Отчетна информация за изпълнение на нсрбир по области област благоевградстраница68/69
Дата01.02.2017
Размер11.44 Mb.
Размер11.44 Mb.
1   ...   61   62   63   64   65   66   67   68   69

VI. КУЛТУРА И МЕДИИ
Оперативна цел: Създаване на условия за равен достъп на ромската общност до обществения културен живот и съхранение и развитие на ромската традиционна култура и творчество

Оперативна цел: Създаване на условия за равнопоставено представяне на ромската общност, промяна на негативния образ на ромите и противодействие на проявите на „език на омразата” в печатните и електронни медии.
Община „Тунджа”
В общината функционират 40 читалища, Фолклорен ансамбъл „Тунджа”, Галерия-дарения „Иван Колев” – с.Кабиле. Читалищата развиват богата културна, самодейна, библиотечна и информационна дейност. По Програма „Глобални библиотеки” в 9 населени места има информационни центрове, а в 6 населени места има оборудвани компютърни кабинети.

Отчитайки спецификата на общината и нарастващия дял на населението от ромски произход, читалищата работят с всички етноси. Ромите участват активно в самодейните колективи на читалищата и в отбелязване на празниците, които са съхранили спецификата на тяхната култура и традиции /Гергьовден, Международния ден на ромите и др/.

Община „Тунджа”, в диалог с месните, регионални и национални медии, предоставя коректна информация за събития и прояви, свързани с живота на ромската общност.
Община Болярово
В общината се организират чествания на различни местни и национални празници, в отбелязването на които се приобщават представителите на ромската общност и особено децата. По време на празник падат бариерите на етническото разделение.

В детските градини се организират най-различни тържества – по повод Коледа, Баба Марта, Първа пролет, Великден и други. С цел запознаване с традициите около тези празници, всички деца се включват в изработването на картички, мартенички, великденски яйца и други, а след това излагат изделията си в изложби, съвместно с родителите. Тези изложби и конкурси за детско и семейно творчество създават атмосфера на доброжелателност, взаимопомощ и сътрудничество.

В училищата в общината също се стимулират децата от ромски произход да участват в различни извънкласни дейности и празнични прояви. Ежегодно общината отпуска финансов ресурс за детски танцов състав, в който участниците са над 50% ромски деца.

Провеждат се редица дейности, насочени към съхранение и развиване на културната идентичност на етносите. Всички ученици са бенефициенти на училищни и общински проекти, свързани с популяризирането и съхранението на традициите и обичаите на различните етноси в община Болярово.


Община Стралджа
Общината съдейства активно за разширяване на междуетническите връзки при съблюдаване идентификацията на етническите общности, както и за установяване на подходяща среда за взаимно уважение, толерантност и разбиране. В тази връзка, се оказва подкрепа за подпомагане съхранението на етническата идентичност и популяризиране на културната специфика на всички етноси. Осигурява се и възможност за публична изява на културата на различните малцинства в общоградски и национални мероприятия.

Ежегодно се организират културни и спортни мероприятия, посветени на ромската Нова година – Банго Васил, и Международния ден на ромите – 8 април.

Ромски състави и групи вземат участие в традиционния събор на народното творчество „Мараш пее", в общинските празници на коледарската песен, Кукеровден, Тодоровденските кушии, празника Трифон Зарезан и всички мероприятия от културния календар на общината.
Община Елхово
Културните дейности в общината се реализират основно от читалищата, които са 11 на брой. Читалищната дейност включва основно библиотечна дейност и художествена самодейност. Във всички културни институции се предоставят възможности за равен достъп на лица от ромски произход.

В читалищата са разкрити самодейни състави, кръжоци и други форми на художествена самодейност, като в голяма част от селата в тях се включват роми. Те проявяват интерес към коледарските и кукерски групи, вземат участие и в различни конкурси. Общите интереси към традициите и ритуалите позволяват на ромите да намират допирни точки с връстниците си, да развиват своите способности и дарби.

В културния календар на общината са включени разнообразни спортни и културни прояви, в които вземат участие и роми. Всяка година се отделят средства и се оказва съдействие за отбелязване на Международния ден на ромите.

Ежегодно се провеждат и различни календарни празници, в които се включват роми. Като цяло техните празници съвпадат с българските календарни народни празници, но всеки от тях получава специфично ромско осмисляне – като например Гергьовден, Великден и Васильовден /Банго Васил/.

В община Елхово има 4 спортни клуба – по футбол, борба, бокс и ученически спортен клуб „Елхово – 2008”. В спортните клубове на общината има участници от ромски етнос. Добро е тяхното представяне в различни етапи на първенствата, където имат и завоювани призови места.

Развитието на спортна дейност се извършва в сравнително добра спортна база. В квартала с по-компактна ромска общност в гр.Елхово има изградена спортна площадка.


VII. ДРУГО:СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ И СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ
Община „Тунджа”
През 2014 г. са разкрити редица нови социални услуги в общността, от които се ползват и представители на ромската общност.

От 01.02.2014 г. е разкрит Дневен център за възрастни хора с увреждания в с.Веселиново, с капацитет 25 места. От 01.04.2014 г. е разкрит Дневен център за стари хора в с.Скалица, с капацитет 30 места. Двете услуги са финансирани от държавния бюджет, като държано-делегирани дейности.Голяма част от социалните услуги в общността се финансират по програми и проекти с външно финансиране:

 • Проект „Предоставяне на социална услуга „Обществена трапезария” – грижа за хората в неравностойно социално положение от малките населени места” – водеща организация е общината, а финансирането се осигурява от фонд „Социална закрила” на МТСП. Услугата се предоставя на 90 потребители от 8 населени места;

 • Проект „Обществени трапезарии – алтернатива за преодоляване на социалната изолация в малките населени места” – общината е партньор на частна ямболска фирма, която предоставя услугата на 108 потребители от 8 населени места;

 • Проект „Социална закрила чрез обществени трапезарии в малките населени места” – изпълнява се от МИГ – Тунджа, в партньорство с общината и частна ямболска фирма – осигурява безплатна храна на 80 потребители в 5 населени места;

 • Чрез проекта „Предоставяне на социална услуга обществена трапезария в община „Тунджа” – повече грижа за хората в българското село”, реализиран от Общински младежки съвет „Тунджа”, в партньорство с общината и частна фирма, се създават условия за включване на 80 потребители от 5 села;

 • Проект „Подкрепа за достоен живот”, финансиран по Схема за предоставяне на безвъзмездна помощ BG 051PO001-5.2.09, “Алтернативи”, по ОП „РЧР”, в общината 97 лица в неравностойно положение се ползват от услугата „Личен асистент” в 27 села. Сред тях 11 потребители са от ромски произход. Лицата, започнали работа като лични асистенти са 75, от които 13 роми;

 • Проект „Звено за услуги в домашна среда – модел за социално включване в малките населени места”, финансиран по ОП „РЧР”, схема за безвъзмездно финансиране „Помощ в дома”, BG 051PO001-5.1.04. По проекта се изгради Звено за социални услуги към Домашен социален патронаж „Тунджа” с 2 изнесени офиса на територията на общината. Чрез дейностите се осигури работа на 32 безработни лица, които оказваха подкрепяща грижа за 75 потребители – лица с увреждания и възрастни хора със затруднения в домашния бит.

 • В рамките на 1 месец, до 12.09.2014 г. в селата Хаджидимитрово, Завой, Веселиново и Бояджик се проведе „Лятно училище”, което е част от услугата „Допълнителна подготовка за равен старт в училище”, по проект, финансиран по Проекта за социално включване чрез заем от Световната банка. В създадените 4 групи участваха общо 60 деца между 6 и 7 г. и техните родители. Посещавайки лятното училище, децата имаха възможност да доразвият и съхранят придобитите когнитивни и социални умения, усвоени от предучилищните групи, преди да постъпят в 1 клас. Под формата на групови и индивидуални консултации, специалистите подпомагаха и мотивираха подготовката на родителите в подготовката на бъдещите първокласници.

 • Предстои стартирането и на други интегрирани услуги, насочени към децата от 0 до 7 г.: „Здравна консултация”, „Ранна интервенция на уврежданията”, „Семейно консултиране”, „Формиране на родителски умения” и др.

 • Община „Тунджа” е една от шестте поканени пилотни общини, които работят по програмите РОМЕД2 и РОМАКТ. Програмата РОМАКТ е съвместна инициатива на Съвета на Европа, Европейската комисия и Европейския алианс на градовете и регионите и целта й е изграждане на капацитет на местните и регионални власти за развиване и изпълнение на политики на ромско включване. Сред конкретните цели са: изграждане на капаците на местните власти да изпълняват своите функции по ефективен начин при изпълнение на политики за приобщаване на ромите; подкрепа за създаване на механизми и процеси, насърчаващи стандартите за добро местно самоуправление и ефективни интегрирани усилия за развитие, обхващащи образованието, здравеопазването, заетостта, жилищно настаняване, градско развитие и култура; подобряване ефективността върху местните политики, мерки и предоставяни услуги.

Програма РОМЕД 2 е съвместна инициатива на Съвета на Европа и Европейската комисия и е насочена към повишаване качеството и ефективността на работа на медиаторите, асистентите и фасилитаторите с ромската общност.

На този етап двете програми се реализират в 10 населени места с компактно ромско население. Изградена е Местна инициативна група, в която са включени здравните медиатори и представители на ромската общност в 10 населени места в общината.


Община Болярово


 • Проект "Подкрепа за достоен живот" по ОП „РЧР” – за осигуряване на услугата „Личен асистент” на 12 потребители и наемане на работа на 12 лични асистенти; Стойност на проекта 47 664 лв., период на изпълнение 08.10.2010 - 03.2015 г.

 • Проект „Взаимопомощ в общността” по ОП „РЧР” - Стойност на проекта 245 040,74 лв., период на изпълнение 15 месеца - от 23.11.2012 до 23.02.2014 г. Общата му цел е формиране на общностен модел за достоен живот на хора с трайни  увреждания и възрастни хора от община Болярово чрез създаване и устойчиво развитие на център за предоставяне на услуги в домашна среда. Броят на лицата от целевата група, включени в проекта е: 26 лица, предоставящи услуги в домашна среда и 70 потребители на почасови услуги. Всички дейности по проекта са пряко насочени към подобряване на качеството на живот на лицата с увреждания и самотно живеещите възрастни хора от община Болярово чрез получаване на достъп до социални услуги в домашна среда.

 • Проект „Обществена трапезария”, финансиран от Фонд „Социална закрила”. Хранят се 40 лица от общината, от които 35 роми. Проектът е стартирал през 2009 г. и продължава към настоящия момент.


Община Елхово
Една от основните дейности по отношение на социалното включване на ромското население е ползването на различните социални услуги, които се предлагат на територията на общината. Много важна част в ежедневната работа на социалните работници е провеждането на разяснителна кампания за това какви услуги могат да се ползват и какъв е ефекта от тях.

През 2013-2014 г. от ползвалите различни услуги на Центъра за социална рехабилитация и интеграция в гр.Елхово 92 деца, около 60% са от ромски произход. Това са деца, които живеят или временно са попаднали в рискова среда, както и такива с определено заболяване. С помощта на специалистите от центъра, те придобиват умения и навици, полезни за тяхното ежедневие.

Голям е процентът на лицата от ромски етнос, ползващи социалните услуги от резидентен тип в общината. Други много съществени социални услуги, които се ползват от ромското население са „Личен асистент” и „Приемна грижа”.

ДСП-Елхово изпълнява НП „Асистенти на хора с увреждания”, в която през 2013-2014 г. са включени 8 ромски семейства, 6 от които са семейства с непълнолетни деца с тежки увреждания. Тази програма дава възможност едновременно за осигуряване на заетост и доходи, а същевременно и денонощно полагане на грижи за лица и деца с увреждания, които не са способни сами да се справят в ежедневието.

Изпълнението на проект „И аз имам семейство” по ОП „РЧР”, даде възможност на 8 ромски семейства да бъдат обучени като приемни семейства и да станат такива на деца, които са били в институции или са деца в риск от изоставяне.

Като положителна тенденция през периода се наблюдава повишаване на интереса от страна на представителите на ромската общност към: • Включването им в различни проекти и програми, чрез които се дава възможност за обучение и трудова заетост;

 • Търсене на специалистите от ДСП за подкрепа, разговори и консултации по въпросите на социалното включване.ОБЛАСТ МОНТАНА
ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

По отношение на образованието всички учебни заведения в общината са заложили в своите планове дейности за интеграция, включващи както работа с родители, така и множество извънкласни дейности.

Причините за отпадане от училище са социално-икономически, образователни и етнокултурни. Главно това са финансови проблеми в семейството, незаинтересованост от страна на родителите, липса на мотивация за учене от страна на децата, затруднения при изучаването на преподавания материал.

Независимо от тенденцията за намаляване броя на отпадналите от училище деца, проблемът остава доста сериозен. Той се утежнява и от напускането на учениците с Удостоверение за преместване, поради заминаването на родителите в чужбина. Проследяването на тези деца и ученици е изключително трудно и не може да се каже дали продължават образованието си.

Училищните ръководства осигуряват достъп до качествено образование и полагат усилия за задържане на децата и учениците и повишаване на мотивацията за учене.

По отношение на здравеопазването в община Берковица, поне в една трета от ромските домакинства има хронично болен и поне във всяко четвърто домакинство има човек с увреждане. Услуги на стоматолог ползват много малка част от ромите и то поради наличие на неотложна или спешна нужда от това. При лицата от ромски произход леталитетът при социалнозначимите заболявания и усложненията, настъпващи следствие на неадекватно лечение на хроничните заболявания като цяло е по-висок. По голям е и делът на инфекциозните заболявания поради липса на здравни навици, непълно обхващане в профилактичните национални програми и изпълняваните от общо практикуващите лекари /ОПЛ/ такива, социално битови фактори. Обнадеждаващ факт за промяна на тези показатели е наличието на здравния медиатор в община Берковица. Ежемесечно се работи с ОПЛ за повишаване обхвата с имунизации.

Отдалечеността и неосигуреността на ромските квартали допълнително обуславя влошаване на достъпа на роми до здравни услуги. В повечето случаи първичната помощ и профилактика е трудно изпълнима, а специализираната и болничната помощ доста закъсняла с множество натрупани и преминали в спешност здравни проблеми.

По отношение на жилищните условия в населения с ромско население кв. Раковица, град Берковица е необходимо изработване на кадастрална карта за територия с площ около 100 дка., заселена с роми и включването им в регулация. Концентрация им в обособени квартали обикновено води до социална изолация на жителите им, до влошаване на жилищните условия, до проблеми с изграждането и поддръжката на инфраструктурата и хигиената, до транспортни проблеми и трудности при осигуряването на услуги.

По отношение на социално включване и заетост е много висок процента на лицата от ромски произход без или с по ниско от основно образование спрямо общия брой регистрирани такива в Д БТ – 79,39%. Със средно образование са само 5 лица, а в края на м. октомври 2014 г. няма нито едно лице с висше образование. Броят на регистрираните безработни от ромски произход е значетелно голям, голям е делът на лицата с начално и по-ниско образование сред лицата, самоопределили се като представители на ромската етническа група. Това е сериозна пречка за реализацията им на пазара на труда на несубсидирани работни места. Включените в заетост по програми и проекти лица от ромската етническа група са под 15 % от общо включените, а делът им от включените в проекти на ОП „РЧР” е под 18 %.

По отношение върховенство на закона и недискриминация негативните нагласи и предрасъдъци на етническа основа ограничават представителите на ромската общност за пълноценно участие в обществения живот. Това рефлектира неблагоприятно върху общността като цяло. Голяма част от изявените роми, за да избегнат това отношение, често напускат общността, лишавайки я от позитивни модели и авторитетно представителство. Затова са необходими политики за създаване на условия за равни възможности и недопускане на дискриминация. Така ще се постигне укрепване на солидарността и социалната сплотеност на обществото и осигуряване на равен достъп да права, облаги, стоки и услуги.

По отношение на култура и медии е необходимо да се повиши степента на социална и културна интеграция на ромския етнос и паралелно с това да се съдейства за развитие на толерантността на местната общност към междукултурните и междуетническите различия. Това е възможно чрез използване на атрактивни културни събития, в които да бъдат включени ромите.

ОБЩИНА БРУСАРЦИ

Като цяло оценката за изпълнение на Плана в подкрепа на интеграционните политики в Община Брусарци за 2014 г. е незадоволителна.

Основните причини за това са следните:


 1. Липса на структура / общински съвет за сътрудничество по етническите въпроси и интеграционните политики/, която да ръководи, мониторира и контролира изпълнението на плана

 2. Ниската степен на субординация с други институции имащи отношение по проблемите

 3. Липсата на НПО на територията на общината, което да работи по етническите проблеми и интеграционните политики

 4. Липсата на целево предвидени средства в общинския бюджет

 5. Висока степен на пасивност и отчужденост сред малцинствата от проблемите на гражданското общество и живота в социума

ОБЩИНА ВЪРШЕЦ

Образование:

Образованието на децата от ромски произход е много трудна мисия и е истинско предизвикателство за всеки педагог. С много повече труд от страна на педагога, с  голямо търпение и постоянство се постигат успехи в учебно възпитателната дейност с ромите, при които овладяването на знанията е бавен и продължителен процес.

Това е и причината днес  темата за интеграция да е водеща.Училището е мястото, където се градят нейните основи, защото истинската интеграция това е средата. Липсата на равен старт в живота на ромските деца чрез образование, води до изолация и неравноправие.

В училищата има промяна  изразена в това, че постъпват по голям брой ученици от ромски произход в сравнение  предишни години, когато те бяха отделени  в тъй наречените ”цигански „ училища. 

Разковничето се оказва именно в това, деца от различни етноси да имат общи интереси.Също и това, че сценичните изяви на децата привличат и родителите не само като зрители, но и като консултанти да покажат по различни танци, да помогнат в изготвянето на костюмите на децата, да изпеят някоя песен.

В последните години Община Вършец, съвместно с училищата от общината работи за пълното обхващане на всички деца и младежи в училищна възраст от общината за успешното им обучение и завършване на средното им образование, за възпитанието им в етническа толерантност, социална отговорност и активност.

В най-голямото училище на територията на общината – СОУ «Иван Вазов» е приета Програма за превенция на отпадането.

Целта на програмата е създаването на ефективен механизъм за намаляване броя на безпричинните отсъствия, ниския успех в училище, относително малкия процент роми, продължаващи своето образование в средни училища, активизиране участието на родителите в училищния живот и в училищните структури на управление.

Определените подцели са:


 • Включване на децата и учениците от малцинствените етнически групи в учебния процес;

 • Подпомагане процеса на интеграция на децата и учениците от етническите малцинства;

 • Превръщане на СОУ „Иван Вазов” в приемно училище за децата роми ;

 • Подобряване на училищната среда и създаване на предпоставки за успешна социализация на ромските деца, ученици и младежи в СОУ „Иван Вазов”;

 • Намаляване броя на неизвинените отсъствия;

 • Повишаване на успеха на учениците;

 • Подготовка на учителите от СОУ „Иван Вазов” за работа в мултиетническа и мултикултурна среда;

 • Работа с методи на неформално структурирано образование и създаване на методология за преподаватели в мултикултурна среда;

 • Привличане на родителите на учениците от СОУ „Иван Вазов” като активни участници в социокултурното мултиетническо общуване в учебното заведение и извън него.

Приоритетите са: идентифициране причините за непосещение и отпадане от училище; изграждане на умения за живота у децата и младите хора, чрез изпълняване на тяхното право и задължение – посещение на училище; социална подкрепа на децата и семействата, чрез включване в живота на училището ( празници, тържества, училище за родители...)

Всяка учебна година на първото заседание на педагогическите съвети в училищата от общината се приема програма, свързана с превенцията на отпадане на ромските деца от училище .

Предназначението на програмата е да изведе и дефинира основните проблеми, свързани с високия процент отпаднали деца в задължителна училищна възраст, които или не са обхванати от системата на образованието, или впоследствие отпадат от нея и интегрирането им в училищна среда. Най-голям е относителният дял на децата от рисковите малцинствени групи /ромски произход/.

Ученическият съвет към СОУ „Иван Вазов” организира дейности, насочени към успешна адаптация на деца и ученици от етническото ромско малцинство в смесени училища – инициатива „Подавам ти ръка”; футболен турнир за купата на ОСД;

След завършването на начален етап на основното си образование, децата от НУ „В. Левски” в квартал „Изток” продължават обучението си в прогимназиална степен в СОУ „Иван Вазов”. Понякога адаптацията им е трудна, поради кабинетната система, различния/нов преподавателски екип и т.н. С оглед осигуряване на приемственост в обучението между двете училища, ученици от СОУ „Иван Вазов” посетиха ромското училище и бъдещите петокласници имаха възможност да се запознаят с преподавателския екип и децата. Представена беше презентация за тяхната дейност. Демонстративния мач беше проведен на игрището в парка. В него се включиха четири екипа. Връчена беше купа и грамоти.

- 40 деца от НУ „Васил Левски” изготвиха проекти „Моето бъдеще”

- 100 ученици взеха участие във футболния турнир като участници и зрители.

- На турнира по футбол бяха поканени и децата от оздравителното училище в града, където присъстваха заедно със своите възпитатели.

- За организационните екипи това спомогна във формирани основни умения за работа с институции и администрации.

- Повишена информираност за проблемите на образованието в контекста на житейските умения на младите хора.

Заетост:

Липсата на квалификация, ниското образователно равнище и продължителния престой на пазара на труда се отразяват неблагоприятно върху трудовата реализация на безработните лица от ромски произход. За голяма част от тези хора почти единствената алтернатива са програмите за заетост. Община Вършец участва в следните програми за осигуряване на временна трудова заетост на роми :

ЕП «Алтернативи» - 8 бр. роми

НП «ОСПОЗ» - 78 бр. роми

Регионална програма за заетост – 4 бр.Сподели с приятели:
1   ...   61   62   63   64   65   66   67   68   69


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница