Отчетна информация за изпълнение на нсрбир по области област благоевградстраница66/69
Дата01.02.2017
Размер11.44 Mb.
Размер11.44 Mb.
1   ...   61   62   63   64   65   66   67   68   69

Данните са взети от ЕСГРАОН – община Опака

От горните таблици могат да се набележат някои основни тенденции в демографската характеристика, а именно: • Постепенно намаляване на населението;

 • Намаляване дела на младите хора, запазване на контингентите в трудоспособна възраст;

 • Тенденция към застаряване на населението и регресивен тип възрастова структура. В селата по-голямата част от жителите са над 65-годишна възраст;

 • Висока смъртност и трайна тенденция към отрицателен естествен прираст;

 • Устойчива тенденция към емиграция и обезлюдяване на Община Опака с ясно изразени външно-миграционни процеси;

 • Ниска гъстота на населението, особено в малките населени места на общината.

Освен получените данни от последното преброяване служителите и кмета на с.Горско Абланово предоставиха информация относно живеещи 13 ромски семейства в селото. Мъжете от семействата били на работа в Гърция, а децата им редовно посещавали училище и детска градина. Средно едно семейство има по 3 деца. Но както е отбелязано и малко по горе, хората от ромски произход се самоопределят като турци.
1. Приоритет Образование.

Образователното равнище на населението на Община Опака е по-ниско от средните стойности на показателя за страната, като най-висок дял имат лицата с основно образование, следвани от тези със средно. Групата на хората с основно и по-ниско образование съставлява 54% от общото население на общината.

В Община Опака функционират 7 учебни заведения:

- Предучилищно образование - детските градини са общо 4, като двете са с по 1 филиал.

- Основно и средно общо образование

В СОУ „Васил Левски” гр. Опака се обучават 281 ученика, в паралелки от първи до дванадесети клас. Няма данни да има деца от ромски произход, а и нямаме отпаднали ученици.

В ОУ „Васил Левски” с. Крепча се обучават общо 125 ученика, от първи до осми клас. По данни на Директора на училището има 12 деца от ромски произход. И тука няма данни за отпаднали или изоставащи ученици.

В ОУ „Алеко Константинов” с. Голямо Градище има 48 ученика, от първи до 8 клас, но няма данни за деца от ромски произход или за отпаднали ученици. Има деца, които са се преместили с родителите си.

По данни на отдел „Образование” в Община Опака не са регистрирани необхванати деца.

С преструктурирането на училищната мрежа голяма част от децата от малките села учат в средищно училище извън своето селище, което допълнително затруднява приобщаването на родителите към училището.

Активна е работата с родителите. Провеждат се родителски срещи, ежедневното посещение на родителите в училищата дава възможност за разговори и изясняване на проблеми. По-възрастното население от ромски произход е със основно или средно образование. Повечето от тях не търсят реализация тук, по данни на кметовете на населените места, повечето от хората са в други държави.2. Приоритет Здравеопазване.

Здравеопазването в Община Опака не е в добро състояние. Системата на здравното обслужване включва двама общопрактикуващи лекари с медицинска практика в гр.Опака. В селските райони обикновено един ОПЛ обслужва по график пациенти от няколко села. Поради това много често обслужването на тези пациенти реално се осъществява от фелдшери или медицински сестри, което пряко се отразява на качеството на лечебния процес. Нямаме данни за регистрирани роми, т.к и доста от хората са регистрирани в гр.Попово или гр. Търговище.3. Приоритет Жилищни условия.

В извършеното преброяване през 2011г. от Националния статистически институт за жилищата и сградния фонд информацията е обособена за цялата страна.

Основната част от жилищата в общината са собственост на физически лица – 98%. По малко от 1% от жилищата са собственост на търговски дружества, обществени или кооперативни организации.

Ромите в община Опака са сравнително малко и нямаме обособени квартали с роми. Единствено в с.Горско Абланово има към 10 къщи, където живеят роми, но те самите не се определят като такива, а като турци. Живеят в нормални за страната ни условия и в едно домакинство има по 4 или 6 човека. Къщите са едноетажни или двуетажни, като в една къща живеят 1 или 2 семейства.

Информацията беше предоставена от кметсво с.Горско Абланово.

4. Приоритет Заетост.

Икономическото развитие на Община Опака е обусловено предимно от селскостопанското производство. То се развива в 2 направления – растениевъдство и тютюнопроизводство. Дейностите се осъществяват кооперативно и от частни земеделски производители. Обработваемата земя, която съставлява 47% от общата територия на землището се използва пълноценно. Условията са подходящи за развитие на трайни насаждения.

Най – голям принос в производствения обем продукция и брой работни места има секторът лека промишленост, следван от сектора търговия. Текстилната промишленост е от особено значение за социално-икономическото развитие на общината, предвид факта че отрасълът осигурява най-висока заетост и ангажира предимно женски труд.

Приходите от данъци с общински характер се състоят предимно от приходи от имуществени данъци. Постъпленията от неданъчни приходи са главно от такса за битови отпадъци, такса за ползване на детски градини, такси за пазари и панаири, такси за технически услуги, такси за административни услуги и др.

Извода, който можем да направим, е че икономиката е зависима от субсидиите на централния бюджет и средствата, достъпни по линия на програми на Европейския съюз, както и други международни източници на финансиране.

На територията на общината безработицата се увеличава. Средногодишния брой на безработните в община Опака по години е следния по данни на бюрото по труда – гр.Попово.


Таблица № 4

Регистрирани безработни лица, 2012 г.

786

Регистрирани безработни лица, 2013 г.

967

Регистрирани безработни лица, 2014 г.

865Таблица № 5

Брой безработни лица без, или с по-ниско от основно образование

415

Брой безработни лица с увреждане

41

Брой безработни младежи от до 29 години

116

Брой безработни лица на възраст над 50 години

452

Висок процент безработица по показателите заетост – безработица – Община Опака е на трето място по безработица в област Търговище. По структура най-многобройна продължава да е групата на лицата без квалификация и специалност и от безработни на възраст над 55години. Това затруднява и тяхната реализация.5. Приоритет Върховенство на закона и недискриминация.

Оперативна цел: Гарантиране на правата на гражданите, с акцент върху жените и децата, защита на обществения ред, недопускане и противодействие на проявите на нетолерантност и на езика на омразата.

Цели на изпълнение: Подобряване на ефективността на работата на МВР и ефективна защита на българските граждани в уязвимо социално положение, принадлежащи към различни етнически групи.

6. Приоритет Култура и медии.

Общината има изградени читалища, които са център на културната дейност. Към някои от тях са изградени самодейни състави, където участие вземат жители на общината от всички етнически групи: българи, турци и роми. Изграденият музей в с. Горско Абланово също допринася за културния живот на населеното място. Състои се от три експозиции, отразяващи миналото на селото, боевете при с. Горско Абланово и Кацелово през Освободителната руско-турска война1877-1878г. и бита и културата на населението до края на XIX и началото на XX век.

Разпределението на читалищата по населени места са:


 • НЧ „Пробуда” гр. Опака

 • НЧ „Изгрев” с. Крепча

 • НЧ „Просвета” с.Люблен

 • НЧ „Христо Ботев” с. Горско Абланово

 • НЧ „Христо Ботев” с. Голямо градище

 • НЧ „Отец Паисий” с. Гърчиново.ОБЛАСТ ЯМБОЛ

О Т Ч Е Т ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА АНГАЖИМЕНТИТЕ

НА ОБЛАСТ ЯМБОЛ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА

НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА ИНТЕГРИРАНЕ НА РОМИТЕ (2012-2020) и ПЛАНА ЗА ДЕЙСТВИЕ КЪМ НЕЯ


В изпълнение на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012-2020), приета с Решение на Народното събрание на 01.03.2012 г., в Областната администрация Ямбол е разработена и приета Областна стратегия за интегриране на ромите в област Ямбол (2012-2020). Стратегията задава насоките за изпълнение на политиката за социална интеграция на ромите на областно ниво, като продължава и развива политическата ангажираност на правителството на европейското развитие на България в съответствие с Националната програма за реформи на Република България (2011-2015 г.) и с Националния план за действие по инициативата „Десетилетие на ромското включване 2005-2015 г.” на областно ниво.

Стратегията прилага целенасочен интегриран подход към гражданите в уязвимо положение от ромски произход, който се прилага в рамките на по-общата стратегия за борба с бедността и изключването, и не изключва предоставянето на подкрепа и за лица в неравностойно положение от други етнически групи.

Областната стратегия за интегриране на ромите е разработена в резултат на сътрудничество от страна на отговорните институции с гражданския сектор и в частност ромски неправителствени организации. Стратегията кореспондира с международните стандарти в областта на правата на човека и правата на лица, принадлежащи към малцинствата, към които Република България се е присъединила.

Оперативното изпълнение на Областната стратегия на област Ямбол за интегриране на ромите (2012-2020) се осъществява чрез Общинските планове за действие (ОПД), изпълнявани в два периода – 2012 – 2014 г. и 2014 – 2020 г. С цел осигуряването на ефективност и устойчивост на мерките се предвижда междинен преглед/актуализация през 2017 г.

Като стратегическа цел в Областната стратегия е заложено: „Създаване на условия за равноправно интегриране на ромите и на българските граждани в уязвимо положение от други етнически групи в обществения и икономически живот на област Ямбол, чрез осигуряване на качествено образование в мултикултурна образователна среда и на условия за обхващане и задържане на деца и ученици от ромския етнос в образователната система, равни възможности и равен достъп до права, блага, стоки и услуги, участие във всички обществени сфери и подобряване на качеството на живот при спазване на принципите на равнопоставеност и недискриминация”.

В Областната стратегия са заложени следните шест приоритета: Образование, Здравеопазване, Жилищни условия, Заетост, Върховенство на закона и недискриминация и Култура и Медии.
I. ОБРАЗОВАНИЕ
Оперативна цел: Обхващане и задържане на ромските деца и ученици в образователната система, осигуряване на качествено образование в мултикултурна образователна среда
Община „Тунджа”
В сферата на предучилищното образование, общината продължава да поддържа политиката на безплатна грижа за деца на 5 и 6 г. в детските заведения, като родителите на тези деца са освободени от задължението да заплащат такси за детска градина. За децата до 4 г. е определена една от най-ниските такси в страната – до 14 лв., въведени са и редица други социални облекчения.

С решение на Общински съвет за приемане на бюджета на общината за 2015 г., от 01.09.2015 г. ще бъдат отменени всички такси за посещаване на детски заведения на територията на общината.

По проект „Готови за училище” ОДЗ „Щурче” – с.Кукорево и ОДЗ „Кольо Тенев” са партньори на Сдружение „Ромска академия за култура и образование” и Фондация „Тръст за социална алтернатива”, като проектът се реализира през учебната 2014-2015 г. В проектните дейности са включени общо 43 деца между 3-6 г. и техните родители. Целта е родителите да осъзнаят ранното детско образование като ценност и така да се насърчи ранното записване на децата в детски градини, както и редовната посещаемост. Предвидени са 8 информационни сесии с родители и деца. Ежемесечно ще бъдат заплащани таксите на децата, посещаващи детска градина между 3-5 г., с което се продължава общинската политика за пълна отмяна на таксите. Семействата на децата ще получат ваучери за храна, а за 3 и 4-годишните деца ще бъдат закупени учебни помагала. Чрез осигуряване на компютърна техника ще се постигне подобряване на образователната и работна среда в детските градини.

През 2014 г. е извършена оптимизация на мрежата от детски градини в общината, като е гарантирано правото на равен достъп до качествена предучилищна подготовка за всички деца от 44-те населени места. От началото на учебната 2014-2015 г. в общината функционират 5 детски заведения с яслени групи, от които 1 целодневна детска градина и 4 обединени детски заведения. В 3 общински училища са формирани по една полудневна група за задължителна предучилищна подготовка за деца на 5 и 6 г. Към 01.01.2015 г. в 29-те групи в общинските детски градини с целодневна организация на учебно-възпитателния процес са обхванати 570 деца, около 70% от които са с ромски произход. В трите групи за предучилищна подготовка в общинските училища са обхванати още 61 деца.

По проект „Дъга на толерантността – образователна интеграция на децата от етническите малцинства в община „Тунджа”, финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси”, са сформирани 10 групи в общински детски градини – партньори по проекта. Общо в дейността са обхванати 79 деца в задължителна предучилищна възраст, от които 74 са с ромски произход. С всяка от групите педагозите са провели по 60 часа допълнителна подготовка – общо 600 часа.

По проекта се реализира и подготовка на деца в ранна детска възраст между 3 и 4г., за социализация в детската градина. Сформирани са групи за допълнителни занимания за децата, чийто майчин език не е българския. В групите са обхванати 89 деца, от които 80 деца от целевата група. Всяка група проведе по 30 занимания, а в 12-те групи педагозите са провели с децата от целевата група общо 360 допълнителни часа работа за сформиране на социални умения.

По проекта са сформирани 23 творчески ателиета „Заедно”, чрез които децата от малцинствата могат да развиват своите творчески заложби. В дейността са обхванати 234 деца, от които 146 са от ромски произход.

Повишена е квалификацията на 45 детски учители за работа в мултикултурна среда и на 35 помощник-възпитатели чрез вътрешна квалификационна дейност. Проведени са 19 информационни кампании „Дни на отворените врати” и кампании „От врата на врата”, целящи по-пълен обхват на децата от ромски произход. Засилен е контакта с родителите и техните деца, за промяна в нагласите им към предучилищното образование. За тази цел са организирани 9 екскурзии с опознавателна и интеграционна насоченост, 18 общностни събития за етническа толерантност – „семеен уикенд”, 18 работилници за родители в детските градини, чрез които е предоставена експертна подкрепа на родителите от психолог и социален педагог.

Чрез услугата „Допълнителна подготовка за равен старт в училище” по проект „Желани пространства” – комплексен модел за интегриран подход за реализирането на ефективни политики за детето и семейството в малките населени места от селски тип” се осигури допълнителна подготовка за повишаване на училищната готовност. Проектът се финансира по Проекта за социално включване, чрез заем от Световната банка.

В рамките на инициативата „Общината – приятел на детето” се реализира подкрепа за отговорно родителство на семейства на деца в ранна детска възраст.

Детският фонд на ООН, УНИЦЕФ-България, финансира 3 етап от проекта „Да пораснем заедно – работилница за родители”, който общината реализира през 2014 г. в партньорство с читалищата в с.Ботево и с.Тенево. По проекта са сформирани 2 работилници за родители, на които се даде възможност за обмяна на опит, знания и умения, както и професионална подкрепа от обучени специалисти-педагози.

Училищната образователна инфраструктура обхваща 1099 ученици от 1 до 8 клас (към 01.01.2015 г.), като учениците от ромски произход са над 60%. Осигурени са възможности за равен достъп на всички деца, независимо от произхода им. За пътуващите от други населени места има осигурен безплатен транспорт.

Общината е единствената в страната, която заедно с учебните заведения успява да осигури безплатно обедно хранене за всички ученици в общинските училища, а наред с това изпълнява проект с европейско финансиране за предоставяне на пресни плодове и зеленчуци на децата във всички детски градини и училища.

В общинските общообразователни училища през учебната 2014-2015 г. е организирана самостоятелна форма на обучение на 130 ученици (спрямо 60 през предходната година). Делът на напусналите ученици през учебната 2013-2014 г. за общината е под 1 на 100 - по данни на РИО-Ямбол отпадналите от образователната система са само 6. Част от мерките против отпадане от училище са насочени към преодоляване на бедността, промяна на нагласите към образованието като ценности и насърчаване на родителите да изпращат децата си на училище и да участват в училищния живот.

В с.Кабиле, разкритият през 2009 г., Общински център за изкуство и извънучилищна дейност дава възможност за извънкласни занимания на децата от всякакъв произход, включително и чрез организацията на прояви за ученици и родители от всички етноси като Общинска детска асамблея, Общински празник „Водим бъдещето за ръка” и др.

Училищата в общината участват в различни национални програми и проекти: „Да направим училището привлекателно за младите хора” (по ОП „РЧР”) за извънкласни дейности в 2 начални училища; „Подобряване качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес” (по ОП „РЧР”) за сформиране на поуинтернатни групи и целодневна форма на обучение; НП „С грижа за всеки ученик” за повишаване нивото на постиженията на учениците по общообразователна подготовка”, НП „На училище без отсъствия”; проект „Програма за намаляване на отпадането на ромските деца от училище” , осъществен от ЦМЕДТ „Амалипе” – гр.Велико Търново и др.

От месец юни 2014 г. общината, в партньорство с НЧ „Просвета – 1910” – с.Тенево реализира проект „Насърчаване на процесите на социално включване в българското село чрез разкриване на Център за обществена подкрепа”. Той се финансира от Фонд „Социална закрила” към МТСП, а за предоставяне на услугите са наети социален работник, психолог и педагог. Те работят в подкрепа на 20 потребители – деца между 7 и 18 г. от с.Тенево и близките 13 населени места.


Община Болярово
В община Болярово функционират две училища - в гр.Болярово и с.Стефан Караджово и една детска градина в гр.Болярово с три филиала в селата Воден, Шарково и Стефан Караджово.

В тях се обучават деца и ученици както следва:

ЦДГ/училище

Общ брой деца

От тях роми

1.

ЦДГ „Здравец”- Болярово

Филиал Воден

Филиал Шарково

Филиал Стефан Караджово35

18

1225

14

16

1225

2.

ОУ „Стефан Караджа”- с. Стефан Караджово

75

71

3.

СОУ „Д-р Петър Берон” – гр. Болярово

200

140

Дейностите,върху които се работи в детските градини са следните: • Родителски срещи, на които родителите се запознават със съдържанието на учебната и възпитателна дейност и очакваните резултати, дават се разяснения и указания как да се работи в домашни условия, информират се за състоянието на познавателното, интелектуалното и социалното развитие на децата. Учителите от своя страна имат възможност да оказват съдействие на родителите от ромските малцинства при мотивирането на децата за различни дейности и да им помагат при решаване на проблеми, научават какви хобита имат децата у дома и какви са индивидуалните им потребности и интереси.

 • Дни на отворените врати – част от дейността на целодневна детска градина „Здравец” и филиали всяка учебна година. Тези срещи приобщават родителите към случващото се в детската градина, повишават културата им на общуване, растат стремежите им към постигане на по-високо ниво на подготовка на децата им за училище. Правят се актуални съобщения, правят се кътове, изложби, табла, театър, драматизация, концерти и др.

 • Всеки ден учителите провеждат и индивидуални разговори с родителите.

 • Чрез таблата за съобщения родителите се запознават с продукти от детското творчество на своите деца. С ентусиазъм децата се включват в работата по кътовете по интереси/природния кът е изцяло подготвен с хербаризирани растения от децата.

 • Анкети с родители в началото на учебната година, с опознавателна цел.

 • Организират се празници, на които бариерите на етническо разделение падат. Чрез тях децата-билингвисти най- успешно получават равен достъп на образование и се реализират като бъдещи личности в обществото, стават отговорни, възпитани, преодоляват пречките и се интегрират в обществото.

 • Всички учители от ЦДГ „Здравец” и филиалите работят индивидуално с изоставащите деца.

 • Работи се по проекти, които помагат за по-успешна интеграция:

Проектът по ОП „РЧР” BG 051 PO001-4.1.0.-01-97 „Образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства” с наименование „Подай ми ръка сега, защото утре може да бъде късно” (стойност на проекта: 107 000 лв., период на изпълнение 2012-2014 г.) допринесе много за работата, тъй като беше получена специална литература за обучение на деца от етническите малцинства в детските градини за постъпване в първи клас. С предоставените средства по проекта бяха осигурени необходимите образователни условия и ресурси във вид на материали и консумативи/учебни помагала по Програмна система „Ръка за ръка” за децата от всички възрастови групи и пособия, учебни табла и др. От фирма „Пиргос Консултинг” ЕООД - гр.Бургас бе предоставена Иновационна билингвистична програма и три допълнителни, подпомагащи програми: за моторно – двигателно развитие; Образователни игри; Програма за когнитивно развитие.

Бяха проведени две обучения на педагогическите специалисти за възпитание и обучение в мултикултурна среда. Проведоха се и информационни и обучителни срещи с родителите на деца от етнически малцинствени групи под ръководството на доц.Стефка Динчийска от Тракийски университет - гр.Стара Загора. • По Национална кампания „За чиста околна среда” – 2014г. на ПУДООС на тема: ”Обичам природата – и аз участвам” са закупени саксии с цветя, кафези с канарчета, аквариуми с рибки, учебни пособия и др. Проведе се поредица от интерактивни занимания на тема околна среда с децата от различни възрастови групи, чрез изработени от родителите на децата мултимедийните презентации, на децата се показаха и им се предостави възможност да се запознаят с животни, растения и среди, до които те нямат достъп. Създадените живи кътове ще се обгрижват, ще се съхраняват и практически ще се използват за обучение на децата по време на целия им престой в детската градина.

 • В община Болярово от м. септември 2014 г. с решение на Общинския съвет е отменена таксата за всички деца в детските градини. От таблицата се вижда, че това се отнася за 67 деца от ромски произход. В детските градини не са обхванати само две деца от ромски произход – едното на 4 г. и другото на 5 г.

В училищата също се извършват редица дейности, които съдействат за образователната интеграция на учениците от ромския етнос: • Подобрява се учебната среда на учители и ученици чрез изпълнението на проекта „Реконструкция и основен ремонт на сградата на СОУ Д-р Петър Берон, чрез въвеждане на мерки за енергийна ефективност” BG161PO001/4.1-03-0031, стойност на проекта: 1 151 010,56 лв., от които 172,651,58 лв. - общинско съфинансиране, период на изпълнение 27.02.2012 г. - 27.02.2014 г.
 • Ежегодно в началото на учебната година община Болярово с решение на Общинския съвет осигурява средства за закупуване на дрехи и учебни помагала на деца от ромския етнос. За 2012, 2013 и 2014 са осигурени 8 850 лв.

 • Разкриване на полуинтернатни групи с включване основно на ромски ученици – през учебната 2014/2015 г. функционират 7 ПИГ – 2 в ОУ „Стефан Караджа” и 5 в СОУ „Д-р Петър Берон”.

 • Осигурен е безплатен обяд на учениците в ПИГ по проект „Подобряване качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес”. За 2014 г. са усвоени общо 58 520 лв. за двете училища в гр.Болярово и с.Стефан Караджово.

 • Осигурен е безплатен превоз на всички ученици, основно от ромски произход, до средищните училища в Болярово и Стефан Караджово. Четири училищни автобуси ежедневно извозват пътуващите ученици до училищата и обратно.

 • При провеждане на училищни и общински мероприятия и празници се привличат и участват всички ученици, в т.ч. и самоопределилите се като роми.

 • Провеждат се беседи с родителите на децата роми за необходимостта от образование, което спомага за увеличаване броя на завършилите основно и средно образование през последните няколко години.

 • Участие на деца роми в проекти по НП „С грижа за всеки ученик”, модул „Осигуряване на допълнително обучение на учениците от прогимназиален етап на основно образование за повишаване на нивото на постиженията им по общообразователна подготовка”.

 • Квалификация на педагогическите специалисти за работа в интеркултурна среда и за превенция на училищното насилие и агресия.

 • Провежда се индивидуална работа с ученици и техните родители. Провеждат се съвместни дейности с ученици и родители.


Община Стралджа
Образователната интеграция на ромските деца е отправна точка за равноправното интегриране на ромите в българското общество. Образователната интеграция е важна предпоставка за последващо приобщаване на пазара на труда, за повишаване на здравния статус и подобряване на жилищните условия на етническите малцинства.

Голяма част от проблемите на образованието на ромските деца се преплитат с проблеми на ромската общност от други сфери – трудова заетост, жилищни условия, здравна култура и др. Причините за тези проблеми са комплексни: част от тях са свързани със затруднения достъп до качествено образование на ромските деца, друга част - с особености на образователната система в България, които възпрепятстват интегрирането на “различни” деца, а трета част са свързани с етнокултурните особености на някои по-консервативни ромски общности.

ДГ "Мати Рубенова" е целодневна детска градина с общинско финансиране. През 2014 г. бе изготвен проект и бе сключено споразумение за партньорство между детската градина и фондация „Областен ромски съюз” НПО. Проектът цели да осигури важна за формирането на държавни политики информация относно подходите за увеличаване на обхвата и посещаемостта в детската градина, както и да насърчи цялостното включване в ранния образователен процес на деца от семейства в неравностойно положение.

Финансирането е изцяло ангажимент на фондация „Областен ромски съюз” НПО и включва: • Заплащане на месечните такси за посещение на ДГ до 25 деца на възраст между 3 – 6 г., за периода от м. септември 2014 г. до м.юни 2015 г. включително;

 • Финансиране на интернет услуга в ДГ за продължителността на проекта;

 • Осигуряване на учебни помагала за децата на възраст 3 или 4 г. към 15 септември 2014 г., на стойност до 20.00 лв. на дете;

 • Предоставяне на ваучери за храна на стойност 20.00 лв. всеки месец за периода от м.септември 2014 г. до м.юни 2015 г. включително на родителите на децата с редовно присъствие.

Очакваният ефект от изпълнението на тези мерки е значително увеличаване на записването и посещаемостта на деца от уязвими общности в детската градина, което от своя страна води до подобряване на познавателните и социални умения, повишаване на готовността за училище и увеличаване на шансовете им за по-добро образование.
С цел понижаване на броя отпаднали ученици, всяко училище в общината води регистър на отпадналите ученици и се стреми да ги върне в училище, като за целта се провеждат:

 • родителски срещи, обхождания по домовете от класните ръководители и преподаватели;

 • разговори с родителите пред училищните комисии за противообществени прояви;

 • съвместни срещи с родителите и кметовете на населените места;

 • пълноценно функциониране на групите по СИП “Фолклор на етносите – ромски фолклор”;

 • осъществяване на постоянен контакт с отдела за защита на детето към общината, инспектор ДПС и МКБППРМН;

 • Организиране на неформални срещи с лидери на ромската общност.

Изградени са различни извънкласни форми за привличане на децата в училище. Всички училища от общината разработват, кандидатстват и печелят проекти с които се стремят да разнообразят живота на учениците в училище. В ОУ „Св.Св.Кирил и Методий” – гр.Стралджа се реализират дейности по проект Успех с 12 форми на извънкласна дейност, в които са включени 141 ученика.

В следобедните занятия се реализират извънкласни дейности - футболен отбор, мажоретен състав, модерен балет, които обхващат 49 ученика. Към училището функционира СИП “Фолклор на етносите” със 17 ученика и СИП “Информационни технологии” с 15 ученика.

Училищата се включват и в национални програми, свързани с образователната интеграция, като: НП На училище без отсъствие”, Мярка “Без отсъствия”; НП С грижа за всеки ученик, Модули 2, 3, 4; Проект към ДФ “Земеделие”- Училищен плод за учениците от ППГ и 1-4 клас и др.


Община Елхово
Общинската образователна инфраструктура включва 1 гимназия с профилирани и непрофилирани паралелки, 1 професионална гимназия, 4 основни училища, 1 целодневна детска градина с 3 бази, 1 обединено детско заведения с 4 бази и един общински детски комплекс.

Обхващането на децата, подлежащи на подготвителна група и на учениците в задължителна възраст се извършва успешно. Населените места в общината не са големи и това е предпоставка за добра комуникация и взаимодействие. В общинската администрация се води картотека на подлежащите на задължително обучение деца и ученици, следи се тяхното движение през учебната година (преместени, придошли, напуснали и т.н.).

За всички деца и ученици е осигурен достъп до учебните заведения, осигурен е транспорт, като броят на пътуващите през учебната 2013-2014 г. е 339 деца и ученици.

В детските заведения се провеждат индивидуални разговори с родителите за ползата от образованието, организират се кампании за повишаване осведомеността на ромските родители за ползите от предучилищното образование.

Напусналите училище ученици през учебната 2013-2014 г. са 8, което е намаление в сравнение с предходната година и представлява 0,58% от общия брой ученици.

Важна задача на ръководствата на училищата и на класните ръководители е привличането на родителите като съюзник на училището и приобщаването им към училищния живот. Съвместно с родителите се предприемат мерки за намаляване на безпричинното отсъстване – това се постига чрез индивидуална работа с учениците от ромски произход и с техните родители.

Трите средищни училища изпълняват дейности по проект „Подобряване качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес”, схема за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, съфинансиран от ЕСФ по ОП „РЧР”. През 2014 г. са включени 432 участници, а изразходените средства са в размер на 229 833 лв.

Осигурена е целодневна организация на учебния ден и за учениците в ОУ „Св.Паисий Хилендарски” – гр.Елхово и със средства от НП „Училището – територия на ученика”. За 2014 г. изразходваните средства са в размер на 9 367 лв.

Общинските училища участват и в следните проекти и национални програми: • Сподели с приятели:
1   ...   61   62   63   64   65   66   67   68   69


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница