Отчетна информация за изпълнение на нсрбир по области област благоевградстраница65/69
Дата01.02.2017
Размер11.44 Mb.
Размер11.44 Mb.
1   ...   61   62   63   64   65   66   67   68   69


Таблица № 4.2


ПЕРИОД НА ОТЧИТАНЕ 15.09.2013 – 01.07.2014 година
І

ІІ

ІІІ

ІV

VVІІ

VІІІ

ІХ

Х

ХІ

ХІІ

ВСИЧКО

В началото на учебната година

32

30

33

38

32

31

31

24

23

15

20

22

331

 1. В края на учебната година

32

25

33

36

29

30

31

22

19

13

18

21

309

Преместени по тяхно желание в друго училище

4

6

1

1

2

2

1

0

0

0

0

0

17

Преместени по чл.139 ал.1, т.4 от ППЗНП

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Придошли от други училища

5

3

2

2

0

2

2

0

0

0

0

0

16

Заминали в чужбина

1

1

0

2

1

0

0

0

0

2

1

1

22

Преминали в друга форма на обучение

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

Прекъснали обучението си поради болест

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Отпаднали поради:

Отсъствия

Слаб успех

Социални и семейни причини0

1

1

1

0

1

1

2

2

2


0

0


1

0


0

0

3

0


9

Общо отпаднали за периода

5

8

2

4

3

3

2

2

4

2

2

1

38

Общо отпаднали от началото на учебната година

5

8

2

4

3

3

2

2

4

2

2

1

38

В зависимост от степента им на образование ромите се разпределят по следния начин:Таблица № 5

Висше

Средно

Основно

Начално

Незавършено начално

Никога не посещавали

Брой

1

39

314

411

182

84

Процент

0.08%

3.21%

25.90%

33.91%

15.01%

6.93%

Изключително малкият процент, които общо заемат ромите с висше и средно образование, се отразява на икономическата им активност, в корелация в качеството на работната сила, нейната конкурентоспособност на трудовия пазар, а от там на възможностите за намиране на работа, осигуряване на доходи и постигане на по-добро качество на живот.Почти половината от учениците в община Антоново са от ромски произход. Интеграцията на ромските деца в образователната система и задържането им в училище е от изключително значение, както за самите училища, така и за общинската администрация. С решение на Общински съвет- Антоново в общинската целодневна детска градина таксите са сведени до минимум, за да се осигури посещението на всички деца. В началното училище в с.Изворово всички ученици са от ромски произход. Осигурява се безплатен транспорт на учениците от отдалечения ромски квартал. Учениците получават безплатни закуски и обяд. СОУ „Св.Св.Кирил и Методий” в гр.Антоново работи по проект на ЦМЕДТ „Амалипе” за превенция отпадането на ученици от ромски произход. Организират се много извънкласни дейности, занимания в рамките на целодневната организация, както и СИП – Ромски фолклор.

2. Приоритет Здравеопазване.

На територията на община Антоново функционира „Медицински център - І“ град Антоново, който се управлява от управител и Център за спешна медицинска помощ. Здравното обслужване на населението на територията на община Антоново се осигурява чрез обслужване от общопрактикуващ лекар, стоматолози, оказване на специализирана медицинска помощ при нужда, оказване на спешна медицинска помощ и училищно и детско здравеопазване.

В учебните и детските заведения има изградени шест здравни кабинета както следва:


 1. Здравен кабинет обслужващ СОУ „Св. Св. Кирил и Методий” - гр. Антоново;

 2. Здравен кабинет обслужващ ЦДГ „Шестте Ястребинчета ” - гр. Антоново;

 3. Здравен кабинет обслужващ ЦДГ „Шестте Ястребинчета” - Антоново, група Изворово, където се обслужват и учениците от НУ „Д-р Петър Берон” - с. Изворово;

 4. Здравен кабинет обслужващ ЦДГ „Шестте Ястребинчета”- Антоново, група Стеврек, където се обслужват и учениците от ОУ „Н.Й. Вапцаров” - с. Стеврек;

 5. Здравен кабинет обслужващ ЦДГ „Шестте Ястребинчета” - Антоново, група Таймище;

 6. Здравен кабинет обслужващ ОУ „Н. Й. Вапцаров” - с. Трескавец, където се обслужват и децата от ЦДГ „Шестте Ястребинчета”- Антоново, група Трескавец.

Всички здравни кабинети в училищата и детските градини са снабдени с необходимото медицинско оборудване, съобразено с изискванията за качествено училищно здравеопазване.

Четири медицински лица /фелдшери/ - училищно и детско здравеопазване, обслужват тези кабинети и се грижат за здравето на децата и учениците.

Ромското население в Общината няма добра здравна култура. Проблем представлява здравната неосигуреност сред ромското население и недостатъчна обезпеченост на общината с висш медицински персонал.

През настоящия планов период ще работим в посока за изграждането на по-добра здравна култура сред ромското население.

В този приоритет основните грижи са насочени към децата и младите майки. По проект „Социално включване” са планирани редица дейности, които да осигурят редовно здравно наблюдение на децата от 0 до 7 години от ромски произход, групи за семейно планиране, както и мобилен медицински екип, който ще посещава домовете на бенефициентите./има сключен договор за финансиране, както и анекс към него, но дейностите по проекта все още не са стартирали/.

3. Приоритет Жилищни условия.

По данни на Национален статистически институт /НСИ/ от последното преброяване на населението и жилищния фонд от 2011 г. на национално равнище етническите българи разполагат средно с 23.2 кв. м. жилищна площ на едно лице, при ромите тя е едва 10.6 кв. м. Състоянието на жилищния фонд при ромско население, с малки изключения, е лошо. Част от жилищата са с лоши материално-битови и санитарно-хигиенни условия.

Община Антоново ще работи в посока:


 • Подобряване на жизнената среда в квартали с компактно ромско население.

Дейности от 2012 г. до сега

- Чрез капиталовата програма на община Антоново и чрез различни проекти се извършват дейности за подобряването и изграждането на инфраструктурата в кварталите с компактно ромско население.

Постигнати резултати от дейностите

- Изграждане на инфраструктура като пътища, тротоари, улично осветление в кварталите с ромско население.

Планирани дейности за периода 2012-2020 г.

- Премахване на всички незаконни постройки в ромските квартали.

Добри практики в областта на жилищните условия

- Чрез подобряване на инфраструктурата се подобряват условията на живот на ромите.

Изводи от досега водената политика

- Общината на разполага с ресурс за осигуряване на общински жилища, ромите трябва да разчитат на собствени средства.


4. Приоритет Заетост.

Заетостта и безработицата играят определяща роля по отношение цялостното икономическо развитие на Общината. Заетостта на населението се реализира под две основни форми на трудова реализация - по трудови, служебни и други правоотношения и чрез самонаемане при развиване на собствен бизнес. • Най-силно засегнати са хората с най-ниско и без образование.

 • Друга рискова група са младите хора между 18 и 29 години.

 • Друга рискова група са хората на възраст над 55 годишна възраст и лицата с намалена работоспособност.

 • Участието в национални, регионални и реализирането на общински програми за заетост в различни сфери на обществения живот дават шанс на хора с ниско образователно ниво или други уязвими групи да не бъдат “изхвърлени” от пазара на труда и да намерят макар и временна трудова реализация.

По официални данни към края на 2012 г. едва 20 % от ромите в трудоспособна възраст, които са регистрирани в бюро по труда работят. Причините за ниския процент за заетост са няколко, като основните от тях са ниската степен на образование на повечето от ромите и липсата на работни места в общината. Основно заетост се осигурява по програми на ОП „РЧР” и Националните програми за заетост. Дейности от 2012 г. до сега:

- Насочване на лица от ромски произход да се регистрират в „Бюро по труда” и информирането им относно различните програми за заетост и провеждането на обучения за квалификация и преквалификация.

- Разработване на общински програми за заетост и включване на 50% роми при реализирането на програмите.

Постигнати резултати от дейностите

- По-голям процент от безработните роми са с регистрация в „Бюро по труда”. По този начин повече роми имат достъп до различните програми и мерки за заетост.

- Включването в различни програми за заетост осигурява на ромите възможност за усвояване на професия и преквалификация.

Планирани дейности за периода 2014-2020 г.

- Стимулиране на работодателите да наемат работници от ромски произход чрез осигуряване на различни преференции.

- Стимулиране на политика за назначаване на роми със специалност и квалификация в общинските фирми.

- Включването на роми в програми за придобиване на професия или част от професия.

Добри практики в областта на заетостта

- Разработване на проекти по Оперативните програми, чрез които се осигурява временна заетост.

Изводи от досега водената политика

- Програмите по заетост на Оперативните програми и Националните програми не осигуряват трайна заетост на ромите. Трябва да се търсят други механизми за разкриване на трайни работни места в реалния сектор на икономиката.

- Да се търсят форми за подкрепа за собствен бизнес и предприемачество.

- Да бъдат признавани уменията придобити в извънучебна среда

5. Приоритет Върховенство на закона и недискриминация.

Гарантирането на обществения ред на териториите на община Антоново се осъществява от Участък „Полиция” гр. Антоново.

В общината е приета Наредба №1 за опазване на обществения ред, която има за цел да осигури спокойствие на гражданите, спазване върховенството на закона, зачитане на правата и собствеността на гражданите. Във връзка с различни сезонни или кампанийни мероприятия и събития се издават съответните заповеди от кмета на Общината, гарантиращи опазването на обществения ред.

На територията на общината през 2014 година и през предходни периоди не са отчитани прояви, свързани с престъпления, извършени на база етническа омраза. Липсват данни за прояви на нетолерантност и ксенофобия.

Всички граждани без оглед на етническата си принадлежност се ползват от законово предвидените права относно административно обслужване, осигуряване на ред и спокойствие, социална заетост, социални права и други.

Върховенството на закона се прилага ефективно без оглед етнически произход или други идентифициращи различията между хората белези.6. Приоритет Култура и медии.

Народните читалища са културни средища в населените места, съхраняващи традициите и обичаите. Издирват, изучават, съхраняват културно-историческото наследство и развиват фолклорното богатство. Акцент в работата им е развитието на любителското художествено творчество, пресъздаването на народните обичаи и обреди. Основна грижа на читалищното, особено в по-малките населени места е библиотечното обслужване. Вратите на читалищата и техните библиотеки са отворени за всички български граждани. В тях целогодишно се работи с различни самодейни групи и колективи, в които участие взимат и представители на ромския етнос. Отбелязват се различни празници и се организират чествания. Достъпът на ромите до дейността на читалищата не е ограничен и всички, които имат желание се включват в нея.

На територията на община Антоново функционират 11 Народни читалища:


 • НЧ „Христо Ботев - 1921” - гр. Антоново;

 • НЧ „Пробуда - 1982” - с. Стеврек;

 • НЧ „Касърга - 1944” - с. Трескавец;

 • НЧ „Отец Паисий - 1929” - с. Изворово;

 • НЧ „Борис Т. Златков - 1928” - с. Добротица;

 • НЧ „Христо Ботев - 1939” - с. Таймище;

 • НЧ „Христо Ботев - 1916” - с. Ястребино;

 • НЧ „Кольо Савов - 1922” –-с. Любичево;

 • НЧ „Съзнание - 1927” - с. Разделци;

 • НЧ „Сила - 1919” - с. Моравка;

 • НЧ „Д. Камбуров - 1951” - с. Длъжка поляна.


АКТУАЛНО СЪСТОЯНИЕ НА РОМСКАТА ОБЩНОСТ В ОБЩИНА ОПАКА.

Община Опака е разположена на 180-200м. надморска височина в североизточната част на страната и заема крайната северозападна част на Търговищка област. На юг и изток граничи с Община Попово, на север с Община Цар Калоян от Разградска област и на запад – с общините Две Могили и Бяла от Русенска област. Територията на общината е 156кв.км. и в състава й влизат 6 населени места – гр.Опака, с.Крепча, с.Голямо Градище, с.Горско Абланово, с.Гърчиново и с.Люблен. Град Опака е административен и икономически център на общината.По териториален признак се открояват 2 големи села в общината /Крепча и Голямо Градище/, които по брой на населението заемат завидно място.Население – демографска характеристика

Населението на Община Опака е основният ресурс, от който зависи развитието на местната икономика. Към 01.2015г. постоянното население на общината е 7 448 жители по данни на отдел ГРАО, като около половината живее в града. Женското население доминира и представлява 42% от общото население. Мъжете преобладават в по-ниските възрастови групи, а жените във високите в резултат най-вече на по-високата средна продължителност на живота им. Населението в подтрудоспособна възраст е 17%, а надтрудоспособна възраст – 23%.По данни на Националния статистически институт от преброяването на населението и жилищния фонд от 2011 г., ромите остават третата по големина етническа група в България.Като роми са се самоопределили 325 343 души или 4.9% от българските граждани. Ромският етнос в Община Опака е трети по численост и наброява 4 души по данни на НСИ.което е много незначително като бройка. Към 01.02.2011 г. като роми се самоопределят 4 души. Данните са представени в

Таблица1.

Област

Община

Населено място

Лица, отговорили на доброволния въпрос заетническа принадлежност

Етническа група


Не се самоопределям

Община Опака

Общо

българска

турска

ромска

друга
Град Опака

6 664

1 433

3 858

4

5

8
 • Продължава тенденцията част от хората от ромски произход да се самоопределят като българи и турци, но по сведения на граждани главно се определят като турци.

Раждаемостта към края на 2014 г. е много по- малка в сравнение със смъртността за Общината.

Таблица № 2

Раждания за 2012 г. (общ брой)

73

Раждания за 2013 г. (общ брой)

56

Раждания за 2014 г. (общ брой)

47


Таблица № 3

Починали за 2012 г. (общ брой)

109

Починали за 2013 г. (общ брой)

96

Починали за 2014 г. (общ брой)

110


Сподели с приятели:
1   ...   61   62   63   64   65   66   67   68   69


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница