Отчетна информация за изпълнение на нсрбир по области област благоевградстраница21/67
Дата01.02.2017
Размер11.12 Mb.
Размер11.12 Mb.
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   ...   67

ИЗПЪЛНЕНИ ДЕЙНОСТИ И ПРОЕКТИ ПО ОБЩИНИ:

1. Проект BG051PO001-4.1.03.0381 “Равен старт за всички”

Бенефициент: ОДЗ № 9 ”Слънце” гр.Дупница Партньор: Община Дупница.

Бюджет: 310 332.48 лв.

Проектът е за по-успешна социална и трудова реализация на децата и учениците от етническите малцинства, които са попаднали или застрашени да изпаднат в състояние на изключеност, чрез засилване на мотивацията за включване в образователния процеси, чрез създаване на нов тип специализирана институция, която да допринесе за плавното им адаптиране към посещението на масови детски специализирани институции.

Целевата група на проекта са 80 деца на възраст от 1 до 6 години, от квартал “Гиздова махала”, които по различни причини не са посещавали никога детска ясла и детска градина, 40 деца от всички ромски квартали, които посещават детско заведение и 20 учители за работа в мултикултурна среда.

Основната цел на проекта е създаването на условия за подобряване на интегрирането на децата от ромския етнос, чрез разработването на интерактивен модел на обучение и възпитание за осигуряване привличането и задържането им в образователните институции от най-ранна възраст. Обучението се проведе в ремонтиран и оборудван в рамките на проекта Адаптационен детски център “Шужипе”, намиращ се в гр. Дупница, ул.”Васил Левски” № 9.

Специфична цел: Създаване на успешен модел за интеграционни дейности чрез разкриване на ателиета по фолклор, театър, грънчарство в адаптационния детски център. Развиване на умения, придобиване и формиране на навици за посещение на специализирани институции и провеждане на занимания в учебно-занимателна среда в условията на мултикултурност и мултиетничност чрез откриване на адаптационен детски център на територията на един от най-големите ромски квартали в Община Дупница. Подобряване на материално – техническата база на центъра за качествено провеждане на заниманията. Обучение на педагогическия персонал и придобиване на умения за работа в условия на междуетническа среда. Опознаване на културното многообразие, създаване на атмосфера на толерантност, разбирателство и взаимно уважение чрез съвместни изяви и привличане на родителите за активно сътрудничество и партниране в тези дейности.

Индикатори за изпълнение на дейностите и резултати от проекта:

- 107 деца от ромски произход, преминали обучение по проекта;

- 30 учители, преминали обучение за работа в мултикултурна среда;

- 80 родители, участвали в дейности за интеграция.

В резултат от изпълнените дейности по проекта през учебната 2013/2014 г. към ОДЗ № 9 е открита и нова полудневна група за подлежащи на задължителна предучилищна подготовка 5 и 6 годишни деца, необхванати през 2012/2013 учебна година. В новосформираната група с приоритет са приемани децата от кв. “Гиздова махала”. Откритата група продължава да функционира успешно и през уч. 2014/2015 год.

2. Проект BG051PO001-4.1.06-0028 “Образовани и успешни”

Бенефициент: Община Дупница. Партньор: ОУ “Св. Климент Охридски”, гр. Дупница.

Бюджет: 136 358.66 лв.

Основната цел на проекта е да подпомогне процеса на реинтеграция на отпаднали ученици и превенция на повторното им отпадане чрез създаване на адаптивна приемна среда в училищата на Община Дупница.

Целева група: 50 ученици, отпаднали от образователната система, 20 учители и 10 директори на училища, 100 родители на ученици, отпаднали от образователната система.

Специфични цели:

Изграждане на Средищен образователен център за реинтеграция на отпаднали ученици, който реализира дейностите по създаване на адаптивна приемна среда в училищата на Община Дупница:

1. Идентифициране на отпаднали ученици на територията на общината, диагностициране на основните причини за отпадане и разработване на гъвкави механизми за реинтеграция.

2. Разработване и реализиране на индивидуални учебни програми за наваксване на пропуснати знания и умения, програми за допълнително изучаване на български език.

3. Реализиране на дейности за интеркултурно образование чрез разкриване на 4 клуба и провеждане на спортни състезания, където заедно ще работят реинтегрираните ученици и ученици от училищата от различни етноси.


 1. Преодоляване на социалните пречки пред реинтеграцията на отпадналите ученици чрез закупуване на учебни пособия, материали и др.

 2. Работа с родителите на отпадналите ученици за преодоляване на негативните нагласи към образованието и мотивирането им да ги подкрепят за връщането им в училище.

 3. Допълнително обучение на учители и директори за работа с отпаднали ученици, допълнително обучение на образователни медиатори за работа с родителите на отпадналите деца и ромската общност.

Изпълнените дейности за реинтеграция на отпаднали ученици и работата с техните родители, оказват съществено влияние върху подобряване качеството на съществуващите социални услуги за целевата група. Пилотното приложение на Средищния образователен център може да послужи като модел за реинтеграция на отпаднали ученици в образователната система, дава възможност да се изведат добри практики и опит, както от страна на педагозите, така и на съответните институции.

След приключване на проекта в училищата на територията на Община Дупница бяха успешно записани /реинтегрирани/ 21 ученика, което е един много добър показател за успеваемостта на проекта.

В резултат от активната превантивна работа на терен на МКБППМН съвместно със здравните медиатори към Община Дупница се отчита понижаване на извършените противообществени прояви от малолетни и непълнолетни лица и намаляване на броя на отпадналите от образователната система.

ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ

1. „ЗА ПО-ДОБРО ОБРАЗОВАНИЕ – ФАЗА 3“

Целеви групи - 333 деца и ученици от ромски произход, живеещи на територията на кв. „Изток“ и посещаващи седем приемни училища в гр. Кюстендил: Първо основно училище „Св. св. Кирил и Методий“, Основно училище „Даскал Димитри“, Пето основно училище „Христо Ботев“, Седмо основно училище „Ильо Войвода“, Основно училище „Проф. Марин Дринов“, Основно училище „Паисий Хилендарски“, Спортно училище „Васил Левски“;

Около 60 родителя, обучени в специално организирани за целта обучения; 35 директори и учители от седем приемни училища в гр. Кюстендил;

Основни дейности- чрез осигуряването на ежедневно извозване за децата, подпомагане заплащането на храната за деня на децата, чрез ангажирането им в различни извънкласни форми на обучение, като клубове по интереси (Арт студио „Буратино“ и Клуб „Фотограф“), ски училище, екскурзионно летуване, създаване на учебник по доброта, разработен от ученици и учители по БЕЛ, както и в развлекателни занимания за децата като спортни игри за деня на бащата, празнични концерти по случай коледа и деня на пролетта, посещение на кино и театър, отбелязване на деня на тиквата – Хелоуин и др. ще се повиши тяхната мотивация да се образоват и ще се насърчат да повишават нивото си на посещаемост, както и резултатите в училище. За учениците ще бъдат организирани образователни посещения на градската библиотека по – случай Световния ден на книгата и посещение на Регионалния исторически музей в гр. Кюстендил, което от своя страна ще повиши тяхната обща култура и възможности да опознаят и непознатото. Специален акцент ще бъде поставен на провеждането на кампания за повишаване на информираността сред родителите и поредица от обучения за родители. Учениците, които повишат своя успех през учебната година ще бъдат поощрени с организирано посещение на кино и театър през отделните години.

2. Проект „Ръка за ръка, макар и различни”

Основната цел на проекта е съхраняване и развиване на културната идентичност на децата от етническите малцинства и превръщане на етнокултурното многообразие в източник на взаимно опознаване, уважение и сътрудничество в обща образователна среда.

Основните задачи са:

• Да се осигури равен достъп до качествено образование и равноправна интеграция в обществото;

• Да се направи крачка към толерантност и приемане от децата на различията на индивидуално и групово ниво чрез създаване на ателиета - „Веселият готвач”, „Литературно творчество и театър” и „Малкият художник”, изискващи съвместни занимания на децата от различни етноси;

Да се идентифицират нагласите на родителите на децата от ромския и българския етнос по отношение на процеса на социализация и интеграция на техните деца чрез създаване на клуб „Родител”;

3. „Екип за сътрудничество и подкрепа, за сближаване и развитие чрез образование в мултикултурна среда, педагогическо консултиране и професионално ориентиране”, община Кюстендил

- Регистрационен номер на договора: BG 051PO001/07/4.1-01/94/17.06.2008 г., финансиран по ОП „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”, Схема на безвъзмездна помощ „Създаване на благоприятна мултикултурна среда за практическо прилагане на интеркултурно образование и възпитание”

- Обща стойност на проекта: 70 220 лева. Продължителност: 15 месеца

Обща цел на проекта : Разширяване на обхвата на деца и ученици от ромски произход от квартал „Изток” – Кюстендил в приемните училища в града, чрез изграждане на Екип за сътрудничество и подкрепа за сближаване и развитие чрез образование, педагогическа консултация, професионално ориентиране и работа с родители.


 1. ЖИЛИЩНИ УСЛОВИЯ

ИЗПЪЛНЕНИ ДЕЙНОСТИ И ПРОЕКТИ ПО ОБЩИНИ:

През 2013 г. бе изработен Интегриран план за градско възстановяване и развитие /ИПГВР/, приет с Решение на Общински съвет Дупница №147/19.07.2013г. В ИПГВР бе включен и най-големият квартал, с компактно ромско население на територията на общината – кв. “Гиздова махала”.

През 2014 год. с Решение № 208 от 19.12.2014 год. от Общински съвет Дупница е одобрено Споразумение за сътрудничество между Община Дупница и Фондация „Тръст за социална алтернатива” гр. София във връзка с осъществяването на урегулиране и законно застрояване на кв. „Каваклия” в гр. Дупница като резултат от реализирането на проект „Регулация и узаконяване на квартали с преобладаващо ромско население в гр. Дупница и гр. Пещера”.

Основната цел на подписаното Споразумение е подобряване на жилищните условия на местната общност от кв. „Каваклия” в гр. Дупница.

Страна по споразумението е Фондация „Тръст за социална алтернатива”, неправителствена организация, чиято мисия е да подкрепя иновативни и резултатно ориентирани инициативи, които повишават икономическата независимост и подобряват жизнените перспективи на най-бедните в България с фокус върху ромската общност. Поради това „Тръст за социална алтернатива” инициира проект „Регулация и застрояване на съществуващи квартали с преобладаващо ромско население в гр. Пещера и гр. Дупница”. За целите на поставените задачи и дейности Тръстът ще осигури безвъзмездно финансова помощ за Община Дупница, както и необходимите човешки ресурси и експертиза. Времетраенето на проекта е 3 години, с краен срок м. ноември 2016 г.

1. Проект BG161PO001/1.2-02/2011 „Подкрепа за осигуряване на съвременни социални жилища за настаняване на уязвими, малцинствени и социално слаби групи от населението и други групи в неравностойно положение”.

Бенефициент: Община Дупница

Бюджет: 6 397 746.32 лв.

Проект “Дом за всеки” по Оперативна програма “Регионално развитие”.

През 2014 год. Община Дупница продължи реализацията на проект BG161POO001/1.2-02/2011/003 “Дом за всеки”, финансиран от Оперативна програма “Регионално развитие”, схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.2-02/2011 “Подкрепа за осигуряване на съвременни социални жилища за настаняване на уязвими, малцинствени и социално слаби групи от населението и други групи в неравностойно положение” на ОП “Регионално развитие 2007- 2013 г.”, приоритетна ос 1: "Устойчиво и интегрирано градско развитие"; Операция 1.2: "Жилищна политика”.

Основната цел на проекта е да се изгради нов сграден фонд в Община Дупница, който да позволи настаняването и подобряването на жилищните условия на уязвими групи от територията на населеното място, както и общо повишаване на качеството на градската среда.

Проектът предвижда да се осигурят 150 съвременни социални жилища за настаняване на уязвими, малцинствени и социално слаби групи от населението и други групи в неравностойно положение. Също така ще бъде осигурено социално включване, пространствена интеграция и равен достъп до адекватни жилищни условия за поне 460 лица в неравностойно и уязвимо положение.

Очакваните резултати след изпълнението на проекта са да бъдат изградени 15 многофамилни жилищни сгради, да бъде доставено и монтирано оборудване и обзавеждане на социалните жилища. В новоизградените жилища ще бъдат настанени 150 семейства. Срокът за изпълнение на всички дейности по проекта е 24 месеца и изтича на 31.05.2015г. Самото строителство трябва да приключи в рамките на 7 месеца или 214 календарни дни.

Целевите групи на проекта обхващат бездомни хора и такива, които живеят в много лоши битови условия, родители с деца, включително непълнолетни родители, многодетни семейства, деца с влошено здраве и увреждания, както и хора в риск от бедност и социално изключване.

Изпълнението на предвидените дейности ще доведе до трайно решаване на проблемите, свързани с интеграцията на хората в неравностойно и уязвимо положение на територията на община Дупница, като създаде възможност в пилотния проект да се включат силно мотивирани лица от целевите групи, които желаят да участват в подобряването на жилищните условия на своето семейство и да намерят постоянна работа и заетост и да се превърнат в добри стопани на предоставените им имоти.

2. Проект „Интегриран проект за осигуряване на трайна интеграция на маргинализираните общности в община Дупница”, Име на процедурата: ИНТЕГРА, BG051PO001-1/4/5/6.0.01.

Бенефициент: Община Дупница

Партньори: Сдружение „Амала - Приятели” и Фондация „Подслон за човечеството”.

Обща стойност на проекта: 1 316 026, 40 лева

Цели на проекта:

- Повишаване на благосъстоянието и устойчиво интегриране на маргинализирани общности, чрез прилагане на взаимодопълващи се комплексни мерки и подходи;

- Стимулиране и подкрепа на интеграцията и реинтеграцията на пазара на труда на уязвими групи на пазара на труда, неактивни и търсещи работа лица на територията на община Дупница;

- Подобряване на достъпа до образование и обучение на лица, чрез прилагане на комплексни мерки за подкрепа, превенция, задържане в образователната система на територията на община Дупница;

- Осъществяване на превенция и подкрепа за социално включване на социално изключени лица и уязвими групи, чрез подобряване на достъпа до социални услуги в община Дупница;

- Повишаване на ефективността на съществуващите модели и практики за социално включване и трайна десегрегация на най-маргинализираните групи на територията на община Дупница.

Описание на целевата група:

Приоритетно ще се насърчава включването в проектните дейности на лица, попадащи в някоя от основните най-рискови групи, потенциално застрашени от изпадане в бедност и социално изключване:

- Семействата с деца: самотни родители, многодетни семейства;

- Уязвими групи на пазара на труда (младежи до 29 г., продължително безработни, лица на социално подпомагане, лица без или с ниско образование и квалификация, лица с остарели знания и умения, неграмотни или ниско грамотни лица, хора над 50 г.), неактивни и търсещи работа лица.;

- Представители на етнически малцинствени групи;

- Хора с увреждания (вкл. и деца);

- Жени: безработни, възрастни жени;

- Лица в нетрудоспособна възраст: деца, възрастни хора.

Към настоящия момент по проекта са назначени 9 жилищни медиатори, от които 7 от ромски произход, 9 образователни медиатори, от които 6 от ромски произход и 15 учители към партньорите.ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ

1. „Проект на Община Кюстендил за социално включване”, община Кюстендил

Община Кюстендил изпълнява „Проект на Община Кюстендил за социално включване” съгласно Споразумение за финансиране № РД-09-57/15.06.2011г. между Министерството на труда и социалната политика и община Кюстендил.

Основните цели на проекта са:

• Превенция на социалното изключване и намаляване на бедността сред децата чрез инвестиции в ранното детско развитие;

• подобряване на готовността на децата за включване в образователната система;

• подкрепата за формиране на родителски умения сред уязвимите групи родители.

ОБЩИНА САПАРАЕВА БАНЯ

Ромите в община Сапарева баня живеят в различните части на града и селата, наред с българското население. Няма обособени големи ромски махали, разпределени са по няколко къщи с роми в различните квартали. По-голямата част от ромското население имат свои собствени къщи и имоти. Пет са семействата без собствено жилище, с общи усилия на общината и обществото на тях им бяха подсигурени жилищни сгради в не много добро състояние, за временно пребиваване.

На територията на Община Сапарева баня няма социални/общински жилища и терени годни за жилищно застрояване-общинска собственост, на които да се предвижда застрояване на домове за социално уязвими групи.


 1. ВЪРХОВЕНСТВО НА ЗАКОНА И НЕДИСКРИМИНАЦИЯ

По данни на правоохранителните органи през 2014 г. не са регистрирани повишен брой противообществени прояви на малолетни и непълнолетни от ромски произход.

В някои общини са назначени обществени възпитатели, които провеждат срещи и организират беседи с учениците по проблемите на насилието в училище и извън него, междуличностните отношения и асоциалните прояви и последствията от тях. 1. КУЛТУРА И МЕДИИ

На територията на всички общини в Област Кюстендил ромите участват активно в организацията и отбелязването на официалните празници и общински културни мероприятия като се съблюдава интегрирането им в обществото, като не се нарушава тяхното право на самоопределение и бит.

В повечето общини се отбелязват празниците на ромската общност, като се наблюдава, че има все по голяма приемственост и толерантност от представителите на всички етноси в областта. Не съществува постоянна връзка с представителите на местните медии във връзка с публикации на новини и събития свързани с ромската общност. Те най-често използват социалните мрежи и канали като: (Фейсбук и др.) за да отразяват събитията и дейностите на различните организации и администрации на местно ниво. Липсата на финансиране е основната причината изтъквана от НПО, за да не се издава местен вестник, радио излъчване или друг тип медиен подход, отразяващ конкретно събитията и проблемите на ромската общност в региона.ИЗПЪЛНЕНИ ДЕЙНОСТИ И ПРОЕКТИ ПО ОБЩИНИ:

 1. На територията на община Сапарева баня има четири читалища, като по-големите са „Просветен лъч”, гр. Сапарева баня и „Народни будители 1926", с. Сапарево, община Сапарева баня.

 2. В областта на културата Общината работи в подкрепа на културните институти, творчески обединения и формации, доказали своята обществена значимост. Един от приоритетите на Програмата за развитие на културата е съдействие на легитимните религиозни структури в града и селата и насърчаване на етническата и верска толерантност.

 3. Културният календар на Общината е богат и обхваща разнообразни празници и тържества, в които активно се включват представители на ромската общност.

 4. Те са канени и взимат дейно участие във всички организирани от общината и народните читалища празници, като Мис “Пролет” и “Мини-мис Пролет”. Техни представители не само, че участват в тези конкурси, но и винаги вземат призови места в челната тройка.

 5. Ежегодно на територията на общината се празнуват и традиционно ромските празници “Банго Васил” – м. януари и Международния ден на ромите през месец април. За нормалното протичане на тези празници се включват Общинска администрация Сапарева баня и НЧ “Просветен лъч”. Те са подпомагани, както финансово, така и при самата организация. Липсата на достатъчно средства е пречка към разширяване дейността на културните институции и работата с деца от ромски произход.

 6. Факт за интеграцията на децата от ромски произход и други деца в УСП са и успехите, които имат при завършване на средно образование и прием във висши учебни заведения, голяма част от тях посещават редовно читалищата библиотека. Включени са и участват към сформираните групи към Народните Читалища. Едни от тях рисуват, други пеят, трети танцуват.

 7. Изводите са, че деца от ромски произход и други деца в УСП участват активно в културния живот на общината, обичат да се изявяват и постигат успехи в различни области.

 8. Спортната инфраструктура в Сапарева баня се характеризира с амортизираност на голяма част от съоръженията и ниска приложимост за развитие на масов и представителен спорт. Политиката на Общината разглежда бъдещото поддържане и създаване на нова спортна инфраструктура като част от развитието на туризма, което ще се използва и от местното население за поддържане на необходимия жизнен стандарт и здравословен начин на живот.

 9. Природно-климатичните ресурси дават отлични възможности за развитието на спорта в общината в следните му разновидности: Ски алпийски дисциплини, Биатлон, Лека атлетика, Планинско бягане, Автомобилни състезания, Футбол – футболен клуб “Германея”, съществува и женски отбор, Плуване, Борба и др.

 10. Заниманието със спорт е добра основа за интеграция и изграждане на толерантност към различните, затова независимо от не дотам доброто състояние на спортните площадки, община Сапарева баня провежда спортни състезания и празници.

 11. Представители от ромската общност участват в състезания и имат добри класирания. Факт за това е, че имат много добра състезателка по биатлон, която е и студентка в НСА гр. София. Тя с нейните постижения е пример за тях и ги стимулира да се включват сериозно в спортни занимания.

 12. Всяка година за Международния празник на ромите се организира турнир на малки вратички. Представители на целевата група се включват във всички училищни спортни състезания, като по-добрите вземат участие и в национални такива.

 13. Изводът е, че ромските деца и други деца в уязвимо социално положение участват активно и в спортния живот на общината. Стимулирането на спортни прояви и мероприятия по физическо развитие на младите хора, както и приобщаването на ромските деца е една от приоритетните задачи на община Сапарева баня.


ОБЛАСТ ЛОВЕЧ

Област Ловеч

Настоящият мониторингов доклад е първият документ след изготвяне на Стратегията на област Ловеч за интегриране на ромите /2012-2020/ /Стратегията/.

Стратегията е документ, задаващ насоките за изпълнение на политиката за социална интеграция на ромите на областно ниво и е приета в изпълнение на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите /2012-2020/.

Стратегията на област Ловеч за интегриране на ромите /2012-2020/ е приета на Областен съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси през м. февруари 2013 г.

Стратегията е насочена към гражданите в уязвимо социално положение от ромски произход, но не изключва предоставянето на подкрепа и за лица в неравностойно положение от други етнически групи.
Населението на област Ловеч наброява 141 422 души, като ромският етнос е втори по численост след българския. Към 01.02.2011 г. като роми са се самоопределили 5 705 души с относителен дял 4,03 %.

Най-голям е делът на самоопределилите се като роми в общините Луковит – 2 776 /16,44 %/ и Ябланица – 916 /16,22 %/, след тях се нареждат общините Угърчин – 234 /4,08 %/, Тетевен – 661 /3,29 %/ и Летница – 111 /3,20 %/, с най-нисък дял са общините Ловеч – 665 /1,41 %/, Троян – 334 /1,15 %/ и Априлци – 8 /0,25 %/.
 1. ОБРАЗОВАНИЕ

За учебната 2014/2015 г. в община Летница е намалял броят на необхванатите деца и ученици на 5,8 %. СОУ „Бачо Киро“ гр. Летница продължава да работи по посока намаляване отпадането на ромските ученици от училище, създаване на капацитет и подкрепа за родителите и учителите, работещи в мултикултурна среда. Продължават дейностите от 2012 и 2013 г. за създаване на благоприятна и насърчаваща среда за ромските ученици да участват пълноценно в междукултурното общуване и насърчаване на междуетническото и междукултурното опознаване, толератност и диалог, подкрепени от Център за междуетнически диалог и толерантност /ЦМЕДТ/ „Амалипе“: сформиран е СИП „Фолклор на етносите“, създадено е работещо училищно настоятелство с участието на родители от ромската общност.

На 01.10.2014 г. Община Летница стартира изпълнението на Проект „Весела градина“, по Приоритет Образование от Национална стратегия на Република България за интегриране на ромите /2012-2020/ и План за действие за изпълнение на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите /2012- 2020/ и „Десетилетие на ромското включване 2005-2015 г.”, одобрен във връзка с изпълнение на чл. 3 от Правилника за устройството, дейността и организацията на работа на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства /обн. ДВ, бр. 40 от 2006 г./ и Програма за дейността на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства за периода 2013 - 2015 г. /приета с Протоколно решение № 9.1 на Министерски съвет от 06.03.2013 г./ и План за дейността на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства за 2014 г.

Партньор по Проекта е Сдружение „Знание“ – Ловеч. Проектът е насочен към децата, обхванати в ОДЗ „Ирина Бачо Кирова“ гр. Летница, с филиали в село Крушуна и село Горско Сливово. За да се постигне подобрена мултикултурна среда, дейностите на проекта са насочени към всички заинтересовани страни, пряко свързани с образователния процес – деца, родители, учители. За въздействие върху проблемите и постигане на промяна в нагласите са планирани следните основни дейности.

Първата е насочена към родителите, защото те са основните отговорни за записването на децата и редовното посещение на детската градина. Ще се използва методът „Световно кафене“, който представлява структурирана дискусия с всички участници и постигане на обобщени изводи и препоръки.

Втората дейност е насочена към децата. Избрана е интерактивна форма - street education, която е подходяща за неформалното обучение на децата и повишаване на интереса им към детската градина. Заниманията ще имат образователен характер, физически игри и акценти, насочващи вниманието към културното многообразие и толерантност.

Третата дейност е насочена към учителите в ОДЗ „Ирина Бачо Кирова“ в гр. Летница и филиалите в село Крушуна и село Горско Сливово. Обучението ще бъде на два модула „Мултикултурно общуване” и уъркшоп „Работа с родители”. Целта е повишаване на експертността и уменията на учителите, споделяне на добри практики, обсъждане на казуси от практиката им.

Проектът, който трябва да завърши на 31.05.2015 г., се финансира от Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства и е с обща стойност 15 210,48 лв.

През 2014 г. година СОУ „Б. Киро“ гр. Летница работи по ОП „Развитие на човешките ресурси“ /ОП РЧР/, проект BG051PO001-3.1.06 „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес“, НП „С грижа за всеки ученик“, модул „Осигуряване на допълнително обучение на учениците за повишаване нивото на постиженията им по общообразователна подготовка“, където са сформирани групи по български език и литература, с участие на ученици от ромската общност.

ОДЗ „Ирина Бачо Кирова“ гр. Летница работи по НП „С грижа за всеки ученик“, модул „Осигуряване на допълнително обучение на учениците за деца от подготвителните групи“, където са сформирани групи по български език и литература с участие на деца от ромската общност.

В резултат на изпълнените дейности в община Летница по превенция на отпадане от училище на децата в уязвимо положение и ромите е постигнато обучение в дух на толерантност и недискриминация. Приобщени са родители роми към образователния процес. Усъвършенствани са образователните условия за качествено образование и квалификация на педагогическите специалисти за взаимодействие в мултиетническа образователна среда.

На територията на община Ловеч са проведени срещи по местоживеене с родители на деца и ученици от ромски произход за разясняване на необходимостта от предучилищно и училищно образование. В средищните училища ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ кв. Гозница, СОУ „Панайот Пипков“ гр. Ловеч и СОУ „Св. св. Кирил и Методий“ с. Александрово, с цел прибиране и задържане в училище, се подсигурява безплатна закуска, обяд и транспорт. За учениците в неравностойно положение, в т.ч. и ученици от ромски произход в ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ кв. Гозница, е осигурено общежитие с 45 места. С такъв социален статус има настанени учениции и в Ученическо общежитие.

По проект „Хайде на училище“, дейност „Професионално ориентиране“ са включени 24 ученици от ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, които са посетили 5 професионални гимназии. 413 ученици от 3 средищни училища /ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ кв. Гозница, СОУ „Св. св. Кирил и Методий“ с. Александрово и СОУ „Панайот Пипков“/ и 1 защитено ОУ „Васил Левски“ с. Малиново са включени в полуинтернатни групи за по-добро овладяване на българския език. 42 ученици от ромски произход се обучават в Професионална гимназия по кожарство, облекло и химични технологии /ПГ по КОХТ/ от ІХ до ХІІ клас.

По проект „Хайде на училище“ дейност „Лектория - Превенция на ранните бракове“ в ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ кв. Гозница са проведени 2 лекции с участието на 24 ученика. В СОУ „Панайот Пипков“ стартира проект „Намаляване на здравните неравенства-подготовка на планове за действие“. Чрез този проект се цели намаляване на здравното неравенство между уязвимите групи в региона. Като целева група са включени 80 ученика на възраст 12 - 15 г. Проведено е обучение от Превантивно-информационния център –Ловеч /ПИЦ/, свързано с превенция на употребата на наркотици с 4 ученика от ромски произход.

По проект „Квалификация на педагогическите специалисти“ са обучени 1 директор, 2 пом. директори и 32 учители за формиране на знания, умения и компетенции за работа в интеркултурна среда /ОДЗ „Кокиче“ с. Александрово, ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ кв. Гозница, СОУ „Св. св. Кирил и Методий“ с. Александрово и ПГ по КОХТ/. СОУ „Панайот Пипков“ съвместно със Сдружение „Знание“ работи по проект „Занимателно училище“. Проведени са 2 обучения, обучени са 22 учители и директор. По същия проект са обучени и 4 учители от ОДЗ „Слънце“.

Проведени са ежемесечни открити практики по различни образователни направления в детските градини с включване на родители и близки на децата от различни етноси и социални групи. По НП „С грижа за всеки ученик“ се работи с 18 деца роми от селата Смочан и Баховица в ЦДГ „Снежанка“; в ЦДГ „Люляче“ са включени 7 деца от кв. Гозница и 6 деца от с. Лисец, а в ОДЗ „Кокиче“ с. Дойренци са включени 17 деца от селата Александрово, Дойренци и Чавдарци. По същата програма в ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ кв. Гозница са сформирани 2 групи с 24 ученика за преодоляване на затрудненията при овладяване на българския книжовен език.

В ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ кв. Гозница са проведени семинари за повишаване на родителския капацитет, с включени 20 родители. Проведени са 2 обучения по проект „Хайде на училище“, дейност „Обучение на родители“; обучени са 60 родители, участвали съвместно с учителите от СОУ „П. Пипков“ в уъркшоп „Работа с родители“; в ПГ по КОХТ са проведени 40 срещи с участието на 50 родители на ученици от ромски произход за изясняване на ползите от професионалното образование и обучение. 10 родители на ученици от ромски произход са включени в популяризиране на извънкласна дейност.

Във връзка с изпълнение на провомощията на община Ловеч по чл. 36, ал. 1 от Закона за народната просвета /ЗНП/, в периода м. юни - м. декември 2014 г., са изпратени 592 писма до родители на деца, които не фигурират в Информационната система на образованието АДМИН RS.

Посетени са 18 семейства от селата. Проведени са над 150 индивидуални разговори с родители и близки на подлежащи от отпадане от образователната система деца и ученици до 16 г. В по-голямата част са роми или живеещи в сходна на ромите ситуация, деца на социално слаби семейства. В системата на образованието за 2014 г. са реинтегрирани 72 деца и ученици, като 85 % от тях са записани в І клас.

В ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ в дейности по облагородяване на околната среда са включени 30 родители. Съвместно със Сдружение „Знание“ по проект „Здравословно хранене“ са ангажирани родители на деца от СОУ „Панайот Пипков“.

В „Празник на детето с активното участие на мама и татко“, проведен в ЦДГ „Мария Сиркова“, са включени 4 деца от ромски произход от кв. Дръстене. Проведени са 2 обучения с по 20 родители от ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ кв. Гозница по проект „Хайде на училище“, дейност „Обучение на родители“; по проект „Включващо обучение“ са проведени съвместни дейности между родителите на ромските деца и останалите родители в СОУ „Панайот Пипков“ на тема „Заедно в борбата с епилепсията. Стандарт на живот на хората с епилепсия в страните от ЕС“, включени са 23 родители.

В детските градини с концентрация на деца от ромски произход в ЦДГ „Зорница“ с. Торос, ЦДГ „Славейче“ с. Дерманци и ЦДГ „СЛЪНЦЕ“ гр. Луковит се работи по европейски проекти и проекти на Министерство на образованието и науката /МОН/, които са с образователна цел за ограмотяване на деца, невладеещи български език и дейности, предполагащи повишаване на мотивацията на родителите към подготовка на децата за училище. Работи се с малки групи деца, като към тези групи се включват и родители. 361 деца са включени в база данни на подлежащи ученици и деца за ДГ и I клас. 27 групи деца имат осигурено столово хранене, а 20 деца използват общежитие. 220 деца са включени в обучение за въвеждане на билингвални технологии. 302 ученици от малцинствени групи са интегрирани в образователната система. 34 са педагогическите специалисти, обучени за работа в мултикултурна среда. 475 ученици са взели участие в Клубове по интереси, СИП-ове в областта на фолклора и приложните изкуства. 225 възрастни роми са участвали в процеса на ограмотяване. 63 родители са ангажирани в училищни настоятелства или обществени съвети. 275 родители на ромски деца са участвали в училищни мероприятия и дейности. 39 педагогически специалисти са получили образователна квалификация.

Учениците до 16-годишна възраст от населени места в община Троян, в които няма училище, са обхванати в средищни и приемащи училища. За тях се осигурява целодневна организация на учебния ден и безплатен транспорт. Безплатен транспорт се осигурява и за деца до Седмична детска градина, с. Калейца. Училищата в общината изпълняват проекти по национални програми на МОН, насочени към създаване на условия за равен шанс и качествено образование на всяко дете: „С грижа за всеки ученик”, „На училище без отсъствия”, „Информационни и комуникационни технологии в училище”. Средищните училища усвояват средства и по проект „Подобряване качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес”, финансиран по ОП РЧР. Община Троян е една от малкото общини, запазили столовото хранене в училище. Разходите за персонала в училищните столове и част от режийните разноски се поемат ежегодно от общинския бюджет. В училищните столове се използват възможности за поевтиняване на храненето.

Педагогически съветници към училищата и психолог към Общински педагогически център /ОПЦ/ съдействат за решаване на възникнали проблеми с ученици, непосещаващи редовно училище, отпаднали от образователната система и за превенция на противообществени прояви. Провеждат се дискусии с представители на институции /Районна прокуратура, РУ „Полиция”, Регионална здравна инспекция /РЗИ/, Регионална здравноосигурителна каса /РЗОК/, Общинска комисия за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни /ОбКБППМН/, Комисия за детето, община Троян, директори на училища, психолози, медицински специалисти, общопрактикуващи лекари/ по проблеми, свързани с обхващане и задържане на децата и учениците в училище. Училищата в селата Борима, Врабево, Дебнево и Орешак получават допълнителни средства за дейности, свързани с приобщаването и формиране на идентичност за децата от етническите общности. Сформират се различни извънкласни форми за работа по интереси, по проекти допълнително се обучават учители. Здравните медиатори към община Троян работят активно за привличане и задържане на деца и ученици от ромския етнос в детски градини и училища. Дейността им е насочена и към повишаване на здравната осведоменост на ромите.

Средищните училища в община Угърчин работят по проект „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес“. Увеличен е броят на обхванатите деца в детските градини – 106 деца. Наблюдава се намаляване на броя на отпадналите ученици с 10 %. По Проект „Социално включване” 212 родители са взели участие в детските градини, а 160 души – в училищата.

10 учители от детските градини са обучени за работа в мултиетническа образователна среда, а от детските градини са обучени 4-ма учители.

Община Ябланица работи по проект на МОН за по-пълно обхващане на 5 и 6- годишните деца в подготвителни групи към детските градини и към училищата. Всички училища разполагат с необходимите условия за обучение. Напълно са обхванати подлежащите на задължително обучение в І клас. Осигуряват се безплатни учебници и учебни помагала за децата от ПГ и за учениците от І до VІІ клас, както и целодневна организация на учениците от І до ІV клас. Осигурена е безплатна закуска на деца от ПГ и учениците от І до ІV клас. Учениците до 16-годишна възраст от населени места, в които няма училище, са обхванати в средищни и приемащи училища. За тях се осигурява целодневна организация на учебния ден и безплатен транспорт. Общината разполага с 4 ученически автобуса, предоставени от МОН по НП „За по-пълно обхващане на учениците в задължителна училищна възраст”.
 1. Сподели с приятели:
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   ...   67


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница