Отчетна информация за изпълнение на нсрбир по области област благоевградстраница15/67
Дата01.02.2017
Размер11.12 Mb.
Размер11.12 Mb.
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   67

Проект „Качествено образование за ромските деца от област Видин 2014-2015“ - реализира се в продължение на 1 година, считано от месец септември 2014 г.

Дейности:


- сформиране на клуб „ Знание“ и „Млад журналист“

- провеждане на обучения и беседи с гимназисти, относно тяхното кариерно развитие, за тази цел ще се създадат клубове „Моето бъдеще“Източник на средства: Сдружение „Организация Дром” и финансиран от Фондация „Тръст за социална алтернатива”
ОБЩИНА ГРАМАДА

1. Дейностите в областта на културата в Община Грамада се осъществяват от две читалища - Народно читалище „ Пробуда - 1908“, гр. Грамада и Народно читалище „ Просвета - 1928“,с. Тошевци • В Читалище „Пробуда –1908“, гр. Грамада има група за автентичен фолклор от 12 самодейци. От тях 10 са от ромски произход. В групата по художествено слово участват 8 деца, от които 5 са от ромски произход. В детския танцов състав „Хорце“ участват 22 деца, от които 18 деца са от ромски произход. Библиотеката към Читалището е целева по Програма „Българските библиотеки – място за достъп до информация и комуникация за всеки“. Предвид смесения етнически състав на населението в гр. Грамада, част от потребителите са от ромски произход.


ОБЩИНА ДИМОВО

1. По ДейностОрганизиране и провеждане на празници извън рамките на кварталите с етническо население.”

 • Ежегодно се организира фолклорен фестивал „Жива вода“, който е включен в културния календар на Община Димово.


2. По ДейностОрганизиране и провеждане на спортни прояви – спортен полуден, състезания, игри и др.”

 • За отбелязването на международния ден на спорта са проведени състезания с децата от училищата, като са раздадени грамоти и награди.

ОБЩИНА НОВО СЕЛО

1. С цел съхраняване, развитие и популяризиране на специфичната етнокултура на ромите и създаване на условия за равен достъп на ромската общност до обществения културен живот, народните читалища на територията на общината реализират различни чествания. Дейностите в областта на културата в общината се осъществяват от общо 5 читалища, но само в с. Ново село има лица, самоопределили се роми. • Към Народно читалище „Земеделец - 1874”, с. Ново село функционират Новоселски ансамбъл за автентичен фолклор; Женска битова група; Танцова формация „Гъмза”; Детски танцов състав; Духов оркестър.

 • Библиотеката към читалището е целева по програма „Българските библиотеки – място за достъп до информация за всеки”, и в предвид смесения етнически състав на селото, то част от потребителите са от ромски произход.


ОБЩИНА РУЖИНЦИ

1. Осигуряване на безплатен интернет достъп по Програма „Глобални библиотеки“ в читалищата на територията на Общината.


ОБЩИНА ЧУПРЕНЕ

1. Учениците от сформираната група „Да изразим себе си, чрез стих, песен и танц”, по Проект „УСПЕХ” към Основно училище „Христо Ботев“ с. Горни Лом, вземат активно участие в културните събития в Общината.

2. Библиотеките към читалищата в селата Горни Лом и Чупрене, като целеви по програма „Българските библиотеки – място за достъп до информация за всеки”, се използват като интернет центрове от учениците и жителите на населените места. Голяма част от посетителите са от ромски етнос.
Настоящият Годишен мониторингов доклад е изготвен от Звеното за мониторинг и оценка на изпълнението на Стратегията и е приет от Областния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси към Областна администрация Видин.

ОБЛАСТ ВРАЦА
ОТЧЕТ ЗА

ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩИНСКИТЕ ПЛАНОВЕ ЗА ДЕЙСТВИЕ КЪМ

СТРАТЕГИЯ НА ОБЛАСТ ВРАЦА ЗА ИНТЕГРИРАНЕ НА РОМИТЕ 2012-2020 Г.
На основание получената информация от общините в Област Враца е изготвен следния доклад за изпълнение на Стратегия на Област Враца за интегриране на ромите 2012-2020 г. по приоритетите и специфичните цели, заложени в Стратегията.
Основните приоритетни направления са:
Приоритетно направление 1: Образование

Приоритетно направление 2: Здравеопазване

Приоритетно направление 3: Жилищни условия

Приоритетно направление 4: Заетост

Приоритетно направление 5: Върховенство на закона и недискриминация

Приоритетно направление 6: Култура и медииОБРАЗОВАНИЕ

Специфична цел – Гарантиране правото на равен достъп до качествено образование включително, чрез интеграция на ромски деца и ученици в етнически смесени детски градини и училища на територията на област Враца.

Община

институция

Постигнати резултати за 2014 г.

Областна администрация - Враца

Организиране и провеждане на срещи и информационни кампании във връзка с подпомагане и предлагане на информационни услуги, предоставящи актуална, систематизирана и достъпна информация, удовлетворяваща образователните интереси на младите хора.

Привличане и задържане на интереса на учениците към образованието, чрез организиране на посещения в службите на пожарна безопасност.Община Борован

Организирани и проведени срещи във всички населени места на територията на общината в ромските махали с родители и деца с цел разясняване необходимостта от образованието.

В ОДЗ и ЦНСТ са назначени помощник-учители и възпитатели от ромски произход, които подпомагат и осъществяват интеграционния процес.Община Враца

Осигуряване на подходяща образователна среда за включване на децата, чрез поетапен прием в детски градини в разно етнически групи - провеждане на кампании в малките населени места на общината.

Осигурен автобусен транспорт за учениците от средищните училища, като допълнително и за 11 деца от ОДЗ „Люляк”, чиито семейства са преместени да живеят в друг квартал на гр. Враца.

Обявяване на резултатите от инициативата „Община – приятел на детето”, чрез участия в годишната среща на УНИЦЕФ в гр. Велико Търново и отчет на поетите ангажименти от община Враца в „Декларацията на общините - приятели на детето”.

Организиране на форми за индивидуално наставничество, подпомагащо отделните ученици да преодолеят свързани с ученето специфични трудности, както и трудности в социален или в личен план.

Предоставени социални услуги от ЦОП Враца, както следва:

Превенция на изоставянето на деца:

Семейно консултиране и подкрепа: общо 43 случая, 64 потребители. От тях - 2 случая „ Превенция на изоставянето“ – успешно приключени.

Повишаване на родителски капацитет – 15 случаи, от които по 7 след предоставяне на социалната услуга децата са реинтегрирани в семейна среда или не са изведени в специализирани институции. По 2 случая – 4 деца са изведени от семейна среда в специализирани институции. По 6 случая продължава да се предоставя социалната услуга. По 26 случая е извършена психологическа, педагогическа и социална работа с децата, потребители на услугата.

„Реинтеграция на деца от специализирани институции в семейна среда“ – 7 случая, 13 потребителя – психологическа, педагогическа и социална работа с децата и родителите.

Подкрепа при пренатална и постнатална грижа – общо 2 случая, с 6 потребители.

По 1 случай услугата е приключена поради изтичане срока на договора и изпълнение на поставената цел – физическо и психоемоционално развитие на децата са в съответствие с възрастта им. По втория случай продължава предоставянето на услугата.


Община Бяла Слатина

Община Бяла Слатина има добре развита образователна структура. За децата от ромския квартал в гр. Бяла Слатина, е осигурила автобусен транспорт до ЦДГ „Незабравка“ и ОДЗ „Слънчице“. Ежедневно се превозват не само подлежащите на задължителна предучилищна подготовка, но и деца на по-малка възраст по желание на родителите им.

В училищата са създадени условия за обхват на ученици, подлежащи на задължително обучение. В общината се поддържа картотека на подлежащите на задължително обучение. Съвместно с директорите на училищата и детски градини ежегодно се извършват дейности по обхвата на подлежащите деца и ученици за записването им в подготвителна група и 1 клас.През 2014 г. Община Бяла Слатина продължи реализацията на проект за социално включване и предоставяне на интегрирани услуги за деца, която е финансира от Министерството на труда и социалната политика, чрез заем от Международната банка за възстановяване и развитие. Средствата са за изграждане на Център „Аз и моето семейство”, като място за предоставяне на интегрирани услуги за деца от 0 до 7 г. Основната цел на проекта е разширяване и подобряване качеството и обхвата на услугите за ранно детско развитие в Община Бяла Слатина, подобряване готовността на децата от семейства с ниски доходи и децата с увреждания за включване в образователната система. Към момента, в резултат от изпълнението на проекта е ремонтирана и оборудвана сградата, отредена за изграждането на Център за деца и родители „Аз и моето семейство”. Обособени са 8 стаи за работа с деца и родители от уязвимите общности в детските градини на общината. Потребителите на предлаганите от центъра социални услуги ще бъдат 2825 деца и 630 родители. Като част от дейностите по проекта е предвидено сформиране на мобилна работна група, която освен услуги в центъра ще оказва такива и на терен. Общо предвиденият персонал за предоставяне на пакет услуги ще бъде 87 лица. Дейностите по проекта са :

 • Формиране и развитие на родителски умения“;

 • „Здравна консултация за деца от 0 до 3 години“;

 • „Семейно консултиране и подкрепа“;

 • „Ранна интервенция на уврежданията чрез създаване на Център за ранна интервенция“;

Услуги за деца 0 до 7 г. и техните родители:

 • „Интеграция на деца от целевите групи в детските градини и в предучилищните групи“;

 • „Мониторинг на готовността за обучение“;

 • „Семейно консултиране и подкрепа“;

 • „Допълнителна подготовка за равен старт в училище за деца от 3 до 7 години“;

 • „Индивидуална подкрепа за деца с увреждания“;

Сключени са 4 договора през месец септември 2014 г., относно предоставянето на услугата „Здравна консултация за деца от 0 до 3 години“ с медицинска сестра, педиатър, стоматолог и здравен медиатор, услугата ще се изпълнява за срок от 12 месеца. Проведени са процедури за избор на индивидуални консултанти за услугата „Интеграция на деца от целевите групи в детските градини и в предучилищните групи“ за социален работник и медиатор. Проведена е процедура за избор на социален работник – координатор на Центъра. Двукратно е удължаван срока за набиране на оферти от НПО за предоставяне на услугите – Услуга „Ранна интервенция на уврежданията, чрез създаване на Център за ранна интервенция“ и Услуга „Индивидуална подкрепа за деца с увреждания“. В момента се набират оферти от консултанти за услугите „Формиране и развитие на родителски умения“ и „Семейно консултиране и подкрепа“.

Община Козлодуй

Във всички училища на територията на общината под различна форма се реализират дейности, свързани с кариерно ориентиране и консултиране на учениците.

В СОУ „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Козлодуй във всички класове се провеждат тематични часове, информационни събития и форуми съвместно със специалисти от Центъра за кариерно ориентиране и консултиране към РИО-Враца.

СОУ „Христо Ботев“ гр. Козлодуй осигурява участие на ученици в неравностойно положение във формите на ученическо самоуправление – Ден на самоуправление в училището (м. май 2014 г.), както и в Община Козлодуй (м. октомври 2014 г.). Провежда се лектория от педагогическия съветник – кариерно консултиране на учениците в риск от преждевременно напускане и родителите им. Организира се самостоятелна форма на обучение за ученици и родителите им с цел постигане на по-висока образователна степен. Провежда се инициатива „Родителите в клас” с участието на родители-сътрудници, доброволци от Училищното настоятелство и други неправителствени организации. Провеждат се тематични часове с представители на ЦОП гр. Козлодуй и Център за професионално ориентиране към РИО-Враца.

В НУ ”Васил Левски” гр. Козлодуй, всяка учебна година всички ученици се включват в планирани училищни форуми по кариерно ориентиране на ниво паралелка и на ниво училище. През 2014 г. са проведени 2 занятия с родители с цел запознаване с учебната програма на учениците и изискванията към тях.

ПГЯЕ „Игор Курчатов” участва в проект на Центъра за кариерно ориентиране към РИО-Враца, като представители на Центъра провеждат занимания в училището. Поддържа се сътрудничество с Техническите университети в Русе, Габрово, София и със Стопанска академия гр. Свищов. Провеждат се кампании по ориентиране на ученици от ПГЯЕ „Игор Курчатов”, гр. Козлодуй към ВУЗ. Във всички дейности се включват и ученици от ромски произход.

ОУ „Васил Априлов“, с. Хърлец съвместно с Център за кариерно ориентиране към РИО-Враца организира дейности по кариерно ориентиране и консултиране на учениците.

ОУ „Христо Ботев” с. Гложене е включено в дейностите по кариерно ориентиране към Проект „Успех” на РИО-Враца.

ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” с. Бутан организира дейности по кариерно консултиране на учениците, като провежда беседи в часовете на класа на тема „Професиите”.

В ПГСС „Христо Ботев” с. Бутан се организират срещи с родители и представители на фирми във връзка с избор на професия и бъдеща реализация на учениците от различен етнически произход. Училището участва в Проект „Студентски и ученически практики”, който се реализира по Национална програма „Развитие на човешките ресурси”.

Приемът в детските градини и училищата в община Козлодуй се извършва без обособяване на групи и паралелки по етнически признак.

Осъществен е контрол върху средната месечна посещаемост на децата в детските градини, чрез представяне на ежемесечни справки.


Община Криводол

Училищата работят по проекти за подобряване на качеството на образованието, чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес. Проект «Квалификация на педагогическите специалисти»,чиято целта е задържане на учениците в училище и превенция на отпадането.

В учебните заведения от община Криводол е организирано столово хранене.

Детските градини и училищата получават плодове и зеленчуци по схемата „Училищен плод”.

За транспорт на децата от родните им места до средищните училища и детските градини са осигурени 4 специализирани училищни автобуса.СОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Криводол е включено в проект „Ученически практики“ на МОН, който е насочен към ученици на над 16-годишна възраст. Целта е постигане подобряване на качеството на професионално обучение и образование и улесняване на достъпа до практическо обучение на системата на ПОО в национален мащаб. По проекта са завършили успешно 48 ученици. В момента се обучава четвърта група – 7 ученици. Получените средства до момента са 20 789 лв. ЦДГ „ Калина Малина“ с. Ракево реализира проект „ За чиста околна среда“, тема „Обичай природата и я пази чиста“ на стойност 5000 лв., финансиран от ПУДООС. Така ДГ стана още по- привлекателна с красивия и функционален двор. ЦДГ „Калина Малина“ спечели и проект за модернизация на материалната база, за дейност „Учебно оборудване и обзавеждане“ -11 134,95 лв, и за дейност „Подмяна на подови настилки“- 6299,94 лв. Ще се подобрят условията за целодневно пребиваване на децата в групите на ЦДГ „Калина Малина“. В ОДЗ ”Славейче”- филиал са изградени тоалетни и сервизни помещения.

Община Мизия

Осигурява устойчиво развитие на политиката на общината в областта на енергийната ефективност, подобряване на образователната среда, повишаване качеството на учебно-възпитателния процес и създаване на условия за развитие на децата, чрез реализиране на проект „Мерки за енергийна ефективност в училища и детски градини в община Мизия». Обхванати са ОДЗ «Детелина» гр.Мизия, ЦДГ с.Липница, ЦДГ «Пчелица» с. Софрониево, ОУ «Хр.Ботев» с.Крушовица, ОУ «Отец Паисий». Подпомагане храненето на децата от подготвителните класове в училище и учениците от I-IV клас в ОУ „Цанко Церковски”. Оптимизиране на училищната мрежа и осигуряване на превоз до общински училища за учениците в ОУ „Цанко Церковски” и ПГ по ХТ „Васил Левски”.

Община Оряхово

През 2014 г. е осигурен транспорта на учениците с ромски етнически произход от ромския квартал до училището и обратно, с цел извеждане от сегрегираща среда. Осигурява се и провеждане на целодневна организация на учебния процес за учениците от І до VІІІ клас. Осигурени са средства за целодневно обучение. Организирано е и провеждането на извънкласни и извънучилищни дейности за развитие на уменията на учениците в областта на природо-математическите и хуманитарните науки, на здравното образование и здравословния начин на живот. Осигурена е и среда за равен достъп до образование.

Община Роман

В рамките на финансовите възможности са извършени частични ремонти и се подобрява материално-техническата база, но това все още е недостатъчно. В процес е създаването на база данни за децата в риск.

Повишаване качеството на възпитание и образование в смесени детски градини в област Враца.

Община

институция

Постигнати резултати за 2014 г.

Община Бяла Слатина

Осигурени са допълнителни занимания в детските градини, за подготовка на децата в ранна детска възраст (3-6 години) за бъдещо пълноценно включване в образователния процес. Реализирана услугата „Допълнителна подготовка за равен старт в училище за деца от 3 до 7 години“, за целта са назначени педагог и медиатор. Лятната детска градина е проведена в изнесените бази на Центъра във филиал с. Соколаре на ЦДГ „Незабравка“ гр. Бяла Слатина и в ЦДГ „Червена шапчица“ с. Габаре. Осигурени са транспорт на деца от гр. Бяла Слатина – 7 деца и от с. Бъркачево, както и кетъринг /закуска и обяд/ за 40 деца, обхванати в услугата.

Община Враца

Осигурена е подготовката на децата в ранна детска възраст (3-6 години) за бъдещо пълноценно включване в образователния процес, особено на деца от малцинствени етнически групи.

Проведени са допълнителни занимания с деца в детските градини, за които българският език не е майчин- занимания с две групи деца от с. Баница и с. Три кладенци в продължение на 7 месеца по проект „Силата на приятелството” на Община Враца, финансиран от ОПРЧР и две групи деца от с. Нефела и кв. Кулата по проект „Създаване на устойчив модел за работа с родители” на ОДЗ „Българче”, финансиран от ЦОИДУЕМ.Община Козлодуй

На територията на Община Козлодуй от месец септември 2014 г. се изпълняват дейности по Проект „Готови за училище” на Фондация „Тръст за социална алтернатива“, с подкрепата на Фондация „Америка за България”. Проектът цели подобряване на обхвата и посещаемостта в детски градини на деца от уязвими общности, като осигурява плащане на такси за детска градина, допълнително стимулиране въз основа на редовно посещение на детската градина и подобряване на достъпа до информация за семейства от уязвими общности и в икономически неравностойно положение с деца от 3 до 5-годишна възраст. В изпълнението на проекта са включени 3 детски градини: ОДЗ „Звънче”, гр. Козлодуй – с 13 деца, ОДЗ „Радост” гр. Козлодуй – с 2 деца и ОДЗ „Радост”, с. Гложене – с 24 деца. Продължителността на проекта е до 30.07.2015 г.

Работи се по Проект „С грижа за всеки ученик”, който се реализира по Национална програма, която е насочена към повишаване качеството на образователния процес чрез диференцирана грижа към личностното развитие на деца и ученици, според индивидуалните им образователни потребности. На територията на общината проектът се реализира от ОДЗ „Здравец”, с. Хърлец, ЦДГ „Първи юни“, с. Бутан и ОДЗ „Радост”, с. Гложене, съответно:

- В ОДЗ „Здравец”, с. Хърлец за учебната 2013-2014 г. са включени 7 деца, а за 2014/2015 г. – 15 деца;

- В ЦДГ „Първи юни“, с. Бутан за учебната 2013-2014 г. са включени 36 деца, а за 2014/2015 г. – 68 деца;

- В ОДЗ „Радост”, с. Гложене за учебната 2013/2014 г. са включени 14 деца.

Във всички детски градини на територията на общината се извършват дейности, пряко свързани с увеличаване посещаемостта на децата от ромски произход в подготвителните за училище групи, чрез провеждане на тренинги и консултации с родителите по различни теми. Работи се по План за взаимодействие с родители, който включва обсъждане на различни теми за възпитание на децата в семейството, агресията в света на децата и провеждане на тренинги и беседи. Ангажирани са родителите, като партньори и хора с идеи за решаването на проблеми, свързани с децата. Реализирани се инициативи на детските градини, в които се включват и родители на децата, включително и от социално слаби семейства.

МК БППМН съвместно с ОЗД към Дирекция „Социално подпомагане” гр. Козлодуй, Инспектор „Детска педагогическа стая” и здравните медиатори, са извършвали посещения в ромската махала в гр. Козлодуй за разясняване на необходимостта децата да придобият образование за бъдеща професионална реализация. За 2014 г. са направени посещения в 24 семейства от ромски произход в кв. Янтра, гр. Козлодуй.


Обучение в дух на толерантност и недискриминация в детските градини и в училищата, чрез съхраняване и развиване на културната идентичност на деца и ученици от

Община

институция

Постигнати резултати за 2014 г.

Община Борован

В училищата в с. Борован и с. Малорад са сформирани групи по СИП “Фолклор на етносите“, които са взели участие в традиционния фестивал на ЦМДТ Амалипе в гр.Велико Търново.

Община Враца

Участие в конкурси с проектни предложения по Стратегическа цел 3 от Тригодишната програма на Центъра за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства – Спечелен проект „Заедно в училище”- ОУ „Св. Климент Охридски”- с. Тишевица, проект „На училище е лесно, интересно, приятно и полезно”- ОУ „Хр. Ботев”- с. Паволче, проект „Математиката е за всички”- ОУ„Св. Климент Охридски”- с. Тишевица и проект „Създаване на устойчив модел за работа с родителите” – ОДЗ „Българче”.

Разширяване на обхвата на СИП „Ромски фолклор- фолклор на етносите” и други форми на свободноизбираема подготовка в училищата, допринасяща за запазване и развитие на културната идентичност, чрез спазване на законовите разпоредби. Разширяване на обхвата на училищата, които работят по проект „Всеки ученик може да бъде отличник” на ЦМЕДТ Амалипе, финансиран от Тръст за социална алтернатива.

Включване на занимания по интереси, допринасящи за запазване и развиване на етнокултурната идентичност на ромските ученици в рамките на целодневната организация на образователния процес и на часа на класа, както и на останалите етнически общности - създаване на 7 клуба със 7 ръководители за допълнителни занимания с деца по проект „Силата на приятелството” на Община Враца с участници - 178 деца от ЦДГ „Дъга” и ЦДГ „Щастливо детство”.


Община Козлодуй

В СОУ „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Козлодуй по Проект „Успех” в областта на музиката, културата, спорта и здравето, природата, компютърните технологии и др. сфери на живота са сформирани за учебната 2013/2014 г. 25 групи с включени 354 ученици, а за 2014/2015 г. до момента в 14 групи са включени 191 ученици. В училището има СИП, ученически хор, организират се часове за консултации и свободен достъп в компютърните кабинети. В певческите формации, танцов и мажоретен състав, както и в групите по Проект „Успех”, приоритетно са обхванати ромски деца и ученици в риск от отпадане с цел мотивация за учебен труд и ученици в уязвимо положение.

В СОУ „Христо Ботев” гр. Козлодуй, на училищно ниво са създадени клубове по интереси и са сформирани групи по СИП. Като извънкласна и извънучилищна дейност по Проект „Успех“ са сформирани за учебната 2013/2014 г. 18 групи с включени 248 ученици, а за 2014/2015 г. до момента в 14 групи са включени 185 ученици. В училището са сформирани и се посещават с огромен интерес следните клубове: клуб ”Питагор”, секция „Млади Ботевци”; клуб „Запознаване с природата”, секция „Моят роден край – природни забележителности”; клуб ”Малките приятели на руския език”, секция ”Математика в природата”; клуб ”Да съхраним Българското”; клуб „Пътешественик”, студио „Как да се обличам и държа в обществото”; клуб ”Славееви гласове”, секция ”Общуване, чрез танци”, ателие „Етнография”, клуб ”Творчество с бойчките”, клуб ”Дигитални природозащитници”; СИП „Математика“ – 10 групи, включващи 177 ученици; СИП „БЕЛ“ – 4 групи, включващи 77 ученици. За учениците в СОУ „Христо Ботев”, гр. Козлодуй са създадени възможности за участие в клубове, организирани от други институции: творчески школи към Дома на енергетика – пиано, изобразително изкуство, детски театър, вокална група „Робинзон”, спортни танци; групи към НЧХП „Хр. Ботев-1879”, гр. Козлодуй – народни танци; клуб по таекуондо ”Джонг-тонг”; клуб по джудо „Олимпия”, ФК ”Ботев”–Козлодуй; групи към ОДК – „Аз и птиците”, ”Три-четири”, Вокална група „Щуротреска”. Учениците в СОУ „Христо Ботев” гр. Козлодуй имат изяви в училищни, общински, регионални, национални форуми като Ден на талантите; спортни турнири; Общинска кампания „Козлодуй – град без агресия”, Национален поход „По стъпките на Ботевата чета”; Международен ден на ромите; Патронен празник на училището; Ден на р. Дунав; училищни конкурси и изложби на тема „Безопасен интернет”.

В НУ „Васил Левски”, гр. Козлодуй в рамките на Проект „Успех” за учебната 2013/2014 г. са сформирани 10 групи с включени 67 ученици, а за 2014/2015 г. до момента в 7 групи са включени 68 ученици. Във всяка група са заложени теми, свързани със запознаване с ромската култура и запазване на ромската идентичност. В училището е създадена 1 група „Ромски фолклор” с включени 12 ученици. Реализира се СИП „Математика“ и СИП „БЕЛ”.

В ПГЯЕ „Игор Курчатов” гр. Козлодуй в рамките на Проект „Успех” за учебната 2013/2014 г. са създадени 8 клуба с включени 120 ученици, а за 2014/2015 г. до момента в 10 клуба са включени 150 ученици. Клубовете са сформирани според предпочитанията, възможностите, знанията и способностите на учениците. В тях се включват и ученици от ромски произход. Създадена е фолклорната формация „Луди млади”, в която се разучават танци на различните етноси, в това число и на ромския етнос.

В ОУ „Васил Априлов“, с. Хърлец по Проект „Успех” за учебната 2013/2014 г. са сформирани 5 групи с включени 75 ученици, а за учебната 2014/2015 г. до момента – 4 групи с включени 57 ученици. В състава на клубовете приоритетно са включени ученици от ромски произход, които обогатяват своите знания по темите: ”Ценности и човеколюбие”, ”Виртуално пътуване по света”, ”Спортни занимания и игри”, ”Танцуваме заедно”, ”Поведение, стил и красота”. В училището има създадени СИП „Математика”, СИП „БЕЛ”, както и СИП „Фолклор на етносите” с 42 ученици от І до ІІІ клас и СИП „Ромски фолклор” с 55 ученици от ІV-VІ клас.

В ОУ „Христо Ботев”, с. Гложене по Проект „Успех” за учебната 2013/2014 г. са сформирани 6 групи с включени 87 ученици, а за учебната 2014/2015 г. до момента – 6 групи с включени 90 ученици. В училището са създадени СИП „Математика”, СИП „История”, СИП „География”, клуб по хандбал. За учениците от училището са създадени възможности за участие в Танцов състав и Духова музика към читалище „Яким Деспотов”, с. Гложене.

В ОУ „Св. Св. Кирил и Методий, с. Бутан са създадени като извънкласни форми СИП „Приложни изкуства” – 13 ученици; СИП „Лека атлетика” – 18 ученици и СИП „Народни танци” с 16 ученици.

В ПГСС ”Христо Ботев” с. Бутан”, по Проект „Успех”, за учебната 2013/2014 г. и 2014/2015 г. са сформирани по 9 клуба по интереси, в които са включени по 45 ученици, разпределени според техните предпочитания и възможности в секциите „Български ценности – вяра, бит, традиции”, ”Традиции и новаторство в празниците”, ”Дигитален свят”, ”Млад шахматист”, ”Млад еколог” и „Здравословно хранене”. Освен по Проект „Успех” в училището има и други извънкласни форми: танцова формация, тенис на маса и футбол. ПГСС ”Христо Ботев”, с. Бутан участва в Проект „Студентски и ученически практики”, който се реализира по Национална програма „Развитие на човешките ресурси”. Основната цел на проекта е постигане подобряване на качеството на професионалното обучение и образование и улесняване на достъпа до практическо обучение. В проекта са включени ученици, навършили 16 год., които получават еднократно стипендия в размер на 300 лв. Получените стипендии по проекта са добра мотивация и желание за редовно идване в училище. Проектът е добър трамплин за социално слаби учениците, в това число и от ромски произход.

През 2014 година в ОДК гр. Козлодуй има сформирани общо 12 групи с преобладаващо присъствие на деца от ромски произход и деца в уязвимо социално положение. Занятията в групите са в областта на фолклора, приложното изкуство, спорта, природознанието.

В ЦОП гр. Козлодуй са организирани 5 групи по интереси: „Спорт по избор”, „Фотография”, „Компютри”, „Кулинария” и „Приложно и изящно изкуство”. В групите участват общо 51 деца – потребители на социалната услуга.
Сподели с приятели:
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   67


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница