Отчетна информация за изпълнение на нсрбир по области област благоевградстраница63/69
Дата01.02.2017
Размер11.44 Mb.
Размер11.44 Mb.
1   ...   59   60   61   62   63   64   65   66   ...   69

3. Приоритет: Жилищни условия

В община Омуртаг според НСИ през 2011 г. живеят 21 853 души представляващи 18,9 % от населението на област Търговище 120 818. Урбанизацията при различните етнически групи е в различна степен. Необитаемите сгради са по-малко спрямо другите общини в областта. В град Омуртаг живеят 7619, а в селата 14234 от жителите на общината. По -висок е относителния дял на ромското население в селата 67%, а в града 33% от всички самоопределили се.

При последното преброяване на населението и жилищния фонд през 2011 г. в община Омуртаг има 7481 жилища, от които обитавани са 5840 жилищни сгради, а необитаемите са 1633. В общината преобладават масивните жилищни сгради 3783, стоманобетонните скелетни са 85 и стоманобетонните едропанелни жилищни сгради са 30.

На национално равнище етническите българи разполагат средно с 23.2 м². жилищна площ на едно лице, при ромите тя е едва 10.6 м². В община Омуртаг това е аналогично като общата полезна площ в т.ч и жилищната е 530 853 м².

На територията на община Омуртаг няма изработени нови кадастрални карти, кадастрални регистри на териториите включващи ромско население, но има действащи регулационни планове на всички населени места, където живее ромско население. Няма актуални „Подробни устройствени планове на територии, които да включат само ромско население”.

Състоянието на жилищния фонд в квартала с компактно ромско население в град Омуртаг е добро. В селищата с големи ромски общности жилищния фонд е сравнително добър в селата Беломорци, Звездица, Кестеняво, Камбурово, Паничино. Задоволително е състоянието му в селата Илийно и Тъчилещово по експертна оценка на специалисти от Община Омуртаг.

Във връзка с това, като обща основна цел в приоритет „Жилищни условия” виждаме: „Подобряване на жилищните условия на социално слаби представители на общността и при доказана необходимост на прилежащата техническа инфраструктура и социална инфраструктура в квартала и населените места с компактно ромско население.”

4. Приоритет: Заетост

Общите данни за безработицата в община Омуртаг показват негативна тенденция като цяло.

Преструктурирането и развитието на икономиката е основен фактор, влияещ върху обхвата и структурата на безработицата.

Според данни на Дирекция „Бюро по труда” - гр. Омуртаг безработицата в общината се характеризира със следните показатели:
Таблица 5:

Безработни лица в община Омуртаг към 31.12.2014

Показатели


2009

2010

2011

2012

2013

2014

Общо

2948

2965

2661

2585

2528

2194

Коефициенти на безработица - %

32,6

23,7

34,5

33,5

32,8

28,4

Разпределение по пол:

 

 

 

 

 
- жени

1904

1836

1648

1542

1517

1347

- мъже

1044

1129

1013

1043

1011

830

Разпределение по възраст :

 

 

 

 до 19 години

33

32

35

40

17

12

- от 20 до 24 години

140

137

108

129

101

66

- от 25 до 29 години

171

167

176

174

139

120

- от 30 до 34 години

227

217

217

209

172

138

- от 35 до 39 години

270

297

236

209

207

159

- от 40 до 44 години

324

319

285

243

238

209

- от 45 до 49 години

382

410

332

332

315

250

- от 50 до 54 години

457

445

390

406

397

357

- над 55 години

944

941

882

843

942

887

Разпределение по квалификация:

 

 

 

 

 
- работническа квалификация

422

482

476

631

773

652

- специалисти

152

139

115

137

123

105

- без специалност и професия

2374

2344

2070

1817

1632

1437

Разпределение по образование:

 

 

 

 

 
- с висше образование

51

50

45

53

52

57

- със средно образование

599

680

632

820

922

767

в т.ч. със средно професионално образование

435

510

493

664

787

048

- с основно

1471

1391

1208

1037

908

779

- с по ниско образование

827

844

776

675

646

391

Продължително безработни лица:

 

 

 

 

 
- от 12 до 24 месеца

331

616

480

430

430

451

- над 24 месеца

1336

1225

1204

1066

963

930

Източник: Дирекция Бюро по труда гр. Омуртаг

Коефициентът на безработица в общината остава един от най-високите в страната – 32,8 % към 31.12.2013 г., при средно 11,8 % за страната и 19,7 % за област Търговище. Към 31.12.2014 г. безработицата в община Омуртаг е 28,4%, при средно за страната 10,7% а за областа 18,4%. Делът на безработните в община Омуртаг съществено превишава показателя за страната, областта и особено общините Търговище и Попово. С по-неблагоприятни стойности са общините Опака и Антоново.

Коефициентът на безработицата на населението в община Омуртаг за периода 2009-2014 г. е с много по-високи стойности от средните за страната, за областта и за Североизточен район, като през 2010 г. достига най-ниското си равнище от 23,7 %. В резултат на финансовата криза през следващите години настъпва повишаване на показателя до 34,5 % и 33,5%, 32,8%, 28,4 8%, съответно за 2011 г., 2012 г., 2013 г. и 2014 г. при стойности средно за страната съответно 10,1 %, 11,1 %, 11,8% и 10,8%.

Дългосрочно безработните лица (12 и повече месеца) от всички безработни лица през 2014 г. в общината са 975 души и представлява 44,4 % от общия брой безработни лица, като дългосрочно безработните лица през 2013 г. в общината са 1 393 души и представлява 55,1 % от общия брой безработни лица, или в дела на дългосрочно безработните лица има намаление с 418 души (на годишна база намалението е с 10,7 %).

Безработните лица на възраст до 29 г. за общината през 2014 г. са 198 души, което представлява 9,0 % от общия брой безработни лица в общината, като безработните лица на възраст до 29 г. през 2013 г. са били 257 души, което представлява 10,16 %, или в областта на младежката безработица има намаление от 59 души.

В подадените декларации на лицата при регистрация в Дирекция „Бюро по труда град Омуртаг“ 155 са се самоопределили като роми, те са 7,1% от всички регистрирани безработни в община Омуртаг, а разпределението им по отделни показатели е както следва:

Регистрираните безработни роми до 29 г. са 19, а от 30 г. до трудоспособна възраст 136. Жените безработни от общността са 96. Структурата на регистрираните безработни по образователна степен е следната: с висше образование 1 лице, със средно 4, основно 32, начално 53, а без образование 72.

Включени в заетост по програми и мерки са:

- първичен пазар 23;

- програми за заетост 46 от тях 15 по ОПРЧР – 15.

По-долу представената информация за ромите е към 21.01.2015 година.

От цялата маса безработни с намалена работоспособност са 110 от тях с ромски произход 5.

Регистрираните безработни до 29 г. са общо 198, от които роми 19, а от 30 г. до трудоспособна възраст са 1996 ромите са 136.

Делът на жените от всички безработни е 61,4% от тях роми 96 или 7,1 %.

Регистрираните общо безработни с висше образование са 57 от тях 1 ром, със средно образование 767 от които роми 4, с основно 779 от тях 32 е броя на ромите. Общия брой на лицата с начално и по-ниско е 591 от тях с начално и без образование 117 роми.

Общия брой на включените в заетост по програми и схеми и мерки към 31.12.2014 г. в общината са:

- По ОПРЧР – схема “Подкрепа за заетост” – 103;

- По ОПРЧР схема “Първа работа” – 16;

- Първичен пазар - 23;

- Мерки за заетост – 11;

- НП “ОСПОЗ” 26;

От месец ноември 2010 г. Община Омуртаг работи по ОП”РЧР” по проект „Подкрепа за достоен живот” в него през 2014 г. са включени 52 души като лични асистенти на хора с увреждания;

През 2014 г. продължи реализацията на проект: “Развитие на социалните услуги за “Помощ в дома”, чрез създаване на Звено за услуги в домашна среда на територията на Община Омуртаг”, финансиран по ОП”РЧР”, в изпълнение на проекта са назначени 11 лица (1 технически секретар, 2 социални работници и 8 домашни санитари).

Получаващите месечна помощ по чл. 9. от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане за месец декември 2014 г. са общо 263 брой лица и семейства, платена им е сумата 20 976 лв. от тях:

- в трудоспособна възраст – 260, общ брой молби 229 и платена сума 18 544 лв.;

- в над трудоспособна възраст - общ брой молби 34 и платена сума 2 432 лв.

Голяма част от безработните са с ограничени образователни възможности и могат да бъдат заети само в неквалифициран труд или обща работа.

Ниско образованото население и неграмотните са един от рисковите контингенти – с неравностойно положение на пазара на труда. Като основни субективни причини за безработица сред ромите в общината могат да се посочат:

- липса на образование или ниска степен на такова;

- липса на професионална квалификация;

- липса на умения за търсене и кандидатстване на работа;

- демотивация за работа поради продължителна безработица/ престой повече от една година в Д”БТ”.

Трудовият пазар в общината не е особено динамичен. Предлагането на работа е ограничено, както количествено, така и качествено (по професии и специалност). Типична е трайната безработица с малки възможности за връщане към устойчива заетост. Известно влияние оказва и сезонната заетост в селското стопанство и пр.

Изводи:


  • Сравнено с останалите общини от област Търговище общината има една от най-високите стойност на коефициента на безработица в периода 2009 – 2013 г. и една от високите стойности за страната.

  • Необходимо е инвестиране в развитие и повишаване качеството на човешкия капитал; усилията трябва да се насочат към повишаване на качеството на работната сила и осигуряване на заетост на дългосрочно безработните лица и на безработните младежи до 29 г., които са двете най-засегнати от кризата групи от населението, а също и към подобряване на съответствието между търсенето и предлагането на труд.

Основните проблеми на община Омуртаг в сферата на заетостта и безработицата са свързани с преструктурирането на икономиката и преките последствия върху пазара на труда и заетостта на населението; високият дял на безработните с ниско образование, без специалност и професия.

Приоритетите в заетостта и безработицата са взаимосвързани и и могат да се определят като: Увеличаване на заетостта, включване в национални и регионални програми за заетост, намаляване на безработицата, запазване и съхраняване на населението, в т.ч. на трудовите ресурси.4. Приоритет: Върховенство на закона и недискриминация

Законодателството гарантира равни възможности и защита от дискриминация за всички, независимо от тяхната етническа принадлежност, пол, възраст, здравно състояние, вероизповедание, сексуална ориентация и други признаци-Конституцията на Република България, в Закона за защита от дискриминация (2004г.) и редица други закони и подзаконови нормативни актове.

На територията на община Омуртаг няма регистрирани междуетнически конфликти. В смесените квартали се живее в дух на приятелство, взаимопомощ и толерантност.

Важен фактор за противодействие на дискриминацията е участието на самите роми при вземане на решения.

Конкретни дейности за изпълнение на целите:


  • Повишаване на административния капацитет и чувствителността на служителите и управленския състав в администрацията на всички нива по отношение правата на малцинствата, въпросите на недискриминацията и общуването в мултиетнична и мултикултурна среда, повишаване на уменията им за формулиране и прилагане на политики за интеграция на ромите. Недопускане на двоен стандарт в прилагането на законите на държавата по отношение на ромите и всички уязвими групи.

  • Подобряване на ефективността на работа на служителите в правоохранителните органи в мултиетническа среда при спазване на стандартите по правата на човека.

  • Утвърждаване на толерантни междуетнически отношения чрез всички форми, вкл. и спорт.

  • Засилване работата в общността, особено с деца и младежи, с цел формиране на социални умения за избягване на рискове, създаване на условия за развиващи кацитета дейности и увеличаване на възможностите за социализация.

  • Организиране на обществени дискусии по проблемите на сигурността в малките населени места.

По проекта „Детска полицейска академия” се работи в общината .В Националния детски комплекс Ястребино се провежда академията от „Районно управление полиция” Омуртаг и се финансира от Община Омуртаг.

По проекта „Полицията в близост до обществото” се провеждат от РУП Омуртаг:

- периодични срещи с населението;

- срещи с ромски лидери;

- отчети за дейност пред населението.

Основните проблеми сред ромската общност в община Омуртаг, са тези които са проявени и на регионално ниво. Причините за незаконните прояви от страна на представители на общността са:

1. Липса на източници на трудови доходи, поради значителната безработица сред една част от ромската общност.

2. Липсата на доходи извън социалните помощи и детските добавки и липса на изградени трудови навици в част от ромското население са причините и за посегателствата спрямо чужди вещи.

3. Затрудняване в значителна степен на професионалната реализация поради недостатъчна степен на образованост на значителна част от ромското население.

4. Консервативност на средата, от което произтичат някои характерни особености в манталитета на ромската общност, например укриване случаи на домашно насилие в дома поради убеждението, че това е личен въпрос, който не бива да излиза от рамките на дома и да става обществено достояние.

Като положително развитие тук може да се приеме намаляване на толерантността към бракове между непълнолетни и отпадането на младежи по тази причина от образователната система.

Във връзка с това обща основна цел в приоритет „Върховенство на закона и недискриминация” е: „Гарантиране правата на гражданите, с акцент върху жените и децата, защита на обществения ред, недопускане и противодействие на проявите на нетолерантност и на езика на омразата”.
Сподели с приятели:
1   ...   59   60   61   62   63   64   65   66   ...   69


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница