Отчетна информация за изпълнение на нсрбир по области област благоевградстраница6/69
Дата01.02.2017
Размер11.44 Mb.
Размер11.44 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   69
Темата за ранните раждания, както и изоставянето на новородени деца е особено актуална в настоящия момент, предвид изнесени данни в общественото пространство за раждания от малолетни и непълнолетни момичета през 2012 г. и 2013 г.

Към 2013 г. намаляването на възрастта на родилите малолетни момичета, както и широкият медиен интерес оформят сериозна гражданска позиция на неприемане и противодействие на тенденциите за намаляване на възрастта на родилките – деца, превенция и овладяване на процеса. Целта на тематичната проверка е събране на обективна информация за реалното състояние на ражданията на малолетни и непълнолетни момичета за периода 01.01.2013 до 30.09.2013 г., броя и причините на изоставяне на новородени деца в родилни отделения в гр. Варна, с оглед разработване на политики по превенция на проблема. За проследяване на междуведомственото сътрудничество и връзки за осъществяване превенцията на изоставяне на ниво родилен дом е проверена и съответната териториална Дирекция „Социално подпомагане” гр. Варна – отдел „Закрила на детето”. Предотвратяването на изоставянето на деца и настаняването им в специализирани институции е една от най-важните дейности за изпълнение на държавната политика в областта на обществената грижа за деца, насочена към намаляване броя на децата в специализираните институции и гарантиране правото им да растат в семейна среда. Значителна част от дейностите по предотвратяване на изоставянето трябва да започват още с раждането на дете, при което има риск да бъде изоставено и настанено в институция. За голяма част от децата на възраст от 0 до 3 години, които се отглеждат в домовете за медико-социални грижи (ДМСГД), входът към институцията е родилното отделение. Ето защо, за успеха на действията, които се предприемат от социалните работници по предотвратяване на настаняването в ДМСГД на новородени деца в риск да бъдат изоставени от изключително значение е междуинституционалното сътрудничество и координация на действията с лечебното заведение и медицинските работници на ниво родилно отделение. Основен приоритет на Националната стратегия за детето е опазването, укрепването и възстановяването на здравето на детето. Целта на плановата проверки е гарантиране спазването на правата на детето, регламентирани в чл. 3, чл. 7, т. 1 и 2 от Конвенцията за правата на детето, както и правото на закрила на детето, регламентирано в чл. 10, ал. 1 от Закона за закрила на детето, чрез изследване на ефективността в работата на Родилните отделения по отношение взаимодействието "социални работници - лечебни заведения" по случаите на малолетни и непълнолетни бременни момичета и родилки, както и оценка организацията на работа и управлението на лечебното заведение във връзка с уведомяването на компетентните органи за предприемане на необходимите мерки и дейности – отдели за закрила на детето, полиция, прокуратура. Проверките са с цел да се извърши превенция спрямо изоставянето на новородените, както и да се окаже помощ на майките в детска възраст.

Проверка е извършена в 3 родилни отделения в гр. Варна - Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Света Анна - Варна” АД – гр. Варна; Специализирана болница по акушерство и гинекология за активно лечение Проф. д-р Димитър Стаматов-Варна” ЕООд и Специализирана болница по акушерство и гинекология за активно лечение „Майчин дом” АД, гр. Варна, както и в Дирекция “Социално подпомагане”-Варна, отдел „Закрила на детето”, в чиито териториален обхват са родилните отделения. По данни от Стандартизирана информационна карта за събиране на обща статистическа информация за изследвания период 01.01.2013 г.- 30.09.2013 г. в трите родилни отделения в гр. Варна са родили 3 506 жени, от тях 2203 са от гр. Варна, а 1303 са от област Варна или други населени места. Разпределението на ражданията по родилни домове е както следва /Графика 2/:

- 1 803 в СБАГАЛ “Проф. д-р Д. Стаматов - Варна”, от които 1155 от гр. Варна, а 648 от други населени места;

- 1 138 в УМБАЛ „Света Анна - Варна” АД, от които 666 от гр. Варна, а 472 от други населени места;

- 565 в СБАГАЛ "Майчин дом" ЕООД от които 382 от гр. Варна, а 183 са от област Варна и други населени места от цялата страна.Графика 1.


Непълнолетните родилки във възрастовата група 14-18 г. на територията на област Варна за периода 01.01.- 30.09.2013 г. са общо 90, като само за 5 от тях е имало риск от изоставяне на детето. За изследвания период няма родили малолетни момичета под 14 години, има само едно момиче родило на 14 г.

Процентното изражение на непълнолетните майки спрямо всички раждания за периода е 3 %.

Новородените деца в риск от изоставане от пълнолетни майки за периода са били 57. Общо риска за изоставяне на дете е бил в 62 случая, което 2 % от всички раждания. Най-голям /52/ е броят на деца в риск от изоставяне в СБАГАЛ “Проф. д-р Д. Стаматов - Варна”, а в СБАГАЛ "Майчин дом" ЕООД не е имало риск от изоставяне за нито едно дете, но след раждането на едно дете с увреждане, то е настанено в ДМСГД - Варна.

Информацията за деца, родени с увреждания или малформации не е попълнена в информационната карта на УМБАЛ „Света Анна - Варна” АД, тъй като тя се води в неонатално отделение. В СБАГАЛ “Проф. д-р Д. Стаматов - Варна” децата с увреждания са 81, от тях 5 са на непълнолетни майки, а в СБАГАЛ "Майчин дом" ЕООД е 1 дете.

Мъртво родени са 23 деца, от които 3 са на непълнолетни майки.

Прави впечатление, че голям брой от децата не са припознати от бащата, особено от родилките от с. Каменар. По-голямата част от непълнолетните майки са от ромски произход.

От 146 деца, по съставени списъци в родилните отделения за деца, родени от непълнолетни майки или в риск от изоставяне 82 са записани на имената на майките си, от тях 35 са на непълнолетни/малолетни майки.Проверките са установили: Постигнато е много добро сътрудничество и взаимодействие с психолози от Фондация „Карин дом”, които работят по проект „Ранна интервенция” и подпомагат работата на ОЗД в случаите, при които се работи по превенция на изоставянето на деца с увреждания.

Изградени са работни взаимоотношения с т.н. „ромски медиатори, назначени към Община Варна, по един към петте ромски махали в града. Те оказват помощ на социалните работници от ОЗД – Варна при издирване и набиране на информация за избягали родилки, техни близки, роднини и други.

Към момента на проверката Дирекция „Социално подпомагане” – Варна уведомява писмено Районна прокуратура – Варна за всички случаи на малолетни и непълнолетни бременни и майки под 16 годишна възраст. Когато сигналът е за малолетни и непълнолетни бременни и майки от друго населено място, то в уведомителното писмо до съответната Дирекция „Социално подпомагане” се пише за необходимостта да се сезира съответната Районна прокуратура.

С цел превенция на изоставянето, ОЗД – Варна насочва родителите с нисък родителски капацитет и липса на социален опит най-често към доставчици на социални услуги за повишаване на капацитета и оказване на подкрепа в семейна среда за правилното отглеждане и възпитание на детето.

В случаите когато е предприета мярка за закрила - настаняване на детето в специализирана институция – ДМСГД поради временна невъзможност на майката да се грижи за детето, тя се насочва към доставчик на социални услуги.

От разговорите и анкетното проучване с медицинския персонал на се идентифицирани следните проблемни области: Не всички бременни получават доболнична помощ като са обхванати от личните лекари и акушер-гинеколози, които да наблюдават развитието на бременността, поради това през последните години са се повишили ражданията на децата с увреждания. Няма достатъчно информационни кампании относно рисковете при ранните раждания, както и услуги за семейно планиране.Не е развита достатъчно медицинската грижа като цяло по отношение наблюдението на новородените деца. Медицинските специалисти считат, че е необходимо да се задълбочат дейностите по отношение на женската и детската консултация. Ето защо са необходими:

1. Нормативни промени, включително в Методическото ръководство по превенция на изоставянето на деца на ниво родилен дом: В нормативната уредба на Р. България, касаеща здравеопазването да се въведат промени в съответните нормативни актове, с които: да се доразвие медицинска грижа на новородените деца, да се гарантира достатъчно наблюдение върху тях и оказване на доболнична помощ; да се задълбочат дейностите по отношение на женската и детската консултация; да се развие услугата патронажна грижа; в родилните отделения да се назначат социални работници, с цел по задълбочена робата по превенция на изоставянето на деца, както и по други рискове за децата; да бъдат регламентирани контактите на майката с новороденото, по време на престоя му в неонатологично отделение, с цел стимулиране на емоционалната връзка.

2. За подобряване на взаимодействието и сътрудничеството.

Значителна част от дейностите по предотвратяване на изоставянето трябва да започват още преди раждането на дете, при което има риск да бъде изоставено и настанено в институция. В тази посока няма развити достатъчно социални и медицински услуги. От съществено значение е да се разкрият иновативни такива, които да осигурят: достатъчно информационни кампании относно рисковете при ранните раждания, както и услуги за семейно планиране; интензивна социална работа с бъдещата родилка; повишаване на здравната грамотност, посредничество, подготовка за родителство, осигуряване на медицински и здравни грижи, като това може да включва и домашни посещения.; ограничен обем материална подкрепа, осигуряване на базови условия за отглеждане на бебето в неговото семейство. За да бъдат обхванати родилките, за които има предпоставки да изоставят детето си е от съществено значение личните лекари да информират ДСП своевременно. В хода на извършени планови проверки от отдел „Варна”, ГД ”КПД” е установено, че личните лекари не подават информация за малолетни и непълнолетни бременни, тъй като не ги определят като „деца в риск”. В тази връзка е необходимо да бъде проведено обучение на личните лекари.ПРИОРИТЕТ „ВЪРХОВЕНСТВО НА ЗАКОНА И НЕДИСКРИМИНАЦИЯ”
В структурите на полицията се провежда професионално обучение по месторабота по правата на човека и полицейската етика. Обучението се провежда от служители, преминали специална подготовка за обучители. Разгледат се разнообразни теми за повишаване квалификацията на полицейските служители за работа в мултиетническа среда: „Специфика на работа на полицейските служители и конкретни действия при осъществяване на правомощията им в райони с преобладаващо ромско население"; „Овладяване на кризисни ситуации при възстановяване на обществения ред"; „Формиране на умения за работа с представители на ромската общност"; „Сътрудничество при обслужване на райони с преобладаващо ромско население"; "Етично поведение при работа с граждани"; "История, обичаи, традиции и религиозни убеждения на различните етнически групи и в частност на ромското население"; "Проблеми на ромите в социалната сфера"; "Действия на полицейските органи при извършени групови нарушения на обществения ред и други тежки противоправни деяния в квартали с компактно ромско население"; „Спазване правата на човека и етичния кодекс при работа с лица от ромски произход"; „Поведение при общуване с гражданите" (в частност ромското общество); „Идентифициране на проблеми на обществения ред и сигурност в местната ромска общност"; „Международна конвенция за премахване на всички форми на дискриминация"; „Дискриминация - основни понятия. Социални измерения" и др.

Запознаване на ромската общност със Закона за дискриминация чрез периодични срещи и консултации с регионалния представител на КЗД, активиране на дейността на Общинските комисии за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни деца чрез включване на представители на общността в комисията, работи се за гарантиране правата на гражданите с акцент върху жените и децата.

Действията на общинските администрации са подчинени на принципите за недопускане на дискриминация по пол, възраст, раса, народност, етническа принадлежност, гражданство, произход, религия, образование, убеждения, икономическо положение и др. чрез включването на представители от различни по пол, етнически и професионални групи, в една работна среда, изискваща съвместни усилия, допринася за утвърждаване на принципа на равните възможности и за превенция на дискриминацията. През следващия програмен период 2015-2017г. ще се работи още по-активно за преодоляване негативните обществени нагласи, както и срещу ксенофобията, осигуряване на равен достъп до всички услуги, мерки за заетост, проекти и програми.

Във всички училища на територията на област Варна редовно се провеждат срещи за разясняване правата на детето. Изнасят се беседи по въпросите за тютюнопушенето, употребата на алкохол, опасностите в Интернет и агресията сред подрастващите; проведени са работни срещи срещу разпространението на наркотици в кварталите със смесено население; предоставяне на информационни материали. Провеждат се дискусии, обсъждания, ролеви игри на теми: “Насилието в училище и извън него”, “Междуличностните отношения”, “Асоциални прояви и последствията от тях”; Обучение по права на човека и права на детето в училище. Приоритетите на обществените възпитатели в работата с децата е ограничаването на риска от извършването на асоцилни прояви, ангажиране и осмисляне на свободното им време с полезни и необходими за развитието им дейности, насочване уменията и интересите им в областта на изкуството, творчеството, художественото слово и спорта. В изпълнение на тези си задължения общините на територията на област Варна са предприели действия по изработване и приемане на съответни наредби, правила и други форми на поднормативни актове, с цел изпълнение на целите на закона. Осъществени са дейности по запознаване и разясняване на Наредбите на Общински съвет за обществения ред и сигурност сред ромското население;

Усилена е дейността на Общинските комисии за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни чрез включване на представители от общността и от НПО и доброволци в комисията. По този начин се осъществява създаване на равен достъп до всички услуги, в т.ч. административни, социални, обществени и здравни чрез действия на общинските органи на управление и самоуправление, областна администрация и териториалните структури на изпълнителната власт.

Организирани са срещи и дискусии по повод постъпили сигнали за упражнена дискриминация върху представители от ромската общност. МКБППМН в общините, съвместно с инспекторите в Детска педагогическа стая, и НПО работещи в сферата на закрила правата на човека редовно изнасят лекции и разпространяват брошури сред учениците в училищата на територията на общините, за правата на човека и права и задължения на децата в училище, какво е противообществена проява и престъпление, запознаване с възпитателни мерки, съгласно чл.13, ал.1 от ЗБППМН. Провеждат се информационни срещи за разясняване на нормативни документи, свързани с обществения ред и сигурност; за разясняване на наказателната отговорност за ранно съжителство с малолетни или непълнолетни лица; за развитие на сътрудничество между различните етнически групи;за насърчаване равнопоставеността между жените и мъжете и осигуряване на предпоставки за успешна реализация и нова социална роля на ромската жена. Работата на всички заинтересовани институции е на много добро ниво. Извършват се съвместни проверки на питейни и увеселителни заведения, компютърни клубове, зали за хазартни игри и др.търговски обекти, посещавани от непълнолетни. Извършват се обходи от мобилни групи за установяване на скитащи и просещи деца.

На територията на област Варна съжителстват, живеят и работят представители на над 10 етнически групи. Не съществува етническо напрежение и междукултурно неразбирателство. Етническото многообразие поставя пред държавните институции задачи, които са колкото специфични, толкова и общи, произтичащи от конституционните права на гражданите - право на труд, образование, здравеопазване и т.н, както и гражданските права, задължения и отговорности на всяка една от групите пред развитието на града.

В общинските администрации на територията на община Варна има назначени експерти по етническите въпроси, които координират работата в сферата за осъществяването на ефективни политики за интеграция на ромите на местно ниво. Повишаване на участието на ромите и друго живеещо при подобни условия население в държавната администрация на регионално ниво и местната администрация е основен приоритет през следващия програмен период, както и утвърждаване на толерантни междуетнически отношения чрез всички форми, вкл. и спорт; Засилване работата на местно и регионално ниво за повишаване осъзнаването на правата и отговорностите на ромите; Включване на лица от ромски произход във всички форми на обществена активност /ученически съвети, настоятелства, кметски съвети/; Повишаване на чувствителността на служителите и управленския състав в администрацията на всички нива по отношение правата на малцинствата, въпросите на недискриминация и общуването в мултикултурна среда, повишаване на уменията им за формулиране и прилагане политики за интеграция на ромите. Недопускане на двоен стандарт в прилагането на законите на държавата по отношение на ромите и всички уязвими групи. Преплитането на ангажираност, отношение и екипност в работата, подпомага постигането на целите на институциите и заинтересованите страни, за устойчивост и разгръщане на идеи, касаещи интеграцията на отделните етнически общности.


В заседанията на Общинския съвет по наркотични вещества се набелязват мерки, насочени към: превантивни дейности в училищата и в частност училищата с учащи се предимно от ромски произход, охраната на училищните сгради, възможности за видеонаблюдение с цел недопускане на разпространение на наркотични вещества в училищните райони и дейността на училищните настоятелства по отношение превенцията свързана с тютюнопушенето, разпространението и употребата на наркотични вещества.

Успешното прилагане на върховенството на закона е пряко определено от наличието на съответен капацитет в структурите, които са ангажирани с процеса – общинските администрации, областната администрация, органите на МВР на областно равнище, комисии, съвети, структури на гражданското общество. Положителен е фактът, че през периода 2012 г. - 2014г. в ОД на МВР – Варна не са постъпили сигнали или жалби за дискриминативно поведение на служители на МВР спрямо роми или други етнически малцинства. Дейността на служителите при ОД на МВР- Варна е насочена към превенция на правонарушенията и ефективно реагиране при получаване на сигнали за извършени престъпления и нарушения на обществения ред, в райони с компактно ромско население, както и в насока реализиране на Плана действие по изпълнение на Националната стратегия на Р България за интегриране на ромите (2012-2020 г.) и Десетилетието на ромското включване 2005-2015 г.

Дейността на служителите е насочена към изпълнение на следните задачи: Оценка на оперативната обстановка, чрез изучаване и анализ на състоянието, динамиката и тенденциите на правонарушенията извършвани в квартали с преобладаващо ромско население и периодични срещи с техни представители за получаване на информация за настроенията в общността; Идентифициране на съществуващи проблеми, свързани със сигурността в квартали населени предимно с роми, както и получаване на изпреварваща информация за наличие на индикации за предстоящо извършване на нарушения на обществения ред или други противоправни деяния. С цел гарантиране на полицейско присъствие и своевременно реагиране на получени сигнали в районите с компактно ромско население на база анализ на оперативната обстановка се извърши актуализация на разстановката на нарядите осъществяващи патрулно - постова дейност; Установени са контакти с компетентни неправителствени организации и други институции с цел осигуряване на партньорство при решаване на проблеми, касаещи сигурността на ромското население. Извършвани са регулярни проверки съвместно с други държавни органи за спазване на разпоредбите на Закона за гражданската регистрация, наредбите на общините и други нормативни актове. Изготвени са планове за незабавно реагиране на получени сигнали за групови нарушения на обществения ред и извършени тежки престъпления.

За повишаване на познанията и подготовката на полицейските служители в мултиетническа среда при спазване на стандартите за правата на човека при провеждане на занятията по специализирана подготовка са включени теми свързани с : традициите, бита и културата на ромските общности и прилагането на проблемно - ориентирания подход за осигуряване на реда и сигурността в ромските общности; правата на човека и умения за работа с представители на ромските общности; идентифициране на проблеми на обществения ред и сигурността в местните ромски общности.

При регулярните срещи между специалистите по етнически и интеграционни въпроси (ЕИВ) в общините и експертите на Областна администрация Варна, като основен проблем се изтъква недостатъчната информираност на общинските служители и активисти относно новите моменти и задачи по осъществяване на дейностите по ромското включване. Това налага провеждането на семинари, лекции, търсенето на форми и възможности за запознаване на повече активисти, съмишленици и доброволни сътрудници за осъществяване на тази дейност, за която са необходими както съвременно техническо оборудване, така и добро финансиране. Продължава тенденцията за постоянни промени сред състава на специалистите и експертите, отговарящи за интеграционните процеси, тенденцията за текучество на кадрите. Ниска е чувствителността на служителите в администрациите по отношение на ромското малцинство и гражданите в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация и в тази насока са необходими систематични тренинги и практикуми.

В районите с компактно ромско население съвместна дейност с органите на реда осъществяват следните неправителствени организации: 1. Към Първо РУ - Център за обучение на малки деца от ромски произход към неправителствена организация „Владиславово”; „Център за социална рехалибитационна интеграция на деца от малцинствен произход” находяща се на адрес гр. Варна ул. ”Мануш войвода”№11, която работи с деца от 4-6 години; ”Център за социална рехабилитация и интеграция на деца в неравностойно положение и психологическа подкрепа” находящ се на адрес гр. Варна ул. ”Зограф”№42 работи в момента с 30 деца в риск. 2. Към Второ РУ- АМАЛИПЕ – Велико Търново; Социална агенция “Свети Андрей”; БГ НСЦ – Варна. 3. Към Трето РУ- Център за обществена подкрепа - Фондация „Владиславово” находящо се на ул.”Шести септември” № 28. 4. Към Четвърто РУ- Асоциация човешки права «Стъпка по стъпка»- Варна. При дейността си свързана със сигурността в ромските квартали, служителите от РУ контактуват и изпълняват съвместни задачи с общинските и районни администрации, ромските медиатори, служителите на Дирекция ”Социално подпомагане” и Общинските комисии по Закрила на детето.

На територията на област Варна се осъществяват и следните проекти:

1. Проект "Превенция на трафика на хора, принадлежащи към етническите групи, с фокус към ромското малцинство в България" разработен от Националната комисия за борба с трафика на хора (НКБТХ) се осъществява на територията на община Варна. Той е пилотен за страната и ще послужи за модел за цялостната държавна политика в борбата с трафика на хора. През 2014 год. се извърши мониторинг за постигнатите цели и се разработи от НКБТХ план за поетапното въвеждане на програмата за превенция на трафика на хора сред ромска общност в българските градове със създадени местни комисии за борба с трафика на хора. Той се осъществява на територията на община Варна чрез финансовата подкрепа (67 650 EUR) на Посолството на Франция в България, Постоянно представителство на Франция към Службата на ООН и другите международни организации във Виена и Посолство на Франция в Румъния. Партньори на НКБТХ в осъществяването на проекта са Община Варна (чрез дирекция „Превенции“ и Местната комисия за борба с трафика на хора), Българската асоциация по семейно планиране и сексуално здраве, Асоциация “Национална мрежа на здравните медиатори” и НПО. Основата цел на проекта е намаляване броя на потенциалните жертви на трафик на хора от ромски произход на територията на община Варна. Допълнителни цели на проекта са: превенция на ранната бременност сред жените от ромски произход; запознаване на уязвимите групи с методите за семейно планиране и гарантиране безопасността на сексуалните практики; намаляване на броя на случаите на изоставяне на деца от ромски произход, повишаване на осведомеността и запознаване на обществото и уязвимите групи с практиките, свързани с трафика на хора и намаляване на стигмата и дискриминацията на жертвите на трафик от ромски произход..Сподели с приятели:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   69


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница