Отчетна информация за изпълнение на нсрбир по области област благоевградстраница59/69
Дата01.02.2017
Размер11.44 Mb.
Размер11.44 Mb.
1   ...   55   56   57   58   59   60   61   62   ...   69

НАСЕЛЕНИЕ НА ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ КЪМ 01.02.2011 Г. ПО НАСЕЛЕНИ

МЕСТА И САМООПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ЕТНИЧЕСКА ПРИНАДЛЕЖНОСТ


Област
Община
Населено място


Лица, отговорили на доброволния въпрос за етническа принадлежност

Етническа група

Не се самоопределям

българска

турска

ромска

друга
ТЪРГОВИЩЕ

53210

33229

14883

3902

594

602

ГР.ТЪРГОВИЩЕ

35053

27825

6222

633

138

235

С.АЛВАНОВО

162

159

0

0

0

0

С.АЛЕКСАНДРОВО

254

28

225

0

0

0

С.БАЯЧЕВО

555

135

380

11

0

29

С.БИСТРА

186

151

31

0

0

0

С.БОЖУРКА

289

0

274

13

0

0

С.БРАТОВО

153

0

152

0

0

0

С.БУЙНОВО

437

15

121

284

0

17

С.БУХОВЦИ

554

304

37

209

0

0

С.ВАРДУН

667

83

9

572

0

3

С.ВАСИЛ ЛЕВСКИ

354

267

47

37

0

0

С.ГОЛЯМО НОВО

878

193

254

415

0

0

С.ГОЛЯМО СОКОЛОВО

455

92

358

0

0

0

С.ГОРНА КАБДА

23

6

17

0

0

0

С.ДАВИДОВО

348

154

47

141

0

6

С.ДРАГАНОВЕЦ

468

15

268

180

0

5

С.ДРАЛФА

386

177

171

23

5

10

С.ДЪЛГАЧ

228

36

9

0

182

0

С.ЗДРАВЕЦ

323

166

0

0

149

0

С.КОПРЕЦ

224

11

213

0

0

0

С.КОШНИЧАРИ

74

57

15

0

0

0

С.КРАЛЕВО

727

61

497

47

30

92

С.КРЪШНО

240

78

144

11

0

0

С.ЛИЛЯК

994

415

163

407

0

9

С.ЛОВЕЦ

408

98

212

97

0

0

С.МАКАРИОПОЛСКО

604

433

142

27

0

0

С.МАКОВО

290

205

58

0

3

24

С.МИЛАДИНОВЦИ

208

122

5

0

0

81

С.МИРОВЕЦ

91

59

28

4

0

0

С.МОМИНО

213

55

156

0

0

0

С.НАДАРЕВО

459

173

240

12

34

0

С.ОВЧАРОВО

573

5

567

0

0

0

С.ОСЕН

69

51

11

7

0

0

С.ОСТРЕЦ

432

72

30

326

0

0

С.ПАЙДУШКО

212

0

212

0

0

0

С.ПЕВЕЦ

106

106

0

0

0

0

С.ПОДГОРИЦА

614

106

459

6

29

14

С.ПРЕСЕЛЕЦ

312

25

163

123

0

0

С.ПРЕСИЯН

200

42

123

35

0

0

С.ПРЕСЯК

167

0

127

37

0

0

С.ПРОБУДА

404

144

56

195

0

9

С.ПРОЛАЗ

40

5

35

0

0

0

С.РАЗБОЙНА

445

146

285

4

3

7

С.РАЛИЦА

234

96

132

5

0

0

С.РОСИНА

254

152

98

0

0

0

С.РУЕЦ

715

175

518

0

0

19

С.СТРАЖА

688

378

286

21

3

0

С.СЪЕДИНЕНИЕ

281

113

162

6

0

0

С.ТВЪРДИНЦИ

134

0

133

0

0

0

С.ТЪРНОВЦА

301

0

298

0

0

0

С.ЦВЕТНИЦА

95

35

58

0

0

0

С.ЧЕРКОВНА

629

0

628

0

0

0

Основен етнос в Община Търговище според самоопределилите се граждани е българският - 63% от общия брой на населението, следван от турския - 28 % и ромския - 7%. Значително по-малки групи са останалите етноси – общо 1% и групата на несамоопределили се или отказали да отговорят - 1%.


ПРЕГЛЕД ПО ПРИОРИТЕТИ. АНАЛИЗ НА СИТУАЦИЯТА В ОБЩИНАТА

  1. Приоритет Образование

Налице е тенденция голяма част от ромите да остават без подходящо образование и професионална квалификация, в резултат на което трудно се реализират на пазара на труда и с това се поставят пред тях редица бариери за успешната им социализация.

Основна причина за високия процент неграмотно и ниско образовано ромско население е фактът, че значим дял от ромските деца не се записват или рано отпадат от образователната система. За 2014 г. броят на отпадналите ученици от училищата на територията на община Търговище е 73. Поради това, че липсва статистика относно етническия състав на обхванатите в образованието, точни данни за отпадналите деца от ромски произход не може да се посочи. Този проблем се утежнява още повече и от процесите на скрито неприсъствие на деца в училищата (трайно непосещаващи училище) от гледна точка запазване на училища и работни места на педагогически персонал. Причините за отпадане на учениците от училище са социално-икономически, образователни и етнокултурни. Главно това са финансови проблеми в семейството, заминаване на родителите в чужбина, незаинтересованост от страна на родителите, липса на мотивация за учене от страна на децата, затруднения при изучаването на преподавания материал, недобро владеене на български език и ранно сключване на бракове, които са характерни за ромския етнос и са част от традициите им.

Най-много напуснали ученици и респективно най-значим пакет от мерки са наложителни в училищата, в които се обучават ученици със смесен етнически произход. Там е необходимо да се създаде среда на равнопоставеност, премахване на сегрегацията на основата на етническа принадлежност, привличане и задържане на учениците с дейности, осигуряващи етническо и културно многообразие, подпомагане на учениците, трудно владеещи български език и др.

Важна задача на класните ръководители е привличането на родителите като съюзник на училището и приобщаването им към училищния живот. Съвместно с родителите се предприемат мерки за подобряване на работната среда и дисциплината в училище и намаляване на безпричинните отсъствия. Провежда се индивидуална работа както с учениците от ромския етнос, така и с родителите им, относно правата и задълженията на учениците. Задължително се провеждат родителски срещи по график определен от директора и индивидуални срещи с родителите на проблемните ученици. В Местната комисия за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни (МКБППМН) се провеждат срещи с родителите на деца в риск, като същите се запознават с правата и задълженията си по Закона за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни, Наказателния кодекс и др. нормативни актове, уреждащи социалните отношения „дете-родител-държава”. В стратегиите за развитие на училищата има раздели за работата с родителите. В училища в смесените райони са разработени 13 броя стратегии.

При участие в различни обучения на директорите и учителите са засягани теми и проблеми за работа в мултикултурна среда. За работа в мултикултурна среда са обучени около 40 педагози (за отчетния период).

С цел задържане на учениците в училищата, в които се обучават деца от смесен етнически произход се организират множество мероприятия, чрез участие в извънкласни и извънучилищни дейности. Училищата в общината работят по проект „УСПЕХ”, чиято основна цел е да осмисли свободното време на учениците, вкл. и на ученици с идентифицирана нужда от специфична подкрепа, както и на ученици с риск от отпадане и прояви на агресия или насилие. По проект ”Успех” в извънкласни дейности по музика, спорт, приложни изкуства, фолклор и др. участват около 329 ученика от училища в смесените райони. Функционират 6 групи по „Ромски фолклор”. Ученици от Основно У с. Г. Ново и с. Руец ежегодно участват във фестивалите и конференциите провеждани от АМАЛИПЕ в гр. В. Търново.

Целодневната организация на обучение в училище и даването на обяд на учениците драстично решават проблемите с отсъствията на ученици от ромски произход. В целодневна организация на учебния процес са обхванати 1585 ученици от училища в които се обучават деца от трите етноса. Изградени са 22 кабинета по самоподготовка.

Община Търговище работи активно с детските градини, учебните заведения, Нестопанските организации и Обединен детски комплекс - Търговище по изпълнението на Областната стратегия за интегриране на българските граждани от ромски произход 2012-2014 г. В детските градини на територията на общината се работи по посока на обхващане на всички деца от ромски произход. Посещават се домовете на децата, водят се разговори с родителите им, търси се съдействието на кметовете на населените места. Организират се мероприятия пред обществеността по повод на различни празници и развлечения за съхраняване и развиване на културната идентичност и създаване на предпоставки за социализация на децата от етническите малцинства. Работи се за подобряване на материално-техническата база на детските заведения. Съобразно Планът за действие на община Търговище и заложените в него приоритети и задачи в училищата на територията на община Търговище са реализирани следните дейности:

- Гарантиране правото на равен достъп до качествено образование на всички ученици от етническите малцинства;

- Превенция на отпадане от училище;

- Обучение в дух на толерантност в детските градини и в училищата чрез съхраняване и развиване на културната идентичност на всички етноси;

- Приобщаване и приемане на родителите от етническите малцинства към образователния процес и засилване на участието им в училищния живот;

- Усъвършенстване на образователните условия чрез повишаване квалификацията на педагогическите специалисти.Във всички училища има разработен спортен календар, при изпълнението на който участват всички деца, включително и децата от ромски произход. Сдружение “Клуб на нестопанските организации” участва в партньорство с ІІ ОУ „Н.Й.Вапцаров” гр. Търговище в проект „Ръка за ръка” като са организирани 2 модулни обучения с учители и възпитатели от училището. Допълнително се работи с децата по овладяване на българския език. Работи се с родителите от ромската общност по промяна на нагласите им към образованието на децата. Оборудвано е помещение за общуване и междукултурен диалог. ЦДГ №11 в гр.Търговище е детско заведение, което включва четири детски градини. В трите от тях, се възпитават и деца от ромски произход. Съществен принос за нарастващата посещаемост имат постоянните инициативи, свързани с привличането на родителите и участието им в мероприятия на детската градина - „Отворени врати за родители”, „На седянка с мама и баба”, „С татко да засадим цвете за мама”, „Добре дошли в приказния свят” и др. През 2013 година, сградата на ЦДГ №10 „Радост” бе изцяло обновена. В ЦДГ "Мир" с.Търновца с филиали в с. Вардун, с. Черковна и с. Драгановец през последните 2 години са обхванати над 90 процента от децата. В ЦДГ с. Макариополско с филиали в с. Пробуда, с.Буйново, с.Надарево и с.Острец се работи по Проект ”С грижа за всяко Дете” втори модул - 5 и 6 годишни деца през учебната 2012/2013 г. Кандидатите по този проект са одобрени – от 01.10.2013 г. работата по Проекта е започнала. По проект “Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес” са изградени 42 кабинета за полуинтернатни групи в 9 училища на територията на общината и една игротека. В три училища са сформирани групи по СИП ”Ромски фолклор”. По проект „УСПЕХ” са сформирани 26 клубни форми за работа с деца в свободното време. През учебната 2012/2013г. в ОУ “Отец Паисий” с. Подгорица са реализирани дейностите по мярка „Без отсъствие” на Национална програма „На училище без отсъствие” на МОН – разработена е карта за идентифициране на учениците в риск от отпадане от училище, реализирани са редица дейности с оглед задържането им в училище – закупуване на учебни пособия и материали, закупени анцузи и маратонки на нуждаещите се ученици, организиран конкурс „Клас с най-малко отсъствия”. По проект на РИО гр.Търговище „Заедно, задружно, с общи усилия” за увеличаване на мотивацията на родителите на децата от ромски произход участват 3 училища. Седемнадесет педагогически специалисти са включени в обучение за работа в интеркултурна среда по проект „Квалификация на педагогическите специалисти” на МОН. По проект на Сдружение “Клуб на нестопанските организации” са проведени над 10 обучителни срещи с родители на деца от ромски произход в 5 населени места. Въведени са 5 групи по СИП ”Фолклор на етносите”. Извършени са 60 допълнителни занимания по български език. Реновирано и обзаведено е помещение за социално и междукултурно общуване с 3 броя компютри, маси, столове, мултимедиен проектор и цифрова камера. Изработени са 40 броя ромски костюми и са закупени над 40 броя дидактични игри и материали. Всяка година - от 2010/2011 до сега в ОУ„Г.С.Раковски” с. Голямо Ново се разработват програми за превенция на отпадането на ромските деца от училище, които се представят пред Център за междуетнически диалог и толерантност “Амалипе” - В. Търново, както и приемат ежегодни Планове по изпълнение на стратегията за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства.

През учебната 2012/2013 г. по инициатива на учителите от ОУ „Г.С.Раковски” с. Голямо Ново са поканени чрез Център за междуетнически диалог и толерантност “Амалипе” гр. Велико Търново студенти - доброволци, които се занимаваха с учениците от V клас в свободното им време. Под ръководството на председателите на методическите обединения в начален и прогимназиален етап те да провеждат дейности, свързани с поставянето на децата в българска езикова среда - допълнителни занимания в свободното време под форма на игри и с използването на атрактивни методи да подпомогнат социализацията и интеграцията на учениците от V клас. Мерките, които имат положително въздействие по отношение на възможностите за развитие процесите по интеграция са тези, които са насочени комплексно – към учители, деца и родители. Необходимо е да се отделят средства от държавния бюджет и конкретни механизми за стимулиране провеждането на местни интеграционни политики. Финансирането на проектен принцип не подкрепя развитието на процесите на интеграция, защото е инцидентно.

В образованието има добри практики, които са предимно в извънкласните форми и извънучилищните дейности. Този опит се споделя на различни нива, но като цяло образователната система е силно етно-центрична и не създава необходимите предпоставки за ефективна интеграция. В тази връзка е необходимо да се използва този опит в комплекс с мерки за диференцирана грижа спрямо потребителите, за да се осигури реален равен достъп до образование.  1. Сподели с приятели:
1   ...   55   56   57   58   59   60   61   62   ...   69


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница