по следните програми: 1. НП „ОСПОЗ”

 • За месеците януари и февруари – 64 лица;

 • За месец март – 32 лица;

 • За месеците май, юни, юли и август - по 5 лица;

 • За месец декември – 6 лица.

 1. Регионална програма по заетост

 • За периода януари – септември 2014 г., вкл. – 5 лица.

 1. „Нова възможност за заетост” – 2 лица.

 2. По ОПРЧР – проект „Подкрепа за заетост” – в периода 19.08.2013 г. – 19.05.2014 г. – 5 лица.

 3. Регионална програма по заетост - 5 лица;

 4. Национална програма за заетост и обучение на хора с трайни увреждания - 2 лица.

В общинска администрация – Пирдоп е назначен главен специалист „Социални дейности и работа с етноси”, а в ДБТ - Пирдоп е назначен трудов медиатор от ромски произход.

Община Правец

Цел.1. Осигурявяне на достъп на ромите до пазара на труда

Дейност 1.1.1. Насърчаване на заетостта чрез програми и мерки по реда на ЗНЗ в рамките на годишните програми за обучение по Националния план за действие по заетостта (НПДЗ) и други планове

През 2014 г. община Правец е осигурила заетост на общо 98 лица от ромски произход по проект „Подкрепа за заетост”, проект „Подкрепа за достоен живот”, НП „ОСПОЗ”, „Регионална програма за заетост”, Национална програма „Сигурност”.


Община Своге

През 2014 година в община Своге по ОПРЧР по схема “ Подкрепа за заетост” са участвали 3 жители от ромското малцинство, а като сезонни работници – 4.


Община Челопеч

Върховенство на закона и недискриминация


Община Долна баня

Цел. Подобряване на ефективността на работа на полицейски служители в мултиетническа среда при спазване на стандартите по правата на човека.

Задача:

1.1.Повишаване на квалификацията за ефективна дейност на полицейски служители в мултиетническа среда

Дейност 1.1.1. Запознаване и разясняване на Наредба №1 на Общински съвет за ред и сигурност,приета с решение № 11 от 21.11.1997 г. По протокол № 5 – Долна баня сред ромското население;

По тази дейност са обучени всички полицейски служители на територията на общината, като са направени две беседи съвместно и с Център за развитие на общността - Долна баня.

Дейност 1.1.2.Превантивна работа на полицията и обществеността, съвместно планиране, работни срещи срещу разпространението на наркотици в кварталите със смесено население

Организирани са шест беседи в рамките на отчетения период в ПГ”Христо Ботев” за борба срещу разпространението на наркотични и упойващи медикаменти.

Дейност 1.1.3. Обучение по права на човека и права на детето в училище;

В рамките на отчетния период са проведени 5 беседи с непълнолетни и пълнолетни ученици за правата на човека и правата на детето в училище.

С подкрепата на Центъра за развитие на общността Долна баня, УНИЦЕФ и ЦМЕДТ " Амалипе" е проведена "Информационна кампания за правата на детето", чиято цел е да промотира правата на детето сред децата и широката общественост.

Дейност 1.1.4. Усилване на дейността на Общинската комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни деца чрез включване на представители и от общността или НПО в комисията;

През 2014 година се работи по посока включването в МКБППМН на модератори от Центъра за развитие на общността - Долна баня, като това ще бъде заложено за 2015 година.

Обобщение:

По приоритетна област 5 „Върховенство на закона и недискриминация”, обобщението на отчета по реализирането на заложените дейности е следното:

1. По количествени показатели – общо по всички приоритетни дейности са обхванати 50% от ромското население.

2. По качествени показатели – се отчитат реализираните цели, като постигнат положителен ефект, оказал влияние върху институциите прилагащи законите, като и върху ромската общност като цяло.

3. Анализ и оценка – Реализирането на приоритет върховенство на закона и недискриминация се осъществява и с помощта на Комисията за защита от дискриминация, която организира открити приемни в сградата на общинска администрация. Центъра за развитие на общността Долна баня организира кампании за толерантност и недискриминация. Такава кампания е „Животът е като огледало” – под мотото „Усмихни се, за да получиш усмивка” и цел – да бъдем толерантни един към друг. Община Долна баня е създала подходяща среда, в която всеки гражданин има равни права и под никаква форма не подлежи на дискриминация. Чрез строго спазване на свободата и правата на човека на територията на общината се създава хармонично съжителство на хората с различна етническа и религиозна идентичност, като това е предпоставка за постигането на добри резултати в тази приоритетна област.
Община Етрополе

В община Етрополе се полагат значителни усилия в посока интеграция на ромите и решаване на техните проблеми.

Ромските деца имат възможност да учат в общообразователните училища заедно с техните връстници българчета. Безработните родители и тези, които са социално слаби могат да запишат децата си в едно от двете основни училища в селата Лопян и Малки Искър, където обучението е до 8 клас. Там за учениците има общежитие, като храната, учебниците и учебните пособия са безплатни за тях. По отношение неотпадането на подрастващите от училище всички институции в общината, имащи отношение по проблемите на децата работят съвместно с училищните ръководства за решаването на този проблем.

Към центъра за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе” са създадени 6 центъра за развитие на общността в страната, като един от тях функционира в община Етрополе. Това е един иновативен модел за предоставяне на услуги, базирани в ромската общност. Част от услугите допринасят за развитие на умения в децата, младите хора и жените от местната ромска общност за създаване на защитена среда, в която да създадат ресурс за самоорганизиране, самопомощ и подкрепа.

През 2014 г. са проведени беседи с учениците от основните училища в с. Лопян и с. Малки Искър, V-те класове на СОУ „Христо Ясенов” и V-VІІІ клас на ОУ „Хр. Ботев” гр. Етрополе. Тема на беседите – „Права на децата и начини за отреагиране при конфликтни ситуации”.

Проведени са беседи с цел предотвратяване на противоправното поведение сред подрастващите с учениците от 7 и 8 клас на ОУ „Хр. Ботев” гр. Етрополе, VІІ, ІХ и Х-те класове на СОУ „Хр. Ясенов”, футболистите от футболна академия „Христо Стоичков”. На тези беседи са разяснявани Закона за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, предвидените санкции за непълнолетни в НК, вечерен час за малолетни и непълнолетни.

Във връзка с националния празник 3-ти март е бил организиран регионален футболен турнир за ученици от ІХ-ХІІ клас, в който са участвали ученици от ПГ „Тодор Пеев” гр. Етрополе, СОУ „Хр. Ясенов”-гр. Етрополе, ПГ КСТ-гр. Правец и ГПЧЕ „Алеко Константинов”-гр. Правец.

През м. Ноември 2014 г. са се провели футболни турнири на учениците от V, VІ и VІІ, VІІІ клас, като в тези турнири са участвали децата от двете основни училища в с. Лопян и с. Малки Искър, ОУ „Хр. Ботев”-гр. Етрополе и СОУ „Христо Ясенов”-гр. Етрополе.Община Костенец

Цел 1. Подобряване на ефективността на работа на полицейски служители в мултиетническа среда при спазване на стандартите по правата на човека

Задача 1.1.Повишаване на квалификацията за ефективна дейност на полицейски служители в мултиетническа среда

Дейност 1.1.2.Превантивна работа на полицията и обществеността, съвместно планиране, работни срещи ;

През 2014 г. в община Костенец са проведени 4 работни срещи с 15 участници- ученици и родители.

Дейност 1.1.4. Усилване на дейността на Общинската комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни деца чрез включване на представители и от общността или НПО в дейността на комисията

В резултат на изпълнение на дейността са обхванати 2 лица и съответно 2 бр. са разрешените случаи.Община Правец

Цел 1. Подобряване на ефективността на работа на полицейски служители в мултиетническа среда при спазване на стандартите по правата на човека

Задача 1.1.Повишаване на квалификацията за ефективна дейност на полицейски служители в мултиетническа среда

Дейност 1.1.1 Запознаване и разясняване на Наредба №1 сред ромското население

През 2014 г. е проведено обучение „Трафик на хора” в резултат на което е обучено 1 лице.Цел 2. Утвърждаване на толерантни междуетнически отношения

Задача 2.1 Повишаване нивото на толерантност между децата

Дейност 2.1.1.Обучение по права на човека и права на детето в училище

През 2014 г. Община Правец и ДСП - О „ЗД” са провели беседи в 5 училища.Цел 3. Превенция в училищните общности за създаване на среда, която влияе за намаляване на противообществените прояви на малолетните и непълнолетните.

Задача 3.1. Намаляване на противообществените прояви

Дейност 3.1.1. Провеждане на дискусии, обсъждания, ролеви игри и други мероприятия на теми:


 • „насилието в училище и извън него”

 • „междуличностните отношения”,

 • „асоциални прояви и последствията от тях”

Основните дейности проведени през 2014 г. в училищата в община Правец съгласно разработената програма са били както следва:

 • Беседи и презентации за агресията между учениците, антибулинг програми за превенция и контрол на агресията и тормоза в училище;

 • Провеждане на тест за агресивност на Бъс Дюрки.;

 • Въвеждане на „класна стая на съжителството” чрез сформиране на „отряди за бързо реагиране”, представени от ученици, за справяне с конфликти и помощ на околните;

 • Конкурси за рисунка и плакати;

 • Обучения в училища само с ромски деца по метода „връстници обучават връстници”;

 • Лектории с родители в училищата в населените места в общината на тема „Боят е израз на безсилие”.

Обхванати са 8 училища, направено е 1 проучване, участниците са били 1530. Проведени са 16 беседи. Направени са 3 бр. презентации Проведени са един конкурс и са изнесени 4 лектории.

Община Своге

Общинска администрация - Своге съвместно с органите на МВР работи по превенция на закононарушенията чрез трудово и социално ангажиране на ромите. МКБППМН съвместно с училищата проведе през 2014 г. беседи и срещи с ученици и родители по проблемите на насилието, правата на децата и дискриминацията. Комисията работи и индивидуално с децата от ромски произход, допуснали противообществени прояви и семействата им за преодоляване на тези нагласи в поведението им и за приобщаването им към училищната и социална среда.

Общинската админстрация търси решение на тези проблеми в съвместни действия с Дирекция” СП”, отдел” Закрила на детето”, ДПС. Използват се ресурсите на Центъра за обществена подкрепа. Продължава съвместната работа с педагогически специалисти, психолози и педагогически съветници за постигане на по-трайни резултати.

Култура и медииСподели с приятели:
1   ...   51   52   53   54   55   56   57   58   ...   69


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница