Отчетна информация за изпълнение на нсрбир по области област благоевградстраница60/69
Дата01.02.2017
Размер11.44 Mb.
Размер11.44 Mb.
1   ...   56   57   58   59   60   61   62   63   ...   69

Приоритет Здравеопазване

Налице са негативни тенденции, свързани със здравословното състояние на лицата от етническите малцинства и особено тези с ромски произход: по-висока заболеваемост, висока смъртност, ниска средна продължителност на живота, по-висока детска смъртност. Социално-икономическите и жилищно-битови условия, при които живее голяма част от представителите на ромската общност, оказват пряко влияние върху здравното им състояние. Лошите жилищни условия увеличават риска от заболяване и разпространението на инфекциозни и стомашно-чревни заболявания сред общността, както и на хепатит, алергии, астма и туберкулоза.

Друг фактор, който оказва влияние върху здравословното състояние е достъпът до качествени здравни услуги. Той е затруднен за лицата живеещите в селски райони, далеч от общински или областен център. Достъпът до здравеопазване на ромите и други уязвими групи е ограничен от няколко фактора: бедност, отдалеченост на лекарските практики, особено когато се налага преглед при специалист, неплащане на здравни осигуровки. Бедността, заедно с по-ниската здравна култура, най-често е пречка за поемане на разходите по здравното осигуряване, закупуване на лекарства, заплащане на потребителска такса при посещение при лекар или при нужда от изследвания. Допълнително, към разходите за посещение при лекар и последващото лечение, трябва да се прибавят и транспортните разходи до лекарския кабинет или съответното болнично заведение, което за половината роми на практика означава разходи за междуселищен транспорт. Тъй като лекарите обслужват обикновено по повече от едно село, те по-рядко имат възможност да се отзовават на повикванията на своите пациенти в дните, когато не са в съответното селище. Възможността за избор или замяна на общопрактикуващия лекар в селата е силно ограничена, на практика за мнозинството от ромите такава липсва. Най-често за лица в неравностойно социално положение спешната медицинска помощ в единствената достъпна здравна помощ. Немалка част от тези уязвими групи граждани се обръщат при медицински проблем към ЦСМП или спешно отделение на областната болница. Според данни от проведени проучвания в България трудностите в комуникацията между роми и медицински служители също създава проблеми при медицинското обслужване на ромите. Немаловажен фактор за влошаване на достъпа до здравни услуги при ромите е липсата на доверие в медицинските служители. Между половината и две трети от ромите се чувстват жертва на дискриминативно отношение спрямо тях от страна на здравните работници поради етническата им принадлежност или поради бедността им.

Сериозен проблем представлява здравната неосигуреност особено сред ромското население. Тъй като много роми не са здравноосигурени, те не могат да ползват здравни услуги, рядко прибягват до превантивна медицинска помощ и разчитат най-вече на спешната медицинска помощ.

Нивото на здравна култура е ниско. Голямата част от ромите нямат познания за своите права и задължения в областта на здравеопазването. В резултат, те не са наясно какви здравни услуги трябва да получат, в какъв обем и с какво качество. Не са наясно също така за много аспекти на здравната култура, свързани с ваксинации, инфекциозни болести, детско хранене, идентифициране на проблеми и грижи, свързани със здравето.

Регионална здравна инспекция – Търговище (РЗИ) работи по програми в които освен дейности към цялото население и определени целеви групи има дейности, насочени към лицата в неравностойно положение, принадлежащи към етнически малцинства като:

Национална програма за превенция и контрол на туберкулозата в Република България за периода 2012-2015г.;

Национална програма за превенция и контрол на ХИВ и сексуално предавани инфекции в Република България 2008-2015г.;

Други действащи Национални програми по които работи РЗИ насочени към цялото население и определени целеви групи:Национална програма за превенция на хроничните незаразни болести 2014-2020г.

Национална програма за намаляване въздействието на радон в сгради върху здравето на българското население 2013-2017г.;

Национална програма за първична профилактика на рака на маточната шийка в Република България 2012-2016г.;

Национална програма за профилактика на оралните заболявания при деца от 0 до 18г. в България 2009-2014г.; Национална програма за профилактика на оралните заболявания при деца от 0 до 18 годишна възраст в Република България 2015-2020г.

Отдел „Профилактика на болестите и промоция на здравето” при РЗИ извършва и: • дейности по Регионална програма „Аз умея здравословно да живея!” 2012 - 2015г. с целева група деца от 2 детски заведения и начален курс на обучение в едно училище от град Търговище като средство за противодействие на неблагоприятните тенденции по отношение на затлъстяването при децата. Осъществяват се редица обучителни мероприятия, свързани със здравословното хранене, небалансираното хранене и болести, свързани с него, значение на храненето и двигателната активност за изграждане на здрави кости, оралната хигиена и др.;

 • дейности насочени към подобряване на сексуалното и репродуктивно здраве;

 • дейности насочени към ограничаване на остеопорозата;

 • дейности по Проект BG051PO001-5.3.02-0001-C0001 “СПРИ и се прегледай“ за извършване на скрининг на граждани, получили покани за преглед за колоректален рак и рак наматочната шийка (проекта приключи през м. октомври 2014г.).

По посочените национални програми са извършени голям обем дейности насочени към целевите групи и цялото население съвместно с общини, Регионален инспекторат по образование (РИО), училища, Целодневни детски градини (ЦДГ), лечебни и здравни заведения, неправителствени организации, Клуб на НСО, Ученически парламент, Обединен детски комплекс (ОДК) и др.

През 2013г. отдел „Профилактика на болестите и промоция на здравето” при РЗИ във връзка с изпълнението на Здравната стратегия за лица в неравностойно положение, принадлежащи към етническите малцинства проведе 18 здравни обучения на различни теми на 429 деца, ученици и родители от област Търговище. Проведени бяха разяснителни кампании сред родители на деца и ученици за значението на профилактичните прегледи, задължителните имунизации и ваксина срещу рака на маточната шийка.

Проведе се анкетно проучване сред 59 ученици на тема „Под стрес ли сте", включваща 20 въпроса имащи за цел проверка на нивото на стрес сред учащите.

През 2014г. Отдел „Профилактика на болестите и промоция на здравето” проведе 37 обучителни мероприятия с участието на 835 деца, ученици, бременни и кърмещи жени.

На подрастващите на достъпен език с много игри, видеопокази и занимателни беседи бе насочено вниманието по различни теми. Чистотата на дома и личната хигиена като предпоставка за профилактика на заразните и паразитни заболявания бе дискутирана по време на беседите „Околна среда –здраве”. Темите „Хигиена и култура на хранене”, „Психическа и физическа зависимост породена от употребата на наркотици”, „Пасивно тютюнопушене”, „Контрацепция – предпазване от нежелана бременност” и др. предизвикаха интерес у подрастващите. Беседата „Тютюнопушене, злоупотреба с алкохол и наркотици” обясни връзката между вредните навици и социалнозначимите заболявания.

През месеците юли и август се проведоха обучения на персонала в 4 специализирани институции за социални услуги на територията на Област Търговище по темите „ХИВ/СПИН” и „Полово предавани инфекции – причини, развитие и лечение”.

Световната седмица на кърменето 1-7 август бе отбелязана в акушеро-гинекологичното отделение на МБАЛ-Търговище. Специалисти от отделението консултираха млади майки как да се справят с кърменето, а експерти от отдел ПБПЗ предоставиха информационни материали свързани с кърменето, захранването на кърмачетата, здравословно хранене на децата, на бременните жени и кърмачките и вредите от тютюнопушенето по време на бременност и кърмене. Изготвено бе тематично табло, което бе поставено в отделението.

В периода 24.11-28.11.2014г. на територията на Област Търговище се проведе „Седмица за борба със затлъстяването”. 168 ученика от ІІ ОУ „Н. Й. Вапцаров” бяха запознати с „Правилата за здравословно хранене”, „Храненето като профилактика на остеопорозата” и „Движението е здраве”.

1-ви декември – Световен ден за борба със СПИН бе отбелязан с кампания в квартал „М.Малчев”. Експерти от отдела предоставиха на здравния медиатор презервативи и информационни материали, които бяха разпространени сред общността.

Медицинските специалисти от здравните кабинети към детските заведения и училищата работещи с деца принадлежащи към етнически малцинства преминаха обучения по различни здравни теми в РЗИ.

Дейността на имунизационния кабинет към РЗИ бе разгласена чрез медиите. Разпространени са 1000 здравнообразователни материала.

През 2001 г. Фондация “Здравни проблеми на малцинствата” разработва концепцията за здравния медиатор и за първи път успешно въвежда тази нова длъжност. В област Търговище до момента има един назначен здравен медиатор в Община Търговище преминал курс организиран от Националната мрежа на здравните медиатори. Чрез неговото съдействие и с активната помощ на Клуба на Нестопанските организации (НСО) за периода 2013 – 2014 г. се извършиха следните дейности: • 250 семейства от кв. „Малчо Малчев” и селата са консултирани и упътени към акушеро-гинеколог;

 • Организирани 9 консултативни кабинета в махали с ромско население и 15 беседи във ІІ-ро ОУ „Н. Вапцаров” за сексуално и репродуктивно здраве ;

 • 800 лица от кв. „М. Малчев” обхванати при изясняване на опасните болести;

Здравният медиатор, с помощта на здравните работници в училищата проведе множество мероприятия:

 • 21 беседи в училищата за начините за предпазване от нежелана бременност;

 • 12 срещи с родители на деца без личен лекар;

 • 9 беседи, с цел повишаване обхвата с имунизации по националния имунизационен календар;

 • Прегледани профилактично 258 деца за 2013 г. и 240 – за 2014 г.;

 • 230 профилактични прегледа (2013-2014 г.) за стоматологичния статус на децата и учениците;

Община Търговище работи активно по здравното ограмотяване на ромското население на територията на общината. За целта към направление „Здравеопазване” през 2012 г. бе назначен здравен медиатор от ромски произход, който съвместно със здравните работници от училищата и детските градини работи по преодоляване пропастта между роми и здравни работници от гр. Търговище. Най-много се набляга върху здравно ограмотяване на младите майки и ученици от училищата. За тази цел сме подсигурили самостоятелно работно място на здравния медиатор, което е във Второ основно училище „Никола Вапцаров” гр. Търговище. Здравният медиатор работи и с най-голямата неправителствена организация в града – Сдружение “Клуб на нестопанските организации”. Те участват в Програма „Укрепване на Националната програма по туберкулоза в България”, целта на която е работа на терен и мотивиране на лицата от целевите групи за лечение на туберкулозата, сътрудничество и съвместна дейност с лечебното заведение, обучение и администриране. За намаляване на детската смъртност се извършва активно съдействие на здравните медиатори в условията на личния лекар за обхващане на бременните до четвъртия месец, консултации с акушеро-гинеколог - 4 обхванати бременни от етническите малцинства до 4-я месец. С цел намаляване на бременността в юношеската възраст са проведени две беседи с подрастващите млади хора и техните родители за начините за предпазване от нежелана бременност и две консултации за сексуално и репродуктивно здраве в махали и училища с ромско население.

За подобряване на здравната помощ на децата в предучилищна възраст, здравните медиатори са провели 10 срещи с родители на деца без личен лекар. Проведени са две беседи с млади майки за значението на имунизациите. Проведени са профилактични прегледи с 50 деца от ромско население от II ОУ ”Н. Вапцаров”.

За подобряване на профилактичните прегледи сред ромското население са проведени четири срещи за изясняване на опасните болести.

В Клуба на Неправителствените организации са назначени и обучени за работа като сътрудници на терен 4-ма младежи от ромската общност, проведени са 728 анкети, 273 изследвания и 77 човека са придружени до болница за преглед и лечение.

Направление „Здравеопазване” към община Търговище, съвместно с Неправителствените организации продължават с дейностите по изпълнението на Плана за действие на община Търговище за интегриране на български граждани от ромски произход за 2012-2014 г. План за бъдещ период все още не е изготвен.

През 2011 г. и 2012 г. доброволци към Сдружение “Клуб на нестопанските организации” съвместно с РЗИ – Търговище проведоха акции на 01 декември, на които раздаваха информационни флаери, презервативи и други материали, свързани с превенция на ХИВ. 1. Приоритет Жилищни условия

Голяма част от самоопределилите се като роми живеят в компактни групи в обособени квартали в града или в селата на територията на община Търговище. Жилищните условия и инфраструктурата на терените, които обитават са в задоволително състояние. Има изградена инфраструктура, регистрирани са и са включени в плана за сметосъбиране. Имат водоснабдяване. Голямата част от ромите живеят капсулирано, бедно и са на път да се маргинализират. Някой от тях обитават примитивни жилища с изключително лоши материално-битови и санитарно-хигиенни условия.

На територията на община Търговище има 257 общински жилища за настаняване на крайно нуждаещи се. В град Търговище има 221 жилища. 115 от жилищата се обитават от ромски семейства. В селата на територията на общината има 36 общински жилища, в 27 от тях са настанени ромски семейства. Липсват инвеститори, които да спомогнат местната власт за изграждане на нови социални жилища за лица от ромското население.

Начинът на живот на ромите да живеят в тясна семейна общност, препятства интеграцията. Жилищните условия са ключов фактор за подобряване на ромската интеграция, но те трябва да са част от един цялостен подход, обхващащ други въпроси, като образованието, развитието на уменията, заетостта и здравеопазването.

Сдружение “Клуб на нестопанските организации” участва в програма за „Подобряване на жилищните условия на семейства в риск” и „Семейства с ниски доходи” в партньорство с Фондация „Хабитат”. В резултат бяха предоставени безлихвени заеми за подобряване на жилищните условия. През 2012 г. са предоставени общо 60 заема на обща стойност 36 000 лева, от тях 80 % са на ромски семейства. За 2013 г. до сега са предоставени 43 заема на обща стойност 29 000 лева, от които 70 % на ромски семейства. В началото на месец септември е стартиран съвместен проект с Фондация „Хабитат” – „Достоен дом” за създаване на коалиция за борба с лошите жилищни условия. Община Търговище, съвместно със Сдружение “Клуб на нестопанските организации” продължава изпълнението на Плана за действие. Поради проблеми с връщането на заемите от живущите в кв. „Малчо Малчев” в Търговище (с малки изключения), Сдружение “Клуб на нестопанските организации” преустанови работата с ромски семейства. Планът за бъдещ период е в процес на изготвяне. 1. Приоритет Заетост

Към 31.12.2014 г. регистрираните безработни лица в дирекция „Бюро по труда” (ДБТ) за община Търговище са 3145. За сравнение, към 30.11.2012г. регистрираните безработни лица в дирекция „Бюро по труда” са 3211. Наблюдава се относително запазване на нивото на безработицата. Голяма част от регистрираните безработни лица са се самоопределили като роми. Трудовата им интеграция е свързана с решаването на проблема с високия процент безработни сред тях. Както в страната, така и в община Търговище, основните причини обуславящи високото равнище на безработица сред ромите са:

 • ниското ниво на образование или липсата на такова

 • отсъствие на квалификационни умения

 • недостатъчна мотивация в преобладаваща част от регистрираните

 • несериозно отношение към законово регламентираните им задължения като клиенти на бюрата по труда

 • липса на умения за търсене и кандидатстване за работа

 • липса на предприемачески умения и финансов ресурс за започване на собствен бизнес

 • демотивация за работа поради продължителната им безработица (престой в ДБТ повече от една година)

 • регистрация с цел ползване на социални помощи

В изпълнение на Общински план за интегриране на ромите (2012-2014г.), са извършени следните дейности:

- Периодично провеждане на мотивационни курсове за активно търсене на работа, в които са участвали 159 лица от ромски произход (съгласно декларация за самоопределяне, която регистриращите се в ДБТ попълват);

- За получаване на професионална квалификация и осигуряване на следваща заетост, 8 лица включени по схеми Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, 253 лица включени във форми за професионално развитие, 134 лица включени в заетост по различни програми, мерки за заетост и на първичния пазар на труда. От започналите работа лица включени по програми за заетост са съответно 75, от тях в Национална програма „От социални помощи към осигуряване на заетост” са включени 34 лица, а в различни схеми и проекти от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” – 29 лица. В насърчителни мерки за заетост от Закона за насърчаване на заетостта е включено едно лице. На първичния пазар на труда, своята трудова реализация са намерили 58 лица;

- Проведени са две младежки трудови борси, в които са участвали 15 лица от ромски произход;

- През 2014 г. 7 лица са включени в мотивационни обучения за стартиране и управление на собствен бизнес. Констатира се , че липсата на предприемачески умения и финансови ресурси за започване на собствен бизнес на болшинството от ромите е основната пречка за постигане на добри резултати в това отношение.

- Във връзка с обучаването и назначаването на ромски медиатори в бюрото по труда се отчита, че в началото на 2014 г. работещите ромски медиатори преминават на работа извън ДБТ и нови процедури за подбор не са обявени;

В изпълнение на заложените цели в плана за действие на Община Търговище, Дирекция”Бюро по труда” /Д”БТ”/ Търговище работи по направление Трудова заетост. В работата си дирекцията осигурява равен достъп до всички предоставяни услуги на търсещи работа лица от ромски произход, съгласно тяхното самоопределяне на доброволен принцип, както следва:

- Мотивация за активно търсене на работа – 178 лица;

- Включени в професионално ориентиране – 107 лица;

За периода в Дирекция “Бюро по труда” работиха 2 ромски медиатори по Национална програма „Активиране на неактивни лица”, които допринасяха за привличане в Д”БТ” на обезкуражени лица от ромски произход, за регистрация и последващо предоставяне на различните услуги с крайна цел – включване в заетост. В момента, от 09.09.2013 г. по същата програма в Д”БТ” е назначен психолог, който ще осъществява индивидуални и групови консултации на търсещи работа лица от всички възрастови групи.

Включени в заетост – 360 лица, от тях: 193 лица по програми и 8 лица по насърчителни мерки, финансирани със средства от държавния бюджет или по ОП”РЧР” и 159 лица на първичен пазар. Осигурено участие в 3 младежки борси и 1 специализирана трудова борса в областта на строителството и селското стопанство. Включване в професионална квалификация с осигурена последваща заетост – 17 лица.

В резултат на работата на ромските медиатори, в Д”БТ” са привлечени общо 124 лица, като от тях 22 са включени в заетост.

Д”БТ” продължава с дейностите по изпълнението на Плана за действие на община Търговище за интегриране на български граждани от ромски произход за 2012-2014 г.


 1. Приоритет Върховенство на закона и недискриминация

Въпросът за равнопоставеността и недискриминацията намира правно основание в Конституцията и в законите на Република България, които изискват равно третиране на гражданите, без оглед на тяхната раса или етнос. Член 6 от Конституцията гласи: „(1) Всички хора се раждат свободни и равни по достойнство и права. (2) Всички граждани са равни пред закона. Не се допускат никакви ограничения на правата или привилегии, основани на раса, народност, етническа принадлежност, пол, произход, религия, образование, убеждения, политическа принадлежност, лично и обществено положение или имуществено състояние.”. Този принцип е развит в Закона за защита срещу дискриминацията, съгласно който е създадена Комисия за защита от дискриминация (КЗД) като независим от изпълнителната власт орган.

Все още е налице неинформираност сред населението от ромски произход за възможностите за защита правата на гражданите срещу проява на дискриминация. Предвид това и във връзка с изпълнението на Плана за действие на Община Търговище, за периода 2012 – 2014 г. в Районно управление „Полиция” (РУП) се извършиха следните дейности:

- Съобразно етническия състав на населението, живущо на територията, обслужвана от РУП Търговище и направения анализ, през периода 2012 – 2014 г. на държавна служба са назначени трима служители от различни малцинствени групи;

- В тримесечните планове за обучение на състава от групите „Охрана на обществения ред” („ООР”) и „Териториална полиция”(„ТП”) без откъсване от работата задължително се включват по две теми, свързани с въпросите на недискриминацията и общуването в мултиетническа среда, повишаване уменията и прилагане на практики за интегриране на ромите. На тримесечен период се провежда изпит-тест на служителите, в който са включени и въпроси, касаещи проблемите на ромската общност;

- От ръководството на РУП Търговище е създадена организация за осъществяване на постоянен контрол, с цел недопускане на двойни стандарти в прилагането на законите по отношение на ромите и всички уязвими групи, както за стриктното спазване на Етичния кодекс на държавния служител в МВР;

- За периода съвместно с асоциация „Ная” са проведени седем обучения на младши полицейски инспектори и полицейски инспектори за работа в мултиетническа и мултикултурна среда, с цел подобряване на ефективността при спазване на стандартите по правата на човека, както и на ромски лидери;

- РУП Търговище, съвместно с Асоциация „Ная” и женско дружество „Бирлик” проведоха за изминалия период мероприятия по повишаване знанията на ромските жени по отошение на правата им, превенция на ранните бракове, раждания и трафик на хора. В селата Здравец, Лиляк и Руец са обособени приемни, в които периодично се приемат жени от ромски произход, с цел превенция на домашното насилие. В настоящия момент в РУП Търговище е разработена карта за решаване на локален проблем, свързан с овладяването на случаите на домашно насилие в ромската общност в с. Лиляк от полицейски инспектор, обслужващ района;

- РУП Търговище участва в няколко информационни кампании на неправителствени организации, работещи за интеграция на ромите, с цел повишаване на чувствителността и нетърпимостта към проявите на етническа нетолерантност и дискриминация;

Главните фактори пораждащи престъпността в ромската общност и в други общности в неравностойно положение са идентични. Те са свързани с:

- Безработица сред значителна част от това население, липса на източници на трудови доходи;

- Склонност към посегателства спрямо чужди вещи като резултат на липсата на доходи извън социалните помощи и детските добавки, както и на липсата на нагласа за труд и на изградени трудови навици у част от ромското население в общината;

- Недостатъчна степен на образованост на значителна част от това население, което затруднява много професионалната му реализация. Проблем се явява и липсата в някои представители на общността на изградена ценностна система, в която човешкия живот и собственост да се възприемат като нещо свято и ненакърнимо;

- Консервативност на средата, от което произтичат някои характерни особености в манталитета на тази общност – например укриване случаи на домашно насилие в дома поради убеждението, че това е личен въпрос, който не бива да излиза от рамките на дома и да става обществено достояние; толериране на бракове между непълнолетни; криворазбрана солидарност с извършители на престъпления от тяхната общност, която понякога препятства хората от нея да съдействат на органите на реда при разкриване на противоправни деяния и установяване на извършителите им;

С цел намаляване на престъпността сред ромската общност в РУП Търговище се извършват множество дейности в различни насоки: • По график, утвърден от Началник РУП ръководни служители провеждат работни срещи между кметовете на малките населени места с компактно ромско население, на които се обсъждат битови проблеми;

 • За периода 2012 – 2014 г. полицейски инспектори, младши полицейски инспектори и ръководни служители на РУП Търговище са провели 49 срещи с лидери на ромската общност;

 • През 2014 г. съвместно с Дирекция „Бюро по труда” Търговище са извършени проверки относно пригодността на лица, кандидатстващи по Национална програма „Сигурност”. Тази програма действа в 20 села от община Търговище. Част от кандидатите са лица от ромски произход, на които се разчита в пълна степен в борбата с престъпността и опазване на обществения ред;

 • В квартал „Малчо Малчев” и селата с компактно ромско население за изминалия период са проведени четири специализирани полицейски операции по линия Наркоразпространение и проституция”. На списъчен отчет са взети лица от ромски произход, занимаващи се с този вид дейности;

 • За периода 2012 – 2014 г. от РУП Търговище е проведено обучение на трима служители по линия „Работа на полицията с етническите малцинства”, обучени при възникване на кризисни ситуации в етническите малцинства да отреагират адекватно;

 • В ежедневната си дейност служителите от група „ООР”, полицейски инспектори и младши полицейски инспектори по райони на обслужване запознават хората в селата с компактно ромско население и кв. „М. Малчев” с основните изисквания и Наредбите за спазване на обществения ред”. При тези срещи се разяснява значимостта от придобиването, ползването и съхранението на български лични документи. Приоритетно в тези срещи вземат участие служителите от малцинствените групи;

 • При провеждането и организирането на спортни прояви и по-специално при футболните срещи в Областното футболно първенство (аматьори), чрез участието на лица от ромски произход и полицейски служители се установяват толерантни междуетнически отношения;

Децата в риск са специфична група, чиито представители са жертва, а понякога и извършители на престъпления и противообществени прояви. С децата с проблемно поведение приоритетно работи Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни (МКБППМН) и Детска педагогическа стая (ДПС) към РУП.

 • За периода 2012 – 2014 г. служителите на РУП са провели 56 „Часове на полицая” в училищата с деца от ромски произход, на които са извършени обучения относно правата на детето;

 • Полицейските инспектори, младши полицейските инспектори и ДПС, съвместно с педагогическите съветници в училищата със значителен брой деца от ромски произход осъществяват превантивна дейност, с цел ограничаване проявата на агресия. Осъществява се пряка връзка с педагогическите съветници и директорите на училищата, провеждат се беседи с децата, извършващи различни противообществени прояви. Провеждат се профилактични беседи с родителите или настойниците на проблемните деца, с цел преосмисляне на тяхното поведение. За по-тежките случаи се уведомяват МКБППМН и Районна прокуратура гр. Търговище. За горепосочения период са подадени 16 сигнала към съответните институции;

 • През 2014 г. МКБППМН проведе 54 възпитателни дела, образувани по преписки от Районна прокуратура или сигнали от РУ „Полиция” за противообществени прояви или престъпления, извършени от 61 малолетни или непълнолетни лица;

 • Проведени са профилактични беседи с 11 непълнолетни лица с административни нарушения: Закон за движение по пътищата(ЗДП) - 8, Закона за здравето (ЗЗдр) - 2, Закон за българските лични документи (ЗБЛД) -1. Запознаване със Закона за БППМН – 95 малолетни и непълнолетни и техните родители;

 • Във връзка с превенцията на асоциалното поведение са разгледани 9 сигнала от длъжностни лица и граждани, по отношение на 39 деца;

 • През 2014 г. обществените възпитатели към МКБППМН работиха индивидуално с 58 малолетни и непълнолетни лица, извършили противообществени прояви или престъпления. Обществени възпитатели работиха с трима непълнолетни с присъди – 1 с пробация и 2 с условна присъда;

 • МКБППМН целогодишно оказва съдействие на младите хора и на техните родители чрез:

1. Съдействие при подготовката на документите за настаняване в Социално-педагогически интернат (СПИ) и във Възпитателно училище-интернат (ВУИ) – 3 лица.

2. Запознаване на непълнолетните и техните родители с Правилника за устройството и дейността на ВУИ и СПИ – 3 лица.

3. Съдействие при постъпването на непълнолетните в училището в определения от МОН срок – 3 лица.

4. Съдействие за своевремното завръщане на учениците в училище след ваканция, прекарана при семейството.

5. Наблюдение на непълнолетните от обществен възпитател по време на ваканциите.

Без съмнение за намаляване на противообществените прояви и престъпността в ромската общност и други общности в неравностойно положение е необходимо да се промени тяхното социалното положение, средата за обитаване, качеството на образование и т.н.

ОД на МВР работи съвместно с община Търговище в изпълнението на Областната стратегия за интегриране на българските граждани от ромски произход. С цел повишаване на административния капацитет във всички звена на Дирекцията по отношение правата на малцинствата, на тримесечие се провежда обучение на целия полицейски състав на Областната дирекция, всеки месец – по Районни полицейски управления. За подобряване ефективността на работа в мултиетническа и мултикултурна среда, относно спазване на стандартите по права на човека, се провеждат обучения съвместно с Сдружение “Клуб на нестопанските организации”. За противодействие и ограничаване на проявите на насилие сред децата се осъществява превантивна дейност на полицейските служители от Детска педагогическа стая и НПО в учебните заведения, в Центъра за превенция и в Центъра за работа с деца. За повишаване на чувствителността и нетърпимостта към прояви на междуобщностна нетолерантност и дискриминация се провежда разяснителна и информационна кампания съвместно с НПО за интеграция на ромите. Обучени са 91 полицейски служители по правата на човека и проблемите на малцинствата. Проведени са 6 обучения съвместно с НПО за подобряване ефективността на работа в мултиетническа и мултикултурна среда относно спазване на стандартите по права на човека. Проведени са 12 беседи от служители на Детска педагогическа стая и НПО в учебните заведения, в Центъра за превенция и в Центъра за работа с деца в гр.Търговище. Проведени са 12 разяснителни и информационни кампании, съвместно с НПО за интеграция на ромите. Служителите на ОД на МВР продължават работата по Плана за действие на община Търговище в изпълнение на Областната стратегия за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромската ситуация за 2012-2014 г. Планът за бъдещ период е в процес на изготвяне. В горепосочените пет области дейностите са финансирани от различни източници като проекти и държавно-делегирани бюджети.Сподели с приятели:
1   ...   56   57   58   59   60   61   62   63   ...   69


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница