Отчетна информация за изпълнение на нсрбир по области област благоевградстраница27/67
Дата01.02.2017
Размер11.12 Mb.
Размер11.12 Mb.
1   ...   23   24   25   26   27   28   29   30   ...   67

Приоритет “Жилищни условия”

Към настоящия момент, за землището на град Пещера има изготвена кадастрална карта, една част, от която е одобрена, предстои одобрението и на останалата част. В нея са обхванати кварталите, населени с ромско население. Към кадастралната карта има изготвени кадастрални регистри на териториите, включващи ромско население.

Изпълнени дейности по този приоритет:

Оперативна цел: Подобряване на жилищните условия, включително и на прилежащата техническа инфраструктура:

Цел 1: Подобряване на жилищните условия, включително и на прилежащата техническа инфраструктура:

Задача 1.1: Отреждане на нови територии за жилищно строителство с възможности за деконцентриране на компактните и обособени ромски квартали;

Дейност 1.1.1: Идентифициране на подходящи терени;

Община Пещера определи подходящ терен от 30 дка – земеделска земя, разположена до регулационните граници на кв. ”Луковица”, гр.Пещера, на който следва да се промени предназначението. Собствеността на определения терен е общинска и след промяна в отреждането, обособените УПИ, ще бъдат предложени за закупуване по реда на ЗОС. Процедурата по отреждането на терени-общинска собственост е започнала и се провежда, в съответствие с разпоредбите на ЗУТ.

Дейност 1.1.2: Уреждане въпросите със собствеността на терените;

Теренът е общинска собственост.

Дейност 1.1.3: Отреждане на терените – общинска собственост, за жилищно строителство;

Теренът все още не е отреден за жилищно строителство. Тече процедура.

Задача 1.2: Създаване на кадастрални карти и кадастрални регистри на територии, включващи зони с компактно ромско население;

Дейност 1.2.1: Изработване на специализирани карти;

За кв. “Луковица” в гр. Пещера има изготвена и влязла в сила кадастрална карта;

За кв. “Пирин” в гр. Пещера има изготвена, но не е влязла в сила кадастралната карта;

Задача 1.3: Актуализация /изработване на подробни устройствени планове на съществуващи и новоотредени терени;

Дейност 1.3.1: Актуализация на подробни устройствени планове на съществуващи терени;

В процес на актуализация е подробен устройствен план на съществуващ терен – определен за изграждане на детска градина в кв. 180, УПИ – І и УПИ – ІІ, кв. “Луковица”, гр. Пещера. Актуализацията цели, теренът да бъде променен за жилищно строителство. Същият е с площ от 12 247 кв.м. ;

Дейност 1.3.2: Изработване на подробни устройствени планове на новооторедени терени;

Все още не са изработени.;

Задача 1.4: Изграждане на обекти от техническата инфраструктура;

Дейност 1.4.1: Реализиране на дейностите по проект „Модернизация на интегрирания воден цикъл на гр.Пещера – Доизграждане и рехабилитация на съществуващата ВиК мрежа и изграждане на ПСОВ, гр.Пещера”;

Проектните дейности са разделени на две части. Първата част “Доизграждане и рехабилитация на съществуващата ВиК мрежа” е приключила. Втората част – “Изграждане на ПСОВ” – в процес на реализация.;

Дейност 1.4.2: Изграждане на социални жилища;

Дейността не е изпълнена.


 • Приоритет “Заетост”

Заетостта и възможностите за социално включване на лица от уязвими групи са сред основните приоритети на ръководството на Община Пещера. Община Пещера води целенасочена социална политика като се ангажира с реализирането на редица социални проекти и проекти, свързани с осигуряване на заетост на безработни лица.

Изпълнени дейности по този приоритет:

Оперативна цел: Подобряване на достъпа на ромите да пазара на труда и повишаване на дела на заетите сред тях.

Цел 1: Осигуряване на достъп на ромите до пазара на труда и до различни инструменти и инициативи за самостоятелна заетост. Квалификация и преквалификация на безработни роми, както и на заети роми, в съответствие с професии, търсени на пазара на труда.

Задача 1.1: Насърчаване на безработните лица от ромски произход за регистрация в дирекция “Бюро по труда” – Пещера;

Дейност 1.1.1: Информиране на безработните лица от ромската общност за възможностите, които предлагат програмите за заетост;

Периодично се провеждат кампании за информиране на безработните лица за възможностите, които предлагат програмите за заетост;

Дирекция “Бюро по труда” – гр. Пещера предоставя информация на всички безработните лица за възможностите, които предлагат програмите за заетост, чрез своите трудови посредници и информационни табла.

Дейност 1.1.2: Подпомагане на безработните лица от ромската общност в процеса на регистрация;

В процеса на регистрация са подпомогнати безработни лица от ромската общност, както следва:

в периода 01.01.2014 г. – 31.12.2014 г. – 60 лица;

Задача 1.2: Повишаване на пригодността за заетост и квалификацията на безработните лица от ромски произход;

Дейност 1.2.1: Организиране на обучителни курсове за безработни лица:

а) мотивация за активно търсене на работа:

в периода 01.01.2014 г.– 31.12.2014 г.–14 лица;

б) професионална ориентация в периода 01.01.2014 г. – 31.12.2014 г. – 10 лица;

в) професионална квалификация, в рамките на годишните програми за обучение по Националния план за действие по заетостта (НПДЗ), други планове и програми:

в периода 01.01.2014 г. – 31.12.2014 г.– 0 лица;

г) ключови компетентности:

в периода 01.01.2014 г. – 31.12.2014 г.– 0 лица;

Задача 1.3: Осигуряване на заетост на безработните лица от ромски произход, търсещи работа;

Дейност 1.3.1: Насърчаване на заетостта чрез програми и мерки по реда на ЗНЗ в рамките на годишните програми за обучение по Националния план за действие по заетостта (НПДЗ), други планове и програми: • По НП “ОСПОЗ” - в периода 01.01.2014 г. – 31.12.2014 г.– 5 лица;

 • По ОП “РЧР” - в периода 01.01.2014 г. – 31.12.2014 г.– 6 лица;

 • Насърчителни мерки по ЗНЗ - в периода 01.01.2014 г. – 31.12.2014 г.– 0 лица;

 • Устроени на работа на първичен пазар на труда - в периода 01.01.2014 г. – 31.12.2014 г.– 25 лица;

От 08.11.2010 г. Община Пещера реализира дейностите по проект „Подкрепа за достоен живот” по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” /2007-2013г/. за предоставяне на грижи за лица и деца с трайни увреждания. Проектните дейности продължиха до 31.12.2014 г., като през това време са обслужени 74 потребители, от които 22 от ромски произход. Назначени са 81 лични асистенти, от които 21 от ромски произход.

Дейност 1.3.2: Включване на лица от ромски произход в проект „Предоставяне на почасови услуги от Звено за социални услуги към ДСП-гр.Пещера”;

На 30.04.2014 г. приключиха дейностите по Проект BG051РО001-5.1.04-0210-C0001 „Предоставяне на почасови услуги от звено за социални услуги в домашна среда към Домашен социален патронаж – гр. Пещера”, по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051РО001-5.1.04 “Помощ в дома”. По проекта шестдесет и четири лица с трайни увреждания и възрастни хора с ограничения или невъзможност за самообслужване са ползвали социалните услуги Личен асистент”, “Социален асистент” и “Домашен помощник”, от тях 10 бяха от ромски произход. Назначени бяха 27 лични асистенти, социални асистенти и домашни помощници, от които 5 бяха от ромски произход;


 • Приоритет “Върховенство на закона и недискриминация”

Изпълнени дейности по този приоритет:

Оперативна цел: Гарантиране правата на гражданите, с акцент върху жените и децата, защита на обществения ред, недопускане и противодействие на проявите на нетолерантност и на езика на омразата.

Цел 1: Подобряване представителството на хора от ромската общност в Общинска администрация и насърчаване участието им в социалния живот;

Задача 1.1: Увеличаване броя на заетите роми в Общинска администрация - Пещера и подобряване квалификацията на вече назначените;

Дейност 1.1.1: Осигуряване на стажуване за роми – висшисти в институциите;

Дейността не е изпълнена, поради липса на интерес от страна на представители на общността.

Дейност 1.1.2: Назначаване на експерт по етнически и демографски въпроси в ОбА;

В длъжностното разписание на Общинска администрация – Пещера, в дирекция “ХДИРРП”, има длъжност – специалист “Социални дейности, етнически и демографски въпроси”, която към настоящия момент не е заета.

Задача 1.2: Увеличаване броя на хора от ромската общност в членската маса на Общинските клубове – на пенсионерите, инвалидите, диабетиците;

Дейност 1.2.1: Активно търсене и приемане на членове от ромски произход в клуба на пенсионера;

“Клубът на пенсионера” е открита организация, в която членуват всички желаещи жители на общината, в пенсионна възраст, независимо от техния пол, вероизповедание и етническа принадлежност.

Дейност 1.2.2: Търсене и приемане на членове от ромски произход в клуба на инвалида;

“Клубът на инвалида” е открита организация, в която членуват всички желаещи лица с увреждания от общината, независимо от техния пол, вероизповедание и етническа принадлежност.

Дейност 1.2.3: Търсене и приемане на членове от ромски произход в клуба на диабетика;

Клубът на диабетика” е открита организация, в която членуват всички диабетици от общината, независимо от техния пол, вероизповедание и етническа принадлежност.

Цел 2: Повишаване на ефективността на сътрудничество между институциите:

Задача 2.1: Осигуряване на сигурна и безопасна среда за живот;

Дейност 2.1.1: Реализиране на заложените конкретни дейности от Споразумението за обществен ред и сигурност между РУ „Полиция” – Пещера и Община Пещера;

Заложените дейности от Споразумението за обществен ред и сигурност между РУ „Полиция” – Пещера и Община Пещера се изпълняват, съгласно утвърдените срокове.

Дейност 2.1.2: Отпускане на еднократни, месечни и целеви помощи за лица и деца в неравностойно положение;

През 2014 година в Дирекция „Социално подпомагане” – Пещера са отпуснати помощи както следва:

По Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане /ППЗСП/ - 36 броя отпуснати помощи на обща стойност 10 087 лева;

По Закона за социални помощи за деца /ЗСПД/ - 3 276 броя отпуснати помощи, на обща стойност 2 372 926 лева;

По Правилника за прилагане на Закона за интегриране на хората с увреждания /ППЗИХУ/ са отпуснати 3 331 месечни добавки за социална интеграция на лица и деца с увреждания, на обща стойност 324 054 лева;

Целеви помощи по Наредба № РД07-5 от 16.05.2008 г. - 406 броя отпуснати помощи, на обща стойност 146 566 лева;

Дейност 2.1.3: Отпускане на еднократни помощи от бюджета на Община Пещера за лица и семейства в неравностойно положение;

Със Заповед № 147/18.03.2013 г. на Кмета на общината са утвърдени Правила за реда, условията и критериите за отпускане на еднократна финансова помощ на лица и семейства от бюджета на Община Пещера, които предвиждат отпускане на еднократна финансова помощ на лица за задоволяване на неотложни социални потребности; деца и лица, на които предстоят или са извършени скъпоструващи изследвания, животоспасяващи лечения, операции и лекарства; лица, семейства и домакинства, пострадали при бедствия, аварии и катастрофи; социални погребения.

През 2014 година са приети общо 85 заявления от лица и семейства, кандидатствали за отпускане на еднократна финансова помощ от бюджета на Община Пещера. Одобрени са 60 броя на обща сума 3 450 лева.

Задача 2.2: Постигане на информираност за граждански права и отговорности;

Дейност 2.2.1: Провеждане на разяснителна кампания „Граждански права и отговорности”;

С Решение № 700, взето на заседание, проведено на 28.11.2014 г., Протокол № 54, Общински съвет - Пещера, възложи на Кмета на Община Пещера да подпише Меморандум за сътрудничество между Фондация „Тръст за социална алтернатива” и Община Пещера. С подписване на споразумението се създава възможност за подобряване на условията за живот на икономически неравностойните общности, с фокус върху ромите, и за осигуряване на достъп до основните условия за достоен живот и подобряването на достъпа до обществени услуги.

Община Пещера работи в сътрудничество с ромските неправителствени организации СНЦ “Слънце за всеки” – Пещера и ЦМЕДТ „Амалипе“ – Велико Търново, към който има изграден “Център за развитие на общността” в гр. Пещера. Представители на ромската общност участват в редица семинари и обучения, свързани с изграждане на капацитет. Служители на администрацията и представители на ромската общност взеха участие в организирана от ЦМЕДТ „Амалипе“ международна конференция на тема “Успешни модели за овластяване на ромските жени и младежи”, проведена на 29.11.2014 г. в гр. София.

В създадения “Център за развитие на общността”, чрез назначените двама модератори в общността, се осъществяват следните дейности:


 • превенция на отпадането от училище и повишаване на мотивацията на ромските деца да посещават училище;

 • превенция на ранните бракове и ранната бременност сред ромските девойки;

 • превенция на изоставянето на деца и настаняването им в специализирани институции;

 • организиране на културни събития и отбелязване на традиционни календарни празници;

 • организиране на информационни беседи с цел повишаване на здравната култура, социалните компетентности и образователния статус на ромската общност;

 • организиране на ромските родители за представяне и обсъждане на теми, касаещи отглеждането и възпитанието на децата и повишаване на родителските компетенции и умения.

Дейност 2.2.2: Реализиране на програми за превенция на домашното насилие, трафика на хора и сексуалното насилие;

Програми за превенция на домашното насилие, трафика на хора и сексуалното насилие са заложени в Плана за развитие на социалната услуга “Кризисен център за лица и деца, пострадали от насилие” – гр. Пещера и се реализират ежегодно от екипа, управляващ услугата – Фонд за превенция на престъпността “ИГА”.

Задача 2.3: Реинтеграция на лица, изтърпели наказание „лишаване от свобода”;

Дейност 2.3.1: Осигуряване на заетост и социално подпомагане ла лицата, изтърпели наказание „Лишаване от свобода”;

Лицата изтърпели наказание “Лишаване от свобода”, своевременно се консултират и изпращат за регистрация /в едномесечен срок от излизането им от местата за изтърпяване на наказание “Лишаване от свобода”/ в дирекция “Бюро по труда” – гр. Пещера, с цел включване в трудова заетост по различни програми и подпомагане с месечни помощи по ППЗСП от дирекция “Социално подпомагане” – гр. Пещера.


 • Приоритет “Култура и медии”;

В Община Пещера са съдебно регистрирани общо 3 читалища, и трите са записани в Регистъра на народните читалищата в Министерство на културата – читалище „Развитие 1873” – гр.Пещера, читалище “Зора 1903” в с.Радилово и читалище “С.Румянцев 1909” с. Капитан Димитриево.

През отчетния период, Община Пещера и читалищата осъществиха партньорство по два европейски проекта – Глобални библиотеки и Етнокултурен фестивал.

Взаимното опознаване между различните етноси е залог за добро междукултурно общуване, а последователната политика в сферата на изкуството и културата най-лесно може да разруши съществуващите бариери и предразсъдъци. С цел популяризиране на културната идентичност на ромската общност, Община Пещера реализира различни проекти и чествания.

Изпълнени дейности по този приоритет:

Оперативна цел: Насърчаването на културното многообразие и популяризирането на ромската култура, традиции, обичаи и творчество:

Цел 1: Постигане на устойчивост в резултатите на културната интеграция в община Пещера;

Задача 1.1: Създаване на условия за участие в Годишния културен календар на община Пещера на ромската общност;

Дейност 1.1.1: Разработване на програма за ромската общност, която да бъде включена в Годишния културен календар на Община Пещера;

Няма разработена програма, но честването на „Международния ден на ромите” – 8 април, е включен в културният календар на Община Пещера;

Дейност 1.1.2: Участие на ромски фолклорни състави в ежегодния Етнокултурен фестивал в гр.Пещера;

Деца от СИП "Ромски фоклор" към Основно училище "Любен Каравелов" и ромски самодейци вземат активно участие третото издание на Етнокултурния фестивал „Културата на бъдещето и бъдещето на културата”, провеждан в град Пещера;

Дейност 1.1.3: Честване на Международния ден на ромите;

Ежегодно се организира честването на „Международния ден на ромите” – 8 април, който е включен в културният календар на Община Пещера;

Дейност 1.1.4: Участие на ромски фолклорни състави в честването на Деня на Пещера и традиционния летен събор на курорта „Св. Константин”;

През отчетният период деца от СИП "Ромски фоклор" към Основно училище "Любен Каравелов" и ромски самодейци взеха участие в цитираните мероприятия.

Цел 2: Съхраняване и популяризиране на традиционни празници, обичаи и обреди на ромската общност в община Пещера;

Задача 2.1: Изучаване на народното творчество, обичаите и обредите на ромската общност в община Пещера;

Дейност 2.1.1: Проучване на ромските обичаи и обреди;

През 2014 година, в изпълнение на устойчивост на проекта „Създаване и промотиране на Етнокултурен фестивал в Община Пещера” по Оперативна програма „Регионално развитие”, в периода от 28.05.2014 г. до 31.05.2014 г. в Община Пещера се проведе третото издание на Етнокултурния фестивал „Културата на бъдещето и бъдещето на културата” Целта на фестивала е сближаване на участниците, запознаване с различните култури чрез танца, музиката и традиционните национални носии на народите, които идват в Община Пещера. Основната идея е да се съберат фолклорни и национални художествени групи от цял свят за близка комуникация и представяне на собствената им национална култура, опознаване на други култури и международно сътрудничество в бъдеще. Съхраняване автентичната култура на етносите от региона и нейното отражение в общото европейско културно пространство и допринасяне за поддържане културното многообразие на  ЕС - основна ценност, която не противоречи, а обогатява съдържанието на европейския интеграционен процес.

В продължение на пет дни, своите уникални изпълнения и произведения представиха, както творчески групи, така и индивидуални изпълнители – представители на различните етнически групи живеещи на територията на община Пещера - българи, турци, роми, армъни и гърци от различни възрастови групи, с преобладаващо участие на деца и младежи.

Всяка година в началото на месец Октомври модераторите към Центъра за развитие на общността, съвместно със СНЦ “Слънце за всеки”, организират “РОМА ПРАЙД- РОМСКА ГОРДОСТ” – изложба в градската галерия  на носии  и традиционни за ромската култура предмети и изделия.

Дейност 2.1.2: Изучаване на песни и танци от ромския фолклор и създаване на ромски фолклорни групи за народни песни и танци към читалище „Развитие 1873” гр. Пещера;

Във фолклорните програми на читалище „Развитие 1873” гр. Пещера са включени изпълнения на традиционни ромски песни и танци;

Дейност 2.1.3: Събиране и съхраняване на предмети от бита на ромите в община Пещера;

В рамките на устойчивостта на Проект „Създаване и промотиране на Етнокултурен фестивал в Община Пещера”, схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.1-10/2010 „Подкрепа за създаване и промотиране на иновативни културни събития” бяха показани експонати от културното и историческо наследство на ромите в Пещера - традиционни облекла от ромски костюми, характерни предмети от бита на ромската етническа общност използвани през 20-те години на ХХ век.

Дейност 2.1.4: По програма „Глобални библиотеки” читалище „Развитие 1873” да работи с деца от ромски произход;

Читалище „Развитие 1873” работи с деца от училищата в гр. Пещера по програма „Глобални библиотеки” от 2010 година. Чрез реализиране на дейностите по Програмата се предоставя достъп до информираност и знание по различни учебни предмети, като по този начин се допълва учебния процес на учениците.

Цел 3: Изучаване и популяризиране авторитета на личности от културния и обществен живот от ромската общност в Пещера;

Задача 3.1: Изучаване и популяризиране чрез общинските медии на видни ромски културни и обществени дейци;

Ежегодно при честването на „Международния ден на ромите” – 8 април, в общинските медии /радио “Пещера” и вестник “Родопска искра”/ се отразяват биографията и постиженията на видни ромски културни и обществени дейци от град Пещера, допринесли за развитието и славата на града и страната ни;

Медиите допринасят и за популяризирането на организирани различни по вид мероприятия и кампании от Центъра за развитие на общността  и СНЦ “Слънце за всеки” като – “Да изчистим България за един ден”, “Денят на Толерантността”, “Международния ден  за борба срещу СПИН”, “Международният ден на ромите”, “Националният ромски футболен турнир” в гр.Септември и много други като се показват добрите практики с участието на ромската общност.

Дейност 3.1.1: Изследване и публикации в местните медии за живота и дейността на видни личности от ромски произход в община Пещера;

Във връзка с изучаване и популяризиране авторитета на личности от културния и обществен живот от ромската общност в Пещера, Историческия музей извършва събирателна и изследователска работа по събиране и съхранение на материали, свързани с живота и дейността на видните граждани на Пещера от ромски произход;

Периодично в местните медии се публикуват и излъчват материали за живота и дейността на видни личности от ромски произход в община Пещера;

Всяка година в началото на октомври модераторите към Центъра за развитие на общността, съвместно със СНЦ “Слънце за всеки”, организират “РОМА ПРАЙД- РОМСКА ГОРДОСТ” – изложба в градската галерия  като се показват снимки и материали на известни спортисти и културни дейци, допринесли за популярността на града ни извън пределите на страната.

През 2014 година Община Пещера, съвместно със своите партньори, води целенасочена политика за изпълнение на целите и задачите по всички приоритетни области на Плана за действие на община Пещера /2014-2017 г./ за изпълнение на Областната стратегия за интегриране на ромите в област Пазарджик 2012 – 2020.

Постигнати са голяма част от заложените мерки в приоритетни области “Образование”, “Здравеопазване”, “Върховенство на закона и недискриминация”, “Култура и медии”. По тези приоритетни области са осъществени редица дейности и мероприятия, покриващи заложените цели в Плана за действие на община Пещера /2014-2017 г./. Проблемни остават приоритетни области “Заетост” и “Жилищни условия”.

Основните проблеми, изведени от направения анализ на приоритет “Заетост”, са свързани с осигуряването на заетост на безработните лица от ромски произход и повишаване на пригодността за заетост и квалификацията на безработните лица от ромски произход. Причината се крие в така наречената “скритата безработица” сред ромското население, породена от два основни фактора, свързани с регистрацията им в дирекция “Бюро по труда”. Първият от една страна е свързан с ниския процент на регистрирани лица от ромски произход, а втория с факта, че повечето от регистрираните лица не се самоопределят като такива. Наблюдава се изоставане в образователно – квалификационното равнище на ромското население, което се дължи на множество фактори. Ниският коефициент на образованост е фактор, генериращ неконкурентноспособност на пазара на труда.

Анализът на приоритет “Жилищни условия”, извежда като съществен проблем, застрояването на къщи на територията на земеделски земи - частна собственост, извън регулационните граници в двата ромски квартала на гр. Пещера.

Проблемът с незаконното строителство винаги е стоял на вниманието на Общинска администрация – гр. Пещера. Действащият ПУП е от 1985 г. и в него са включени двата ромски квартала в гр.Пещера, поради което е сключен договор за изготвяне на Общ устройствен план на гр.Пещера. Чрез изготвянето на ОУП се цели намирането на решение за предоставяне на земя на ромското население, върху която да се реализират законни жилищни сгради.

Община Пещера е предприела действия и изискала съдействие от компетентните министерства за решаване на жилищните проблеми на ромските семейства. Разяснителната кампания сред засегнатото население също е част от предприетите действия, с цел преустановяване на незаконното строителство и разрешаване на възникналите проблеми.

В периода на реализиране на настоящия План за действие /2014-2017 г./, Община Пещера има амбицията да бъдат решени голяма част от проблемите, свързани с подобряване на жилищните условия, включително и на прилежащата техническа инфраструктура. Началото е положено с подписването на Меморандум за сътрудничество между Фондация „Тръст за социална алтернатива” и Община Пещера, с което се създава възможност за подобряване на условията за живот на икономически неравностойните общности, с фокус върху ромите, и за осигуряване на достъп до основните условия за достоен живот и подобряването на достъпа до обществени услуги.Сподели с приятели:
1   ...   23   24   25   26   27   28   29   30   ...   67


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница