Отчетна информация за изпълнение на нсрбир по области област благоевградстраница62/69
Дата01.02.2017
Размер11.44 Mb.
Размер11.44 Mb.
1   ...   58   59   60   61   62   63   64   65   ...   69

5. Приоритет Култура и медии.

Културния живот в общината е изключително активен и разнообразен и в него вземат участие представители на всички етноси. В град Попово има Исторически музей, Художествена галерия „Кирил Майски” и Общински дом на културата. Към тях функционират различни форми за художествено-творческа дейност-танцови състави, певчески ансамбли, изобразително и приложни изкуства. В културните прояви на община Попово с национално, регионално и местно значение активно се включват и лицата от ромската общност. Ромски деца се обучават във всички училища на територията на града и общината и тъй като културния календар се изпълнява с активното включване на учениците, то и ромите са неразривно свързани с културния живот .Активно участват в конкурсите за есе, рисунка и рецитал, посветени на гибелта на Васил Левски, включват се в общинските прегледи на ученическото и читалищно творчество, в Националния поход „По стъпките на Таньо Войвода” и в прегледа на маршовата и строева песен и много други. На територията на община Попово са регистрирани и функционират 32 народни читалища (едно в град Попово, което е с изключителна архитектура и създава оптимални и съвременни условия за всякакъв вид културна дейност, по едно в кварталите Невски и Сеячи и в още 29 населени места). Към почти всяко от тях функционира и библиотека, като тази в Попово е с изключително богат фонд. Голяма е активността на ромите в читалищния живот. В някои села с преобладаващо ромско население ( село Глогинка, село Априлово, село Светлен и др.) читалищните самодейци са именно те. Винаги се отбелязват най-големите ромски празници-Василица-ромската нова година,Великден-Патраги, Гергьовден-Ерделез,8-ми април-Международен ден на ромите.

В община Попово работи местен координатор и доброволци към Центъра за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе” град Велико Търново. Общински дом на културата – Попово е печелил проект към националния съвет за сътрудничество по етническите и демографски въпроси към Министерски съвет две поредни години – 2007 и 2008, за провеждане на Василица – ромската Нова година.

Община Попово разполага с няколко информационни канала-в-к „Местен вестник”, който се отпечатва два пъти в месеца, Общинско телевизионно предаване- излъчва се всеки четвъртък с повторение в неделя и Местен радио възел с ежедневен информационен бюлетин.

Общинските медии предоставят актуална информация и отразяват всички събития, като ромите са част от участниците и потребителите.
3. състояние на ромската общност в община Омуртаг

Според информацията от последното преброяването към 01.03. 2011 година, на населението и жилищния фонд в България по данни на Националния статистически институт в Търговищка област от български етнос са 54,6%, турски – 35,8%, ромски – 7,3%, друга – 0,9%, не се самоопределят – 1,4%. Населението на община Омуртаг възлиза на 21 853 души. Данните за неговото разпределение по етнически признак са представени в Таблица1.
Област Търговище

Община Омуртаг
Лица, отговорили на доброволния въпрос за етническа принадлежност

Етническа група


Община Омуртаг

общо

българска

турска

ромска

друга

Не се самоопределям
17512

3518

11959

1690

198

147

Преброяваните лица сами определят доброволно етническата си група има възможност да не отговорят. Възползвайки се от това 17 512 души са определили доброволно своята етническа принадлежност, от тях 1690 или 9,65 % са се самоопределели като роми. В област Търговище, община Омуртаг е на второ място с 1690 роми след община Търговище 3902 и преди общините Антоново – 1212 и Попово – 959, а община Опака е с незначителен брой ромско население. Разпределението по етнически групи не изчерпва данните общо за общината, тъй като в таблиците не са включени неотговорилите лица.

В община Омуртаг ромският етнос е трети по численост от цялото население, при преброяването през 2011 г. самоопределилите се роми са 7,73 %. Има тенденция част от хората от ромски произход да се самоопределят като българи, турци и др. Възрастовата структура на ромите според НСИ показва ясно изразена тенденция – с нарастване на възрастта намалява броя на лицата във възрастовите групи, което означава ниска продължителност на живота. Децата от 0 до 9 г. са 263 от всички самоопределили се като роми, групата на 10-19 годишните е 270 и най-голяма е групата на 20-29 годишните 305 души. В останалите възрастови групи се забелязва спад, в групата 30-39 г. са 244 души, а следващите групи със съответния брой са: 40-49 г. – 190; 50-59 г. – 195; 60-69 г. – 150; 70 и повече – 73 души.

Селата с по-големи ромски общности по експертна оценка на кметовете са: Беломорци – 50% от жителите, Илийно – 85%, Звездица – 25%, Паничино – 110 души, Кестеняво – 40%, Камбурово – 10% и Тъпчилещово – 50%. Около една трета от идентифициралите се като роми живеят в общинския център.

Населението в диапазона 16-64 навършени години по икономическа активност и етнически групи в община Омуртаг според НСИ при преброяване от 2011 г. е следното:

Икономически активни лица: общо 7712 в т.ч отговорили 6385, от тях българи 1501, турци 4397, роми 407, други 61, не се самоопределили 19 лица.

Констатира се, че броят на икономически неактивните роми 758 е много по-голям от икономически активните роми 407. Подобна е констатацията между икономически активните – безработни: роми 245 и икономически активните – заети: роми 162.

От деклариралите се като роми 1690 човека, ромския език определят като майчин общо 1675, а само 15 не са го определили като такъв. Ромския език като майчин в отделните възрастови групи се определя по следния начин: 0-9 г – 262; 10-19 г. – 267; 20-29 г. – 302; 30-39 г. – 243; 40-49 г. – 188; 50-59 г. – 192.; 60-69 г. – 150; 70 над 70 г. – 71 лица.Таблица 2

Раждания 2012 г.

общ брой- 284Раждаемост 13,01 %о, Смъртност 13,6 %о

Отрицателен естествен прираст – 0,5 %оРаждания 2013 г.

общ брой- 252Раждаемост 11,62 %о, Смъртност 11,62 %о

естествен прираст – 0,0 %оРаждания 2014 г.

общ брой- 152Раждаемост 7,01 %о, Смъртност 13,56 %о

Отрицателен естествен прираст - 6,55 %о
Таблица 3

Починали за 2012 г. (общ брой)

297

Починали за 2013 г. (общ брой)

252

Починали за 2014 г. (общ брой)

294

Данните са от РЗИ – Търговище

В периода до 2011 година включително община Омуртаг е била с положителен естествен прираст. През 2012 година общината е с най-висока раждаемост и с най-ниска смъртност, но вече с отрицателен естествен прираст -0,5 %о в Област Търговище.

Налице е трайна тенденция към намаляване на населението, защото и през следващите две години – 2013 и 2014 естествения прираст не е положителен.

Съществен момент в демографското развитие на община Омуртаг на фона на всеобщата картина за страната е интензивната външна миграция, породена от безработицата и неблагоприятните социално-икономически условия.

Данните от преброяването разкриват факта, че Община Омуртаг е пъстроцветна етническа мозайка, събрала население от различни етнически групи, със своя самобитна култура и традиции. Умелото използване на ресурса на всяка една етническа група, развиваща своята идентичност, със своите специфични знания, умения и трудолюбие, могат да допринесат за устойчивото развитие на община Омуртаг. Ромското население на територията на общината има сериозни социални проблеми от различно естество. Определена част от ромите са безработни и получават социални помощи, чиито размери са недостатъчни, за да задоволят потребностите на семействата им.

В община Омуртаг са налице разнопосочни фактори влияещи в различна степен върху обедняването на ромското население и следващата маргинализация на част от тях – трайната безработица и липса на трудов опит са едни от тези фактори, а други са ограничената възможност за конкуренция на пазара на труда поради ниско образование и професионалната квалификация на голяма част от ромите.

Наложителен е комплексен подход за трайна интервенция – насочен срещу лошото социално икономическо положение, за да се осигури устойчива възможност за социално включване и развитие на децата, чрез подобряване на материалното състояние на техните родители.

Интеграционните политики в община Омуртаг трябва да се насочат главно към ромски семейства в неравностойно социално положение, за да отпадне рискът децата им в бъдеще да имат същия статус, който да бъде пречка за интеграцията им.ПРЕГЛЕД ПО ПРИОРИТЕТИ

1. Приоритет Образование

Образователната инфраструктура в община Омуртаг е представена от предучилищно, общо и професионално образование.

На територията на община Омуртаг функционират 6 ЦДГ с 10 филиала, от които 3 ЦДГ в общинския център. В тези заведения през учебна 2014/2015 г. са обхванати общо 628 деца в 30 групи.

Образователните институции в община Омуртаг са представени от следните звена:

-предучилищни;

Таблица 4


№ по ред

Целодневна детска градина - филиали

Брой групи

Брой деца

Самоопределящи се като роми %

1.

ЦДГ № 1 Омуртаг

4

93

под 10%

2.

ЦДГ № 2 Омуртаг

5

115

30%

3.

ЦДГ № 3 Омуртаг

- филиал с. Д.козарево


5


100

90%

4.

ЦДГ „Космонавт” с. Камбурово

 • филиал с. Беломорци

 • филиал с. Козма презвитер

5

116

25%

5.

ЦДГ „Първи юни” село Врани кон

 • филиал с. Могилец

 • филиал с. Звездица

 • филиал с. Зелена морава

 • филиал с. Пъдарино

 • филиал с. Веренци

6

106

30%

6.

ЦДГ „Щастливо детство” село Обител

 • филиал с. Церовище

 • филиал с. Плъстина

5

98

под 10%ВСИЧКО ДЕЦА ПОСЕЩАВАЩИ ЦДГ:
628Детските градини се явяват просветни центрове за хората от ромската общност. Всички традиционни празници се организират и празнуват заедно с родителите и други членове на семействата.

Медицинските специалисти работещи в детските градини изнасят лектории по здравни теми, които касаят както хигиената, така и правилното хранене на децата в семействата. През отчетния период е работено по следните теми:


 • Аз знам какво да ям – правилно хранене на децата;

 • Царица Чистота и Цар Боклук – опазване хигиената на обществени места и в къщи;

 • Приказка за чистите ръце – лична хигиена.

На територията на общината в град Омуртаг съществува ЦДГ№3 и два филиала в селата Беломорци и Звездица с преобладаващи групи деца от ромски произход.

Много важно за по-успешната интеграцията на децата от ромски произход е да посещават ЦДГ със смесени и интеграционно благоприятни по педагогическа преценка групи.

В община Омуртаг има 11/10+1/ училища, от които 5 в общинския център и 6 по селата. Във всички през учебната 2014/2015 има деца от ромската общност определени в % по експертна оценка на специалисти в областта на образованието.

Първо начално училище „Христо Смирненски” град Омуртаг

През учебната 2014/2015 година в училището се обучават 288 ученика. От тях по експертна оценка ромите са 17%. Наблюдава се тенденция към увеличаване броя на децата от ромски произход в училището.

С въвеждането на целодневно обучение се даде възможност на децата да се ангажират с учебен труд, да участват в клубове по интереси. Учениците от ромската общност говорят сравнително добър български език, което им дава възможност по-добре да усвояват преподавания материал и да подготвят уроците си.

Второ начално училище „Васил Левски” град Омуртаг

През настоящата учебна година се обучават 107 ученика и 15 деца в подготвителна група, като 90% от тях по експертна оценка са от ромски произход.Прогимназия „Акад. Даки Йорданов” град Омуртаг

Единственото основно училище на територията на град Омуртаг. В него се обучават 333 ученика, както жители на града, така и ученици от близките села. Има осигурен специализиран транспорт. По експертна оценка около 35% от учениците са от ромски произход.Гимназия „Симеон Велчев” град Омуртаг

Гимназията има сто годишна история. Тя предлага на своите 246 ученици обучение в паралелки по избор: общообразователна, технологична, чуждоезиково и стопански мениджмънт.

По експертна оценка от учениците от ромски произход са около 23%.

Професионална гимназия по транспорт и лека промишленост град Омуртаг

Гимназията извършва обучение в четири направления: • Моторни превозни средства, кораби и летателни апарати;

 • Производство на текстил , облекло, обувки и кожени изделия;

 • Дизайн;

 • Горско стопанство.

По експертна оценка ученици от етнически малцинства в това число и роми са 96%.

Основно училище „Георги Бенковски” село Беломорци

През настоящата учебна година училището се посещава от 91 ученика. По експертна оценка 99% от тях са роми.Основно училище „Христо Ботев” село Камбурово

През учебната 2014/2015 година в училището се обучават 189 ученика, като 40 % от тях по експертна оценка са роми.Основно училище „Петър Берон” село Плъстина

През настоящата учебна година училището се посещава от 166 ученика. По експертна оценка под 10% от тях са роми.Основно училище „Христо Ботев”село Зелена морава

Училището е средищно и се посещава от 133 ученика, като всички посещават и полуинтернатни групи в следобедните часове. Има осигурен надежден транспорт до всяко населено място. Всички ученици получават качествена храна приготвена в стола на училището. По експертна оценка 20 % от учениците са роми.Основно училище „Никола Йонков Вапцаров” село Врани кон

Средищно основно училище със 141 ученика. Има осигурен ученически транспорт до всяко населено място. Храната се приготвя в стола на училището и е съобразена с възрастовите особености на учениците. Учениците от ромски произход в училище са около 25%.Основно училище „Христо Смирненски” село Обител

Средищно училище със 70 ученика. По експертна оценка 10% от учениците са роми.

Второ начално училище „Васил Левски”, Основно училище „Георги Бенковски” и Професионална гимназия по транспорт и лека промишленост са с най-големи групи ученици от ромската общност. Както е видно от изнесените по-горе данни учениците от ромски произход се увеличават. Наблюдава се засилен интерес на родителите към успехите на техните деца.

В последните години се забелязва намаляване прилагането на старите патриархални норми на свръх-контрол върху поведението на момичетата и жените, което водеше до ранно отпадане на ромските момичета от училище.

През учебната 2014/2015 година в предучилищни групи са обхванати 187 деца. Това са всички деца от тази възраст, които живеят на територията на община Омуртаг.

Отпаднали ученици през тази учебна година са 4.

Работата с родителите на учениците се осъществява по следните проекти:


 • Проект „Училището място за всяко дете”;

 • Проект „Училището моят уютен дом”;

 • Проект „Заедно в училище и през свободното време”;

 • Проект „Училище за родители”;

 • Проект „Интеграция на етническите групи” ;

 • Проект „Мама татко и аз”;

 • Проект „Превенция на отпадането на ромски ученици от училище”.

Родителите проявяват интерес към лекции по темите:

 • Първите седем;

 • Училище за пораснали деца и родители;

 • Агресията – има ли място сред нас.

Целодневната организация на учебния процес в училищата дава възможност за активизиране на извънкласните дейности, които правят живота на учениците в училище по-разнообразен и динамичен. С особена радост учениците се включват в групите по приложно и изобразително изкуство, спортните секции по бокс и футбол на малки вратички, волейбол. В почти всички училища се издава училищен вестник, правят се театрални представления, които радват съученици и родители на всеки празник, има създадени 4 мажоретни състава.

Голяма част от учителите са преминали курс по програмата за работа в мултиетническа среда по следните проекти: • Проект „Училището място за всяко дете”;

 • Проект „Превенция на отпадането от училище”;

 • Проект „Работа в мултикултурна среда”;

 • Проект „Успешна реализация на деца и ученици от етническите малцинства.

Деклариралите образователен статус в община Омуртаг при преброяването през 2011 г. са общо 20 349 лица: с висше образование са 883, полувисше 371, средно 5588, основно 8108, начално 3347, не завършено1415, никога не посещавали 585 лица.

При ромската общност през 2011 г. се констатира: с висше образование 0; средно 82; основно 602; начално 494; незавършено начално 228; никого не посещавали училище 95 лица.

Лицата с висше образование в община Омуртаг при преброяването през 2011 г. са 883, но няма от деклариралите се като роми лице с висше образование. В категорията „никога не посещавали училище” попадат 585 лица от община Омуртаг, от тях 95 са от ромски произход.

Според НСИ през 2011 г. образователната структура на общината преобладаващи са лицата със средно 5588 и основно образование 8108 лица, докато при ромската общност това са лицата с основно 602 и начално образование 494.

Въпреки високите показатели на неграмотност сред жителите на община Омуртаг, на лице са тенденции за преодоляване на този проблем в предвид горните показатели, а именно обхващането на всички подлежащи за обучение деца и ученици, както и изключително малкия брой отпаднали. Ясно се констатира влошен образователен статус при ромската общност в основата и върха на образователна структура. Очертава се тенденция голяма част от ромите да остават без подходящо образование и професионална квалификация, в резултат на което трудно се реализират на пазара на труда, поради което възникват голяма част от проблемите пречещи на успешната им социализация и интеграция.

В резултат на това като обща основна цел в приоритет „Образование” може да се формулира: Обхващане и задържане на ромските деца и ученици в образователната система, осигуряване на качествено образование в мултикултурна образователна среда

Задачите и дейностите за постигане на тази цел и тези по другите приоритети са представени в таблицата на плана за действие.

2. Приоритет: Здравеопазване

Здравеопазването на община Омуртаг се осъществява от следните звена:

Доболнично обслужване:


 • спешна помощ – оказва се от филиала на Центъра за СМП гр. Търговище, същият ползва като база помещения на МБАЛ – Омуртаг ЕАД;

 • общопрактикуващи лекари – 8 практики;

 • Медицински център I – Омуртаг ЕООД;

 • медико-диагностични лаборатории – 2 бр.;

 • стоматологична помощ – разкрити са 8 практики на територията на община Омуртаг.

Болничното обслужване се осъществява от МБАЛ – Омуртаг ЕАД, която разполага със следните отделения:

 • АГО;

 • Детско отделение;

 • Неврологично отделение;

 • Вътрешно отделение;

 • Хирургично отделение.

 • Отделение по образна диагностика, което бе създадено в края на 2013 година и оборудвано с нова модерна апаратура по европейски проект.

Аптечното обслужване на населението се осъществява само в град Омуртаг. Не се осъществяват прегледи с мобилни кабинети в община Омуртаг. Няма здравни медиатори работещи на територията на общината. През 2013 и 2014 година се поддържа сравнително ниско ниво на обща заразна заболеваемост. Регистрирани са 21 остри случаи на заразни заболявания, които са със следната честота:

 • Дихателни инфекции – 10, като най-голям е делът на заболелите от варицела – 6, заболелите от туберкулоза са 4;

 • Чревни инфекции – 7 заболели от ентероколит, няма регистрирани салмонелози, дизентерия и други чревни заболявания;

 • Вирусни хепатити – няма заболели през отчетния период;

 • Трансмисивни инфекции – лаймска болест – 1 регистриран случай.

През периода няма регистрирани случаи на инфекции с множествен механизъм на предаване.

Според местните лекари специалисти при възрастните роми най-честите заболявание са: високо кръвно налягане; артрит и ревматизъм; астма, ХОББ; сърдечно-съдови заболявания; диабет; проблеми свързани с менопаузата; алергии; висок холестерол; проблеми на простатата.

Лошо е здравето и на 25% от децата на възраст до 8 години, което в повечето случаи се дължи и на неадекватно отглеждане на децата в тази възраст. В резултат на самолечение и не спазване предписанията на лекар се наблюдава хронифициране на заболяванията, което налага честа хоспитализация и продължително лечение. Сериозен проблем представлява здравната неосигуреност сред ромското население.

Достъпът до здравеопазване на ромите и други уязвими групи е ограничен от няколко фактора: бедност, отдалеченост на лекарските практики, особено когато се налага преглед при специалист, неплащане на здравни осигуровки.

Бедността, заедно с по-ниската здравна култура, най-често е пречка за поемане на разходите по здравното осигуряване, закупуване на лекарства, заплащане на потребителска такса при посещение при лекар или при нужда от изследвания.

Допълнително, към разходите за посещение при лекар и последващото лечение, трябва да се прибавят и транспортните разходи до лекарския кабинет или съответното болнично заведение, което за една част от ромите на практика означава разходи за междуселищен транспорт. Тъй като лекарите обслужват обикновено по повече от едно село, те по-рядко имат възможност да се отзовават на повикванията на своите пациенти в дните, когато не са в съответното селище.

Във връзка с това, като обща основна цел в приоритет „Здравеопазване” виждаме:Осигуряване на равенство в достъпа до качествени здравни услуги и превантивни програми на ромската общност”.Сподели с приятели:
1   ...   58   59   60   61   62   63   64   65   ...   69


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница