Отчетна информация за изпълнение на нсрбир по области област благоевградстраница67/69
Дата01.02.2017
Размер11.44 Mb.
Размер11.44 Mb.
1   ...   61   62   63   64   65   66   67   68   69

Проект BG051PO001-4.2.05.001 “Да направим училището привлекателно за младите хора” – „Училище за себеутвърждаване и подготовка за европейски хоризонти (УСПЕХ)” по ОП „РЧР” . За 2014 г. са сформирани 18 клуба в 3 училища, с 260 участници, а изразходваните средства са 22 823 лв.

 • Проект BG051PO001-4.1.07 “Включващо обучение” по ОП „РЧР”, дейност 2 „Осигуряване на условия за подкрепа за преход от интегрирано към включващо обучение в пилотни общообразователни училища” – за 2014 г. са включени 18 участници, а изразходените средства са 44 440 лв.

 • НП „С грижа за всеки ученик” – осигуряване на допълнително обучение в 1 училище и 1 детска градина – за 2014 г. са включени 2 групи с 11 участника, а изразходените средства са 1 724 лв.

  В училищата и детските градини не съществува напрежение и дискриминация. Всички деца и ученици контактуват на български език, въпреки че майчиният им език е друг.

  За повишаване образованието и професионалната квалификация на ромската общност в общината се организира вечерна форма на обучение (през учебната 2013-2014 г. в нея са обхванати 78 ученика) и самостоятелна форма на обучение (през учебната 2013-2014 г. в нея са обхванати 74 ученика).

  Вечерна форма на обучение се провежда и в държавното училище ПГ „:Стефан Караджа” в гр.Елхово, където в нея са обхванати 143 ученика.

  Традиция стана от общинския бюджет да се поемат транспортните разходи на учениците над 16 г. Средствата за това през бюджетната 2014 г. са 37 430 лв.

  II. ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ
  Оперативна цел: Осигуряване на равенство в достъпа до качествени здравни услуги и превантивни програми
  Община „Тунджа”
  В общината няма разкрити здравни заведения. В селата Тенево и Скалица има по един филиал на Центъра за спешна медицинска помощ – Ямбол. Те обслужват населението на 27 от населените места в „Тунджа”. Функционират 32 медицински кабинета, които се обслужват от 13 лекарски практики и 12 стоматологични кабинета с 12 стоматологични практики. В общинската образователна инфраструктура са налични 15 здравни кабинета – 5 в училища и 10 в детски градини. Във всички учебно-възпитателни заведения има оборудвани шкафове за спешна помощ. Здравното обслужване на децата в 28-те общински детски градини се осъществява по график от 13 медицински специалисти по здравни грижи.

  През 2013 и 2014 г. са извършени безплатни кардиологични прегледи от СБАЛК – гр.Ямбол във всички 44 населени места в общината, като от тях са се възползвали включително и хора от ромски произход.

  През 2014 г. Фондация „Болни от астма” е работила в 19 населени места, където са проведени следните мероприятия, основно с хора от малцинствата:


  • Консултиране за ХИВ – 2 332 лица;

  • Изследване за ХИВ , хепатит B и хепатит C – 173 лица;

  • Диагностика и лечение на СПИН – 67 лица;

  • Консултиране за туберколоза – 1 124 лица;

  • Изследвания за туберколоза – 56 лица;

  От 2012 г. в 5 населени места с компактно ромско население работят здравни медиатори. Техните дейности са в следните направления:  • Съдействие за осъществяване на профилактични прегледи – 1 670 лица;

  • Консултиране при подготовка на документи за представяне пред ТЕЛК, НЕЛК, ДЕЛК и ЛКК и придружаване до здравни институции – 789 случая;

  • Здравно-информационни мероприятия за превенция на заболявания и сексуално здраве – 123, раздадени 1 105 материали /брошури и презервативи/;

  • Патронаж на рискови групи – 1 154 случая.

  През 2014 г. общината сключи споразумение за партньорство с Фондация здравни проблеми на малцинствата, като целта е да бъдат привлечени още 2 здравни медиатори към филиалите на ЦСМП или към практиката на общопрактикуващ лекар.


  Община Болярово
  Здравното обслужване в община Болярово се осъществява от 3 общопрактикуващи лекари и Център за спешна медицинска помощ. Ромите в общината получават равен достъп до здравни услуги. На територията на общината не е регистрирана детска смъртност, а за предпазване от нежелана и ранна бременност, се провеждат беседи в училищата, които обхващат както учениците, така и родителите.

  В училищата, водени от класните ръководители и здравно лице, се провеждат часове по здравеопазване на подрастващите на различни теми като профилактика на полово предаваните болести, здравословно хранене и здравословен начин на живот, хигиена, начини за предпазване от нежелана бременност и др.

  Всички деца обхванати от задължителна ваксина са имунизирани по Националния календар. Провеждат се профилактични прегледи и се следи здравното им състояние. Ежегодно текат и кампании на БЧК, които са свързани със здравето, хигиенните навици, алкохола, тютюнопушенето и борбата с наркотичната зависимост. В кампаниите се включват, както деца, така и родители. Качеството на здравеопазването в училището е добро, това, но е необходимо изграждането на стоматологичен кабинет, където децата да получават навреме дентална помощ.

  Проблем има при по - възрастните роми. Ниската култура и нежеланието им да се информират, води до отказ за посещение при медицинско лице. Повечето от тях нямат избрани лични лекари, не се подлагат на профилактични прегледи и не полагат достатъчно грижи за здравето си.

  Община Болярово не разполага със здравни медиатори, които да работят за подобряване на здравната култура на ромите. Заболяванията при тях са основно в резултат на лошите жилищно – битови условия на живот, неспазване на хигиенни навици, бедност, липса на средства и безотговорно отношение към здравето им.

  Един от основните проблеми при ромите е бременността. Това е движение, което не може да се обхване изцяло от личните лекари в общината и с това те попадат в рисковите групи бременности. В тази насока е необходимо повишаване на здравните знания и информираност на ромското население, развиване на медиаторство и на различни форми на работа за и в общността.

  За подобряване на физическото и здравословно състояние на ромското население посредством спорт, в общината ежегодно се организират спортни състезания с участието на деца и родители. Провежда се и традиционен Национален ромски футболен турнир за младежи до двадесет годишна възраст, а спортните площадки в общината са напълно достъпни за ползване и от ромските граждани.
  Община Стралджа
  През 2014 г. регионалните здравни инспекции в цялата страна стартираха конкретни дейности по места за превантивни и терапевтични интервенции сред рискови групи от хора, при които има завишен риск от заболявания, както от туберколоза, така и от рак на маточната шийка. Сред потребителите на тези дейности има и представители на ромската общност.

  През изминалата година здравните медиатори в общината са съдействали за осъществяване на планови имунизации, както следва:  • на деца - 1115

  • на възрастни – 185

  Съдействали са за осъществяване на профилактични прегледи :

  • на деца - 715

  • на възрастни – 220

  Наред с това са съдействали за:  • консултации, подготовка на документи, следване на процедури за представяне пред ТЕЛК, ДЕЛК, НЕЛК и ЛКК - на 147 лица;

  • придружаване до здравни институции, настаняване в здравни заведения – на 50 лица;

  • за възстановяване на здравно-осигурителни права – на 51 лица

  Брой индивидуални казуси от социален характер :  • консултации, подготовка на документи, следване на процедури – на 125 лица

  • придружаване до социални институции - на 57 лица

  • съдействие за ползване на социални услуги - на 35 лица

  Осъществени са следните здравноинформационни мероприятия за превенция на различни заболявания :  • за превенция на заболявания - 143

  • за семейно планиране и сексуално здраве – 102

  • брой – раздадени здравно информационни материали - 1 650

  • брой поставени спирали – 10

  • Патронаж на рискови групи, в т. ч. хронично болни и хора с увреждания, бременни и млади майки, многодетни семейства, самотно живеещи възрастни хора /брой домашни посещения/ - 580.

  През миналата отчетна година мобилен кабинет от град Ямбол извърши профилактични прегледи и в продължение на 2 дни бяха направени снимки на белия дроб на 250 лица.

  Здравният медиатор при община Стралджа Мильо Добрев получи Грамота и сертификат за включване в доброволната акция при бедствието в Аспарухово в помощ на пострадалото ромско население.


  Община Елхово
  В общината се предоставя специализирана извънболнична медицинска помощ и болнична помощ, съответно от „Медицински център – 1 Елхово” ЕООД и МБАЛ „Св.Иван Рилски” ЕООД – гр.Елхово.

  В общината има 8 амбулатории за индивидуална практика за първична медицинска помощ, 11 амбулатории за индивидуална практика за първична помощ по дентална медицина, 11 за специализирана медицинска помощ и 6 аптеки.

  Поради липса на регистрация на здравните показатели по етнически групи, е трудно да се направи оценка на здравето на гражданите по общности. Практиката показва, че най-често срещаните заболявания при ромите са: високо кръвно налягане, астма, хронични бронхити и др. В детска възраст представителите на ромската общност най-често боледуват от масовите инфекциозни заболявания, поразяващи горни дихателни пътища, стомашно-чревни заболявания и др.

  Ромското население в общината няма добра здравна култура и част от него са с прекъснати здравно-осигурителни права. Характерно е ранното майчинство.

  В общината няма здравни медиатори.

  В детските заведения и училищата има оборудвани здравни кабинети, а медицинските специалисти извършват превенция на здравето, оказване на първа помощ, съдействие на лични лекари за имунизации и задължителни профилактични прегледи.

  През 2013-2014 г. в общината бяха извършени дейности по:


  • По проект „СПРИ и се прегледай” (Национална кампания за ранна диагностика на онкологични заболявания на Министерство на здравеопазването);

  • НП за профилактика на оралните заболявания.


  III. ЖИЛИЩНИ УСЛОВИЯ
  Оперативна цел: Подобряване на жилищните условия, включително и на прилежащата техническа инфраструктура
  Община „Тунджа”
  Общината включва в състава си 44 населени места от селски тип. В 7 от тях има обособени квартали с по-компактна ромска общност, които се намират в регулацията на населените места. В общината има годни за жилищно застрояване имоти – общо 10 УПИ в 5 села, с капацитет за застрояване на 10 еднофамилни къщи с общо 10 социални жилища. Терените имат наличие на ел.мрежа, водноснабдителна мрежа, транспортна инфраструктура и др.

  През 2014 г. общината кандидатства и очаква решение за финансиране на проектно предложение по ОП „Регионално развитие”, Операция 1.2 „Жилищна политика” по схема „Подкрепа за осигуряване на съвременни социални жилища за настаняване на уязвими малцинствени и социално слаби групи от населението и други групи в неравностойно положение”.

  Общината разполага с 8 общински жилища, които имат нужда от рехабилитация.

  Изготвени са регулационни планове на всички 44 населени места. Изработен е подробен устройствен план на територия с компактно ромско население в с.Завой. Приключва процедирането на подробни устройствени планове за селата Бояджик и Хаджидимитрово. Предстои възлагане на изработване на ПУП за с.Кукорево.


  Община Болярово
  В община Болярово няма обособени ромски квартали, нито в града, нито в останалите населени места.

  На територията на общината няма дискриминация на населението в областта на жилищната политика. Жилищният фонд, с който разполага общината са 10 апартамента и 22 броя жилищни сгради. В 12 от тях са настанени ромски семейства. Условията, в които се настаняват семействата, нуждаещи се от жилища, са добри и те ползват жилищна площ на член от семейството съгласно нормативната уредба. В жилищата има санитарни възли, които са свързани с водопроводната и канализационна мрежа.


  Община Стралджа
  Обособените ромски квартали са все още една от основните пречки за цялостната интеграция на ромите в обществото, тъй като условията на живот в тях водят до задълбочаване на изолацията им, до занижаване на възможностите за подобряване на образователния, социално-икономическия и здравния статус. За щастие в община Стралджа този проблем не стои така остро, тъй като с малки изключения, ромите не са сегрегирани.

  По този приоритет общината ще насочи бъдещите си усилия към подобряване на жилищно-битовите условия и изграждане на социална инфраструктура в кварталите с ясно изразена етническа характеристика /улици и пътеки в кв.№4, кварталите „Дъбрава” и „Морава”/, разрешаване на проблемите с незаконно строителство и др.  Община Елхово
  В населените места, където има население от ромски етнос, има обособени жилищни квартали, които са в границите на регулацията. Има закупени жилища и извън тях.

  Населението от ромска общност в град Елхово обитава сравнително благоустроени жилища с електричество и вода. Стандартът в селските жилища е по-нисък, сградите са по-стари, а в къщите съжителстват по няколко родствени ромски семейства.

  С цел подобряване на условията в обекти на социалната инфраструктура, в общината през 2014 г. бяха реализирани:


  • Проект „Строително-монтажни работи с енергоспестяващ ефект на сградата на МБАЛ „Св.Иван Рилски” и Медицински център – 1 Елхово, по линия на Международен фонд „Козлодуй”, администриран от Европейската банка за възстановяване и развитие. Проектът е на обща стойност 191 378 евро.  IV. ЗАЕТОСТ
  Оперативна цел: Подобряване на достъпа на ромите до пазара на труда и повишаване на дела на заетите сред тях
  Община „Тунджа”
  През 2014 г. са реализирани дейности и мерки за ограничаване на безработицата чрез наемане на безработни лица за работа по програми за трудова заетост, финансирани от републиканския бюджет и с европейски средства.

  За 2014 г. е осигурена временна заетост на 65 безработни лица с ниска квалификация и без образование, в т.ч. от етническите малцинства, както следва:  • НП „От социални помощи към осигуряване на заетост” – 37 лица от ромски произход;

  • „Регионална програма за заетост” – 10 лица, 5 от които – роми;

  • Проект „Подкрепа за заетост”, финансиран от ОП „РЧР” – 18 лица, от които 14 – роми.

  За периода февруари-декември 2014 г. още 480 лица, предимно от ромски произход, регистрирани в Дирекция „Бюро по труда”, са ангажирани за 14 работни дни, при 4-часова заетост, за обществено-полезни дейности.


  Община Болярово
  50% от населението в общината е в трудоспособна възраст, като относителният дял на младите хора до 14 г. е 14%. Тенденцията в общината е към увеличаване дела на възрастните хора.

  Към настоящия момент са регистрирани общо 324 безработни лица. От тях:  • Роми – 50;

  • Жени от ромски произход – 28;

  • Със средно образование – 4;

  • С основно и по-ниско образование – 54 /18 с основно, 16 с начално образование и 20 без образование/;

  В НП „От социални помощи към осигуряване на заетост” са включени 27 лица от ромски произход от общо 33 наети.

  Подпомогнати лица от ромски произход по чл. 9 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане за 2014 г. – 102.
  Община Стралджа
  Общината рабтои за популяризиране на промените в законодателството в областта на заетостта и социалното подпомагане чрез периодични срещи с представители на неправителствени организации и представители на дирекция „Бюро по труда”.

  В общински проекти по НП ”ОСПОЗ” са включени:  • В комунално битови дейности - 2 лица;

  • В дейности с траен характер – 15 лица;

  • В социални дейности – 6 лица;

  • В дейност Поддръжка на сгради – 13 лица;

  • В неотложни и аварийни дейности – 55 лица.

  Подпомагане на ромската общност при осъществяване на достъп до различните механизми на социална защита чрез социоконсултанти, назначени по НП „ОСПОЗ”, съвместна работа на общинската администрация с Дирекция „Социално подпомагане”.

  Основни изводи за отчетния период:

  • Голям е делът на нерегистрираните безработни роми, като той е по-висок сред жените;

  • Наблюдава се тенденция за увеличаване делът на регистрираните трайно безработни лица;

  • Висок е процентът на ниско образованите, което е сериозна пречка при осигуряването на работа;

  • Липсва сериозна заинтересованост от страна на работодателите за наемане на

  безработни лица, регистрирани на трудовата борса.

  През отчетния период повишаването на предлагането на работни места и заетостта в общината бе основна цел на Регионална програма за заетост. Тя е специфичен инструмент на политика на пазара на труда, чрез който се преодолява проблема безработица при българските граждани от ромски произход. Едновременно с това се дава възможност за предприемане на действия, водещи до преодоляване на негативните тенденции, свързани с последствията върху пазара на труда от икономическата криза.
  Община Елхово
  Сред целевите групи, към които е насочена политиката на общината по отношение на пазара на труда, са безработните с ниска или нетърсена професионална квалификация и недостиг на ключови компетентности, в т.ч. безработни с ниско образование и от ромски произход.

  През 2013-2014 г. в ДБТ – Елхово са направени нови регистрации на 215 безработни, самоопределили се като роми.

  В рамите на утвърдените средства от Националния план за действие по заетостта и със средства от европейски и международни фондове, през 2014 г. по мерки и програми са започнали работа 18 роми, а на първичния пазар на труда са наети 45 безработни роми.

  Ниският им брой се дължи преди всичко на ниското образователно ниво на безработните лица от ромски произход, недостатъчна мотивация и инициативност, липсата на интерес от страна на работодателите и др.  V. ВЪРХОВЕНСТВО НА ЗАКОНА И НЕДИСКРИМИНАЦИЯ
  Оперативна цел: Гарантиране правата на гражданите, с акцент върху жените и децата, защита на обществения ред, недопускане и противодействие на проявите на нетолерантност и на „език на омразата”.
  Община „Тунджа”
  През 2014 г. в Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни /МКБППМН/ са получени 16 преписки от Районна прокуратура и 4 от органите на полицията. По тях са образувани 20 възпитателни дела и са наложени общо 33 възпитателни мерки спрямо 27 малолетни и непълнолетни лица, като делът на правонарушителите от ромски произход сред тях е 90%. Най-честите противоправни деяния са кражба на чуждо имущество, хулиганство и административни нарушения.

  МКБППМН и отдел „Закрила на детето” при Дирекция „Социално подпомагане” организират социално-превантивна дейност за деца в риск и съвместно с училищата осъществяват дейности за ограничаване възможностите на децата да попаднат в рискова ситуация.

  Към комисията работят обществени възпитатели, които оказват подкрепа на лицата с рецидив в проявите. Сред децата и родителите се разпространяват информационни материали за превенция на зависимостите, борба с насилието и агресията, трафик на хора и др.

  На дете, настанено в корекционно-възпитателни заведения и на други, склонни към противообществени прояви деца от ромски етнос, бяха предоставени хранителни пакети и дрехи, събрани с акция на МКБППМН и Общински съвет на БЧК.


  Община Болярово
  В ПУ-Болярово, РУП-Елхово се предприемат мерки при работа с населението, съобразени със законодателството на държавата – защита на обществения ред и недопускане на прояви на нетолерантност по отношение на малцинствата.

  Успоредно с органите на полицията, в община Болярово работи и Местна комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните. В изпълнение на основните си задължения, Комисията ежегодно включва в годишния си план мероприятия за превенция на дискриминацията, водеща до множество прояви на агресия и насилие сред подрастващите.

  От 2011 г. и към момента в училищата на територията на община Болярово са проведени беседи и лектории на различни теми, като „Деца в конфликт със закона”, „Агресивност и поведение”, „Насилие срещу деца”, „Да бъдем толерантни” и др.

  Местната комисия активно се стреми да отговаря на нуждата от противодействие на този вече станал национален проблем – агресията сред децата, в училище и извън него. За тази цел, съвместно с Общинското училищно настоятелство бе изготвен проект „Децата - наша обич и тревога” по програма „Овластяване на безвластните по време на криза”, с подкрепата на Тръст за гражданско общество в Централна и Източна Европа и Извънреден фонд към института „Отворено общество”- гр. София (стойност на проекта – 7 000 лв.).

  Една от главните цели на проекта бе създаването на Общинска програма за превенция на насилието между деца. Чрез програмата се изработиха общи принципи за работа и партньорство на местно равнище, набелязоха се средства за превантивна работа, които ще спомогнат да се координира дейността на всички институции, имащи отношение към проблемите на възпитанието на подрастващите. С Решение № 476/31.05.2011г. и Протокол №46 на Общински съвет – Болярово бе приета Общинска програма за работа с деца в риск и превенция на агресията и насилието, която бе разпространена сред всички институции, работещи с деца.

  Резултатите са показателни, няма нито едно възпитателно дело за агресия и насилие между учениците за периода.

  По случай Празника на град Болярово – 26 октомври, традиционно МКБППМН се включи с редица мероприятия. Обявени бяха два конкурса: за написване на есе или разказ на тема ”Моят град – моето бъдеще” и конкурс за изработване на рисунка на тема „Приказка за моя роден град”. В мероприятията се включиха много деца, включително и такива с девиантно поведение. Под мотото «Да кажем не на агресията и насилието чрез красотата на изкуството», децата рисуваха и твориха.

  Ежегодно община Болярово и МКБППМН залага на спорта като метод за борба с агресията и ефикасен начин за сплотяване и отхвърляне на дискриминацията сред младите хора и подрастващите. За Световния ден на спорта – 17 май, се организират спортни турнири, игри и състезания, като се дава възможност на всички желаещи да се включат.

  Резултатите от проведените кампании и мероприятия са обнадеждаващи. Наблюдава се толерантност между младите хора и желание от страна на ромите да бъдат интегрирани. Липсват прояви на дискриминация.
  Община Стралджа
  В общината няма регистрирани случаи на междуетническо напрежение. Действащото законодателството в България гарантира равните възможности и защита от дискриминация за всички, независимо от етническата им принадлежност, пол, възраст, здравно състояние, вероизповедание, сексуална ориентация и други признаци.

  На 08.04.2014 г. в клуба на пенсионера в гр.Стралджа се проведе заседание на Комисията по обществен ред и сигурност към Общинския съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси. На заседанието присъства г-н Митко Андонов – кмет на Община Стралджа, заместникът му г-н Иван Георгиев, г-н Йордан Йорданов - началник на РУ Стралджа, г-жа Кина Атанасова - Председател на фондация "Болни от астма" – гр. Ямбол, както и 17 представители от общинския съвет, общинската администрация, ръководители на НПО и физически лица. Във връзка със зачестилите случаи на кражби и нарушения на обществения ред, на заседанието кметът призова членовете на комисията от ромски произход да запознаят етноса с днешното заседание и разглежданите въпроси.

  Началникът на РУ Стралджа от своя страна подчерта, че в общината няма нито едно на етническа или верска основа. Той наблегна на необходимостта от редовно посещение на училищата от младото ромско поколение. Обърна внимание на това, че общността трябва да подкрепя и подпомага полицията, а не да защитава нарушителите.

  Община Елхово
  През 2014 г. РУ „Полиция” – Елхово работи за ограничаване на противообществените прояви и престъпления на малолетни и непълнолетни и на посегателствата над деца, както и за повишаване на професионалната компетентност и подобряване на ефективността в работата на полицейските служители за утвърждаване на толерантни междуетнически отношения.

  Основна характеристика на престъпността в общината е участието на определени групи роми в дребни престъпления и склонност към посегателство над чужди вещи. Някои роми не смятат административните нарушения за престъпления, а ги оправдават като начин на оцеляване.

  С децата с проблемно поведение работят експертите в Местната комисия за борба с противообщесвените прояви на малолетни и непълнолетни и детска педагогическа стая към РУ „Полиция”. Важна част от превантивната дейност заема НП „Работа на полицията в училищата”, насочена към разясняване на взаимоотношенията между хората и ролята на полицията.

  От водещите се на отчет в детска педагогическа стая малолетни и непълнолетни лица 88% са от ромски произход. През 2014 г. в МКБППМН са образувани 6 възпитателни дела спрямо 6 малолетни и 2 непълнолетни лица. Като превенция, МКБППМН, детска педагогическа стая и отдел „Закрила на детето”, съвместно с училищните ръководства, осъществяват дейности в училище и извън него за ограничаване възможността децата да попаднат в рискова среда.

  На територията на общината няма прояви на етническо противопоставяне.  Сподели с приятели:
 • 1   ...   61   62   63   64   65   66   67   68   69


  ©zdrasti.info 2017
  отнасят до администрацията

      Начална страница