Отчетна информация за изпълнение на нсрбир по области област благоевградстраница12/67
Дата01.02.2017
Размер11.12 Mb.
Размер11.12 Mb.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   67


Цели на Областната стратегия в рамките на приоритет „Жилищни условия”:
Оперативна цел: Подобряване на достъпа на ромите до пазара на труда и повишаване на дела на заетите сред тях.
Специфични цели:

 1. Осигуряване на достъп на ромите и друго живеещо при подобни условия население от областта до пазар на труда и до различните инициативи за самостоятелна заетост.

 2. Ограмотяване, квалификация и преквалификация на роми и друго живеещо при подобни условия население, включително в професии, традиционно характерни за етноса /дърводобив, билкарство, цветарство, строителство и ремонт на покриви и пътища, и пр./.

 3. Насърчаване на заетостта на "зелени работни места" чрез субсидиране на работни места в екологични дейности за създаване на качествена заетост и опазване на околната среда.

 4. Насърчаване на предприемачеството, стартиране и управление на собствен бизнес.

 5. Стимулиране на трудовата мобилност сред общността в областта за достъп до сезонни работни места и работни места в значими инфраструктурни проекти /селско стопанство, строителство на магистрали и пътища/.

 6. Развитие и усъвършенстване на мрежата от трудови медиатори в общините с компактно ромско и друго живеещо при подобни условия население за активизиране на неактивните и продължително безработните лица.

 7. Задълбочаване на социалния и граждански диалог, привличане за партньори- лидерите сред общността в областта, ромските НПО и бизнес субекти.4.1. Изпълнение на областно ниво по данни на Дирекции „Бюро по труда”:
По данни на трите Дирекции „Бюро по труда” – Белоградчик, Видин и Кула, чиито териториален обхват покрива единадесетте общини в област Видин:

 • към 31.12.2014 г. в ДБТ - Белоградчик /за територията на общините Белоградчик, Димово, Ружинци и Чупрене/ са регистрирани 1009 безработни лица, които са се самоопределили като роми, което представлява 31 % от общия брой безработни лица.

 • през 2014г. ДБТ - Видин /за територията на общини Видин, Брегово, Ново село / е работило с 216 лица, които са се самоопределили като роми.

 • към 31.12.2014г. от регистрираните безработни лица в ДБТ - Кула /за територията на общините Кула, Бойница, Грамада и Макреш/– 16 лица са се самоопределили като роми. Данните, получени от ДБТ – Кула са за последното тримесечие, предвид факта че статутът й на дирекция е възстановен от 12.09.2014г.

Регистрирани безработни лица, самоопределили се като роми, са включени в следните дейности:
 1. Повишаване на конкурентността и осигуряване на заетост на ромите на пазара на труда, чрез повишаване на пригодността за заетост и квалификация на безработните роми.

 • Д „Бюро по труда”- Видин - 223 лица, в т.ч.:

 • Мотивация за активно търсене на работа - 133 лица;

 • Професионална ориентация – 12 лица;

 • Професионална квалификация – 5 лица, по ОП „РЧР”;

 • Обучение за придобиване на ключови компетентости – 5 лица.
 • Д „Бюро по труда” - Кула – 5 лица.

2. Осигуряване на заетост на ромите: • Д „Бюро по труда” – Белоградчик:

 • Включени в програми и проекти /Национална програма „От социални помощи към осигуряване на заетост „Национална програма „Асистенти на хора с увреждания”, Регионални програми, Национална програма за възобновяване и опазване на българската гора, Национална програма „Сигурност”, Оперативна програма „Подкрепа за заетост”/– 299 безработни лица от ромски произход (дял сред всички лица, постъпили на работа чрез различните програми за заетост - 32%.)

 • Устроени на работа на първичен пазар на труда – 42 лица (дял спрямо общо устроените на първичен пазар лица - 12 %).
 • Д „Бюро по труда” Видин – 68 лица, в т.ч.:

 • Включени в програми и проекти:

 • По Национална програма „ОСПОЗ”- 27 лица;

 • По ОП „РЧР” – 24 лица.

 • Включени в насърчителни мерки по ЗНЗ – 1 лица;

 • Устроени на работа на първичен пазар на труда – 9 лица.
 • Д „Бюро по труда” – Кула /данни за последното тримесечие на 2014г./:

 • Включени в програми и проекти:

 • По Национална програма „ОСПОЗ”- 8 лица;

 • По ОП „РЧР” – 2 лица.

3. Насърчаване на социалния и граждански диалог в подкрепа на трудовата реализация на ромите • Дирекция „Бюро по труда” - Видин е провела 10 срещи за привличане за партньори, сред лидерите от общността и ромски организации.

4. В ДБТ – Видин работят двама ромски медиатори, от които един психолог. Тяхната работа е изцяло насочена към активиране и включване на пазара на труда на неактивни, продължително безработни лица и младежи до 29г., както и към насърчаването им за включване в обучение. Целта е подпомагане на трудовата и социална интеграция на лицата от тази уязвима група чрез предоставянето на достъпни, качествени и ефективни посреднически услуги.4.2. Изпълнение на дейности в рамките на приоритет „Заетост” съгласно проведения мониторинг на Общинските планове за действие:

ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК

Към 01.12.2014г. в Дирекция „Бюро по труда”- Белоградчик са регистрирани 1069 безработни лица, живеещи на територията на Община Белоградчик, а равнището на безработицата е 39 %. 458 от тези лица са се самоопределили като роми, което представлява 42,8% от общия брой безработни лица.

1. През 2014 година на територията на Община Белоградчик са реализирани следните програми:

Национална програма „От социални помощи към осигуряване на заетост”; национална програма „Асистенти на хора с увреждания”; Регионална програма; Национална програма за възобновяване и опазване на българската гора; Национална програма „Сигурност”; Оперативна програма „РЧР” проект „Подкрепа за заетост”.


2. Освен по горепосочените програми, Общината приоритетно е работила и по следните:

- Проект „Подкрепа за достоен живот” по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”. Към 01.12.2014г. от обслужените 34 потребители, 4 са от ромски произход. Назначените лични асистенти са 32 , от които 4 са от малцинствената група;

- Проект „Да се погрижим заедно за нашите близки” по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”. От стартирането на проекта през месец февруари 2013г. до приключването на проекта в края на март 2014г. са назначени домашни санитари и асистенти - 38 бр., от които 11 са от ромски произход. След приключване на проекта от началото на април 2014г. е създадено „Звено за предоставяне на услуги в домашна среда” към Домашен социален патронаж. В него са назначени 8 лица на 4-часов работен ден, които обгрижват 16 самотноживеещи възрастни хора, които не могат да се обслужват сами в ежедневието или са с трайни увреждания.

- По програмата „Старт на кариерата” през 2014г. на Община Белоградчик са одобрени 4 работни места.ОБЩИНА БОЙНИЦА

1. Голяма част от трайно безработните бяха включени в програмите, финансирани от ЕС, посредством които преминаха обучение и започнаха работа по придобитата специалност, а именно: ОПРЧР „Развитие”, проект „Подкрепа за заетост”, „Ново начало”, „Старт на кариерата” и др.

2. Петима младежи придобиха стаж по изучаваната от тях специалност по програма „Старт на кариерата” и „Ново начало”.

3. През 2014 успешно приключи третия проект по ОПРЧР „За достоен и независим живот”, чрез който бяха наети на работа 2- ма социални асистенти и 18 домашни санитари, които се грижеха за общо 46 възрастни хора.ОБЩИНА БРЕГОВО

1. При разработване на общинските програми за трудова заетост са включени всички социално слаби лица, включително и от малцинствените групи. По НП ОСПОЗ и ОП РЧР са обхванати много лица от малцинствените групи. В проведените обучения към националните програми се провеждат обучения в сферата на строителството, услугите, екологията, градинарство.

2. Въведен е граждански контрол върху разпределянето на помощи и средства.

3. Непрекъснато се прилага практиката за обвързване на социалните помощи за деца с посещаването на училище.

4. Разкрита е мрежа за социални услуги по местоживеене на нуждаещите се граждани.

ОБЩИНА ВИДИН

1.По Дейност: Разработване и изпълнение на проекти за повишаване на квалификацията и преквалификацията на ромите. Активиране на икономически неактивните и обезкуражените лица с оглед регистрацията им в дирекции „Бюро по труда”. Осигуряване на професионално ориентиране. Осигуряване на мотивационно обучение.


 • Проект „Реализация чрез интеграция”, бенефициент Община Видин; Създадено е звено за координация, избран е социален медиатор след проведен конкурс. Проектът стартира през месец септември 2013г. Проведена е обществени поръчки по реда на ЗОП с предмет: Изготвяне на социални оценки и индивидуални планове за трайна интеграция на представителите на целевите групи по проект „Реализация чрез интеграция

- Изготвени са 453 социални оценки и 453 индивидуални плана за трайна интеграция на представители на целевите групи по проекта.

Средства: Стойност на направлението за целия период на действие на проекта е 499 910 лв.

Източник: ОП „РЧР“, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „ИНТЕГРА“; Бюджетна линия: BG051PO001-1/4/5/6.0.01, Направление „Достъп до заетост“.

ОБЩИНА ГРАМАДА

Към момента в изнесено работно място гр. Грамада на Отдел „Услуги по заетостта“ гр. Кула към Дирекция „Бюро по труда“ гр. Видин са регистрирани 235 безработни търсещи работа лица, като 3 от тях са се самоопределили като представители на ромската етническа група. Голям процент от лицата с ромски произход, при регистрацията си като безработни, предпочитат да не се самоопределят за представител на дадена етническа група или се самоопределят като българи.

1. Бяха проведени индивидуални срещи с цел информиране и консултиране за начините за самостоятелно търсене на работа, какви са обичайните въпроси задавани от работодател при интервю за работа, какво поведение трябва да спазват при среща с работодател и за подпомагане на лицата при подготовката на изискваните от работодателите документи за кандидатстване. В резултат лицата придобиха желание и увереност за по-активното им включване на пазара на труда.

2. От ноември 2014г. ежемесечно се провежда и Ателие за търсене на работа, при което интересуващите се консултират за професионалното им развитие.

3. При откриването на работни места и включването в различни национални програми не е имало дискриминация на лицата от ромски произход при влизането на трудовия пазар. За намаляване разликите в заетостта на ромското и неромското население е необходимо да се повиши образователно квалификационната степен на лицата от ромски произход.


За 2014 година:


 • ОП РЧР, схема „ Развитие ”- 20 бр. лица с дейности: „Работник поддръжка пътища”, „Озеленители” и „ Организатор дейности”.

 • ОП РЧР, схема „ Развитие ”- 3 човека са назначени с дейност: „Общ работник поддръжка сгради”

 • НП ОСПОЗ – общо са били назначени 106 човека с различни дейности:

 • НП ОСПОЗ на 4 часа – 14 човека са назначени с дейност: „Сезонен работник” Аварийна група.

 • ОП РЧР, схема „Подкрепа за достоен живот”- 13 човека са назначени с дейност: „Личен асистент.

 • По Регионална програма за заетост на община Грамада – 9 бр. лица – дейност „работник поддръжка”, „Пазач – невъоръжена охрана”.

 • по НП „Заетост и обучение на хора с трайни увреждания” – 3 бр. лица с дейност „Шофьор” и „Социални дейности”.

Всички лица назначени по съответната програма се назначават за определен период от време между 6 месеца и 1 година с изключение на ОП РЧР, схема „ Подкрепа за достоен живот”.


ОБЩИНА ДИМОВО

 1. По Проект „Подкрепа за достоен живот“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ са назначени 27 лични асистенти, от които 12 са от ромски произход;

 2. По Проект „Обществена трапезария“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ - от стартиране на проекта през месец октомври 2014г. към 31.12.2014г. ползвателите на услугата са 196, от които 134 са от ромски произход.ОБЩИНА КУЛА

1. През 2014 г. Община Кула бе работодател по няколко програми и осигури временна заетост на 175 души, като бе спазен паритетния принцип за включване на представители на ромския етнос, попадащи в най-рисковите групи– трайно безработни лица, загубили трудовите си навици, безработни жени и младежи и др.ОБЩИНА НОВО СЕЛО

Община Ново село води целенасочена социална политика като се ангажира с реализирането на редица социални програми и проекти, свързани с осигуряване на заетост на безработни лица, по-голяма част, от които са от ромския етнос.

Приоритетно се работи по следните проекти:

1. По Национална програма „От социални помощи към осигуряване на заетост” – 45 лица на длъжност „работник аварийна група”, назначени на етапи от 26.08.2013 г., като последните са освободени на 01.03.2014 г.

2. По чл.52, ал.2 от ЗНЗ – 1 лице на длъжност „чистач” за период от 6 месеца от 27.09.2013 г. до 26.03.2014 г.

3. По Регионална програма за заетост – 7 лица на длъжност „работник копач на гробове” и 2 лица – на длъжност „портиери”, период на заетост от 01.04 до 30.09.2014 г.

4. По Национална програма „От социални помощи към осигуряване на заетост” – 1 лице на длъжност „работник брегова ивица” за 8 месеца от 01.03 до 31.10.2014 г.

5. По проект „Подкрепа за заетост” – 3 лица на длъжност „градинар сезонен” за срок от 6 месеца.ОБЩИНА РУЖИНЦИ

1. Осигурява се равен достъп до заетост на представители на уязвимите групи по НП „От социални помощи към осигуряване на заетост“, Регионална програма за заетост, ОП „РЧР“ – „Подкрепа за заетост“ и „Подкрепа за достоен живот“.ОБЩИНА ЧУПРЕНЕ

Приоритетно се работи по следните проекти:

1. По Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, чрез Агенция по заетостта, Проект “Подкрепа за заетост” през 2014 са назначени в общинска администрация – Чупрене 3 лица, като 2 от тях са от ромски произход.

2. По Национална програма ”От социални помощи към осигуряване на заетост” през 2014 г. са назначени 120 човека, от които около 83 % са от ромския етнос.

3. Проект „Подкрепа за достоен живот” по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” (програмата за лични асистенти). Периодът, през който се осъществява проекта, е от 08.11.2010 г. до 31.12.2014 г. От стартирането на проекта до настоящия момент са обслужени 30 потребители, от които 2 са от ромски произход. Назначените лични асистенти са 30, от които 5 са от ромски произход;

4. Включване на местното население при реализацията на инфраструктурни  проекти, благоустрояване, озеленяване.

..................


5. ВЪРХОВЕНСТВО НА ЗАКОНА И НЕДИСКРИМИНАЦИЯСподели с приятели:
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   67


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница