Отчетна информация за изпълнение на нсрбир по области област благоевградстраница58/69
Дата01.02.2017
Размер11.44 Mb.
Размер11.44 Mb.
1   ...   54   55   56   57   58   59   60   61   ...   69

Приоритет „Здравеопазване”:
Във връзка със здравеопазването в учебните заведения се провеждат обучителни дейности. През годината са изнесени две лекции от представител на РЗИ, в които са обхванати 100 ученика.

Във връзка с имунопрофилактиката по данни на РЗИ, изпълнението на плана за имунизациите през 2014 год. е 76 % , което показва над 20 % неизпълнение на имунизационния обхват. Изпълнението на плана за реимунизациите през 2014 год. е 85 % . Изпълнението на плана общо за профилактичните имунизации и реимунизации е 80 % .

Наблюдава се увеличаване на относителния дял на необхванатите, поради причини от немедицински характер. Основните причини за тази негативна тенденция са миграцията, смяната на ОПЛ, както и незаинтересованост или негативно отношение от страна на някои родители към задължителната имунопрофилактика. Практиката показва, че има често мигриращи ромски семейства, при които се наблюдават пропуски. Някой от тях имат нови лични лекари, но имунизационният им статус е неуточнен.
Приоритет „Жилищни условия”:
На територията на община Сухиндол няма обособени квартали на уязвими етнически малцинства със структурна бедност. В населените места има квартали с по-компактна маса от етническите малцинства, но навсякъде населението в тях е смесено. На тези места има изградена водоснабдителна мрежа и електроснабдяване. Уличната инфраструктура представлява твърда настилка – асфалт. Кварталите се намират в регулация на населените места.

Община Сухиндол непрекъснато полага усилия за подобряване инфраструктурата на кварталите в гр.Сухиндол и селата в общината, като се плануват и реализират различни проекти.


Заетост и социално включване:
Агенцията по заетостта, чрез своите териториални поделения Дирекции „ Бюро по труда” , като основен посредник на пазара на труда, реализира активна политика, приоритетно насочена за подпомагане на социално-икономическата интеграция на групите в неравностойно положение на пазара на труда.

Реализирането на активна политика на пазара на труда се осъществява със средства от Държавния бюджет и Европейския социален фонд за схемите по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

За решаване на проблемите в областта на заетостта сред ромите Бюрото по труда - гр. Павликени работи в посока за реализиране на мерки за подобряване на качеството на работната сила, за по-плътна информираност относно възможностите за устройване на работа за подобряване на сътрудничеството с неправителствените организации с цел активното им съдействие за мотивация на безработните лица от малцинствата.

На територията на общината безработицата в последните години се увеличава. В Община Сухиндол в Дирекция «Бюро по труда» за 2014г. са регистрирани 152 души, от който 9 души са от ромски произход. Броят на регистрираните от ромски произод е малък, защото голяма част от тях се самоопределят като българи. Повечето от регистрираните са без квалификация, част от тях са с основно и по-ниско образование, но има и със средно и с висше образование.

По Оперативна програма „ Развитие на човешките ресурси „ през изминалата година са устроени на работа 4 души за период от 6 мес. Целта на проекта е насърчаване на работодателите да осигурят заетост, преимуществено на лица от уязвимите групи на пазара на труда. Осигурявайки стимули за бизнеса под формата на субсидия за възнаграждения ще се инвестира и в знанията и уменията на безработните, като им се осигурява обучение по ключови компетентности, необходими за адаптиране към условията на нова работа. Чрез наставничеството се дава възможност за допълнително стимулиране на заети в предприятията лица, които ще предадат своя опит на новонаетите.

Община Сухиндол участва регулярно в Програмата на Министерството на труда и социалната политика „От социални помощи към заетост”. През годината по проекта е сформирана аварийна група от 12 души на 4 часов работен ден за период от 5 мес. за поддържане на улиците, пешеходните алеи, детските площадки и паркове. По същата програма се наемат сезонни работници за ремонтни и възстановителни дейности от 15.12.2014 до 28.02.2015 год. още 10 лица на длъжност „общ работник” на 4 ч. работен ден.

По „ Регионална програма за заетост” е сключен договор за шест месечен период за назначаване на 7 лица на длъжността „ общ работник”.

Проект „Обществена трапезария” е финансиран от Европейският социален фонд по Оперативна програма „ Развитие на човешките ресурси”. Средствата са използвани за осигуряване на храна на уязвими групи от населението на общината – основно възрастни хора, самотноживеещи хора и лица с увреждания. Услугата задоволява потребностите на 54 лица през годината за период от 7 месеца.Приоритет „Култура и медии”:
За постигнатите резултати по този приоритет трябва да се отчете особената ангажираност и принос на народните читалища. В по–малките селища читалищата са основните инструменти за взаимодействие и интегриране на малцинствените общности.

Вратите на читалищата и техните библиотеки са отворени за всички граждани. В тях целогодишно се работи с различни самодейни групи и колективи, в които участие взимат и представители на ромския етнос. Отбелязват се различни празници и се организират чествания.

Достъпът на ромите до дейността на читалищата не е ограничен и всички, които имат желание се включват в нея.


  1. ОБЩИНА СВИЩОВ:

Приоритетите и мерките, заложени в Областната и Националната стратегии за интегриране на ромите са отразени в новия Общински план за развитие на Община Свищов. Конкретни проекти, свързани със Зоните за въздействие с концентрация на такива общности са предвидени в Интегрирания план за градско възстановяване и развитие.

Община Свищов ежегодно организира и провежда, съвместно с СНЦ „Рома прогрес”, с. Козловец, отбелязване на Международния ден на ромите 8-ми април.

Във всички свои дейности Община Свищов прилага принципите на равноправие, толерантност и разбирателство между представителите на различните етнически групи.

Община Свищов гарантира на своите граждани нетърпимост към проявите на дискриминация във всяко едно отношение и осигурява равноправни условия за икономическо, културно и религиозно развитие.  1. ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ:


Приоритет „Образование”:

1. Пълно обхващане в подготвителни групи на деца от малцинствените групи;

2. Привличане на родителите в училищния живот;

3. Включване на деца в извънучилищни дейности;

4. Провеждане на дейности в детските градини и училищата за изграждане на положителни нагласи към образователната интеграция на децата от етническите малцинства.
Приоритет „Здравеопазване”:

Повишаване на капацитета на институциите за участие в здравни програми и представяне на здравни услуги, насочени към ромската общност.


Приоритет „Жилищни условия”:

Поддържане на инфраструктурата в кварталите с малцинствено население. Извършени са ремонти и реконструкция на пътната настилка на улици с население от етническите групи.


Приоритет „Заетост”:

Насърчаване повишаване на образованието, квалификацията и преквалификацията на безработно роми, както и на заети роми в съответните професии, търсене на пазара на труда.


Приоритет „Върховенство на закона и недискриминация”:
1. Разширяване възможностите на местната администрация да привлича и оползотворява ресурси по програми на ЕС с насоченост социализиране, приобщаване, включване на малцинствени общности във всички сфери на обществения живот;

2. Създаване на благоприятни предпоставки за активно участие на представителите на етническите малцинства в обществените процеси на територията на община Полски Тръмбеш.

  1. ОБЩИНА СТРАЖИЦА:

Община Стражица реализира проект „Услуги за социално включване на уязвими деца от Община Стражица”. Основната цел на проекта е подобряване общото благосъстояние на децата от 0-7 години в община Стражица чрез формиране и развитие на родителски знания и умения в отглеждането и възпитанието на деца при родители от рискови групи и чрез подпомагане процеса на училищна готовност на деца в риск до 7 години.

  1. ОБЩИНА ЗЛАТАРИЦА:


Приоритет „Образование”:
Съвместна дейност между СОУ „Св. Св. Кирил и Методий” – град Златарица и Център „Амалипе” реализират различни проекти и програми, и подпомагат ученици от малцинствата.
Приоритет „Здравеопазване”:
Реализиране на програми за здравно образование с цел подобряване информираността на ромите относно рисковете за здравето, както и за начините на водене на здравословен начин на живот.

Добрите практики през изминалата година намират място в дейността на здравния медиатор към община Златарица, който организира кампании, съпътствани с игри и конкурси за повишаване здравната култура.


Приоритет „Жилищни условия”:

Процентът на ромско население в община Златарица е значително висок. В много от случаите в една къща живеят повече от 2 семейства с 2-3 деца на семейство. В някои от тях няма електричество и течаща вода. Фасадите на къщите имат нужда от цялостен ремонт.

Община Златарица с участие в различни проекти подобрява инфраструктурата на града и в по-големите села в общината, където преобладаващият брой живущи е от малцинствен произход.

Здравният медиатор към община Златарица организира почистване на един от ромските квартали във връзка с инициативата „Да изчистим България за един ден”.


Приоритет „Заетост”:
Болшинството от регистрираните безработни са от ромски произход. Това затруднява неимоверно тяхната реализация. Професионалната им реализация е предимно чрез програми за заетост към Дирекция „Бюро по труда”.

Ромски трудов медиатор работи като трудов посредник на ромската общност , като разяснява и разпространява новопостъпили програми, можещи да спомогнат за интегрирането им.


Приоритет „Култура и спорт”:
Дейностите в областта на културата се осъществяват от читалищата на територията на общината.

Всички етнически групи участват активно в културния живот на общината, заедно с това техните празници и традиции се уважават и спазват от останалата обществена част.
  1. ОБЩИНА ЕЛЕНА:

В училищата в село Майско и село Константин се реализира Проект BG 051PO001-4.2.05 “Да направим училището привлекателно за младите хора”, съфинансиран от ЕСФ по ОП „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 г. Целите на проекта са да се осмисли свободното време на учениците в държавни и общински училища, включително и на ученици с идентифицирана нужда от специфична подкрепа, както и на ученици с риск от отпадане чрез участие в извънкласни и извънучилищни дейности.

Осигуряването на възможности за включване в различни форми на обучение и заетост, съобразени със спецификата на всяка от посочените групи е един от приоритетите в дейността на Дирекция „Бюро по труда” за повишаване на пригодността за заетост на лицата от уязвимите групи, интегрирането им на пазара на труда и за намаляване на риска от социално изключване.

Община Елена реализира проект „Социално включване”, като основни целеви групи са деца в риск /от 0 до 7 години) и родители на деца /от 0 до 7 години/ от уязвими етнически групи в частност ромски. Основната цел на проекта е превенция на социалното изключване и намаляване на бедността сред децата и уязвимите групи родители.

Селата Майско и Константин имат актуални кадастрални и регулационни планове. При осигуряване на финансиране за изграждане на жилища за ромското население има възможност за включване на нови територии в строителните граници на двете населени места, в които да бъдат обособени урегулирани поземлени имоти за жилищно строителство.
ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ
1. АКТУАЛНО СЪСТОЯНИЕ НА РОМСКАТА ОБЩНОСТ В ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ.

По данни от проведеното през 2011 година преброяване на населението и жилищния фонд, в община Търговище живеят 57 264 души. Конституцията на Република България, вътрешното законодателство и ратифицираните от България международни документи, гарантират правото на всеки гражданин на самоопределяне. Преброяваните лица сами определят етническата си група. Възползвайки се от това си право, 3 902 души от общината са се самоопределили като роми.НАСЕЛЕНИЕ НА ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ КЪМ 01.02.2011 Г. ПО НАСЕЛЕНИ МЕСТА И ВЪЗРАСТ

Области

 

 

 

 

 

 

 

Общини

 

 

 

 

 

 

 

Населени места

Общо

0-9

10-19

20-29

30-59

60-69

70+

ТЪРГОВИЩЕ

57264

5498

6258

6793

24605

7589

6521

ГР.ТЪРГОВИЩЕ

37611

3360

4090

4535

17289

4640

3697

С.АЛВАНОВО

164

3

5

7

44

53

52

С.АЛЕКСАНДРОВО

254

16

23

29

112

37

37

С.БАЯЧЕВО

759

77

85

81

314

120

82

С.БИСТРА

186

5

10

9

59

49

54

С.БОЖУРКА

289

19

20

33

102

59

56

С.БРАТОВО

196

9

12

15

78

25

57

С.БУЙНОВО

465

93

72

48

169

46

37

С.БУХОВЦИ

632

62

78

72

214

111

95

С.ВАРДУН

890

155

135

158

311

73

58

С.ВАСИЛ ЛЕВСКИ

355

28

30

24

123

85

65

С.ГОЛЯМО НОВО

919

170

131

139

317

88

74

С.ГОЛЯМО СОКОЛОВО

456

65

47

67

155

68

54

С.ГОРНА КАБДА

23

0

1

2

9

2

9

С.ДАВИДОВО

352

47

49

39

107

70

40

С.ДРАГАНОВЕЦ

468

75

57

66

168

47

55

С.ДРАЛФА

391

40

46

37

119

72

77

С.ДЪЛГАЧ

500

54

70

68

197

49

62

С.ЗДРАВЕЦ

328

39

32

34

118

52

53

С.КОПРЕЦ

224

11

14

25

100

35

39

С.КОШНИЧАРИ

74

8

4

7

28

9

18

С.КРАЛЕВО

930

102

110

107

371

138

102

С.КРЪШНО

240

39

27

26

94

32

22

С.ЛИЛЯК

1044

134

126

125

339

157

163

С.ЛОВЕЦ

417

28

45

54

197

46

47

С.МАКАРИОПОЛСКО

630

49

40

59

205

125

152

С.МАКОВО

292

29

47

47

117

22

30

С.МИЛАДИНОВЦИ

210

9

15

32

81

32

41

С.МИРОВЕЦ

91

2

6

3

26

27

27

С.МОМИНО

214

12

21

17

76

50

38

С.НАДАРЕВО

465

26

38

63

190

72

76

С.ОВЧАРОВО

573

28

58

59

251

107

70

С.ОСЕН

69

3

4

5

22

15

20

С.ОСТРЕЦ

435

54

52

56

184

47

42

С.ПАЙДУШКО

212

13

14

21

73

42

49

С.ПЕВЕЦ

151

6

8

16

41

35

45

С.ПОДГОРИЦА

684

120

89

89

250

71

65

С.ПРЕСЕЛЕЦ

312

20

38

31

130

52

42

С.ПРЕСИЯН

200

20

24

21

65

33

37

С.ПРЕСЯК

196

27

27

21

79

24

18

С.ПРОБУДА

414

62

57

53

144

52

46

С.ПРОЛАЗ

117

7

15

6

40

20

29

С.РАЗБОЙНА

455

25

50

66

201

70

43

С.РАЛИЦА

236

42

15

24

72

30

53

С.РОСИНА

254

42

36

26

92

35

23

С.РУЕЦ

717

111

89

76

260

99

82

С.СТРАЖА

726

62

66

71

302

113

112

С.СЪЕДИНЕНИЕ

281

14

12

17

92

68

78

С.ТВЪРДИНЦИ

135

12

9

9

49

23

33

С.ТЪРНОВЦА

301

10

27

25

128

49

62

С.ЦВЕТНИЦА

95

3

6

8

31

28

19

С.ЧЕРКОВНА

632

51

76

65

270

85

85Сподели с приятели:
1   ...   54   55   56   57   58   59   60   61   ...   69


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница