Отчетна информация за изпълнение на нсрбир по области област благоевградстраница61/69
Дата01.02.2017
Размер11.44 Mb.
Размер11.44 Mb.
1   ...   57   58   59   60   61   62   63   64   ...   69

6.Приоритет Култура и медии

В Община Търговище съществува стабилна мрежа от две държавни, три регионални, общински и частни културни институти, граждански организации, занимаващи се с култура и 39 читалища. Всички те осъществяват широк спектър на културна дейност. Народните читалища са културни средища в населените места, съхраняващи традициите и обичаите. Издирват, изучават, съхраняват културно-историческото наследство и развиват фолклорното богатство. Акцент в работата им е развитието на любителското художествено творчество, пресъздаването на народните обичаи и обреди.

През периода 2013- 2014 г. бе осигурен достъп до професионални културни продукти и любителско художествено творчество, и активно участие на представители на ромската общност в цялостния културен живот в общината от страна на читалищата и на направление „Култура” към общинска администрация.

Част от най-големите „атракции” за тях бе гостуването на театралния колектив към читалището в кв. Въбел по селата в общината и там, където има ромско население. При представлението на пиесата „Свекърва” от Антон Страшимиров в с. Баячево публиката, включително деца и младежи от ромски произход, както и техните родители, активно участва в сценария, заедно с артистите.

На много места по селата с преобладаващо ромско население, като Баячево, Лиляк, Давидово, Вардун бяха организирани празници, подготвени от читалищата заедно с местните общности и гости от общината. Един такъв празник бе този на влюбените, който читалищата започнаха да правят всяка година като традиция. Част от достъпа на ромската общтност до професионални културни продукти се получава по време на общоселски празници и годишнини на читалищата по места. През 2014 г. читалището в с. Вардун навърши 110 г. По този повод бе организиран концерт, на който гости бяха представителен ансамбъл „Лисец” от гр. Омуртаг с български афтентичен фолклор. Представиха се и децата от селото под ръководството на читалището и училището и бяха показани както български, така и ромски песни и танци.

Момчешка група от с. Вардун, състояща се само от деца от ромски произход, участва в Официалната церемония по награждаване на най-успешните читалища през 2014 г. в Драматичен театър –Търговище. Техен представител взе участие и на първата церемония по награждаване през 2013 г.

На първи юни 2014 г. на площад „Независимост” в гр. Търговище читалищата и Общината организираха празник „Когато баба и дядо бяха деца”. На открита сцена бяха представени местни песни, игри, броилки, събрани от възрастните хора по селата. На празника участваха повече от 12 читалища, сред които работещи и в ромска среда, като Баячево, Вардун, Драгановец, Лиляк, Кралево и други.

В читалищата в община Търговище усилено се работи за съхраняване, развитие и популяризиране на специфичната етнокултура на ромите като част от българската национална култура. В повечето читалища на територията на общината са сформирани певчески и танцови групи, както и школи по изкуствата. На децата, които са включени се осигурява участие на местни, общински, областни и национални фестивали, събори и конкурси. На много от участията те печелят награди. Работа в тази насока имат читалищата в с. Вардун, с. Баячево, с. Давидово, с. Лиляк, с. Драгановец, с. Кралево и др..

По повод 8 април - Международния ден на ромите, читалищата в селата Буйново, Голямо Соколово, Давидово, Вардун, Дралфа, Голямо Ново и др. организират общоселски и детски празници.

Друга важна роля на читалищата е осигуряване на безплатен достъп до информация на ромите през цялата година. За тази цел пълноценно се използват възможностите на информационните центрове в читалищата, работещи по програма „Глобални библиотеки”. Това са читалищата в селата Лиляк, Божурка, Буйново, Давидово, Стража, Дългач, Кралево, кв. Въбел, както и на останалите читалища по селата, които не работят по програмата, но почти всички имат поне по един компютър, който е в полза на всички, които имат нужда от информация, документи, помощ за училище и т.н.

Целогодишно се работи по преодоляване на изолацията и интегриране в обществото на представителите на ромската общност и помощ за отработване на умения за общуване и комуникация на български език. Това става чрез организиране на летни читални от всички читалища в община Търговище за децата не само от ромски произход, но и всички, живеещи в регионите. Големите читални, които включват и възрастни хора, се правят два пъти годишно, но на практика през цялото лято децата всекидневно се занимават в читалищните библиотеки с четене на книжки, писане, занимателни образователни игри и други. Освен това в много от читалищата след свършване на часовете в училище децата от ромски произход, отиват в библиотеките и търсят помощта на читалищните секретари за подготвяне на уроците за другия ден. Читалищни секретари, например в с.Острец, започнаха да обучават за опресняване на българския език деца, които са се върнали от чужбина и срещат трудности в училище.

През цялата година читалищните секретари са в помощ на хората от ромски произход за подготовка и оформяне на документи, боравене с интернет, информационни сайтове и т.н.


2. АКТУАЛНО СЪСТОЯНИЕ НА РОМСКАТА ОБЩНОСТ В ОБЩИНА ПОПОВО

По данни на проведеното през 2011 преброяване на населението и жилищния фонд община Попово е на второ място по брой на населението в област Търговище, с 28 775 души. Конституцията на РБългария , вътрешното законодателство и ратифицираните от България международни документи гарантират правото на всеки гражданин на самоопределяне. Преброяваните лица сами определят етническата си група . Възползвайки се от това си право 106 800 души или 88.4 % от областта са определили доброволно своята етническа принадлежност , от които като роми са се самоопределили 7,3 % или 7 767 души. Община Попово е едва на четвърто място след община Търговище, община Омуртаг и община Антоново .

Продължава тенденцията част от хората , които околното население назовава роми или цигани да се самоопределят като българи, турци, румънци и др. , което произтича от правото на преброяваното лице само да определи етническата си принадлежност. Най-голям е делът на децата от 0 до 9г.което говори за големия процент на раждаемостта сред ромското население. Броят на младежите е на второ място след децата. Това е фактор за активна работа от страна на социалните и трудови медиатори. Съотношението между мъже и жени е запазено едно към едно. Най-малък е процента на възрастните хора над 70 години, което е показател за липса на превенция на заболяемостта сред ромската общност и нездравословен начин на живот.

Статистиката показва, че преобладаващата част от ромите на територията на община Попово са с начално и основно образование / близо 70% /.Проблем, касаещ ромската общност като цяло и до голяма степен определящ за лошите условия на живот, както и липсата на информираност и мотивация.

Ромското население е разположено главно в селата на територията на община Попово. Като села с най-голям процент на ромско население се очертават Баба Тонка, Априлово, Ковачевец, Кардам. В град Попово живеят едва 4 % от всички роми , населяващи община Попово.
1. Приоритет Образование

През учебната 2014/2015 година образователното дело в община Попово се осъществява от 10 общообразователни училища, 5 целодневни детски градини и 1 обединено детско заведение с групи в 11 населени места на общината Към ОДЗ има и три яслени групи, които се намират само в гр.Попово. На територията на общината функционират и две държавни училища, професионални гимназии- по техника и лека промишленост и по селско стопанство.

Общинските училища са разпределени по образователни степени, както следва:


 • 9 основни училища:

 • 1 гимназия.

В тях се обучават общо 2038 ученици в 107 паралелки. В сравнение с учебната 2012/13 г. намалението е 65 ученици.

На територията на общината функционират две професионални гимназии – Професионална гимназия по селско стопанство »Никола Пушкаров» с 352 ученици и Професионална гимназия по техника и лека промишленост с 137 ученици. От общо 2 527 ученици 228 (9.02) се самоопределят като роми.

През предходната учебна година броят на отпадналите ученици на територията на община Попово е 48 както следва:


 • 45 заминали в чужбина – 1,5 % - от тях 38 са роми (84,44%)

 • 3 отпаднали по семейни причини-женитба, слаб успех, нежелание за обучение- 0,06 %, като от тях всички са роми.

В ЦДГ се обучават и възпитават общо 794 деца в 42 групи, като от тях 147 (18, 51%), по самоопределяне от семействата, са роми. Редовното посещение на детската градина е проблем за част от роските деца, най-вече поради финансови проблеми.

От напусналите през предходната учебна година ученици, 2 са реинтегрирани.

В училищата и детските градини се работи активно с родителската общност. Провеждат се родителски срещи, включително и тематични по различни проблеми, касаещи съответната ученическа възраст. В ОУ”Св. Св. Климент Охридски”, гр. Попово, ОУ”Антон Страшимиров”, с. Светлен, ОУ”Христо Ботев”, с. Ломци и ПГТЛП активно се работи, сега и в предходни години, по проекти към Център за образование и интеграция на деца и ученици от етническите малцинства“ Учене в толерантност“ , Проект УСПЕХ и Ученически практики. Трите училища са основни и средищни, там се осъществява целодневно обучение, което спомага за повишаване качеството на образование на децата от етническите малцинства. В ПГТЛТ учениците продължават образованието си и получават професионална квалификация в избрана от тях професия. В извънкласните и извънучилищни дейности са обхванати 70% от ромските деца в училищата.Това най вече се постига под формата на СИП“ Фолклор на етносите“ , клубна или кръжочна дейност. Извънкласните и извънучилищни дейности са развити най вече по проекти както следва :


 • „Заедно, задружно с общи усилия”

 • „Мамо, татко заповядайте на училище”

 • Клуб „Дърворезба и пирография”

 • Клуб „Приложни изкуства”

 • Клуб”Предприемачество”

 • Клуб „Сексуално и репродуктивно здраве”

 • Клуб „Фолклорът на моя край”

В училищата, а и на общинско ниво се провеждат дейности, свързани с благотворителност- за социално слаби ученици, в това число и роми.

През последните 10 години висше образование са завършили 2 роми.

Общо преминали обучения учители от училище и целодневни детски градини на територията на общината за работа в мултикултурна среда са 80.

За посочения период в община Попово се наблюдава напредък по отношение обхвата на децата и учениците, включително от ромски произход, до 16-годишна възраст в детските гдрадини и училищата. От общия брой деца и ученици, които не са напуснали пределите на общината и страната, само 3 деца(0,4%) и 2 ученици (0,09%), единият - по здравословни причини, не са постъпили в училище. С родителите и настойниците на тези деца се работи индивидуално и в момента за прибирането им в съответното учебно звено. Прилагат се и колективни мерки към цялата общност в риск, най-вече ромската.

Мерки за обхващане на децата и учениците в образователните звена.


 1. - Осигуряване на извънбюджетни средства на родители в затруднено финансово състояние за извършване на първоначалните медицински изследвания за прием в детската градина;

 2. - Осигуряване, чрез дарителство, на дрехи и обувки, тъй като и това се оказва проблем, най-вече при многодетни, безработни семейства;

 3. - Уведомяване чрез писма за нормативната база и отговорността на родителите за осигуряване присъствието на децата в детската градина и училище;

 4. - Съвместни действия с дирекция „Социално подпомагане”, отдел „Закрила на детето”, МКБППМН, Детска педагогическа стая към РУ”Полиция”, Попово;

 5. - Осигуряване на безплатна закуска.


2. Приоритет Здравеопазване.

Рисковите фактори създават условия и повишават вероятността от възникване на заболявания. При лицата, принадлежащи към големите малцинствени общности в България се наблюдава по-силно влияние на първичните (масово и дълбоко обедняване, висока безработица, влошена структура на доходите и потреблението, неблагоприятна околна и жилищна среда, начин на живот, генетични заболявания, неинформираност ) и вторичните рискови фактори (някои болестни състояния с хронично протичане, които от своя страна създават условия за усложнения или други заболявания).Наблюдава се тревожна тенденция в увеличаване броя на заболелите от туберкулоза.За 2013 г. 27 безработни лица от ромски произход са лекувани в МБАЛ град Омуртаг.

Изследванията показват , че 12.6% от цялото ромско население в страната, включително децата, е инвалидизирано или страда от тежко хронично заболяване. Специфична особеност при ромите е много ранното настъпване на инвалидизация и масовото хронифициране на заболяванията още в средна възраст. Голяма част от населението в трудоспособна възраст са загубили част или изцяло работоспособността си поради лошо здравословно състояние.

По данни на РЗИ 25 % от населението на област Търговище е неосигурено.

Сериозен проблем представлява здравната неосигуреност сред ромското население.

Голяма част от ромското население в общината няма здравна култура. Бременните жени от ромски произход не ходят редовно на женска консултация, след това не водят децата си на детска консултация и респективно не ги имунизират редовно. Това е една от причините за честото боледуване на децата, както и за високата смъртност сред ромското население. Проблем за област Търговище е и липсата на достатъчен брой квалифицирани медицински кадри.3. Приоритет Жилищни условия и инфраструктура.

Степента на урбанизация на отделните етноси е различна. В градовете живеят три четвърти от самоопределилите се като българи (77.5%), около половината (55.4%) от самоидентифициралите се като роми и почти две пети от самоидентифициралите се като турци (37.6%). Ромите имат малко по-забавено и слабо изразено нарастване на градското население, отколкото гражданите от турски произход и етническите българи. Ромите са единствената група, при която делът на децата и младежите до 19-годишна възраст, живеещи на село, е по-висок от относителния дял на ромското селско население.

Проблем, задълбочаващ изолацията им е пред който са изправени ромите, е нарастването на пространствената обособеност на тяхната общност-концентрацията на роми в обособени квартали се увеличава през последните петнайсетина години както в градските, така и в селските региони. Това води до влошаване на жилищните условия, до проблеми с изграждането и поддръжката на инфраструктурата и хигиената, до транспортни проблеми и трудности при осигуряването на услуги, както и влошаването на възможностите за подготовка на младите хора за работа във формалната икономика и засилващите се трудности при търсенето и намирането на работа.

По данни на НСИ от последното преброяване на населението и жилищата в България, през 2011 г. етническите българи разполагат средно с 23.2 кв.м. жилищна площ на едно лице, при ромите тя е едва 10.6 кв.м.

В град Попово ромите живеят в квартали, които са в градската регулация, със изградена водопроводна , канализационна мрежа и електрическа мрежа. Селските райони в страната по принцип са със слабо изградена канализационна система или без такава и това определя по-лошите жилищни условия на мнозинството от хората, които живеят там. Това важи и за ромският етнос на територията на община Попово.

4. Приоритет Заетост.

Една от най-уязвимите групи на пазара на труда е тази на безработните от малцинствата. Трудовата им интеграция е свързана с решаването на проблема с високия процент на безработица сред тях, основната причина за което са ниското образователно и квалификационно ниво, поради което шансовете им на трудовия пазар са ограничени.

Дирекция „Бюро по труда” – Попово, като основен посредник на пазара на труда, реализира активна политика, приоритетно насочена за подпомагане на социално-икономическата интеграция на групите в неравностойно положение на пазара на труда, включително и етническите малцинства.

На практика социалният статус на малцинствата до голяма степен ограничава възможностите им за интегриране и устройване на пазара на труда. Както и в цялата страна, така и в община Попово.

Основните фактори обуславящи високото равнище на безработица сред малцинствата са:

- ниското им образование или липсата на такова,

- отсъствие на квалификационни умения,

- нежелание и недостатъчна мотивация за работа в преобладаващата част сред регистрираните,

- несериозно отношение към законово регламентираните им задължения като клиенти на бюрата по труда,

- липса на умения за търсене и кандидатстване за работа,

- липса на предприемачески умения и финансови ресурси за започване на собствен бизнес,

- демотивация за работа поради продължителната им безработица /престой в ДБТ над една година/.

За решаване на тези проблеми, в областта на заетостта, служителите на Дирекция „Бюро по труда” – Попово насочват усилията си към реализирането на мерки за подобряване качеството на работната сила, по-пълна информираност относно възможностите за устройване на работа, подобряване на сътрудничеството с неправителствените организации с цел активното им съдействие за мотивация на безработните лица от малцинствата.

Основните направления, в които се осъществява дейността са:1. Повишаване на конкурентността на хората от малцинствата на пазара на труда

През 2014 г. за ДБТ – Попово приоритет бе работа по повишаване на конкурентността на пазара на труда на безработни от малцинствата. В изпълнението на тази мярка през са обхванати 135 лица.1.1 Повишаване на пригодността за заетост и квалификация на безработни от малцинствата

В дейности, свързани с повишаване на пригодността за заетост и квалификация, броят на включените лица през 2014 г. е 102 лица, в т.ч.:

- мотивирани за активно поведение на пазара на труда и търсене на работа – 44 лица;

- включени във форми за професионално ориентиране – 55 лица;

- включени в курсове за обучение за придобиване на професионална квалификация – 3 лица от ромски произход. Обучението е основно по Проект „Шанс за работа – 2014”, където 3 младежи от ромски произход придобиха професионална квалификация „Озеленител”.

1.2 Осигуряване на заетост на малцинствата

През 2014 г. в заетост по различни програми, мерки за заетост и на първичния пазар на труда са включени 33 лица.

От започналите работа лица, включените по програми за заетост са съответно през 2014 г. 30 лица. От тях по Националната програма „От социални помощи към осигуряване на заетост” са включени 22 лица, по Проект „Шанс за работа - 2014” е включено в заетост 1 лице. По Национална програма „Сигурност” бе осигурена заетост на 1 лице.

Устроените на работа лица от ромски произход по ОПРЧР са 4 .

На първичния пазар на труда своята трудова реализация са намерили 3 лица.

2. Насърчаване на предприемачеството, стартиране и управление на собствен бизнес

Липсата на предприемачески умения и финансови ресурси за започване на собствен бизнес на болшинството от ромите е основната пречка за постигане на добри резултати в това направление. Именно поради тези причини през 2014-та няма включено в обучение за стартиране и управление на собствен бизнес лице от ромски произход.3. Насърчаване на социалния и граждански диалог в подкрепа на трудовата реализация на етническите малцинства.

В практиката на бюрата по труда, доказала се с ефективността си форма на работа, е провеждането на периодични срещи с официални представители и неформални лидери на етническите общности по места. На територията на община Попово дейност развива фондацията за работа с лица от ромски произход „Темели”.

През 2014 г. служителите на Дирекция „Бюро по труда” – Попово са провели 3 срещи за търсене на съдействие при реализирането на предвидените дейности в плана.

Целта на срещите е обединяване на усилията за постигане на по-добри резултати в дейността за преодоляване на проблемите при работа с тази група безработни лица и тяхното по-бързо интегриране на трудовия пазар, както и привличане на лица, напуснали системата на образование преждевременно и нерегистрирани в Дирекция „Бюро по труда” – Попово.

В резултат на последната среща 6 лица от ромски произход са участвали в кампанията „Отворени врати”, провела се през м. Ноември 2014 г. По време на кампанията служители от Дирекция „Бюро по труда” - Попово презентираха на участниците основните направление в дейността на Дирекцията, възможностите за квалификация и преквалификация, участие в програми и мерки за заетост.

4. Схема „Повишаване качеството на предоставяните от Агенцията по заетостта услуги за гражданите и бизнеса с фокус върху уязвимите групи на пазара на труда”

Схемата предвиждаше подбор и назначаване в бюрата по труда на 350 трудови медиатори за работа с представители на неравнопоставените групи на пазара на труда.

По схемата в ДБТ – Попово бяха назначени двама трудови медиатори. Назначените трудови медиатори са обучени и работят основно с лица от уязвимите групи на пазара на труда, в частност с лицата от ромската общност – консултиране, мотивиране, съдействие за включване в заетост или обучение.

Безработните лица от малцинствени общности, вкл. и самоопределилите се като роми, имат равен достъп до всички програми, проекти и мерки за заетост и обучение, финансирани от Държавния бюджет, Европейския социален фонд и други финансови източници.Постигнатото през 2014 г. показва, че от страна на служителите в Дирекциите „Бюро по труда” се полагат усилия за повишаване пригодността за заетост и обучение на лицата от ромски произход. Търсят се нови форми и методи за постигане на по-добри резултати. Но все още предстои много работа за постигане на по-добра мотивация и самоинициативност от страна на безработните лица.


ДБТ Поповокъм 31 Декември 2014 г.Дейности

 

ДБТ Попово

за периода от 01.09.2014г. до 31.12.2014г.

от началото на годината

 

 

 

Общ брой обхванати лица по дейностите на плана ( т.1+ т.2 )

33

135

1. Повишаване конкурентността и осигуряване на заетост на ромите на пазара на труда:

33

135

1.1 Повишаване на пригодността за заетост и квалификация на безработни роми, в т. ч.:

30

102

1.1.1 Мотивация за активно търсене на работа

11

44

1.1.2 Професионална ориентация

16

55

1.1.3 Ограмотяване, от тях:

0

0

1.1.3.1 Оперативна програма "РЧР"

0

0

1.1.4 Професионална квалификация, от тях:

3

3

1.1.4.1 Оперативна програма "РЧР"

0

0

1.1.5 Ключови компетентности, от тях:

0

0

1.1.5.1 Оперативна програма "РЧР"

0

0

1.2 Осигуряване на заетост на ромите, в т. ч.:

3

33

1.2.1 Включени в програми и проекти, от тях:

2

30

1.2.1.1 Национална програма "ОСПОЗ"

1

22

1.2.1.2 Оперативна програма "РЧР"

1

4

1.2.2 Включени в насърчителни мерки по ЗНЗ

0

0

1.2.3 Устроени на работа на първичен пазар на труда

1

5

2. Насърчаване на предприемачеството, стартиране и управление на собствен бизнес:

0

0

2.1 Включени в мотивационни курсове

0

0

2.2 Включени в обучение за стартиране и управление на собствен бизнес, от тях:

0

0

2.2.1 Оперативна програма "РЧР"

0

0

3. Насърчаване на социалния и гражданския диалог в подкрепа на трудовата реализация на ромите:

0

0

3.1 Проведени срещи, кръгли маси, семинари, дискусии и кампании с ромски организации

1

2Сподели с приятели:
1   ...   57   58   59   60   61   62   63   64   ...   69


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница