Отчетна информация за изпълнение на нсрбир по области област благоевградстраница28/67
Дата01.02.2017
Размер11.12 Mb.
Размер11.12 Mb.
1   ...   24   25   26   27   28   29   30   31   ...   67

6.Община Белово

 • Приоритет „Образование”

На територията на община Белово има три общински училища: СОУ „Александър Иванов –Чапай”- гр.Белово, което е средищно училище, ОУ „Отец Паисий”-с.Мененкьово, което е приемащо училище и ОУ”Отец Паисий”- с.Сестримо. От 01.09.2012 г. е закрита ОУ”Св.Климент Охридски”- с.Момина клисура. Учениците живеещи в с.Момина клисура се обучават в СОУ „Александър Иванов –Чапай”.

Детските градини са ОДЗ „Щурче”- гр.Белово с изнесени групи, като филиали в с.Мененкьово и с.Момина клисура от 01.09.2012 година и ЦДГ-с.Сестримо.

В общината функционира още една институция с образователни и възпитателни дейности - Детски комплекс, гр.Белово.

В училищата (СОУ „Александър Иванов –Чапай”- гр.Белово, ОУ „Отец Паисий”-с.Сестримо и ОУ „Отец Паисий”-с.Мененкьово), от І до VІІ клас , където са 14 ПИГ се осъществява целодневно обучение. На територията на общината не съществува проблем с обхвата на децата. Сградният фонд е в добро състояние, предвид реализирания ремонт от община Белово-ОУ „Отец Паисий”-с.Сестримо и ОУ”Отец Паисий”-с.Мененкьово. Извършените дейности изпълниха заложените цели за повишаване енергийната ефективност и допринесоха за значително подобряване на битовите условия и комфорт в училищата, подобри се жизнената и работна среда в институциите и се осигуриха санитарно-хигиенните норми за топлинен комфорт. Подобрената образователна инфраструктура предлага по-качествени услуги на населението на община Белово, чрез създадените условия за задържане и привличане на млади хора в Общината. Интересите на децата и учениците се развиват, както в СИП, така и в Детски комплекс – гр.Белово. Пътуващите от селата ученици са 298 (СОУ „Александър Иванов –Чапай”, гр.Белово-292 бр., и ОУ „Отец Паисий”,с.Мененкьово-6 бр.) и 25 деца пет и шест годишни (ОДЗ „Щурче”-9 бр.). За тях е организиран специализиран превоз и превоз, организиран по Решение на ОбС до средищното учиилище, приемащото училище и приемащото обединено детско заведение и обратно. Наблюдава се тенденция към спад броя на завършващите ученици средно образование. Това от една страна се дължи на желанието на учениците да изучават нови специалности, непредлагащи се за изучаване в училището, а от друга в последните години се наблюдава тенденция към намаляване на раждаемостта. В горен курс на обучение постъпват основно ученици, живеещи в гр.Белово и броят им също намалява поради това, че

-част от учениците, постъпват в езикови гимназии и професионални гимназии;

-чeсто от децата не продължават средното си образование.

Деца, подлежащи на задължително обучение от подготвителни групи –5 и 6 годишни и първи клас:


Години

ГРАО

СОУ „Александър Иванов-Чапай”

ОУ „Отец Паисий”-с.Сестримо

ОУ „Отец Паисий”-с.Мененкьо-во

ОДЗ „Щурче”

ЦДГ-с.Сестри-мо

2007

67

648

13

2008

59

6
7

39

7

2009

64

4
7

46

7

Видно от представената таблица, няма необхванати деца.

Децата от целевата група, които се обучават в начален етап на основното образование посещават редовно училище, не допускат неизвинени отсъствия.

Това е така, защото им се предлагат безплатни услуги като: безплатна храна, безплатни учебници, целодневно обучение. Същите тези деца тръгвайки в прогимназиален етап на обучение, започват да отпадат именно поради това, че тези услуги ги няма.

Затова усилията на педагозите в училищата се насочват към родителите на децата, завършили начално образование.

Обобщени данни по различни показатели- взети от учебните заведения, показващи състоянието на ученици от социално уязвими малцинствени групи за учебната 2012/2013 г. в училищата на територията на общината:
Общ брой ученици в училището за учебната 2013/2014 година

589

Брой ученици от социално уязвими малцинствени групи

87

Брой отпаднали ученици от социално уязвими малцинствени групи

3

Брой ученици от социално уязвими малцинствени групи, преминали в самостоятелна форма на обучение

2

Брой ученици от социално уязвими малцинствени групи, възстановени от самостоятелна в дневна форма на обучение за учебната 2012/2013 година

0

Заетост на родителите на ученици от социално уязвими малцинствени групи от община Белово

-Постоянна-33 (жени-17, мъже-16)…

- Временна-25 (жени- 15, мъже-10)

- Безработни-65 (жени-30, мъже-25)

Тук има разлика в броя.Това се дължи на факта, че някои от учениците са без един родител.Жилищни условия на учениците от социално уязвими малцинствени групи от община Белово

 • Самостоятелно жилище-…39

 • Под наем-…8

 • При роднини, близки-…27

Брой ученици, които са участвали в извънкласни дейности за учебната 2013/2014 година

518

Брой ученици от социално уязвими малцинствени групи, които са участвали в извънкласни дейности за учебната 2013/2014 година

117

Брой ученици, обхванати в самостоятелна форма на обучение за учебната 2013/2014 година

14 бр.

Брой ученици от социално уязвими малцинствени групи, обхванати в самостоятелна форма за учебната 2013/2014 година

5 бр.

Брой на педагогически специалисти, преминали обучение за работа в мултиетническа и мултикултурна среда

21

Брой ученици, постъпили в първи клас за учебната 2013/2014 година

50

Брой деца, постъпили в предучилищна група

5 годишни-48

6 годишни-40


1. Предприети мерки по плана за 2014 г.;

Брой проекти за последните две години по Национални програми на МОН и участие на деца и ученици от ромски произход.

През учебните 2013/2014 година училищата участват с проекти по :

-НП „С грижа за всеки ученик”;

-НП „Оптимизиране на училищната мрежа” мярка „Без свободен час” и мярка „Обезщетение на персонала”;

-НП „Училището – територия на учениците”, модул „Подкрепа на целодневното обучение на учениците от начален етап”;

-НП „Квалификация”;

-Проект по Национална програма за по-пълно обхващане на учениците в задължителна училищна възраст”, модул „Осигуряване на закуска и/или плод и/или мляко/чай/ ,включително-млечно-кисели продукти на учениците от I – IV клас, включително и деца в подготвителните групи и класове в училищата и детските градини”;

-Проект „Интеграция на децата и учениците от етническите малцинства в образователната система”;

-Проект „Заедно учим, играем и успявяме” ;

- „Всеки ученик може да бъде отличник” към Център за междуетнически диалог и толерантност „АМАЛИПЕ”;

- Проект „Успех”

Общо учасстващите ученици от ромски произход са 87.

2. Въздействие на мерките;

-Повишена посещаемост на учебните заведения;

-Повишено качеството на образование в кварталите с ромско население;

-Създаване на условия за развитие на учениците, чрез реновиране на сградния фонд;

-Постигане на промяна в нагласите на обществото;

-Преодоляване на етническото напрежение в училище.
 • Приоритет „Заетост”

На територията на общината безработицата се увеличава. Средногодишния брой на безработните в община Белово по години е следния по данни от бюрото по труда – гр.Септември.


Брой безработни лица без, или с по-ниско от основно образование

135

Брой безработни лица с увреждане

45

Брой безработни младежи от 18 до 25 години

90

Брой безработни лица с висше образование

30

Брой безработни лица на възраст над 55 години

220

Към настоящият момент в община Белово са назначени и работят по национални и европейски проекти, проекти и мерки за заетост 8 лица.

Основни изводи:

-Голям е делът нерегистрираните безработни;

-По- висок е делът на безработните сред мъжете-56,8%, жени- 43,2%;

-Наблюдава се тенденция за увеличаване делът на регистрираните трайно безработни лица;

-Висок е процентът на ниско образованите, което е сериозна пречка при осигуряване на работа;

-Липсва сериозна заинтересованост от страна на работодателите за наемане на безработни лица, регистрирани на трудовата борса;

-Повече от 50% от безработното население на общината е от ромски произход.


 • Приоритет „Здравеопазване”

Здравеопазването в община Белово е в добро състояние. Приключи реализацията на Проект”Внедряване на мерки за енергийна ефективност” в сградата на здравното заведение.С този проект се намалиха значително разходите за отопление, както и осигуряване на необходимите санитарно –хигиенни норми за топлинен комфорт,качество на работния процес и обтаване. Има обособен кабинет за неотложна помощ, филиал на ЦСМП, които са с особена значимост, тъй като обслужват населението на цялата община. Ромското население в общината има добра здравна култура. Бременните жени от ромски произход ходят редовно на женска консултация, след това водят децата си на детска консултация и респективно ги имунизират редовно. Проблем е, че поради бедността на ромите в общината като цяло и липсата на постоянна работа, голяма част от тях са здравно неосигурени.

В Общината работят 7 ОПЛ, от които 4 - гр.Белово. Регистрирани и посещаващи женска консултация са 29 жени. Като цяло регистрирането на новородените при личен лекар става веднага, след изписването им от родилно отделение. В момента от началото на годината до сега са регистрирани общо 58 новородени. Профилактични прегледи на децата се извършват на 30-дневна възраст, на 6 месеца и на 1 година.

1.Предприети мерки по плана през 2014 г.;

Редовно се провеждат кампании по превенция и контрол на ХИВ, СПИН, туберкулоза и сексуално предавани болести в общината.

Това дава основание да изведем и следните основни дейности върху които работим за, а именно:


 • Повишаване на здравната култура на ромите;

 • Провеждане на задължителни имунизации.

2. Въздействие на мерките;

Подобрен достъп на бедните етнически малцинства в Белово до здравни услуги и намалена заболеваемост;

Силно ограничено разпространението на наркотици в кварталите и намалена проституция.


 • Приоритет Жилищни условия

Ромите в Общината са около 4 % от населението или около 375 души. Живеят в един основен квартал в град Белово, в два квартала в с.Мененкьово и в един в с.Аканджиево. Често в една къща живеят няколко семейства, обикновено с две или три деца. Част от улиците в тези квартали са асфалтирани и се почистват деретата. Въпреки това дворните места остават неподредени и често хората складират в тях ненужни вещи, отпадъци от строителни дейности и др. Въпреки, че има изградена система за сметопочистване, контейнерите не винаги се използват по предназначение.

В момента в гр.Белово няма новоотредени терени за жилищно строителство на гражданите от ромски произход. Но в с.Мененкьово и с.Аканджиево има свободни парцели за жилищно строителство. По-заможните роми си закупуват вече частни имоти и си строят жилища.

Община Белово в момента не разполага с общински жилищен фонд.
7.Община Стрелча

В Община Стрелча представителите на етносите са ромите, като от последното преброяване самоопределилите се като такива са 287 души, но неофициално са - около 600 души - това са около 10 % от населението на Общината, те са концентрирани основно в гр.Стрелча.

В плана бяла набелязани следните проблеми:

От всички нерешени въпроси на ромите в община Стрелча, без да бъдат подценявани в тяхната цялостност, трябва да се изведат няколко проблемни кръга, които са приоритетни:

Образованието на ромските деца и младежи.

Подобряване на жилищните условия.

Трудова заетост и безработица на ромите и редуциране на бедността.


 • Приоритет Образование

Образованието на ромите е първостепенен социален проблем за цялото ни общество.

По отношение на ромите ролята на училището като интегриращ фактор се променя рязко. Образованието не представлява особена ценност за ромите.През последните години това доверие спадна още повече. Това се дължи най-вече на спада на ценността на самото образование. Родителите спират децата си или ги изпращат от време на време на училище и свързват посещаването на учебните занятия най-вече със социалните плащания. Една от причините за напускане и отпадане на учениците от училище са ранните бракове и тежкото социално положение на много семейства от ромски произход. Причините за отпадането на хиляди деца от училище са различни: семейни, етнокултурни, икономически, психологически, обучителни и педагогически. Според родителите на ромските деца, основната причина да не изпращат децата си на училище е липсата на средства за дрехи, обувки, учебници и учебни помагала На второ място, необходимостта да помагат в отглеждането на другите деца и в осигуряване прехраната на семейството.

Родителите нямат средства и не виждат смисъл от образование. Семейството не ги мотивира достатъчно. Самите деца нямат голям интерес и навици за учене.


 • Приоритет Жилищни условия

Жилищните условия на ромите като цяло са значително по-лоши,

отколкото на останалата част от населението в общината. Преобладаващата част от постройките са направени от подръчни материали. Нерегулираната или липсваща инфраструктура в ромските квартали е много сериозен проблем. Увеличава се и делът на незаконните постройки. Много често незаконната постройка е последвана от незаконно свързване към водоснабдителната и канализационната мрежа. Решаването на тези проблеми силно се затруднява, защото това решение изисква огромни финансови ресурси и инвестиции. Жителите на тези незаконни постройки живеят по свои правила. Те се издържат предимно от случайно спечелени средства и от помощи, не плащат никакви сметки на общината, защото години наред са правени компромиси по политически съображения. Така са се формирали у ромите нагласи, че това е тяхно извоювано право и никой не може да ги накара да плащат данъци и сметки за вода. • Приоритет Заетост

Безработицата е другият основен възел от проблеми, без чието разсичане не може да има успешна интеграция на ромите.

Безработицата продължава да бъде най-тежкия проблем за ромския етнос в община Стрелча. Изследванията и статистическите данни показват високи нива на безработица сред ромската общност. Причините за драматичните мащаби на безработицата сред ромите са преди всичко масовото закриване на предприятията и дълбоката криза, обхванала селското стопанство, т.е. старите възможности за работа вече не съществуват, а пред новите има много ограничения. Ниската степен на образование и професионална квалификация допринесоха най-много ромите да останат без работа и да се окажат зад борда в новите условия Икономическата криза удари най-силно ромите, защото 70% от тях нямат никаква квалификация и могат да упражняват само най- непрестижните професии.

Вече отбелязахме крайно неблагоприятната образователна структура на ромското население, където повече от тях имат основно и по-ниско образование, които все по-трудно ще намират реализация при повишените изисквания на пазара на труда.

Една от стратегиите за оцеляване на ромите в тази тежка ситуация е трудовата мобилност. Нерядко цялото семейство се премества, ако намери по-добри възможности за препитание в други населени места или в друга държава. Особено внимание заслужава проблемът с масовите миграционни вълни на ромите към Западна Европа. Сред ромското население има много силни нагласи за миграция в чужбина. Повече от 50% декларират готовност за това, стига да имат възможност да го осъществят.

Решението за миграция е реакция на социалната и икономическата обстановка в страната. Ромите свързват пребиваването в чужбина с решаването на проблеми, свързани с прехраната Икономическата криза, предизвикана от прехода, обрече ромите на убийствена бедност. Бедността е явление с много измерения, с много лица Бедността не е само въпрос на липса на доходи. Бедност означава както липса на средства за задоволяване на основни потребности, така и липса на условия и предпоставки за водене на достоен и пълноценен живот, което се дължи на липсата на избор.

Изводи:


Изследваните от нас проблемни кръгове са достатъчно сложни и трудни за да се предлагат бързи и лесни решения. И все пак, екипът на общинска администрация Стрелча прави всичко възможно да бъде решени част от проблемите: неграмотност - жилищни условия - безработица - бедност.

Конкретни мерки за изпълнение по плана:

Обучение, ограмотяване, училищна среда като фактори за интеграцията на ромите.


 • В изпълнение на тази мярка Общинска администрация и училищните ръководства осъществяваха следните дейности, заложени в програмата:

 • поддържаха картотеката на подлежащите ученици и деца за ДГ и 1-ви клас в страната и чужбина,

 • осигуряваха транспортирането на ромските деца от селата до училищата в Стрелча,

 • постоянно се поддържаше връзка с отдел „Закрила на детето" и МК за БППМН за задържане в училище на децата, застрашени от отпадане,

 • със съдействието на общинското ръководство на БЧК се подпомогнаха деца и ученици от социално слаби семейства с дрехи.

 • периодични срещи на Об А, директори, учители, родители и ученици.

Сформираният ромски актив от по-образовани родители, съвместно с учителите разясняват и убеждават съгражданите си от ромските квартали за ползата от интеграцията и образованието на децата им.

Приложен е модел за съвместна работа между администрация, училище, настоятелство, читалище, родителска общност.

Можем да отбележим, че учениците от ромски произход в ОДЗ, Д-р Стайко Стайков", НУ „Паисий Хилендарски" и СОУ „Св. Св. Кирил и Методий" са интегрирани и е създадена необходимата атмосфера на взаимоуважение, толерантност и формиране на подходящ социалнопсихологически климат.

Училищното ръководство гарантира равен достъп до качественото образование на учениците от етнически малцинства.

Всички деца и ученици от ромски произход на територията на община Стрелча са обхванати в учебен процес.

Обобщавайки, можем да кажем, че Общинската програма по изпълнение стратегията за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства се изпълнява успешно.

Приоритет на общинското ръководство, съвместно с ръководството на училищата и детската градина, е обхвата и задържането на учениците в училищата Имаме изготвена Стратегия и план за действие за развитието на образованието в община Стрелча и образователната интеграция на децата и учениците от етническите малцинства, в които изрично тези дейности за заложени като приоритет.

С цел подобряване на жилищните условия на ромите Община Стрелча реализира проект „Най-икономичен проект за създаване на привлекателен кът за отдих и игри в гр.Стрелча чрез озеленяване и почистване на замърсените с отпадъци площи и въвеждане на разделно сметосъбиране" на стойност 10000 лв. по конкурсен проект „ЗА ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА - 2012г." „Обичам природата - и аз участвам", който се реализира в ромския квартал.

Обновена бе зелена площ, която се превърна желано място за отдих и игри.

монтирани бяха: пейки, кошчета, контейнери за разделно сметосъбиране и модулна люлка с пързалка.

През 2014г. бе спечелен и реализиран проект по Публична инвестиционна програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите" за реконструкция на водопроводната мрежа на четирите основни улици: ул. 3-ти МАРТ, ул. ПОБЕДА ул. МИР и ул. ТРУД на стойност 434 733,86лв. Също така напълно се реконструира ул. 3-ти Март.

С реализиране на тези проекти се създадоха условия за чиста околна среда, чист и приветлив квартал за отдих и игри на децата и лицата от ромски произход и изграждане на навици за опазване средата в която живеят.

Трудовата заетост като фактор за интеграцията на ромите и преодоляване на тежките проблеми в сферата на заетостта сред ромите община Стрелча предприе целенасочени мерки като:

Мотивираха се неактивните лица за регистрация в Бюрата по труда и включване в програми за заетост.

Професионална квалификация на ромите: предприети са мерки за включване на по-голям брой роми в програми за професионална квалификация и придобиване на степен за професионална квалификация.

За изпълнението на тези мерки Община Стрелча се включи активно в програмите на МТСП и кандидатства по проекти по ОП „Развитие на човешките ресурси" и така работещите по тези програми са 50% роми.


8.Община Велинград

Годишният план за интеграция на ромите в Община Велинград - декември 2013 - декември 2014г. е конкретен план за действие в съответствие с Националната стратегия за интегриране на ромите / 2012 - 2020 /. Плана за интеграция на роми в обшина Велинград, беше за срок от една години и е програмен документ, който кореспондира с приетата с решение № 255/31.05.2012г. Програма за образователна интеграция на деца и ученици от етнически малцинства - 2012 - 2015г. и Годишния план към нея.

Новият План за интегриране на ромите в община Велинград /2014г.- 2017г./ е пприет с решение № 386 /27.11.2014г. на Общински съвет Велинград.

През 2014г. изпълнението на Плана за интегриране на ромите в ОбщинаВелинград и изпълнението на дейностите по него имаха крайна цел да се облекчи достъпа на целевата група до социални , здравни услуги и услуги за заетост, както и осигуряване на подкрепа за образование.
 • Сподели с приятели:
1   ...   24   25   26   27   28   29   30   31   ...   67


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница