Отчетна информация за изпълнение на нсрбир по области област благоевградстраница56/69
Дата01.02.2017
Размер11.44 Mb.
Размер11.44 Mb.
1   ...   52   53   54   55   56   57   58   59   ...   69

Община Ботевград

Всяка година в община Ботевград се чества традиционните за ромската общност „Банго Василий” и 8-ми април, международния ден на ромите. В честванията взимат участие талантливи деца от общината и ромските танцови състави „Ромска младост” и „Ромски ритми”. Общинската администрация подпомага финансово и двата състава при техни участие местно, регионално и национално ниво.Община Долна баня

Цел 1: Постигане на устойчивост в резултатите на културната интеграция на ромите и маргинализираните групи

Задача 1.1. Да се постигне културна интеграция на ромите.

Дейност 1.1.1. Реализиране на образователна програма за правата и задълженията на общността, като равноправни граждани – листовки, дискусии, медийни продукти;

Ежегодно се провеждат мероприятия по раздаването на листовки, в рамките на кампании за популяризирането и превенцията на някои болести, както и кампании свързани с образователна цел. Освен провежданите мероприятия, листовки са поставени целогодишно и на информационното табло в сградата на училището в Долна баня.

Дейност 1.1.2. Да се учреди Обществен съвет в община Долна баня за формиране на политика и прилагане на настоящия план.

В община Долна баня има създаден Общинският съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси.Цел 2. Запазване и развитие на културната идентичност на малцинствените общности

Дейност 2.1.1. Да се създадат кръжоци по интереси в читалището за етническото население.

Читалище „Рила” организира съвместно с детската градина и училищата разнообразни занимания за малки и големи, без оглед на етническа принадлежност. Дейностите са народни и модерни танци и художествени и актьорски умения.

Проведена е била изложба на традиционни ромски предмети от местни занаятчии. Изложбата е преминала под мотото "Изкуството като хоби и хобито като изкуство."

Кръжоци са създадени и в Център за Развитие на Общността гр. Долна баня, където съвместно с доброволци от ромската общност се отбелязват културни събития от ромския календар.

• "Денят на майчиният език" – писане на послания на майчиния си и на български език и четена на ромска литература.

• „Международен ден на Ромите” – отбелязан чрез четене на ромска литература и интересни факти свързани с деня, изпълнение на ромския химн - "Джелем, джелем" и раздаване на брошури и информационни материали на случайни минувачи.

• Ромската Нова година - доброволци и активисти са посетили институциите на територията на общината и са сурвакали за здраве и берекет през новата година. Децата са представили кратка програма, с която са разказали повече за Ромската Нова година.

• „Денят на Ромската Гордост” - Roma Pride – шествие за отбелязване на деня преминало под мотото „Солидарност и достойнство, за признание на ромската идентичност и култура”.

Дейност 2.1.2.Организиране и провеждане на концерти, творчески срещи и прояви с изтъкнати творци от етносите.

Реализирането на тази дейност предстой през 2015 година.

Дейност 2.1.3.Организиране и провеждане на празници извън рамките на кварталите с етническо население; - Участие в празника на общината.

Децата от танцовите и актьорските състави участват дейно не само в празника на община Долна баня, а и във всички организирани мероприятия, които се провеждат на територията ѝ.

Дейност 2.1.4. Издирване на талантливи деца от етносите и подпомагане на записването им в училища по изкуствата

При проявен интерес от страна на децата и техните родители се съдейства за записването им в кръжоци и клубове свързани с развиването на техните таланти.

Обобщение:

След обстойно анализиране на получената информация от допитването проведено с отговорните институции, за реализирането на заложените дейности, обобщението на отчета по приоритетна област - 6 „Култура и медии” е следното:

1. По количествени показатели – е обхванато 70% ромска общност на територията на община Долна баня.

2. По качествени показатели – ефективността от реализирането на заложените цели е постигната.

3. Анализ и оценка – Анализирайки резултатите, се отчитат добри показатели относно реализирането на приоритет „Култура и медии”. Провеждането на множество дейности с участието на ромската общност, като и инициираните от тях дейности, очертават добри практики, които може да бъдат устойчиви, запазени и продължени във времето. Включването им в културния живот на града, като и промотирането на тяхната култура и идентичност е огромна крачка, допринасяща за интегрирането им в обществото.

Община Костенец

Цел 1. Постигане на устойчивост в резултатите на културната интеграция на ромите и маргинализираните групи

Задача 1.1. Да се постигне културна интеграция на ромите.

Дейност 1.1.1. Реализиране на образователна програма за правата и задълженията на общността, като равноправни граждани – листовки, дискусии, медийни продукти;

През 2014 г. е подготвен и разпространен екземпляр на листовка за правата и задълженията на общността.Цел 2. Запазване и развитие на културната идентичност на малцинствените общности;

Задача 2.1 Да се постигне развитие и опазване на културната идентичност на ромите

Дейност 2.1.1. Да се създадат клубове по интереси в читалището за етническото население;

Дейност 2.1.2.Създаване в училище на извънкласни форми, в които да бъдат включени приоритетно ученици с малцинствен произход

В резултат на изпълнение на дейностите, в община Костенец са създадени 2 клуба и са реализирани 5 броя извънкласни форми – вокална група, спортни секции „баскетбол”, „лека атлетика”, театрална работилница , фолклорни състави и групи.
Дейност 2.1.2.Организиране и провеждане на концерти, творчески срещи и прояви с изтъкнати творци от етносите
В резултат от изпълнение на дейността са проведени 10 броя мероприятия с включени около 200 участника
Дейност 2.1.3. Организиране и провеждане на празници извън общността с етническо население; Участие в празника на общината.
В резултат от изпълнение на дейността са проведени 7 броя общински мероприятия с обхванати около 300 лица.
Дейност 2.1.4. Издирване на талантливи деца от етносите и подпомагане на включването им в занимания в детската градина и училището
При изпълнението на дейността са обхванати 50 деца в различни мероприятия – надпяване, лекоатлетически кросове.
Община Правец

Цел 1. Постигане на устойчивост в резултатите на културната интеграция

Задача 1.1.Повишаване на възможностите за съхраняване на ромските традиции и култура, неформално образование и достъп до култура чрез читалищата

Дейност 1.1.1.Институционално укрепване на читалищата като центрове за развитие на местната общност, включително и ромската

През 2014 година са открити Младежки клубове към читалищата в с.Осиковица, с.Джурово, с.Видраре и с.Разлив.

В тях са организирани дейности, насочени към интересите на младите хора, които в тези села са предимно от ромски произход. В клубовете са подсигурени и компютри, чрез които се осигурява и информационно обслужване на подрастващите.

Брой посетители в тези клубове за 2014 г. - 100 души.

Дейност 1.1.2.Популяризиране на ромската култура чрез мероприятия в общинския културен календар

През 2014 г. са чествани следните празници: Международния ден на ромите; празник „Бари Богородица”; Традиционни конни надбягвания (кушии) в с.Равнище;

Провел се е Общински събор на народното творчество – в художествените състави към читалищата участват и представители на ромския етнос;

Поставени са театрални постановки в читалище „Напредък 1895”, с.Осиковица от деца, единствено от ромски произход.

В партньорство с читалищата са се осъществили и редица съвместни прояви, включени в Културния календар на Община Правец и Годишните календарни планове на читалищата, както и отбелязването на значими национални и регионални дати и събития. В мероприятията са включени песни и танци от фолклора на ромския етнос.

Общият брой на участниците в събитията възлиза на 250 души.


Община Своге

Традиции, обичаи, празници, характерни за ромската култура, са били отразени в местни медии и информационни материали на общината през 2014 г. По проекта за образователна интеграция на децата от ромското малцинство са били подготвени и разпространени брошури, плакати, издадено е помагало за начален и прогимназиален етап „Непреходните богатства или приносът на ромите в културното наследство”. Всички изяви на децата по проекта са получили гласност и публичност.

Ученици от ромското малцинство участват и в групи по други два проекта, в които са включени училищата в общината. Единият е проект „УСПЕХ”, а другият – за средищните училища. Ромски деца участват в културни и празнични мероприятия на училища и читалища по места.

Към настоящия момент няма голямо участие на роми в творческите състави на читалищата, но отделни техни представители имат изяви предимно като музикални изпълнители. Децата и младежите от ромски произход проявяват по-голям интерес към компютърните зали в читалищата, което също е начин да бъдат приобщени от културните институции.

Слабо е участието на роми в организирана спортна дейност. Учениците се включват в училищни спортни мероприятия, но поне към момента, няма изявени спортисти в клубовете и секциите по различни видове спорт, които се подпомагат от общината.

Община Челопеч
 1. Заключение

Докладът е разработен като отворен документ и той следва динамиката на промяната в развитието на ситуацията в Софийска област. Документът може да бъде актуализиран по предложение на институции и неправителствени организации, работещи и имащи отношение към изпълнението на политиките по етническите и интеграционните въпроси на територията на Софийска област.
ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО


 1. ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО:

1. Дейности по чл.2, т. 4 от ПУДНССЕИВ: “Създаване и развитие на условия, необходими за българските граждани, принадлежащи към етнически малцинства, да поддържат и развиват своята култура, както и да съхраняват най-важните елементи на своята идентичност – религия, език, традиции и културно наследство.”


 • Национален детски ромски фестивал “Отворено сърце”

От 5 юни до 7 юни 2014 г. в гр. Велико Търново бе проведен 11-ти Национален детски ромски фестивал “Отворено сърце”. Фестивалът се организира ежегодно от Община Велико Търново и Център за междуетнически диалог и толерантност “Амалипе” и в него участват ученици от различни етноси, изучаващи СИП “Фолклор на етносите – ромски фолклор” от цялата страна. Фестивалът постепенно се утвърди като неделима част от културния календар на Община ВеликоТърново. В същото време той се очаква от десетките училища, в които се изучава СИП “Ромски фолклор” тъй като дава възможност за изява групите и учениците, които са се справили на най-добре през учебната година. Целта на фестивала е да се даде на децата от различните етноси възможност за изява и да стимулира у тях траен интерес към учебния процес като цяло. През 2014 г. във Фестивала участваха около 500 човека (1200 ученика и младежи и 300 възрастни) от цялата страна. За първа година са участвали представителни групи от Испания, Румъния, Гърция, Македония. В програмата бяха включени представяне на всяко училище или младежка група – песни, танци, възстановка на празник, драматизация на приказка, занаятчийски ателиета, в които бяха представени някои от най-интересните и обичани занаяти.

Финансирането на фестивала е в размер на 50 000 лв. и е осигурено от Община Велико Търново и външни донори.


 • Отбелязване на Деня на ромската гордост – Roma Pride

По повод Деня на ромската гордост в гр. Велико Търново от 5 до 10 октомври 2014 г. бяха организирани редица дейности от Клуб “Младежта е толерантност” към Център “Амалипе” (клубът е създаден по проект “Младежта е толерантност – преодоляване на антиромските стереотипи сред младите хора”, финансиран от Европейската комисия по програма “Основни човешки права и гражданско участие”). През първия ден бе проведена дискусия на тема “Roma Pride”. Целта бе да се научи повече за тази международна инициатива.

На 09.10.2014 в 18:00 ч пред Централната поща в град Велико Търново доброволците представиха флашмоб - пресъздаване на обичая къна-геджеси и раздаваха информационни материали. Къна-геджеси е обичай, който практикуват ромите мюсюлмани (хорохане рома и миллет) вечерта преди сватбата.

Събитието предизвика положителна реакция у жителите и гостите на Велико Търново. По време на кампанията доброволците останаха с традиционните дрехи от флашмоба. На 10.10.2014г.  се проведе образователна щафета на тема „Ромска история и култура”, където ученици от различни великотърновски училища премериха знанията си. В щафетата участие взеха 3 отбора от по двама участника. Във всеки отбор участва и по един доброволец, който да помага на учениците.

Център за развитие на общността - гр. Велико Търново към “Амалипе” също се включи в отбелязването на Roma Pride с литературно четене и изложба на предмети  от бита и култура на ромите от различните групи. На 07.10.2014г в сградата на бившия Профсъюзен дом беше представена изложбата, показваща предмети от бита, традиционни носии, както и рисунки, пресъздаващи битието на ромите. За гостите на изложбата имаше викторина, която да запознае посетителите с ромската история и култура. Николай Бенчев - активист към Център „Амалипе“, изнесе рецитал на стихове от ромски писатели, а също така прочете и свои стихотворения. На събитието официални гости бяха представители на Община Велико Търново и Регионална здравна инспекция, директори на училища от В.Търново и др.

2. Дейности по чл.2, т. 7 от ПУДНССЕИВ: “Осигуряване на взаимната връзка и координация между политиката за населението и политиката за устойчивото развитие в областта на здравеопазването, образованието и науката, културата, спорта, закрилата на българското духовно пространство, икономиката, заетостта, социалното подпомагане, регионалното развитие и благоустройството, околната среда, развитието на човешките ресурси, закрилата на детето и семейството, гарантирането на равенството между половете, поощряването на младежта, интеграцията на хората с увреждания, интеграцията на лица в неравностойно положение, принадлежащи към етнически малцинства, и др.”


 • Проект “Инвестиция в ранното детство – гаранция за благосъстоянието на децата и семействата в община Велико Търново”

Община Велико Търново изпълнява Проект “Инвестиция в ранното детство – гаранция за благосъстоянието на децата и семействата в община Велико Търново”, съгласно Споразумение за финансиране № РД 09-38 от 31.05.2011 г. между Министерството на труда и социалната политика и Община Велико Търново. Проектът се финансира със заемни средства Заем 7612 BG от Международната банка за възстановяване и развитие (Световна банка) по Проекта за социално включване (администриран от МТСП). Общата стойност е в размер 1 049 524,34 лв. Съфинансирането от Община Велико Търново е в размер на 65 000 лв.

Основните цели на проекта са:

1. Разкриване на Общностен център за предоставяне на интегрирани услуги за деца и семейства;

2. Създаване на условията за равен достъп на деца от 0 до 7 години от рискови групи и техните семейства до образователни, здравни и социални услуги;

3. Повишаване на капацитета на професионалистите от детските заведения и услуги за деца, относно ранното детско развитие и междусекторно сътрудничество;

4. Подобряване на координацията и взаимодействието между институциите на местно ниво за работа с целевите групи.


Целеви групи по проекта:

Деца от 0 до 7 години (в риск от изоставяне, с увреждания, непосещаващи детски заведения, отглеждани в крайна бедност и др.) и техните родители, както и бъдещи родители от рискови групи (етнически общности и специално ромска, с висок социален и здравен риск).


В рамките на проекта през 2014 г. бе проведено двудневно обучение на екипите (лекари, акушерки и медицински сестри) на Родилно отделение и Неонатологично отделение на МОБАЛ “Д-р Стефан Черкезов” АД, гр. Велико Търново от Фондация “Карин дом”. Основни модули на обучението: Комуникация, Семейно – ориентиран подход, Ранна интервенция, Функционални схеми за съобщаване на уврежданията.

От 01.09.2014 г. стартира услугата “Здравна консултация за деца”. Екипът включва следните специалисти: лекар-педиатър, дентален лекар, медицинска сестра и медиатор.

За периода 01.09.2014 г. – 31.12.2014 г. от лекаря-педиатър са извършени 378 профилактични прегледи на деца във възрастта 0-7 години в гр. В. Търново (кв. Чолаковци, кв. Асенова махала), гр. Дебелец, гр. Килифарево, с. Ресен, с. Шемшево, с. Водолей, с. Леденик и с. Балван. Профилактичните прегледи включваха: установяване на здравния статус на децата, измерване на височината и теглото на детето, гръдния кош, следене на имунизационния календар на децата, организиране на имунизациите в сътрудничество с личния лекар, преглед и диагностика на психомоторното развитие, профилактика на детските заболявания, оказване на съдействие за регистрация при общопрактикуващ лекар.

За същият период от денталния лекар - част от екипа на услугата “Здравна консултация за деца” са извършени 230 профилактични прегледа на деца във възрастта 3-7 години в гр. В. Търново (кв. Чолаковци, кв. Асенова махала), гр. Дебелец, гр. Килифарево, с. Ресен, с. Шемшево, с. Водолей, с. Леденик и с. Балван. Профилактичните стоматологични прегледи включваха: снемане на зъбен статус и диагностика, веднъж на 6 месеца, насочване към зъболекар, в случай на необходимост от лечение.

При извършените посещения на място, екипа на услугата проведе консултации и беседи със 121 родители.

Разработени са и разпространени информационни материали, свързани с профилактика на детските заболявания, превенция и профилактика на зъбните заболявания – “масаж в кърмаческа възраст”, “Закаляване в детска възраст”, “Веселите зъбки”. Проведени са обучения от дентален лекар на децата и родителите им за основните правила за поддържане на добра устна хигиена и раздадени на хигиенизиращи средства – детски четки и пасти за зъби. Проведени са обучения от педиатър за закаляване, масажи, упражнения и основни грижи за децата, практики за подобряване на общото здравословно състояние и раздадени детски храни.

 • Проект “Подкрепа за заетост”, финансиран по ОП “Развитие на човешките ресурси”, Схема BG051PO001-1.1.11

През 2014 г. Община Велико Търново продължи реализацията на проект “Подкрепа за заетост” (юли 2013 г. – април 2014 г.). Основна цел на проекта е осигуряване на заетост преимуществено на лица от уязвимите групи на пазара на труда – безработни лица, регистрирани в Дирекция “Бюро по труда” над 12 месеца, безработни с ниска професионална квалификация и недостиг на умения, безработни с ниско образование и безработни от етническите малцинства.

След одобрена заявка по проекта, Община Велико Търново разкри 50 работни места в гр. Велико Търново, на длъжност “Общ работник”, с осигурена заетост 9 месеца, възнаграждение на наетите лица в размер на 380,00 лв., при пълно работно време. Средствата за възнаграждения, както и всички допълнителни възнаграждения и вноски за сметка на работодателя, се предоставят от бюджета на Проекта.

По Проекта бяха проведени обучение на работното място по ключова компетентност 5 “Умение за учене” от наставници, определени от работодателя.

Обща стойност на проекта: 136 879,26 лв.


 • Национална програма “От социални помощи към осигуряване на заетост” 2014 г.

Добри резултати по отношение изграждане на трудови навици и подобряване материалното състояние на лица и семейства от ромски произход, подпомагани за дълъг период от време с месечни помощи е назначаването на безработни лица по Национална програма “От социални помощи към осигуряване на заетост”. От 2003 г. до момента Община Велико Търново успешно реализира проекти по програмата. Целта на проектите е осигуряване на заетост и социална интеграция на безработни лица, регистрирани в Дирекция “Бюро по труда”, обект на месечно социално подпомагане. През 2014 г. след разработено и одобрено проектно предложение бяха назначени 2 лица на длъжност “Работник, строителство”. Лицата бяха ангажирани в дейности с траен характер – ремонт на тротоарни площи и алеи на територията на гр. Велико Търново. Осигурената заетост бе в рамките на 6 месеца, при 6-часов работен ден и трудово възнаграждение в размер на 2.03 лв./час.

Извършваните по проекта строително-ремонтни дейности, както през 2014 г. така и през изминалите години, допринесоха за подобряване инфраструктурата на града чрез благоустрояване на тротоарните площи и алеи, както и за придобиване на нови знания и умения в процеса на работа от наетите лица, на които е възложено изпълнението на дейностите с траен характер.

През 2014 г. за предотвратяване и/или преодоляване на последствия от аварии и природни бедствия към Община Велико Търново за срок от януари до март 2014 г. и през декември 2014 г. бяха назначени общо 117 безработни лица на длъжност “Общ работник – аварийна група” във 21 населени места на територията на общината. В с. Водолей бяха назначени 37 безработни лица.

За преодоляване на кризисната ситуация в Община Велико Търново предизвикана от обилните валежи и за извършването на сезонни ремонтни и възстановителни дейности, на длъжност “Общ работник” в 13 населени места са назначени общо 33 безработни лица (считано от 27.05.2014 г. – 12 лица, от 24.06.2014 г. – 11 лица, от 01.07.2014 г. – 10 лица). Срокът на осигурената заетост е за три месеца при 4-часов работен ден.

През 2014 г. е осигурена заетост на общо 152 безработни лица. Общата стойност на проекта през 2014 г. е 14 807,80 лв., като от тях 11 182,31 лв. се осигуряват от Община Велико Търново (в т.ч. средства за работно облекло и строителни материали за ремонтните дейности).
 1. ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА


Приоритет „Образование”:
Дейност 1.1.1 Провеждане на открити практики и споделяне на опит и иновативни методи в работата с деца от малцинствен произход:

 • брой проведени открити практики и споделяне на опит и иновативни методи в работата с деца от малцинствен произход – 34 броя.


Дейност 2.1.1 Осигуряване на редовна посещаемост и задържане в училищата чрез изготвяне на индивидуални програми за децата, застрашени от отпадане:

 • изготвени индивидуални програми за 100 деца, застрашени от отпадане.


Дейност 2.1.2 Оптимизиране на формите за извънкласна и извънучилищна работа съобразно интересите на учениците:

 • брой извънкласни и извънучилищни дейности, организирани по предложение на учениците от малцинствен произход или от техните родители – 33 броя.


Дейност 3.1.1 Предоставяне на продължаващо професионално обучение за лица, навършили 16 години и ограмотяване на възрастни роми:

 • брой ученици от малцинствен произход, продължаващи обучението си след навършени 16 години – 188;

 • брой ограмотени възрастни роми – 24.


Дейност 3.1.2 Развиване на възможностите за професионално обучение във форми различни от дневното обучение:

 • брой ученици от малцинствен произход, успешно завършили професионално обучение в: дневна форма на обучение - 18; недневна форма на обучение – 22.


Дейност 4.1.1 Ангажиране на родители на деца и ученици от етническите малцинства в училищни настоятелства, обществени съвети:

 • брой родители на деца от етнически малцинства, включени в училищни настоятелства – 42.Сподели с приятели:
1   ...   52   53   54   55   56   57   58   59   ...   69


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница