Отчетна информация за изпълнение на нсрбир по области област благоевградстраница57/69
Дата01.02.2017
Размер11.44 Mb.
Размер11.44 Mb.
1   ...   53   54   55   56   57   58   59   60   ...   69

Дейност 4.1.2 Включване на родители в дейности, предвидени в проекти, по които работят училищата:

 • брой родители на деца от етнически малцинства, включени в дейности по проекти - 254.


Дейност 5.1.1 Квалификация на учители, директори и други педагогически специалисти за работа в мултикултурна среда:

 • брой директори и учители, преминали квалификация за работа в мултикултурна среда – 33.


Проекти в Община Горна Оряховица, насочени към интеграция на децата от малцинствен произход:
ОУ „Паисий Хилендарски” – гр. Горна Оряховица работи по проект „Успех”. Водеща организация на проекта е МОН и е финансиран от ОП „Развитие на човешките ресурси” – Европейски социален фонд. Периодът на реализация е 2011 – 2014 г.
ОУ „Паисий Хилендарски” – гр. Горна Оряховица работи по проект „Млади журналисти в защита на културната идентичност”, финансиран от ОП „Развитие на човешките ресурси” – Европейски социален фонд. Водеща организация е Фондация „Светът без граници” – гр. София. Периодът на реализация е 2013 – 2014 г.
ПГСС „Боруш” – с. Крушето работи по проект „Училище за себеутвърждаване и подготовка към европейски хоризонти – УСПЕХ”. Водеща организация е МОН и е финансиран от Бюджетна линия „Да направим училището привлекателно за младите хора” по ОП „Развитие на човешките ресурси”. Периодът на реализация на проекта е 2011 – 2014 г.
През месец март 2014 г. се проведоха Дни на отворените врати по проект на ОП „Развитие на човешките ресурси 2007-2013”:

 • ОУ „Отец Паисий” – с. Писарево

 • ОУ „Паисий Хилендарски” - Горна Оряховица

 • СДГ „Детски свят” - Горна Оряховица

 • ЦДГ „Асен Разцветников” – с. Драганово

В рамките на проекта с участието на проф. д-р Ирина Колева е подготвен и издаден „Наръчник за работа на учители в мултикултурна среда” (сборник с добри педагогически практики). На 20.03.2014 г. се проведе заключителен концерт на всички клубове под наслов „Протегнати ръце за етническа толерантност“.
Приоритет "Заетост”:
Дейност 2.1.1 Проактивно предлагане на работа на безработни роми.

В Дирекция „Бюро по труда“ през 2014 година са били регистрирани като безработни средномесечно 43 лица от Община Горна Оряховица, които са се самоопределили като роми. На работа през 2014 година са устроени 17 роми, от които 5 са включени в проекти на ОП „Развитие на човешките ресурси“, 5 в програми и мерки за заетост, реализирани по закона за насърчаване на заетостта и 7 са устроени на работа на несубсидирани работни места.През 2014 година 40 роми са включени в услуги, предлагани от Дирекция „Бюро по труда“ Горна Оряховица за подобряване на възможностите им за устройване на работа и намиране на трудова реализация. От тези лица 17 роми са устроени на работа. От тях 7 на работни места на първичен пазар, 5 лица са устроени на работни места, финансирани съгласно Националния план за действие по заетостта 2014 г. – 3 по НП „ОСПОЗ“, 1 лице до 29 г. по НП „Шанс за работа 2014“ , 1 лице до 29 г. по МЗ. Пет лица от ромски произход са устроени на работа по проекти на ОП „Развитие на човешките ресурси“: 4 по проект „Подкрепа за заетост“, от които 1 лице до 29 г. и 1 лице до 29 г. по проект „Първа работа“, 3 са включени в професионално ориентиране, 3 в мотивационно обучение, 3 в професионално обучение, 5 лица са включени в обучение по Ключови компетентности и 14 младежи са участвали в Ателие за търсене на работа.
Приоритет „Здравеопазване”:
Дейност 1.1.1 Провеждане на информационни кампании за здравословно хранене и начин на живот:

 • През месец април в Младежки дом Горна Оряховица се проведе образователна среща на тема: „Анорексията, булимия и други хранителни разстройства при подрастващите момичета“ с презентатор и водещ д-р Светлана Моминска от Районна здравна инспекция Велико Търново. В Младежки дом през цялата година се раздават рекламни материали на Националната телефонна линия за деца 116 111, чрез която се предлага информиране, консултиране, подкрепа и помощ за различни проблеми на деца, тийнейджъри и родители.

 • По повод Световния ден без тютюнев дим – 31 май, младежите непушачи от клуб „Дилъри на усмивки“ при Младежки дом Горна Оряховица раздаваха в центъра на гр. Горна Оряховица информационни материали за вредата от тютюнопушенето и флаери с практически съвети за отказване от тази зависимост.

 • За първа година Община Горна Оряховица организира съвместно с РЗИ Велико Търново и Младежки дом Горна Оряховица „Празник на знанието“, който се проведе в парк „Христо Ботев“. Участие взеха 13 отбора. Всеки от отборите включваше по трима ученици от 6 клас, които имат познания в областта на здравословното хранене и вредите от употребата на алкохол и тютюнопушене. В парка бяха разположени 4 пункта, на които съдии оценяваха дейностите на отборите. На първия пункт учениците трябваше правилно да подредят хранителна пирамида, на втория пункт отговаряха на въпроси, свързани с тютюнопушенето, на третия пункт изпълняваха физически упражнения, а на четвъртия правиха алкохолен тест. Забавно предизвикателство пред състезателите бе начинът, по който те трябваше да се придвижват между пунктовете. До първия пункт децата пристигаха бягайки, до втория се придвижваха на „куц“ крак, до третия стигаха с „патешко ходене“, а до четвъртия двама от състезателите носеха третия на „столче“. Всички отбори получиха предметни награди, осигурени от РЗИ – Велико Търново и кошници с плодове и зеленчуци, осигурени от Община Горна Оряховица.


Дейност 2.1.1 Активиране дейността на отговорните институции и НПО сектора за провеждане на информационни кампании и здравна просвета сред ромското население:

 • Ученици от училища в град Горна Оряховица се включиха в кампания, посветена на Световния ден за борба срещу СПИН – 1 декември, организирана от РЗИ – Велико Търново, Община Горна Оряховица Младежки дом Горна Оряховица. Тя е част от националната антиспин кампания и преминава под мотото „Да продължим пътя“. Младежите изгледаха тематичната презентация, представена от д-р Ана Ангелова, главен експерт в дирекция „Профилактика на болестите и промоция на здравето“ в РЗИ – Велико Търново, а след това имаха възможността да се включат в различни забавни игри с публиката. Участниците в тях получиха малки подаръци от РЗИ.Приоритет „Жилищни условия”:
Дейност 3.1.1 Подобряване на жизнената среда, чрез организиране на различни мероприятия – екологични, образователни беседи и др.:

 • Администрацията на Община Горна Оряховица полага усилия в посока подобряване на санитарно-хигиенните условия на живот при ромите. След редица проведени срещи и разговори между служители на Общината и наематели на общински жилища, с цел ползата от поддържане на жилищата, при спонтанни проверки се забелязва подобряване на санитарните условия.


Приоритет „Недискриминация и върховенство на закона”:
Дейност 1.1.1 Запознаване и разясняване на Наредба на Общински съвет за поддържане на обществения ред и безопасността на движението на територията на Община Горна Оряховица:

 • Всички служители от сектор „Охранителна полиция” са запознати с Наредбата на Общински съвет Горна Оряховица за поддържане на обществения ред и безопасността на движението на територията на общината, като същата се прилага на практика при непосредственото изпълнение на служебните задължения.


Дейност 1.1.2 Превантивна работа на полицията и обществеността, съвместно планиране, работни срещи срещу разпространението на наркотици в кварталите със смесено население:

 • Проведени редица мероприятия по превенция и предотвратяване разпространението на наркотици в кварталите със смесено население.


Дейност 1.1.3 Обучение по права на човека и права на детето в училище:

 • Проведени беседи съвместно с Инспектор Детска педагогическа стая в ОУ „Паисий Хилендарски“ за ролята и значението на училището и образованието, вредното въздействие на противообществените прояви на малолетни и непълнолетни върху развитието им;

 • През отчетния период са проведени редица мероприятия от служители на РУ на МВР Горна Оряховица за подобряване на средата за сигурност в районите със смесено население. Като добра практика е недопускане на етническо напрежение в тези райони и засилено полицейско присъствие, недопускане и пресичане извършването на престъпления и нарушаване на обществения ред. Наблюдава се повишаване на доверието в държавните институции и полицията, като се забелязва намаление на противообществените прояви и желание от страна на местното население за оказване на съдействие при осъществяване на дейността на полицейските служители.


Приоритет „Култура и медии”:

Дейност 1.1.1 Участие на ромските общности в Общински календарен план за публичните прояви в духовната сфера:

 • Във всички културни институции на Община Горна Оряховица се предоставя възможност за равен достъп на хора със специфични потребности и лица от ромската малцинствена общност да работят и да вземат участие в културния живот на общината.


Дейност 1.1.2 Участие в реализирането на дейностите по проект „Танцуваме, играем и учим заедно”:

 • През месец март 2014 г. се проведоха дни на отворените врати в ОУ „Отец Паисий” – с. Писарево, ОУ „Паисий Хилендарски” - Горна Оряховица, СДГ „Детски свят” - Горна Оряховица, ЦДГ „Асен Разцветников” – с. Драганово

На 20.03.2014 г. се проведе заключителен концерт на всички клубове под наслов „Протегнати ръце за етническа толерантност“.
Дейност 2.1.1 Участие в реализирането на дейностите по проект „Мостове към бъдещето” по ОП „Регионално развитие” 2007 – 2013 г.:

 • През 2012 и 2013 г. празникът се проведе в рамките на проект „Мостове към бъдещето“, който се осъществи с финансовата подкрепа на ОП „Регионално развитие“ 2007 – 2013. Общината продължи да реализира това значимо културно събитие през тази година със съдействието на Сдружение „Раховец-2007“, като устойчивост на проекта. Самодейни състави и гост-изпълнители се изявяваха на открита сцена;

 • Нови и интересни подходи за привличане на младите хора бяха инициирани и реализирани в това издание на Празника на горнооряховския суджук – грънчарски работилници, в които децата, заедно с майстори грънчари можеха да опитат да си направят глинен съд или да изрисуват чиния. Продължи традицията ученици от ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, СОУ „Вичо Грънчаров“ и потребителите на защитеното жилище в Горна Оряховица да рисуват картини, в които основен модел бе горнооряховският суджук. В готварските кътове българи и роми приготвяха традиционни ястия на двата етноса – ястие със суджук и пълнени чушки.Дейност 1.2.1 Участие в проекта „Искам да бъда”:

 • На 10 декември 2014 г. СКБ „Локомотив“ съвместно с Община Горна Оряховица и ОП „МДСИП“ организираха общински турнир по борба за деца свободен стил по повод 141 г. от рождението на Никола Петров. В турнира са взели участие всички общински училища.


Дейност 3.1.1 Отразяване на събитията чрез медийните партньори на Общината:

 • Представяне на ромската общност – проблеми, традиции, култура и съвременни достижения във всички сфери на обществения живот се отразяват чрез медийните партньори на Общината.


Дейност 3.1.2 Отразяване на събитията в електронния сайт на Общината:

 • Представяне на ромската общност – проблеми, традиции, култура и съвременни достижения във всички сфери на обществения живот се отразяват в електронния сайт на Общината.

За постигането на значим напредък в областта на образованието и професионалната квалификация, заетостта, борбата с бедността, общественото здравеопазване, жилищната политика, културата и защитата от дискриминация е необходимо изграждането на ефективно сътрудничество и партньорство между всички пряко ангажирани институции на местно ниво, малцинствените общности и представители на НПО.
 1. ОБЩИНА ПАВЛИКЕНИ:


Приоритет “Образование”:

 • Проект “Нов шанс за успех”: Целта на проекта е чрез ограмотяване и формиране на ключови компетентности да бъде улеснен по-нататъшния достъп на неграмотните и слабограмотните хора до общообразователна и професионална подготовка, за да имат по-конкурентно участие на пазара на труда;

 • Изпълнение на проект, съвместно с Център “Амалипе” и Фондация “Тръст за социална алтернатива, насочен срещу отпадането на ромски ученици. Проектът надгражда опита на Център “Амалипе” по въвеждане на СИП “Фолклор на етносите”- ромски фолклор” и Програмата за намаляване отпадането на ромските деца от училище;

 • По Национална програма “Училището – територия на учениците”, модул “Целодневна организация на обучението са създадени полуинтернатни групи, което се отчита като фактор за подобряване на общуването и опознаването между деца от различни социални, етнически и културни общности, което се осъществява чрез учебни и творчески дейности;

 • Проект BG06-211 “Създаване на приобщаваща среда за децата в риск от Община Павликени. Целта на проекта е подобряване благосъстоянието на деца в риск от социално изключване чрез съхранение и развитие на културната идентичност на децата от ромски произход и по-добра подготовка за училище, включваща подобряване на техните социални и езикови умения.


Приоритет “Здравеопазване”:

 • Община Павликени съвместно с клуб “Диабетик”, модераторите от Център “Амалипе” и мобилни медицински екипи в навечерието на Световния ден за борба с диабета извършиха измервания на кръвната захар на хора в неравностойно положение и от уязвими групи;

 • Съвместно с Център “Амалипе” и РЗИ – Велико Търново се провеждат профилактични прегледи с мобилни педиатрични кабинети в квартали с уязвими групи население; провеждат се и скринингови изследвания за превенция на онкологични и хронични заболявания.


Приоритет “Жилищни условия”:

 • Посредством проект “Изграждане на ГПСОВ с довеждащ колектор и прилежаща инфраструктура в град Павликени” ще бъде изградена канализационна мрежа и пречиствателна станция за отпадъчни води.


Приоритет “Култура и медии”:

 • Популяризиране на ромската култура чрез културния календар на община Павликени;

 • Участие на ученици в Националния детски ромски фестивал “Отворено сърце” в град Велико Търново;

 • Отбелязване на Международния ден на ромите – 8 април;

 • Подаване на редовна информация към местните и регионални медии за събития от всички сфери на живота на ромската общност.


 1. ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ

Община Лясковец с партньорството на Училищното настоятелство при ОУ ”П.Р.Славейков’’ с. Джулюница реализира проект „Родителска академия – Заедно ще успеем” с финансовата подкрепа на Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства.

Проектът се реализира в ОУ „П.Р.Славейков” с. Джулюница и ЦДГ „Щастливо детство” с. Добри дял за период от 10 месеца - стартира на 01октомври 2013г. и приключи на 31юли 2014г. Стойност на проекта – 23 999.76 лева.

Основната цел на проекта бе създаване на Родителска академия, като работещ модел за превантивна работа със семействата на деца и ученици от различен етнически произход, застрашени от отпадане от образователната система или с проблеми в социалната адаптация след завръщането си от чужбина.

На територията на община Лясковец – функционира Център за социална рехабилитация и интеграция. Основни целеви групи, с които работят специалистите в Центъра са: деца и семейства в неравностойно социално положение, деца със специални образователни потребности, деца с отклоняващо се поведение, застрашени от отпадане ученици и други.

Към Домашен социален патронаж е разкрита Обществена трапезария, която предоставя топла храна на лица и семейства в риск от град Лясковец, част от който са от ромски произход. Финансира се Социален фонд към Агенция за социално подпомагане при МТСП и от собствени средства на община Лясковец.

Културната и духовна дейност в Община Лясковец е съсредоточена в 6 действащи читалища във всяко населено място, в училищата и в детските градини. Като традиционно самоуправляващи се български културно просветни и образователни центрове читалищата обединяват творците и развиват любителското художествено творчество. Това са танцови състави, театрални трупи; певчески фолклорни групи, групи за автентичен фолклор и стари градски песни и др. Читалищата, самостоятелно и съвместно с общинска администрация организират празниците на населените си места, участват в отбелязването на всички празници от Културният календар на Общината, отразяващи културното многообразие.

На територията на община Лясковец и неправителствени организации реализират проекти, насочени към гражданите на територията на Общината, в това число и към лицата в уязвимо социално положение с цел мотивирането и стимулирането им да се справят с проблемите си.

На територията на община Лясковец много активна дейност развива – сдружение в обществена полза „Бъдеще за нас”. Сдружението реализира проекти насочени към развитието на обществото, работи с целеви групи – деца и възрастни, в това число и от ромски произход.

Проект „Почистване и възстановяване на пасище в село Добри дял с доброволен труд и създаване на работещ механизъм за реализация на граждански инициативи с подкрепата на кметската и общинска власти” в процес на реализация. Финансиран от Фондация „ЕкоОбщност” по програма „Градски предизвикателства”. Проектът се реализира в района на село Добри дял, с преобладаващо ромско население. По време на реализация на проекта са проведени обучение за постигане на мотивация за участие в почистване и възстановяване на селското пасище, възстановяване и мониторинг.Проект_„Креативност,_творчество,_игра”.'>Проект „Креативност, творчество, игра”. Финансиран от Фондация „Работилница за граждански инициативи” чрез фонд „Дарителски кръг – Развитие”. Основна цел на проекта – повишаване на умението на децата да четат книги, включени в списъците с литература за задължителна подготовка. В целевите групи по проекта са участвали деца от различни етноси. Децата, чийто майчин език е ромски са придобили увереност за използване на езика. Реализацията на проекта подпомага развиването на четивната техника, обогатяване на речника, преодоляване на етническите различия под ръководството на педагог.

Сдружение „Партньори за Лясковец” е регистрирано по Закона за юридически лица с нестопанска цел в обществена полза. Някои от целите на сдружението са: развитие на иновативни социални услуги в подкрепа на родителите и за развитие на децата; развитие на нови услуги, които да доведат до по-високо качество на живот на рисковите групи.

Проекти, реализирани от сдружението:

Училище за толерантност”. Източник на финансиране: Програма за подкрепа на НПО в България по финансовия механизъм на ЕИП 2009-2014. В рамките на проекта се предвижда организирането на групи за ученици по проблемите за толерантността.

Изграждане на информационен център за мобилни услуги и съвети за гражданите и бизнеса в Община Лясковец”. Източник на финансиране: Министерство на земеделието и храните (МИГ Лясковец – Стражица; по мярка 321 – основни услуги за населението и икономиката в селските райони). Идеята на проекта е да бъдат максимално облекчени жителите на територията на Община Лясковец като се следва модела, че не човека трябва да търси услугата, а услугата да е максимално близо и максимално достъпна за него. Проектът ще подпомогне: самотно живеещи хора, хора с увреждания, представители на етническите малцинства и др. Подобряването на достъпа и обхвата до качествени административни услуги и съвети, неминуемо ще доведе до усъвършенстване на съществуващите и включване на нови услуги за населението в отдалечените и малки населени места на Община Лясковец.

Център за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе” гр. Велико Търново (ЦМЕДТ) реализира дейности на територията на община Лясковец, като:

Проект „Общностен мониторинг на здравните услуги”. Целта на проекта е да се въведе общностен мониторинг на здравните услуги в малцинствени етнически общности в България, за да се засили застъпничеството „отдолу-нагоре”, което ще даде възможност на местните общности да участват в политиката и процесите на управление на местно ниво, подобряване на здравните услуги и подобряване на здравния статус на ромите и другите етнически групи в дългосрочен план.

Програма за намаляване на отпадането на ромски деца от училище „Всеки ученик може да бъде отличник”. Програмата от началото на учебната 2013/2014 година се реализира в ОУ „П.Р.Славейков” с. Джулюница. Проектът е двугодишна програма, подкрепа от Тръст за социална алтернатива (ТСА). Проектът е насочен към постигане на основни цели като: превенция на отпадането от училище на ромските деца в задължителна за обучение възраст; към разрешаване на проблема с големия брой отсъствия, ниския успех в училище, относително малкия процент роми, продължаващи своето образование в средни училища и завършващи средно образование, неучастието на ромски родители в училищния живот и в училищните структури на управление.

Проект „ЕДУРОМ” – насърчаване на достъпа на ромите до програми „Учене през целия живот”. Основна цел на проекта е да се насърчи придобиването на ключови компетентности в ромската общност и да се разшири достъпа до учене през целия живот и професионално образование с цел подобряване на тяхната социална и трудова интеграция. В ОУ „П.Р.Славейков” с. Джулюница ще се създаде курс за възрастни.

Проект „Готови за училище” - Реализира се в ЦДГ „Щастливо детство”, с. Добри дял. Обхваща 25 деца. По проекта се покрива месечна такса за детска градина, такса за медицински изследвания, необходими за децата, за записване в детска градина, предоставя се ваучер за 20 лева, помагала и срещи с родители. Възложител на проекта е фондация „Тръст за социална алтернатива” (ТСА), с подкрепата на фондация „Америка за България”, осъществява се през учебната 2014/2015 година. 1. ОБЩИНА СУХИНДОЛ:Приоритет „Образование”:
Процесът на интеграция, чрез образование в системата на народната просвета е съобразен с основните приоритети, ръководни принципи и общи стратегически цели на Стратегията за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства.

В СОУ „ Св.Климент Охридски” се обучават и възпитават деца и ученици от български и различен от него етнически произход. Не са реализирани дейности по проекти във връзка с приобщаване на ромската общност към проблемите на училищното образование. Осъществяват се дейности по проект „ Подобряване качеството на образованието в средните училища, чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес” и се получават средства по схема, предоставена от ДФ „ Земеделие” – „ Училищен плод”.

За ограничаване броя на неизвинените отсъствия и задържане на учениците в училище/ предимно деца от ромски произход /, ръководството на училището е предприело следните възпитателни мерки :


 • в началото на учебвата година са проведени родителски срещи за запознаване на родителите с правилника за дейността на съответното училище и разпоредбите на ЗНП и ППЗНП за задължително училищно обучение до 16 годишна възраст.

 • Класните ръководители системно следят посещаемостта на учебните занятия и своевременно уведомяват писмено родителите на учениците, допуснали значителен брой неизвинени отсъствия, като при необходимост посещават домовете на тези ученици.

 • В допълнителния час на класа се организират срещи и разговори с учениците с възпитател и училищния психолог.

 • Осъществяват се съвместни дейности на класните ръководители с училищните комисии за превенция на противообществените прояви на учениците.

В детската градина и в училището са предприети дейности за създаване на толерантна мултиетническа среда. С цел реинтегрирането им в учебната среда са разработени и се прилагат разнообразни форми и програми за деца с трудности и дефицити в обучението, деца в риск от отпадане и деца отпаднали от училище. В някой от класовете преобладават деца от ромско етническо малцинство. За тях българският език не е майчин и изпитват затруднение при четенето и писането. Имат беден речников запас и извън учебното съдържание трудно могат да се изкажат или аргументират. Периодично се организират родителски срещи, на които учителите разясняват предимствата при упражняването на българска реч в семейната и извън училищна среда. Родителите изявяват желание децата им да овладяват книжовния български език на добро ниво. За овладяване на езика и надграждане на задължителното учебно съдържание е въведен ЗИП по български език. Провеждат се консултации и допълнителна индивидуална работа с изоставащите ученици.Сподели с приятели:
1   ...   53   54   55   56   57   58   59   60   ...   69


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница