Отчетна информация за изпълнение на нсрбир по области област благоевградстраница37/67
Дата01.02.2017
Размер11.12 Mb.
Размер11.12 Mb.
1   ...   33   34   35   36   37   38   39   40   ...   67

Брезово

Основен приоритет в областта на образованието и през 2014 година е обхващане и задържане на ромските деца и ученици в образователната система и осигуряване на качествено образование в мултикултурна образователна среда. Създадени са условия за интегрирано обучение на ромските деца и ученици със специални образователни потребности.

Извършва се конкретна дейност по посока пълното обхващане на всички ромски деца до 16-год. възраст в образователните структури на общината. Със съдействието на кметовете на населените места и съвместно с Общинската комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните е изготвен пълен поименен регистър на всички подлежащи от 5- до 16-годишни в 16-те населени места. Уточнен е съставът на отпадналите на различен етап от училищното обучение. Обществени възпитатели работят със семействата и децата за реинтегрирането им в образователната система. В момента тече процедура по налагане мерки на санкциониращо въздействие на 9 родители, които не осигуряват присъствието в училище на своите деца. Провежда се превантивна корекционно-възпитателна работа с деца и родители от рискови групи. За целта са определени 2-ма обществени възпитатели от ромската етническа общност. Учебните заведения разширяват обхвата на неприсъствените форми на обучение с цел предоставяне на възможност за завършване на образователна степен на отпаднали от училище деца и младежи, навършили 16 годишна възраст – от 67 ученици в самостоятелна форма и 94 в задочна - 95% са роми.

С решение на Общински съвет-Брезово е осигурено допълнително финансиране за безплатен транспорт на всички пътуващи деца и ученици, които са над 50 % от посещаващите училище или ЦДГ, включително и от ромската махала в Брезово. Осигурени са също средства за дофинансиране на маломерните паралелки в общинските училища. С решение на Общинския съвет през учебната 2013/2014 г. е разкрита още една група в ЦДГ „Вела Благоева” - гр. Брезово, за която с общински средства е изградена нова база. ЦДГ „Роза” - с. Борец, в която над 90 % от децата са от ромски семейства, е пребазирана в сградата на началното училище след извършването на основен ремонт. Със средства по НП „Оптимизация на училищната мрежа” е направен основен ремонт на сградата на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” с. Стрелци, в което 85% от учениците са ромски деца. Ромските деца от начална училищна степен и част от прогимназиална са обхванати в целодневна организация на образователно-възпитателния процес. Общината дофинансира с 43% средствата за издръжка на дете в детските градини, така че таксата на месец за родител да остане 35 лв.

Ръководството на община Брезово извършва конкретна и целенасочена дейност за съхраняване и развиване на етнокултурната идентичност на ромските деца и младежи с цел превръщане на етнокултурното многообразие в източник на взаимно опознаване, уважение и сътрудничество в обща образователна и социална среда. В общинските училища са създадени СИП „Фолклор на етносите”, а Народните читалища работят активно с децата и младежите от всички етнически общности.

Учебните заведения разработват и реализират проекти, финансирани от национални и европейски програми, свързани с образователната и културната интеграция на ромските деца.


Участие на община Брезово по национални програми, финансирани от МОН


 • ИКТ в училище

 • Оптимизация на училищната мрежа - по модул „ Оптимизиране на училищната мрежа” и „Оптимизиране на вътрешната структура на училищата”.

 • На училище без отсъствия, мярка „Без свободен час”

 • НП за по-пълно обхващане на учениците в задължителна училищна възраст, модул „Подпомагане храненето на децата от подготвителните групи в детските градини, децата от подготвителните класове в училище и учениците от І-ІV клас”.

 • Проект „Интегриране на ромски общности чрез икономически инициативи” финансиран от фондация „ Земята – източник на доходи” – в ПГ „Зл. Бояджиев” гр. Брезово


По европейски проекти :


 • Проект BG051PO001 – 3.1.06 „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес”, финансиран от ОПРЧР. Създадени и функциониращи 11 полуинтернатни групи с обхванати в тях 231 ученици.

 • Проект BG051PO001 – 3.1.03-0001 „Квалификация на педагогическите специалисти”, финансиран от ОПРЧР.

 • Проект на ЦМЕДТ „Амалипе” гр. Велико Търново за намаляване на отпадащите от училище ромски деца – участници от НУ „Св.св. Кирил и Методий” с. Борец и ОУ „Св.св. Кирил и Методий” с. Стрелци.

 • Проект Младежка академия „Творчески искри” на Фондация „Огънят на Орфей” със засилено участие на роми от СОУ „Христо Смирненски” – гр. Брезово.


Добри практики:
Училищата в с. Стрелци и с. Борец, в които учениците от ромския етнос са 85%, си сътрудничат от 4 години активно с Центъра за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе” по проект „Намаляване на отпадането на ромските ученици от училище”. През 2014 г. се работи по съвместен проект „Всеки ученик може да бъде отличник” с училища от гр. Карлово, с. Караджово, с. Граф Игнатиево и с. Дълго поле. Всяка година от създаването на фолклорните групи, вкл. и през 2014 г., общината финансира дейностите по участие на колективите във фестивала „Отворено сърце”, който се провежда в гр. Велико Търново в началото на м. юни. През 2014 г. фолклорната група от ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” е поканена от английския посланик Джонатан Алън в Посолството на Великобритания, а през 2015г. – в Посолството на Кралство Испания и в Посолството на Полша.

В СОУ „Христо Смирненски”през 2014 г. се работи по проект „Младежка академия „Творчески искри”, финансиран по Програма за подкрепа на финансовия механизъм на европейското икономическо пространство. Обхванати са 78 деца, като 70% от тях са роми. Проектът дава възможност на децата да навлязат в света на музиката и театъра, да участват в съвместни концерти със седем партниращи училища от Пловдив и Куклен. Групата „Фолклор на етносите” изцяло е финансирана от училището.

Общината провежда политика на пълноценно социално включване в условията на етническа толерантност и зачитане на различността. През 2014 г. на 8-ми април се организира общински празник, посветен на Международния ден на ромите, с тържество, на което се изявяват фолклорните и театралните мултиетнически групи, организира се и общински футболен турнир. В общината функционират 3 Центъра за настаняване от семеен тип /социална услуга в общността/, в които над 80 % от обхванатите в тях са деца от ромския етнос. С тези деца през изминалата година работи музикален педагог – доброволец и хореограф.

В община Брезово принципната и последователна политика по отношение на ромския етнос е с дългогодишна традиция, поради което българските роми в населените места са с висока степен на интегрираност – образователна, социална, трудова. Няма регистрирани случаи на междуетнически конфликти.
 • Карлово

На територията на община Карлово има 16 училища:

Средно общообразователни – 2; основни – 9; начално – 1; професионални гимназии – 4.

Най-голям е процентът на завършилите средно образование в Община Карлово. Този процент не важи за младежите от ромски произход. Ниската степен на образованост е предпоставка за безработицата сред ромите и ниския им социален статус.

Образователната структура е стабилна, няма тенденции за закриване на училища, условията в училищата и в детските заведения са добри. Тези условия са осигурени и за деца и ученици с ромски произход.

В изпълнение на чл. 47 и чл. 48 от Закона за народната просвета за учебната 2014/2015 г. в община Карлово са извършени проверки по адрес за обхващане на всички деца и ученици. Комисия от отдел „Образование, култура и младежки дейности“ провежда разговор с родителите и кметове по населени места и така броят на необхванатите деца и ученици е намален. Създаден е и механизъм за предотвратяване на отпадането на учениците от училище.

Поради липса на свободни места в детската градина и ОУ „Христо Г. Данов“ – с. Розино на подлежащите на задължителна предучилищна възраст е осигурен безплатен транспорт за учебната 2014/2015 г. на 75 деца до гр. Клисура.

Основната цел на екипите на детските градини, училищата, общинската администрация е да бъдат максимално обхванати пет- и шестгодишните в детските градини и училищата. Всички заинтересувани страни се обединяват и около последващите задачи - задържането в училище и постигането на степен на образование, което да гарантира професионална активност и социално включване.

ОУ „Генерал Карцов“ – с. Христо Даново е училището, което работи успешно по интеграцията на деца от ромски произход. През изтеклия период са обхванати около 300 деца и ученици от ромски произход. Постигнати са целите по 100% обхват на първокласниците и на 95% на петгодишните в училището и детската градина. Няма отпаднали от училище след 16-годишна възраст.

През 2014 година стартира проект „Всеки ученик може да бъде отличник” към ЦМЕДТ „Амалипе”, в който училището е базово в екип от три училища, заедно с ОУ „Райно Попович” и ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” - с. Стрелци. Обхватът на учениците е 120, създадени са две групи СИП ”Фолклор на етносите-ромски фолклор” от 32 ученици. Ежегодно от 2012 г. насам учениците вземат участие в Детския ромски фестивал „Отворено сърце”, организиран от община Велико Търново и ЦМЕДТ „Амалипе”, включващ и родители в помощ на учителите. Финансирането е от бюджета на училището.

С цел повишаване мотивацията за учене, намаляване на отсъствията, повишаване на знанията и уменията и продължаване на образованието след 8 клас в средни училища от всички, завършили основно образование, три години училището работи по проект „Успех” по ОПРЧР. През 2012 г.обхватът е от 75 ученици, през учебната 2012/2013 г. е 111 ученици, през учебната 2013/2014 година нараства на 181 ученици, а през тази учебна година се кандидатства със 191 ученици в 16 извънкласни форми по желание на учениците.

С цел ограмотяване и повишаване образованието на възрастното ромско население от 2012 г. училището работи по проект „Нов шанс за успех-ограмотяване на възрастни” по ОПРЧР с обхват през 2012 г. - 26 обучаеми, 2013 година - 62, а през 2014 година - 87. Проектът дава възможност за овладяване на компетентности по учебния материал за начален курс, V, VІ и VІІ клас. През м. октомври с промяна на ЗНП, удостоверенията по проекта дават право на завършилите да бъдат включени в самостоятелна форма на обучение в училищата.

В училището се прилагат мерки за наказание за непосещение по чл. 139 от ППЗНП за неизвинени отсъствия, както и ежемесечно се подават справки за спиране на семейните помощи на ученици с над 5 неизвинени отсъствия.

От учебната 2013/2014 година в училище е организирано „Училище за родители”, където се разискват въпроси по възпитанието на децата, запознаване с изисквания на различните институции, злободневни теми като агресия и детска престъпност. Обхватът на родителите е 75 родители, които имат по 2 и повече деца в училище. Средствата от делегирания бюджет са недостатъчни за прилагането на стимулиращи мерки - награди, екскурзии, изнесени обучения за родители.

ОУ „Райно Попович“ – гр. Карлово също работи за интегрирането на деца от ромски произход. Училището е със 100% деца с ромски произход. Дейностите реализирани по плана за 2014 г. са многообразни: разработена е Програма за превенция на отпадането от училище; индивидуални програми за работа с учениците застрашени от отпадане, изготвен е и Регистър на застрашените от отпадане. Участва в проектите на Центъра за междуетнически диалог и толерантност АМАЛИПЕ – превенция на отпадането на ромски деца от училище 2012/2013, 2013/2014 г., 2014/2015 г.

За 2013-2014 г. са отпаднали 11 ученици. По проекта „Нов шанс за успех“ са организирани родителски срещи, занимания в родителския клуб. В трите етапа са обучени съответно: І етап 2012г – 57, ІІ етап 2013 г – 126, ІІІ етап 2014 г -147

Участие на родителите и отпаднали ученици над 16 г. възраст в самостоятелна форма на обучение – 2012/2013 г – 57; 2013/2014 – 68; 2014/2015 - 39, като допълнително ще се включат завършилите по проект „Нов шанс за успех”.

ОУ „Райно Попович“ е разработило План за приложение на механизма за намаляване на агресията и тормоза в училище. Проведени са беседи в часа на класа; с училищния психолог, с инспектор ДПС. Провела се е информационна кампания, родителски срещи, срещи с ръководствата на средни учебни заведения от общината и други общини – Пловдив, Казанлък, Пирдоп и др. Обучени са ученици от Регионален център за кариерно развитие.

През 2013/2014 г. по НП „С грижа за всеки ученик” са сформирани 16 групи: 4 групи ПГ, 8 групи в начален етап, 4 групи в прогимназиален етап.

През 2014/2015 г. по НП „С грижа за всеки ученик” са сформирани 15 групи: 4 групи ПГ, 8 групи в начален етап, 3 групи в прогимназиален етап.

Постигнати са високи резултати на Националното външно оценяване през 2013/2014 г. в начален и в прогимназиален етап на образование.

Всички ученици от 8 клас успешно завършват и продължават средното си образование. Има наложени санкции с цел повишаване на посещенията в училище, но те не са обвързани с налагане на парична глоба. Това е предпоставка за несериозно приемане на наказанието и отново непосещаване на учебните занятия.
 • Калояново

Във връзка с осигуряването на редовна посещаемост и задържане на децата от ромски произход в училищата, изготвяне на индивидуални програми за децата, застрашени от отпадане, по проект „Подобряване на качеството на образование , чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес” са обхванати 305 деца в училищата – ОУ „Хр. Смирненски” - с. Житница, ОУ „Хр. Ботев” - с. Ръжево Конаре, ОУ „Отец Паисий” - с. Песнопой, ОУ „Иван Вазов” - с. Калояново. Общата стойност на проекта е 148 345,00 лв. Отчита се повишаване на успеваемостта на учениците, осмисляне и ангажиране на свободното време чрез занимания по интереси и подпомагане на ограмотяването на учениците от ромски произход.

По НП „На училище без отсъствия”, мярка „Без свободен час” са обхванати 228 деца от ОУ „Хр. Ботев” - Ръжево Конаре, ОУ „Иван Вазов” - Калояново .Общата стойност на проекта е 1741,00 лв. Проектът цели недопускане на свободни часове и преподаване на теми от гражданското, екологичното и здравното образование.

По НП „ИКТ в училище” в ОУ „ХР. Смирненски” - Житница са обхванати 88 деца. Стойността на проекта е 12 450,00 лв. и в ОУ ”Иван Вазов” - Калояново са обхванати 204 деца. Очакваните резултати са ефективно използване на съвременните информационни технологии за повишаване качеството на образование, обогатяване на учебното съдържание и въвеждане на иновационни образователни технологии и методи в учебния процес.

Осигуряване на плодове и зеленчуци за учениците от начален етап по схема „Училищен плод”. Обхванати са 225 деца от ОУ „Хр. Ботев” Ръжево Конаре, ОУ „Иван Вазов” Калояново, ОУ „Хр Ботев” Дълго Поле .Проектът е на обща стойност- 6 750,00 лв.

По ОПРЧР „Успех”, ОУ „Хр Ботев” - Дълго поле са обхванати 140 ученици и учители. Очакваните .резултати са повишена мотивация на учениците за участие в ОВП съобразно техните интереси и способности и алтернатива и осмисляне на свободното време на учащите. Общата стойност на проекта е 8 960,00 лв.

По ОПРЧР „Нов шанс за успех” са обхванати общо 19 ученици и учители от ОУ „Хр Ботев” - Дълго поле. Очакваните .резултати са завършване на 7 клас на 13 обучаеми и повишаване на доверието между родителска общност и училище с цел намаляване броя на отпадащите от училище ученици. Стойността на проекта е 7 800,00лв.

По проект „Всеки ученик може да бъде отличник“ на ЦМЕДТ „Амалипе“ са обхванати 160 ученици и учители от ОУ „Хр Ботев” - Дълго поле. Очаквани резултати са намаляване броя на преждевременно напускащите образователната система и броя на безпричинните отсъствия. Стойността е 600,00 лв.

Следващият проект е „Зелена класна стая в училищния двор“ на МОСВ и ПУДООС. Обхванати са 160 ученици и учители от ОУ в с. Дълго поле. Стойността на проекта е 500,00 лв. Очакваните резултати са приобщаване на обществеността (родители и ученици) към глобалните екологични проблеми и повишаване на екологичната култура и съзнание на учениците са целите на проекта.

По проект”Да направим училището привлекателно за младите хора” са обхванати 88 деца от ОУ ”Хр. Смирненски”, с. Житница. Стойност на проекта 6 090,00 лв. Повишаване на различни извънкласни форми в зависимост от потребностите и интересите на децата, повлияващи техните изяви и интереси, личностно и интелектуално развитие, водещо до повишаване качеството на образователния процес са очаквани като резултат от проекта.

Предоставяне на продължаващо професионално обучение за лица, навършили 16 г. и ограмотяване на възрастни роми е сладващата дейност в отчета на община Калояново на стойност 40 000 лв. Приключила е през 2014г., като обучените лица в самостоятелна форма са 38,а възрастните - 55.

Намалена или напълно отменена е таксата за ЦДГ: съгласно приета Наредба с Решение № 258 на редовно заседание на Общински съвет Калояново, прието с Протокол № 31/20.02.2014г., т. 1.3.14.7. Община Калояново финансово се ангажира с отпускането на еднократна помощ от общинския бюджет за раждането на всяко дете в размер на 200лв.

Ремонтирано и подобрено е техническото оборудване на детски заведения .В осемте ЦДГ на територията на община Калояново са извършени текущи ремонти на обща стойност 41 120 лв., средствата са от общинския бюджет.

В петте основни училища на територията на община Калояново в училищните настоятелства има включен по един родител от ромски произход. Целта е създаване на по-голяма ангажираност към учебния процес и засилване на връзката между училище и етническите малцинства.

Квалификацията на учители, директори и други педагогически специалисти за работа в мултикултурна среда е следващата дейност в отчета, цели се подпомагане на педагогическата колегия в професионалната реализация.

По проект „Конкурентни, способни и с една идея по-умни“ по КП 33.13-2014 на ЦОИДУЕМ са обхванати 31 учители от ОУ в с. Дълго поле и от ОУ в с. Граф Игнатиево. Очакваните резултати са повишена квалификация на учителите за работа в мултикултурна среда и повишена мотивация на учителите за работа с ученици и родители от различни етноси.
 • Куклен

В община Куклен са формирани извънкласни форми по програма „Успех” в СОУ „Отец Паисий”, в които са включени деца и от ромски произход през учебната 2013/2014г.

През 2014 г. сформираните по-рано две групи по европейски проект към читалище „Никола Йонков Вапцаров” гр.Куклен продължават своята работа. По проекта са предоставени възможности за професионално обучение на лица, навършили 16 г. – фризьори, шивачи и строители.

Въздействието на мерките: По гореописаните мерки 27 ромски деца са включени по програма „Успех”, 12 ромски деца са включени в групите „Обреди и песни на етносите” и „Танци на етносите”, както и три деца от ромски произход са включени в новосъздаден клуб за изготвяне на изделия-пластики от царевична шума. Това включване продължава да развива у децата качества като толерантност между етносите, уважение към преподавателите и традициите на другите етноси, стимулиране на творческите заложби и личностно развитие, което косвено води до превенция от отпадане на деца от ромски произход от училище.

Всяка от описаните стъпки може да бъде приета като добра практика.


 • Кричим

В Община Кричим образователната инфраструктура е добре развита. На територията на общината функционират три общински училища: СОУ „П.Р.Славейков”, НУ „Св.Св. Кирил и Методий” и НУ „Васил Левски” и две Обединени детски заведения „Ралица” и „Незабравка”.

През 2014 г. на основание чл. 7 и чл. 47 от Закона за народната просвета са съставени 42 броя актове на родители, които не осигуряват присъствието на децата си в училище за времето, през което подлежат на задължително обучение. Отдел „Закрила на детето” при Дирекция „Социално подпомагане” - Стамболийски съвместно със служители от Общинска администрация – Кричим извършват периодични проверки за просещи и скитащи деца на територията на община Кричим.

Местната комисия за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни /МКБППМН/ регулярно изисква списъци от Директорите на учебните заведения за деца, склонни към рисково поведение и социално изключване. Превантивните мерки до момента са успешни и броят на децата в риск постепенно намалява. Провеждат се регулярни срещи на обществените възпитатели и педагогическите съветници от училищата, с цел координация на действията за превенция на девиантното поведение. В трите учебни заведения са назначени педагогически съветници, които проучват психичното развитие и здраве на децата и юношите в училищата, както и подпомагат адаптирането на учениците към училищната и социалната система.

Центърът за обществена подкрепа (ЦОП) през 2014 г. са работили по следните програми, насочени към ромската общност: Програма „Семейна подкрепа”- развива услуги за семейна подкрепа с цел подкрепа на семейството при отглеждане на децата, посредничество и застъпничество пред различните институции като училища, детски градини, социални служби, връзки с личен лекар и др.; Програма „Да се върнем в клас” - превенция за ранното отпадане на децата от учебния процес.

През 2014 г. ЦОП активно работи по програма – „Приемна грижа и осиновяване” – услугата предлага оценяване, обучение и наблюдение на кандидат-осиновители и приемници. Към настоящия момент от ЦОП са обучени три семейства кандидат-осиновители, като две от тях са от ромски произход, а едното семейство вече има дете. ЦОП-Кричим предлага пакет от услуги и програми, предназначени за семейства от ромски произход, като основен приоритет са непълнолетни родители – програма „Първична превенция”, „Семейна подкрепа”. През 2014 г. са обхванати 10 непълнолетни майки, като 9 са от ромски произход и отглеждат децата си в семейна среда. Консултирани са 26 деца от ромски произход и техните семейства по различните програми, съобразно със специфичните им нужди. ЦОП работи в тясно сътрудничество с МКБППМН, голяма част от потребителите са насочени от Местната комисия с цел коригиране на девиантното поведение, консултации с психолог и работа с родителите.

 • Марица”

Основна цел по приоритет „Образование” е превенция на отпадане от училище на ромски ученици. Целта се постига посредством осигуряване на редовна посещаемост и задържане в училищата чрез изготвяне на индивидуални програми за децата, застрашени от отпадане. През 2014 г. във всички училища на територията на община „Марица” е изготвен риск-регистър за ученици, попадащи в тази графа. Във всички средищни училища на общината се реализира Проект „Подобряване качеството на образование в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес“, като отговорни институции за изпълнението и реализацията на проекта са община „Марица”, МОН и РИО. Община „Марица” осигурява и предоставяне на продължаващо професионално обучение за лица, навършили 16 години и ограмотяване на възрастни роми. Дейността се реализира успешно в НУ „Отец Паисий“, с.Динк, по проект „Нов шанс за успех“ по ОП „Развитие на човешките ресурси“.

Община „Марица” съвместно със СФ “Инди-Рома“ успешно реализира и дейности през 2014 г. по проект „Заедно можем повече“, реализиран по ОП „Развитие на човешките ресурси“, чиято основна цел е приобщаване на родителите роми към образователния процес и засилване на участието им в училищния живот. Постигнато е оптимално овладяване на български език на деца и родители от ромски и турски произход, за които българският език не е майчин. Също така се отчита и по-адекватно участие на децата в учебно-възпитателния процес, постигнато е оптимално ниво на социална интеграция в мултикултурна среда.


 • Пловдив

По Приоритет 1 – „Образование” община Пловдив е осъществила четири проекта.

По проект „Образование и спорт“ са включени млади хора от етническите малцинства в различни преки и спомагателни дейности като: допълнителни занятия по основни предмети, обучителни работни ателиета, в които да се запознаят с естеството на бъдещите си професии, оказване на помощ на децата от малцинствата и техните родители при избора на професия. Усвоени са 219829.51лв. по ОП „Развитие на човешките ресурси“, схема: „Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства”. Периодът, през който е осъществен проекът, е-08.04.2013-08.04.2014.

По проект „Малки стъпки за голямо бъдеще“, целящ превенция на отпадането на деца от етническите малцинства от образователния процес, община Пловдив е реализирала мерки за интеграция на деца от етнически малцинства чрез повишаване мотивацията и участието им в образователния процес и превенция на евентуалното им отпадане от системата. Усвоени са 85 285,97 лв. по ОП „Развитие на човешките ресурси, схема: “Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства”. Периодът за изпълнение е 10.10.2013-10.08.2014 година.

По проект за интеграция на деца от малцинствата, финансиран от Ромски образователен фонд- Будапеща и със съфинансиране от община Пловдив на ФРР „Рома“. е подпомогнато извозването на деца от кв.“Столипиново“ в други райони на града. Осигурени са средства за самостоятелна подготовка и за помощник-учители. Проектът е на обща стойност 55 000 лева.

По проект „Ти решаваш - ние помагаме“, целящ адаптацията на децата от ромски произход чрез оказване на психологическа и педагогическа помощ, община Пловдив е постигнала повишаване на информираността, заинтересоваността и участието на децата от етническите малцинства на възраст от 14-16 г. в образователния процес и намаляване и предотвратяване отпадането им от училище. Усвоени са 34 685,00 лв. по ЦОИДУЕМ, схема: „Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства“.

По инициатива на район „Източен“ при община Пловдив са организирани посещения за деца от ромски произход на детски оперни представления в Дом на културата „Борис Христов”, финансирането за които е осигурено от община Пловдив и частни спонсори. • Сподели с приятели:
1   ...   33   34   35   36   37   38   39   40   ...   67


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница