Отчетна информация за изпълнение на нсрбир по области област благоевградстраница11/67
Дата01.02.2017
Размер11.12 Mb.
Размер11.12 Mb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   67


Цели на Областната стратегия в рамките на приоритет „Жилищни условия”:
Оперативна цел: Подобряване на жилищните условия, включително и на прилежащата техническа инфраструктура.
Специфични цели:

  1. Подобряване на жилищните условия в квартали с компактно ромско и друго живеещо при подобни условия население.

  2. Отреждане на нови територии за жилищно строителство с възможности за деконцентриране на компактните и обособени ромски квартали.

  3. Създаване на кадастрални карти и кадастрални регистри на територии, включващи зони с компактно ромско и друго живеещо при подобни условия население.

  4. Актуализация /изработване на подробни устройствени планове на съществуващи и новоотредени терени.

  5. Проектиране и изграждане на техническа инфраструктура.

  6. Изграждане и рехабилитация на социални жилища.

  7. Осигуряване на алтернативно жилищно настаняване, в случай на принудително изваждане на уязвими семейства от домовете, които обитават.

  8. Реконструкция на обекти на социалната инфраструктура за целите на образованието, културата и др.3.1. Изпълнение на дейности в рамките на приоритет „Жилищни условия” съгласно проведения мониторинг на Общинските планове за действие:
ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК

1. Община Белоградчик изпълнява обект „Обществена трапезария за сезонно ползване в УПИ I-365, кв. 3 по плана на гр. Белоградчик”, който се намира в кв. Карловица. Финансирането е от капиталови разходи за 2014г. на Община Белоградчик, а стойността на проекта - 115 000,00 лв. Строителството е стартирало в началото на октомври 2014г. и към 01.12.2014 г. е завършен грубият строеж, като към момента се доизгражда покривната конструкция.

Предвижда се изграждане на зала за обществена трапезария с капацитет 120 места, санитарен възел с тоалетни и помещение за кухненски бокс, в което няма да се приготвя храна. Сградата е монолитна конструкция на един етаж, с вход от улица за възможност за ползване на вътрешния двор.

Предназначението й е за сезонно използване от съсредоточеното в квартала население от ромски произход. Всеки, който желае, ще може да използва сградата за честване на празници, семейни тържества, всякакви обществени прояви и културни мероприятия. Сградата ще е много практична за провеждане на информационни беседи и кампании, предвид големия капацитет от места.ОБЩИНА БРЕГОВО

1. Проучват се и се актуализират Устройствените планове на ромските квартали.

2. Благоустрояват се и се извършва ремонт и поддръжка на уличното осветление.

3. Редовно се почистват улици и тротоари в ромските квартали, като същевременно се залесяват и озеленяват.

4. Изграждат се и поддържат детски площадки и игрища в ромските квартали.

ОБЩИНА БОЙНИЦА

1. Подобрена е техническата структура в населените места в общината. По проекти, финансирани от РА на ДФЗ – по мярка 322 бяха асфалтирани улици в с. Раброво и с.Бойница с обща дължина 6 130 м; по мярка 321 – беше ремонтирано Защитено жилище за лица с психически разстройства, читалище „Надежда- 1903”, с. Бойница и ІV класен път с.Бойница – Хайдук чешма с дължина 13,6 км. Беше подменена и водопроводната мрежа в с. Бойница.ОБЩИНА ВИДИН

1. По Дейност: Рехабилитация на съществуващи социални жилища. • Проект „Подкрепа за осигуряване на съвременни социални жилища за настаняване на уязвими, малцинствени и социално слаби групи от населението и други групи в неравностойно положение”, бенефициент Община Видин.

Целеви групи по проекта: Бездомни хора и/или такива, живеещи в много лоши битови условия; Родители с деца, включително малолетни родители, многодетни семейства, деца с влошено здраве и увреждания; Хора в риск от бедност и социално изключване.

Основна цел: Осигуряване на съвременни социални жилища на хора в неравностойно и уязвимо положение и социално слаби. За целта от стари общински жилища са изведени общо 57 наематели (21 от кв. „Гео Милев” и 36 от кв. „Строител”), редовно плащащи месечния наем и същите са настанени в други общински жилища, докато приключат СМР. Фирмата-изпълнител на СМР спазва сроковете за изпълнение по заложените строителни дейности. Със заповед № РД-02-11-894/19.11.2014 г. на Кмета на Община Видин е сформирана комисия с представители от експерти на общинска администрация Видин с цел определяне специфични правила за настаняване под наем и условията за кандидатстване и настаняване под наем в социалните жилища на лицата и семействата от целевите групи по Проекта.Средства: Обща стойност на проекта: 4 000 000 лв.

Източник: ОП „Регионално развитие”- 2007-2013, схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.2-02/2011

ОБЩИНА ГРАМАДА

1. Настаняване на ромски семейства в общински жилища - от 18 апартамента, с които разполага общината, 8 апартамента са отдадени под наем на семейства роми. През 2014 година са извършени ремонти на два апартамента, за които от общинския бюджет бяха заделени 1000 лв.


ОБЩИНА КУЛА

1. В община Кула съществува практика, която датира от 2005 г., да се предоставят за ползване под наем общински жилища на безимотни ромски семейства. Осигуряването на по-добри битови условия предполага и успешно интегриране в местната общност. За съжаление, голяма част от настанените ромски семейства не заплащат определените им минимални наеми и не предприемат никакви действия за ремонт и благоустрояване на жилищата си, дори има случаи на повреждане и занемаряване на имотите. В тази насока ще бъдат насочени усилията на общинските власти – да се изгради у наемателите отговорно отношение към имотите, които обитават и желание да ги опазват като своя собственост.ОБЩИНА РУЖИНЦИ

1. Извършва се подобряване на инфраструктурата чрез ремонт на улици и подмяна на тротоари.

2. Изградени са паркове и детски площадки в селата Ружинци, Бело поле и Дреновец.

ОБЩИНА ЧУПРЕНЕ

1. Подобряване състоянието на техническата инфраструктура, асфалтиране на улици, изграждане на тротоари.

2. Почистване на речното корито, което преминава през ромската махала в с.Чупрене.

ЗАЕТОСТСподели с приятели:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   67


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница