Отчетна информация за изпълнение на нсрбир по области област благоевградстраница18/67
Дата01.02.2017
Размер11.12 Mb.
Размер11.12 Mb.
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   67ЖИЛИЩНИ УСЛОВИЯ

Подобряване на жилищните условия в квартали с компактно ромско и друго живеещо при подобни условия население

Община

институция

Постигнати резултати за 2014 г.

Община Козлодуй

Подобряване на жилищните условия в квартали с компактно ромско и друго живеещо при подобни условия население.

Дейности:

Анализ и оценка на нуждите от подобряване състоянието на ромските квартали по отношение на инженерната инфраструктура.

В кварталите с ромско население има наличие на електропреносна мрежа, водоснабдителна мрежа, комуникационна мрежа, както и транспортна и социална инфраструктура.

Реконструкция на ромския клуб в с. Хърлец.

Приключена е реконструкцията на ромския клуб в с. Хърлец. Стойността на реконструкцята е 15 000 лв.

Ремонт на централна улица в ромския квартал на с. Бутан.

През 2014 г. в ромския квартал на с. Бутан не са реализирани ремонтни дейности.

Оползотворяване на възможностите на Оперативни програми за осъществяване на проекти за енергийно ефективна реконструкция на системите за улично осветление в населените места.

През 2014 г. в община Козлодуй няма реализирани проекти за енергийно ефективна реконструкция на системите за улично осветление в населените места.Община Мизия

В ромския квартал на град Мизия беше изградена детска площадка със капиталови средства на общината. Направено е асфалтиране на улица „Кузман Янкулов” намираща се в ромския квартал на гр.Мизия, с цел подобряване състоянието на техническата инфраструктура.

Община Оряхово

По Програма за развитие на селските райони и със средства от други източници е извършена Рехабилитация на общински път, Оряхово- Галово- Остров- пристанище Остров. Ремонт на улици в ромския квартал в Оряхово. Ремонт на улици в ромския квартал в Селановци.

Отреждане на нови територии за жилищно строителство с възможности за деконцентриране на компактните и обособени ромски квартали;


Община

институция

Постигнати резултати за 2014 г.

Община Козлодуй

Разработване на общински програми за подобряване на жилищните условия в квартали с компактно ромско и друго живеещо при подобни условия население.

Към настоящия момент по Интегриран инвестиционен проект за водния цикъл в град Козлодуй е изградена канализационна и водопроводна мрежа в кв. „Янтра”, гр. Козлодуй по ул. „Калина” и ул.”Ралица” (с компактно ромско население).Актуализация /изработване на подробни устройствени планове на съществуващи и новоотредени терени

Община

институция

Постигнати резултати за 2014 г.

Община Козлодуй

Уреждане въпросите със собствеността на терените.

Част от ромите живеят в жилища в общински имоти, за които 60 домакинства имат сключени договори.Проектиране и изграждане на техническа инфраструктура

Община

институция

Постигнати резултати за 2014 г.

Община Козлодуй

Отреждане на терени – общинска собственост, за жилищно строителство.

Има одобрена и действаща кадастрална карта на града. За селата и града има одобрен Застроителен регулационен план (ЗРП). Също така има изработен и одобрен Подробен устройствен план (ПУП).Изграждане и рехабилитация на социални жилища

Община

институция

Постигнати резултати за 2014 г.

Община Роман

През есента бе открит Дневен център за хора с увреждания, с капацитет 20 места, където самотни хора с увреждания, ще могат да ползват центъра, предоставящ рехабилитационни, здравни и санитарно-хигиенни услуги

Осигуряване на алтернативно жилищно настаняване в случай на принудително изваждане на уязвими семейства от домовете, които обитават

Община

институция

Постигнати резултати за 2014 г.

Община Козлодуй

Проектиране на техническа инфраструктура.

Дейността не е реализирана.

Изпълнение на Интегриран инвестиционен проект за водния цикъл в град Козлодуй. Изграждане на канализационна мрежа в кв. „Янтра”, гр. Козлодуй.

Изградена е канализация и е извършена реконструкция на водопровод по ул. ”Ралица” и ул. ”Калина” в кв. „Янтра”, гр. Козлодуй. Предстои въвеждане в експлоатация на обекта. По Проекта за изграждането на канализация са предвидени 379 078,25 лв., а за реконструкция на водопровод -1 54 330,85 лв.


ЗАЕТОСТ


Повишаване на конкурентноспособността на ромите на пазара на труда, включително в съвременните области на трудова активност

Община

институция

Постигнати резултати за 2014 г.

Община Борован

Програма „Подкрепа за достоен живот“ – назначени, като лични асистенти назначени 27 безработни лица от ромски произход.

Областна администрация - Враца

Регионални програма, НП „ОСПОЗ“, „Старт в кариерата“ и Сигурност“, в които са наети на работа и представители на уязвими групи и на ромска общност.

Община Враца

През 2014г. в различни форми на заетост и обучение са обхванати 218 бр., както следва:

1. Мотивация за активно търсене на работа -5 бр.

2. Професионална ориентация -1 бр.

3. Професионална квалификация по ОП”РЧР” -5 бр.

4. Включени в програми за заетост -153 бр.

- от тях по НП „ОСПОЗ” -132 бр.

- по ОП”РЧР” -21 бр.

5. Устроени на работа на първичен пазар на труда -54 бр.

През 2014г. е проведена една среща с представител на ромска организация, при която са идентифицирани проблемите на целевата група и са обсъдени варианти за включване в различни форми за заетост, както на първичен пазар, така и в субсидирана заетост.

Назначени двама ромски медиатори и двама младежки работници по проект за Младежки център Враца.Община Бяла Слатина

По Национална програма „От социални помощи към осигуряване на заетост“ ОСПОЗ са назначени:

  • на 4 часов работен ден 353 души, от които 90% са от ромски произход.

  • на 6 часов работен ден, от които 20% са роми.

  • на 6 часов работен ден, от които 90% са роми.

  • на 4 часов работен ден, от които 90% са роми.

  • на 4 часов работен ден, от които 90% са роми.

  • на 4 часов работен ден, от които 90% са роми.

  • на 4 часов работен ден, от тях 90% са роми.

По схема „Подкрепа за заетост“ – са назначени 36 лица на 8 часов работен, от които 80% са от ромски произход.

От 08.09.2014г. – назначени 20 лица за срок от шест месеца, от които 60% са роми.

Регионална програма за заетост – назначени 10 лица на 8 часов работен ден за срок от 6 месеца, от които 90% роми.


Община Козлодуй

Организиране на обучителни курсове за безработни лица: Мотивация за активно търсене на работа; Професионална ориентация; Професионална квалификация в рамките на годишните програми за обучение по Националния план за действие по заетостта (НПДЗ) и други планове.

По данни от Дирекция „Бюро по труда”, гр. Козлодуй (Д „БТ”) през 2014 г. са обучени 91 безработни лица (в това число от ромски произход). За преодоляване на проблема с голямата незаетост на гражданите от Д „БТ”, гр. Козлодуй са направени стъпки за включване на безработните лица в различни програми: Национална програма „От социални помощи към осигуряване на заетост“, която е предназначена за осигуряване на заетост и социална интеграция на безработни лица, обект на месечно социално подпомагане, чрез разкриване на работни места в общополезни дейности; Национална програма „Асистенти на хора с увреждания“, насочена към предоставяне на грижа в семейна среда на хора с трайни увреждания или тежко болни самотни хора чрез осигуряване на заетост на безработни лица като лични и социални асистенти и Регионалната програма за заетост, насочена към повишаване предлагането на работни места и заетостта в общината и е специфичен инструмент на политика на пазара на труда, посредством който се предприемат действия за решаване на проблема с безработица при ромите.

От МК БППМН са насочени към Д „БТ”, гр. Козлодуй 18 родители за включване в курсове за ограмотяване и програми по заетост.

1.2. Обучаване на младежи в професионални умения чрез стажуване.

ПГСС „Христо Ботев”, с. Бутан участва в Проект „Студентски и ученически практики”, който се реализира по Национална програма „Развитие на човешките ресурси”. Срокът на изпълнение на проекта е до м. септември 2015 г.


Община Криводол

Осигурена заетост на безработни:

НП „ОСПОЗ“ – осигурена заетост на 62 лица;

ОП „Развитие на човешките ресурси” – Подкрепа за заетост – осигурена заетост на 12 лица;

Регионална програма за заетост – осигурена заетост на 10 лица за 6 месеца;

НП „ЗОХТУ“ – 4 лица.


Община Мизия

Осигурена заетост на безработни:

ОП РЧР „Нова възможност” – 3 лица;

НП „ОСПОЗ” – 100 лица;

Регионална програма за заетост – 10 лица;

ОП РЧР „Подкрепа за заетост” – 10 лица;

НП „ЗХТУ” – 1 лице.Община Оряхово

НП „ОСПОЗ” – Осигуряване на работа на безработни за работа в строителни обекти, аварийни дейности, почистване, поддръжка и др.

Програма „Подкрепа за заетост“ – осигуряване на работа на безработни лица като градинар сезонен и работник полагане на пътни настилкиОсигуряване на достъп на ромите и друго живеещо при подобни условия население от областта до пазар на труда и до различните инициативи за самостоятелна заетост.


Община

институция

Постигнати резултати за 2014 г.

Община Козлодуй

Осигуряване на достъп на ромите и друго живеещо при подобни условия население от общината до пазара на труда и до различните инициативи за самостоятелна заетост.

Насърчаване на заетостта чрез програми и мерки по реда на Закон за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) в рамките на годишните програми за обучение по Националния план за действие по заетостта (НПДЗ) и други планове и програми.

През 2014 г. няма реализирани програми и мерки по реда на ЗНЗ в рамките на годишните програми за обучение по НПДЗ и други планове и програми.Изграждане на капацитет за насърчаване на трудовата заетост на ромите

Община

институция

Постигнати резултати за 2014 г.

Община Козлодуй

Назначаване на представители на ромската общност в териториалните структури на МТСП в населени места в община Козлодуй с преобладаващо ромско население при наличие на кандидати с нужната компетентност.

В Дирекция „Бюро по труда”, гр. Козлодуй има назначен ромски трудов медиатор по НП „Активиране на неактивните лица”. Неговата основна задача е подпомагане на ромското население в комуникация, срещи и дискусии с цел по-лесно намиране на работа на трудовия пазарОбщина Роман

През есента бе открит Дневен център за хора с увреждания, с капацитет 20 места, където самотни хора с увреждания, ще могат да ползват центъра, предоставящ рехабилитационни, здравни и санитарно-хигиенни услуги


Насърчаване на социалния и граждански диалог в подкрепа на трудовата реализация на ромите

Община

институция

Постигнати резултати за 2014 г.

Община Криводол

За информиране на безработните лица на територията на града и общината в електронен вид /в читалищната библиотека в Криводол/ и на информационно табло /в сградата на читалището, срещу отдел „Местни приходи”/ се предоставя ежеседмична информация за обявените свободни работни места от Агенцията по заетостта и Бюро по труда – Враца.

В читалищната библиотека в гр. Криводол се предоставя безплатен достъп и оказване на помощ при използване на ИКТ за търсене на работа чрез интернет.Община Роман

На завършващите 12-ти клас ученици от ромски произход в СОУ „В.Левски”ежегодно се предоставя информация за кандидатстудентски борси, стипендии и възможности за продължаване на образованието им.ВЪРХОВЕНСТВО НА ЗАКОНА И НЕДИСКРИМИНАЦИЯ

Повишаване гаранциите за ефективна защита на правата на българските граждани в уязвимо социално положение, принадлежащи към различни етнически групи.


Община

Постигнати резултати за 2014 г.

Община Криводол

През 2014 г. бяха организирани приемни на регионалния представител на комисията за защита от дискриминация.

Ефективно прилагане на политиките за интеграция на ромите за постигане на равенство, достойно съществуване и пълноценно участие в обществения живот.

Община

Постигнати резултати за 2014 г.

Община Криводол

Изготвен е и утвърден Тематичен план с беседи на Инспектор Детска педагогическа стая за възпитателна работа с учениците.

Община Роман

Спазва се и Наредба №1 на Общинския съвет, като със съдържанието и са запознати по подходящ за възрастта им начин: децата от детските градини; - учениците от началните класове; - а за учениците от горните класове е поставен акцент и върху проявите на агресия и дискриминационни прояви като цяло.

Преодоляване на културните бариери в общуването и всякакви форми на дискриминационни нагласи.

Община

Постигнати резултати за 2014 г.

Община Криводол

При подаден сигнал от директор на училище, ОбКБППМН и главният експерт „Образование” провеждат срещи с родителите и децата, застрашени от отпадане от училище.

ОбКБППМН, съвместно със СОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Криводол проведоха тематична среща с родители и ученици за агресията и насилието сред младите хора, отговорността на семейството и възможностите за осмисляне на свободното време на децата.Община Оряхово

Обучение по правата на човека и правата на детето за проблеми и решаването им. Разпространяване на анкети, и др.

Утвърждаване на толерантни междуетнически отношения.

Община

Постигнати резултати за 2014 г.

Община Козлодуй

Продължава действието на разписания Механизъм за постоянно взаимодействие между институциите, имащи отношение към проблемите на децата, трайно непосещаващи училище; децата, застрашени от отпадане; и децата в риск.

От ОЗД към Дирекция „Социално подпомагане”, гр. Козлодуй за 154 деца от община Козлодуй са изпълнени дейности, включващи консултации и посредничество, 18 от които са жертви на насилие.

От МК БППМН са насочени към Дирекция „СП”, гр. Козлодуй 22 бр. родители за оказване на съдействие и възможности да бъдат подпомогнати.

От Инспектор ”ДПС” към РУ „Полиция”, гр. Козлодуй и Отдел „ЗД” към Дирекция „Социално подпомагане”, гр. Козлодуй са проведени 30 консултации с деца и семейства, в това число и от ромски произход, по сигнали, подадени в РУ ”Полиция”, гр. Козлодуй.

В ЦПВРД към МК БППМН, гр. Козлодуй са проведени 122 броя консултации от които:

- 27 броя консултации с деца, извършители на противообществени прояви, и техните семейства с цел превенция за недопускане на противообществени прояви;

- 22 броя консултации с деца, застрашени от отпадане, и техните родители, както и подпомагане с дрехи и обувки;

- 34 броя консултации със семейства, чиито деца са настанени във Възпитателно училище-интернат и Социално-педагогически интернат с Решение на РС, гр. Козлодуй;

- 30 броя консултации с деца и семейства съвместно с Инспектор ”ДПС”към РУ „Полиция”, гр. Козлодуй и Отдел „ЗД”към Дирекция „Социално подпомагане”, гр. Козлодуй по сигнали, подадени в РУ ”Полиция”, гр. Козлодуй и Дирекция „Социално подпомагане”, гр. Козлодуй;

- 9 броя консултации с психолог, личен лекар и психиатър на деца, при които има влязло в сила Решение на РС, гр. Козлодуй за настаняване в интернат и поставени под възпитателен надзор, както и на техните семейства.Община Криводол

По инициатива на Общинската комисия за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни са реализирани дейности във връзка с отбелязването на международния ден на толерантността.

Международният ден на толерантността бе отбелязан и в детските градини.Община Роман

В центъра за обществена подкрепа (ЦОП) се работи и с родители и с деца в риск за осъзнаването на родителските задължения, спазването на правата на децата, нетърпимост към прояви на дискриминация.

В училищата и детските градини се приемат всички деца, без оглед на тяхната етническа принадлежност, социално състояние или физически увреждания.Предприемане на целенасочени мерки за повишаване на родителския капацитет в подкрепа на уязвимите семейства, с оглед подобряване на родителската грижа и защита правата на децата и младежите.


Община

Постигнати резултати за 2014 г.

Община Криводол

Проведена беседа В ОУ ‚‘Цанко Церковски‘‘ в час на класния ръководител на тема: Права на човека и права на детето в училище.

Повишаване на капацитета на ОД на МВР по отношение на борбата с престъпленията и проявите на дискриминация, насилие или омраза, основани на етническа принадлежност.

Община

Постигнати резултати за 2014 г.

Община Козлодуй

В Кампанията „Град без агресия 2014 г.” активно са включени и граждани от ромски произход.

В МК БППМН съвместно с Инспектор „Детска педагогическа стая” при РУ „Полиция”, гр. Козлодуй са проведени 31 срещи с деца и техните семейства. Разгледани са възпитателни дела за предприемане на мерки за недопускане на последващи противообществени прояви и престъпления.ОД на МВР

Проведени 16 обучения, на които са разгледани темите „Правата на човека и уменията за работа в ромска общност“, „Идентифициране на проблемите на обществения ред и сигурност в местни ромски общности“, Работа с малцинствени групи“, Превенция на дискриминация в полицията“, „Малцинствата и полицията“, „Полицията в близост до обществото“ За 2014 година са обучени общо 237 служители от състава на патрулно постовата дейност, полицейските инспектори, и младши полицейски инспектори от седемте районни полицейски управления. В плановете за професионално обучение без откъсване от работа през 2015 г. ще бъдат разглеждани теми свързани с традициите, бита и културата на ромите.


Сподели с приятели:
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   67


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница