Отчетна информация за изпълнение на нсрбир по области област благоевградстраница64/69
Дата01.02.2017
Размер11.44 Mb.
Размер11.44 Mb.
1   ...   61   62   63   64   65   66   67   68   69

6. Приоритет: Култура и медии

В община Омуртаг има регистрирани 26 читалища, като две от тях са в град Омуртаг, а останалите в селата на общината. В НЧ”Отец Паисий” гр. Омуртаг и към читалището в с. Обител има изградени филиали. В града има Исторически музей и общинско кабелно радио. В програмната схема на което е заложено популяризиране на различните празници на етносите живеещи в общината и отразяване на събитията свързани с живота им. От всички регистрирани НПО на територията на общината нито една не работи по проекти свързани с етническото многообразие.

В най-голямото читалище в община Омуртаг – НЧ ”Отец Паисий” има филиал в квартал Запад, където преимуществено живее ромско население. В помещението има изградена сцена и зала за репетиции. Назначеният на щат ръководител на танцов състав „Рома” напусна страната и изявите на състава поне към този момент са преустановени.

В читалище “Шафак” също работят успешно с ромите. Техни партньори в различните културни прояви са основно учениците от ІІ НУ “Васил Левски” в град Омуртаг. Танцовата група, която е към читалището има в репертоара си и ромски танци с които участва в общински и областни празници.

Компактни маси ромско население в общината има в селата Беломорци и Илийно. Читалищата в тези села разполагат с библиотечен фонд и използват различни форми за разнообразяване културния живот на населението в тях.

Общинско кабелно радио през изминалия период редовно излъчваше материали свързани с празниците на различните етноси – освен традиционните за християните и официални за страната, се отбелязваха: Рамазан Байрам, Курбан Байрам, Ромската нова година – Василица и Международния ден на ромите – 8 април.

Широко бе отразена работата на община Омуртаг по проекта свързан с ромското включване между общините Омуртаг, Пазарджик и град Мюнхен и заедно с координатора по проекта старши експерт „ЕРД” Хасан Якуб, бяха осъществени редица интервюта и излъчени материали свързани с дейностите по проекта, както и неговите резултати. Така бе реализирана т.6 и 7 от заложените до този момент дейности по програмата на община Омуртаг.

Подавана бе регулярно и информация до регионалните и национални медии за работата по проекта – Радио София, Радио Шумен, регионалните вестници.

От всичко казано до тук може да се направи извода, че в община Омуртаг ромския етнос е равнопоставен в областта на културата в сравнение с другите етноси живеещи на територията на общината. От страна на общинското ръководство се демонстрира интерес, уважение и подкрепа към инициативи проявени от различни представители и институции имащи отношение към ромите. Правят се усилия за решаване на поставените от тях проблеми. В тази насока в “Актуализирания плана за действие на община Омуртаг…” в изпълнение на “Областната стратегия за интегриране на български граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално поведение, живеещи в сходна на ромите ситуация” в приоритет “Култура и медии”, основите цели са:

Да се продължи добрата практика по промяна на коренно негативното отношение към всички роми, като се създаде реална представа за етноса като цяло. Да се намерят и популяризират добри практики, успешни модели и личности от всички сфери на обществения живот чрез различни културни и медийни форми. За тази цел да се привлекат представители на ромската общност, които да работят активно за осъществяването и да спомогнат за привличането на ромския етнос и за неговото активно участие в културния живот на общината.ДОСЕГАШНИ дейности НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ през периода 2013-2014 г.

Община Омуртаг чрез различни програми, проекти и местни възможности работи за решаване на проблемите на ромската общност и други маргинализирани групи в общината.

Местната власт (в лицето на Общинската администрация и на Общинския съвет) е провеждала социална-икономическа дейност през периода 2005-2013 г. В „Програмата и Плана за развитие на община Омуртаг за периода 2014-2020 г.” са включени разнообразни дейности представени в следващия тук текст.

Отделя се съществено внимание на възможностите за развитието на социална-икономическа дейност чрез предприемането на редица организационно-управленски действия включващи разработването и реализацията на общински планове и програми.

Предоставяне на условия за услуги за увеличаване на квалификацията и достъпа до заетост на ромите в селищата на общината.

Планира се реконструкция и ремонт на част от вътрешната водопроводна мрежа в квартал Запад, като част от цялостен такъв за град Омуртаг.В сферата на образованието:

- стимулиране на образователната интеграция на рискови групи, малцинства и хора в неравностойно положение в селищата на общината;

- въвеждане на информационни и комуникационни технологии във всички сфери на образованието.

В сферата на здравеопазването, се работи по проблеми свързани с:

- ограничаване на броя на лицата без здравно осигуряване и отпадането им от здравноосигурителната система;

- подобряване на управлението на човешките ресурси в областта на здравеопазването.

Националната програма ”От социални помощи към осигуряване на заетост” е една от основните, по която се работи в общината. Основната и цел е осигуряване на заетост и социална интеграция на безработни лица, които са обект на социално подпомагане. Ниската квалификация на лицата с ромски произход е най-големият им проблем при намирането на работа, затова решаването на този проблем, чрез включването им в програмата ще доведе до повишаване на стандарта на живот на включените в програмата групи. Осигурената им заетост ще доведе до по-успешното им реализиране и в бъдеще.Като мерка за борба със сегрегацията на местно и национално ниво е предприето:

- Участие в международен семинар: "Либералите правят разликата локално: За интеграция на ромите в Централна и Югоизточна Европа".

За да се обсъдят приложимостта на либералните подходи въз основа на публикация "Интеграция на ромите в Централна и Югоизточна Европа: либерални политически препоръки и да се проучат начини и средства за изпълнение на 18 препоръки на политиката за интеграция на ромите на местно и регионално ниво, включително и примери за добри практики в Централна и Югоизточна Европа.- Дейности приложени за борба срещу дискриминацията и предразсъдъците спрямо ромите са:

- Ползотворни обменни посещения на експертни делегации:1. От град Мюнхен в общините Пазарджик, Омуртаг и от нашите общини в град Мюнхен през септември и октомври 2013 година във връзка с ромската интеграция.

- Участие през месец декември 2013 в заключителната конференция по проекта East-West cooperation on cities for Roma inclusion в град Брюксел (Белгия).

- Участието беше с фокус върху представянето на клъстъра Мюнхен-Пазарджик-Омуртаг. Бяха проведени работни срещи с представителите на Eurocities (Юроситис) и други участващи клъстъри, от градовете: Гент, Гьотеборг, Глазгоу, Белфаст, Барселона, Нант, Арат и др. за обсъждане на въпроси свързани с ромската интеграция в национален и в европейски план.

Стъпки предприети за насърчаването на социалното, икономическото, политическото и културното участие на ромите в обществото на местно ниво, национално и международно ниво:

1. Община Омуртаг работи през 2013 за подписване на Меморандума за разбирателство между общините Омуртаг, Пазарджик и град Мюнхен

За изработване на Меморандума през есента на 2013 година работи международен екип от експерти от Омуртаг, Пазарджик и Мюнхен, както и от Институт Отворено общество София, MERI-България и експерт консултант към проекта ”Изток-Запад – сътрудничество на градовете за ромско включване”, върху български и английски текст. Беше проведена работна среща на експерти от Омуртаг, Мюнхен и ИОО София по време на заключителната конференция по проекта в град Брюксел през декември 2013г.2. Подписване на Меморандум за разбирателство между Омуртаг-Пазарджик-Мюнхен в началото на 2014 г и дейности по него през годината

Практическия резултат от подписването му е организирането на информационно обменна система.

Първият етап на информационен обмен (за подкрепа на ромското включване) практически започна на 27.03.2014 г., когато беше получена в община Омуртаг изпратената от град Мюнхен първа информационна брошура, последва втора, бяха проведени редица мероприятия за представяне на полезната за всички информация и особенно за целевата общност и ромите мигранти.

Община Омуртаг и община Пазарджик подготвиха и изпратиха четири информационни бюлетина на партньорите от град Мюнхен. Община Омуртаг организира и проведе редица мероприятия в града и селата на общината във връзка с това сътрудничество. Повечето дейности са описани и онагледени със снимков материал и могат да се видят на страницата на община Омуртаг.3. Община Омуртаг работи през 2014 за изработване на „Платформа за развитие на социалната икономика в България”

Тя е създадена в рамките на инициативата на Институт „Отворено общество“ и Националното сдружение на общините в Република България МЕРИ с партньорството на ЕВРОСИТИС и град Гент, Белгия и българските общини: Лясковец, Бяла Слатина, Варна, Димитровград, Тунджа, Долна Митрополия, Котел, Разград и Ветово. Платформа цели да допринесе за създаването на нормативна, правна и финансова среда за стимулиране развитие на социална икономика в България (в отделните общини) с бенефициенти главно членове на ромската общност. Платформата е връчена на дирекция „Жизнен стандарт, демографско развитие, политики и стратегии“ в МТСП в интерес на развитието на устойчив модел за социална икономика в България.


4. Актуално състояние на ромската общност в община Антоново.
При последното преброяване на населението и жилищния фонд към 01.03.2011 година населението на община Антоново възлиза на 6 262 души. Етническата им структура е представена в Таблица №1.
Таблица№1

Население в община Антоново разпределено по етнически групи


Община Антоново

Лица, отговорили на доброволния въпрос за етническа принадлежност

Етническа група

Неопределили се

Българи

Турци

Роми

Други

Общо

5938

1660

2975

1212

7

84

В процентно съотношение

100%

27.95%

50.10%

20.41%

0.11%

1.40%

До 29 год. възраст

2082

346

879

675

7
В процентно съотношение

100%

16.61%

42.41%

32.42%

0.33%Реално точният брой на лицата от ромски произход не може да се определи, защото част от тях се самоопределят като българи и турци.

Естественият прираст на населението за 2011година е - 8.9 %, като относителния дял на раждаемостта е 7.2%, а на смъртността 16.1%.

За първото тримесечие на 2012 година естественият прираст на населението в община Антоново е -5.5% ,като раждаемостта е 10 деца при починали

44 души.

Тенденцията в промяната на броя на лицата от различните етнически групи е посочена в Таблица №2.Таблица№2

Етническа група

0-9 години

10-19 години

20-29 години

30-39 години

40-49 години

50-59 години

Българи

76

118

152

172

194

275

Турци

193

345

341

386

459

446

Роми

251

213

211

191

152

102

Структурата на населението ни е повлияна от няколко фактора: отрицателния естествен прираст на населението, миграцията към по-големите населени места и чужбина, ниската раждаемост. Единствено при представителите на ромския етнос има положителен прираст.  1. Приоритет Образование.

В община Антоново има 4 училища. Общият брой на учениците е 402, от тях 48.51% са от ромски произход.

Разпределението им по училища е следното:Таблица №3
СОУ- гр. Антоново

ОУ- с. Стеврек

ОУ-с. Трескавец

НУ-с. Изворово

Общо за общината

Ромски ученици

163

0

6

26

195

Процент от учениците

55.00%

0

15.38%

100%

48.51%

В таблици № 4.1. и 4.2. е представена справка за броя отпаднали ученици в СОУ – Антоново през последните 2 години. Тъй като броя на учениците в него е най-голям, то и движението им в него е най-голямо. В НУ-Изворово, където всички ученици са от ромски произход, през учебната 2012/2013год. има един /1/ отпаднал ученик, причината за отпадането му е, че е заминал за чужбина, а през 2013/2014 учебна година има двама /2/ отпаднали ученика поради натрупани голям брой неизвинени отсъствия.Таблица № 4.1


ПЕРИОД НА ОТЧИТАНЕ 15.09.2012 – 01.07.2013 г
І

ІІ

ІІІ

ІV

VVІІ

VІІІ

ІХ

Х

ХІ

ХІІ

ВСИЧКО

В началото на учебната година

24

34

39

28

37

31

30

34

27

23

25

25

357

В края на учебната година

25

32

35

25

33

29

27

29

24

22

23

25

329

Преместени по тяхно желание в друго училище

0

2

3

1

0

0

0

0

1

0

0

0

7

Преместени по чл.139 ал.1, т.4 от ППЗНП

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Придошли от други училища

1

1

2

0

1

0

0

0

0

1

0

0

6

Заминали в чужбина

0

1

3

2

5

0

0

1

0

0

1

0

13

Преминали в друга форма на обучение

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Прекъснали обучени

ето си поради болест0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Отпаднали поради:

Отсъствия

Слаб успех

Социални и семейни причини0

1

3

2

5

2

04

4

3

2

00
1


0

4

0


23

Общо отпаднали за периода

0

3

6

3

5

2

4

3

3

2

2

0

33

Общо отпаднали от началото на учебната година

0

3

6

3

5

2

4

3

3

2

2

0

33


Сподели с приятели:
1   ...   61   62   63   64   65   66   67   68   69


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница