Отчетна информация за изпълнение на нсрбир по области област благоевградстраница39/67
Дата01.02.2017
Размер11.12 Mb.
Размер11.12 Mb.
1   ...   35   36   37   38   39   40   41   42   ...   67

Брезово

Здравното обслужване в община Брезово се осъществява от 6 общо практикуващи лекари, които имат разкрити практики и покриват всичките 16 населени места. В учебните заведения работят 3-ма щатни медицински работници. Във всички училища и детски градини, както и в трите ЦНСТ функционират оборудвани според изискванията здравни кабинети. Имунизацията на децата и възрастното население се извършва по график съгласно Националния календар почти на 100%. Броят на здравнонеосигурените жители на общината, в т.ч. и на ромското население, е значително по-нисък от средното за страната.

С цел подобряване здравния статус на ромското население са планирани и осъществени комплексни мерки, насочени към повишаване на здравната култура и информираността за здравословен начин на живот. Здравните специалисти извършват превантивна разяснителна дейност в учебните заведения с насоченост главно към здравословния начин на живот, хранене, предпазване от полово преносими заболявания, първа долекарска помощ, превенция на употребата и злоупотребата с наркотични вещества, алкохол и тютюнопушене. В общината има създадена младежка структура на БЧК. В рамките на 2014 г. са проведени 3 кампании, насочени към превенция на преносимите по полов път заболявания, изработени са информационни табла, свързани с превенция на наркотиците, СПИН и туберкулоза в учебните заведения.

Проведено е обучение на здравните специалисти в училищата и ЦНСТ за работа в мултиетническа среда. Осигурен е пълен достъп на нуждаещите се роми до услугите на рехабилитационен център към социалния комплекс в гр. Брезово.
 • Калояново

Активизиране на дейността на отговорните институции за издирване на деца без личен лекар и разясняване пред родителите им важността за регистрирането им е задача, поставена в плана за изпълнение на община Калояново. За целта са проведени беседи и разговори с младите майки за значението на имунизациите и мотивирането им за редовното им прилагане, както и имунизацията за превенция на рак на маточната шийка.

Проведени са две тематични беседи, обхванати са 68 лица в следните населени места – селата Дълго поле, Бегово, Долна Махала, Калояново и със съдействието на личните лекари. Осъществено е информиране на лица от ромската общност за здравноосигурителните им права и задължения като пациенти. Отговорници са личните лекари и община Калояново, обхванати лица - 116.

Седемте здравни кабинети в община Калояново са в общински сгради. През 2014г. в здравни кабинети в селата Бегово, Отец Паисий, Иван Вазово, Калояново са извършени текущи ремонти от общинския бюджет.
 • Карлово

В община Карлово с активното съдействие на двамата здравни медиатора от гр. Карлово и с. Розино са обхванати 50 жени от ромски произход, на които са поставени контрацептиви. Медицинските специалисти в училищата периодично провеждат беседи с подрастващите деца и техните родители относно начините за предпазване от нежелана бременност и ХИВ. През септември по инициатива на РЗИ са направени изследвания за ХИВ на 8 деца от ромски произход в подрастваща възраст. През изтеклия период ЦОП и здравните медиатори работят с 85 деца в юношеска възраст, и техните родители за предпазване от нежелана бременност. Със съдействието на здравните медиатори в гр. Карлово и с. Розино са имунизирани 15 деца, които не са обхванати от общопрактикуващите лекари.
 • Кричим

Здравеопазването в община Кричим е приведено в съответствие със законовите изисквания на здравната реформа. На територията на общината са регистрирани и функционират:

- 6 индивидуални лекарски практики, като в определени дни от седмицата идват специалисти, които практикуват  към Диагностично - консултативен център Пловдив ЕООД.

- 1 амбулатория за индивидуална практика за специализирана медицинска помощ по акушерство и гинекология /АИПСМПАГ/;

- 3 амбулатории за индивидуална практика за първична помощ по дентална медицина /АИПППДМ/ и 3 групови /АГПППДМ/;

- 1 самостоятелна медико-диагностична лаборатория /СМДЛ/;

Всичките лекарски кабинети се намират в сградата на бившата поликлиника в гр. Кричим.

В общината няма изградена болница.  Населението на общината ползва болнична помощ в гр. Пловдив и гр. Стамболийски. Доболничната помощ се осъществява от:

1. „АИППМП Д-р Антоан Димитров” ЕООД;

2. „АИПИПМП Д-р Антоанета Атанасова” ЕООД;

3. „АИПСПМПВБК Д-р Димитър Иванов” ЕООД;

4. „АИППМП Д-р Мария Манолова Иванова” ЕООД;

5. „Д-р Емилия К. Караиванова – АИППМП” ЕООД;

6. „АИППМП Д-р Сабри Льотев ” ЕООД;

7. Д-р Мохамад Аяд Аладиб;

8. ЕТ „Д-р Николай Александров Попадийски – АИПППДМ;

9. „АИПППДМ Д-р Ангел Попов” ЕООД;

10. „АГППИПДМ Д-р Десислава Илиева, Д-р Александър Атанасовски” ЕООД;

11. „АГПППДМ ДЕНТАЛ ПОПОВИ 88” ООД;

12. „Д-р Черганови – АГПППДМ” ООД;

13. „АИПСМПАГ Д-р Фиданка Янкулова – ДМ” ЕООД;

14. „Диагностично-консултативен център-Пловдив” ЕООД;

15. ДКЦ „Свети Георги” ЕООД;

16. СМДЛ „МедиАнт” ООД.


Повече от 75% на населението на общината са осигурени, в т.ч. и ромското население, а неосигурени са около 25%. Независимо от това, че здравеопазването е изцяло на издръжката на Националната здравна каса, общинското ръководство не може и не се дистанцира от тази социална функция. Към дейността по здравеопазване спада издръжката на медицинския персонал в детските  градини и по Наредба 3 за заетите в здравните кабинети в детските заведения и училищата. В други дейности по здравеопазването са предвидени и средства за издръжка на здравните кабинети за медикаменти, инвентар и материали и средства по ЗЗБУТ.

По отношение на здравните грижи Център за обществена подкрепа - Кричим през 2014 г. работи по превенция на зависимостите и ранната бременност. Потребителите на ЦОП са консултирани на теми за предпазване от нежелана бременност и вредата от зависимостите. ЦОП и МКБППМН проведоха информационна среща с ученици от 8 до 12 клас по повод 1-ви Декември „Антиспин кампания”. Прожектиран е филмът „Ти гониш”.

През 2014 г. продължава работата и по програмите: „Първична превенция”- включва дейности и услуги за превенция и обучение в семейно планиране и развитие на базови родителски умения, като основна цел е превенцията на изоствянето на децата в институция; „Моят избор” - развитие на групови форми на работа с деца с отклоняващо се поведение, насочена към деца със зависимости; „Директна работа с деца” - предоставя услуги за директна работа и консултиране на деца от психолог, логопед и социален работник; „Аз мога сам”- включва услуги за социална интеграция на деца със специални нужди, увреждания и заболявания и подкрепа на техните семейства, с цел отглеждане в семейна среда; „Група за подкрепа на родители на деца със специални нужди, увреждания и заболявания”; „Социални умения”- групова работа с деца и младежи от семейства в неравностойно положение, предимно от ромски произход насочена за справяне в ежедневието, здравната култура и бита.

С повишаване качеството на средата за обитаване и недопускане на нерегламентирани сметища в двата ромски квартала са увеличени броят на съдовете и контейнерите за смет и отпадъци и се е увеличило честотата на сметосъбиране и сметоизвозване. Поставени са предупредителни табели за опазване на чистотата в кварталите и забрана за нерегламентирано изхвърляне на отпадъци извън контейнерите.

На 26 април 2014 г. община Кричим за пореден път участва в кампанията „Да изчистим България за един ден”, в която взимат участие учениците от училищата, децата, посещаващи клубовете и кръжоците от НЧ ”Пробуда – 1912 г.”, Общински младежки дом, включват се и значителен брой ромски деца, както и много възрастни граждани доброволци, включително и от двата ромски квартала.


 • Куклен

Ежемесечно ОбС Куклен подпомага социално слаби граждани, в.т.ч и роми под формата на еднократни парични помощи. Личните лекари съвместно с общината и НПО – СФ „Инди Рома 97” поддържат постоянна комуникация с ромския етнос по отношение на здравеопазването в това число задължителните здравни мероприятия (детски ваксини , имунизации, прегледи и др). Проведена е 1 здравна беседа на тема „Рисковете от ранна бременност” на 10 момичета от ромския етнос.

80% от състезателите по борба в спортен клуб „АТЛЕТИК” са от ромския етнос.

Ромският етнос е информиран по отношение на здравните права и задължения. Всички лица са регистрирани при личен лекар.

Като добра практика се посочва участието на местния клуб на БМЧК с младежи от ромски произход, които са преминали обучение през месец декември 2014 г. в гр. Велинград на тема „Превенция от наркотични зависимости”.


 • Марица”

Основна цел по приоритет „Здравеопазване” на община „Марица” е повишаване на здравните знания и информираността на ромското население чрез осъществяване на здравни консултации за деца и формиране на родителски умения. Източник на реализация на целите по приоритет „Здравеопазване” е „Общностен център за деца и семейства в община „Марица” по проект за „Социално включване“. За реализацията на проекта през 2014 г. община „Марица” е извършила подбор на специалисти и медиатори, но поради липса на конкурентни кандидатури подборът е отложен за настоящата 2015 г.
 • Перущица

През 2014 г. на територията на община Перущица са инициирани няколко здравни кампании, в които са включени много граждани от ромския етнос. През юни срещу символична такса се провежда профилактичен преглед на близо 30 души за остеопороза. През ноември е извършено безплатно скринингово мамографско изследване на над 150 жени над 45-годишна възраст от общината. Запазва се тенденцията за повишаване броя на здравнонеосигурените лица поради високото ниво на безработица. В учебните и детските заведения през цялата учебна година се провеждат по график лекции на теми, свързани с обучение на подрастващите за хранителен режим, здравословно хранене и др. За най-малките в ОДЗ ”Тракийче” е оформен информационен кът с тематика „Здравето на децата през зимата”.
 • Пловдив

За повишаване на здравната информираност и здравната култура в община Пловдив предвидените дейности са подобряване на здравната култура на населението в етническите квартали и училищата по програмата за здравни медиатори. За целта е оказано съдействие за осъществяване на планови имунизации на 241 деца и 422 възрастни.

За подпомагане достъпа до здравни грижи на бедни и социално слаби граждани от етническите малцинства и индивидуално подпомагане по въпроси със здравен и социален характер, както и повишаване броя на здравноосигурените лица е оказано съдействие за осъществяване на профилактични прегледи на 241 деца и 1524 възрастни. Проведени са консултации по социални въпроси, подготовка на документи и следване на процедури - 140 души. Придружаване до социални институции – 100 души Съдействие за ползване на социални услуги – 203 души. Консултация, подготовка на документи, следване процедури по представяне пред ТЕЛК, ДЕЛК, НЕЛК и ЛКК на 191 души. Придружаване до здравни институции и настаняване в здравни заведения на 140 души. Осигурено е съдействие за възстановяване на здравноосигурителни права на 133 души, също по програма за здравните медиатори.

За прилагане на програми за превенция на туберкулоза, СПИН и болести, предавани по полов път, са осъществени здравно - информационни мероприятия за превенция на тези заболявания. За превенция на туберкулоза – 37 обхванати лица;

За семейно планиране, сексуално здраве и ХИВ/СПИН – 109 обхвани лица. Действията са отново по програмата за здравните медиатори.

Във връзка с превенцията и контрола на ХИВ/СПИН и работата с млади хора мъже между 15 и 25 години с рисково поведение е извършено картографиране и работа на терен, изследване с ММК, прегледи и диагностика на СПИН. Водене на случаи. Лидерски групи. Кампании. Мини информационни кампании. Резултатите са общ брой клиенти достигнати по време на работа на терен – 7000. Общ брой проведени консултации – 20199. Общ брой разпространени презервативи 190 000. Общ брой разпространени здравно-образователни брошури 16 000. Проведени лидерски обучения за 90 връстници. Общ брой изследвания за ХИВ/СПИН - 4100. Общ брой получили изследване на СПИН – 1200. Отговорните за изпълнение институции са МЗ, община Пловдив, РЗИ, ФРР РОМА. Финансирането е на стойност 100 000 лв от Глобалния фонд, а времевият период е 2012-2014 г.

Комплекс за социални услуги за деца без семейства – Пловдив работи по програма за повишаване здравната култура на младежи от рискови групи, включваща младежи от етническите малцинства. Постигнатите резултати - Обучителен курс „Полово възпитание” за ученици от ОУ „Йордан Йовков” - 2 класа;

Проведени: Обучителен курс „Здравни умения” на един клас от ОУ „Димчо Дебелянов”; Обучителен курс „Полово възпитание” за децата от ЦНСТ „Майка Тереза”; Дежурства в ДКЦ „Изток” и консултиране на млади момичета, относно рисковете на ранна бременност и бракове – ежемесечно. Отговорната за изпълнението институция е КСУДС – Пловдив. Финансирането е от бюджета на КСУДС, източникът е от делегирана дейност на община Пловдив, а времевият период е 2014 година.
 • Първомай

Ромското население в община Първомай има сравнително добра здравна култура. По- голяма част от бременните жени от ромски произход ходят редовно на женска консултация, след това водят децата си на детска консултация и респективно ги имунизират редовно. Има и малка група ромско население, което няма добра здравна култура, една от причините за честото боледуване на децата им. Но на фона на общата картина процентът на това население е минимален. Ромите с липса на постоянна работа в община Първомай са около 1/3 от общия им брой, но обикновено те са участници в програмите за временна заетост или са на социално подпомагане, така че в по-голяма част от времето са с непрекъснати здравни осигуровки.

Броят на непълнолетните майки е сравнително малък, но все пак са предприети мерки за превенция на ранното раждане.

Специални мероприятия по превенция и контрол на ХИВ, СПИН, туберкулоза и сексуално предавани инфекции в общината се организират (от БМЧК – Първомай, съвместно с общината, ЦОП и училищата). Тези кампании са насочени към обществото като цяло и предимно към младите хора, а не само към етническите малцинства. През 2012 - 2014 г. се работи за: Повишаване на здравната култура на ромите; Провеждане на задължителни имунизации; Информационни кампании за превенция на риска от заразяване и раждането в ранна възраст и др. • Раковски

Проблемите в областта на здравеопазването в Община Раковски продължават да бъдат: липса на здравна култура; ранната бременност и раждане; лошите хигиенни условия, които водят до много заболявания и др.

Голяма част от ромското население е неосигурено или с прекъснати здраво-осигурителни права. Няма навици за посещение при стоматолог, нито тенденция за водене на децата при дентален лекар.

Общината планира лекции по ранна бременност, предпазване от нежелана такава и др., като за целта засили сътрудничеството с личните лекари и взаимодействието им с училищата и детските градини. Предвидени са дни за имунизации, особено за децата от ромската махала, в които прегледите и имунизациите да се извършат на място.

Сериозните проблеми в здравеопазването и особено затруднения достъп на малцинствата до системата на здравните услуги води до трайни увреждания на здравето, проблеми с диагностицирането на заболяванията, които са сравнително лесно разпространявани, като туберколоза, детска и майчина смъртност, ниско имунизационно покритие, предпоставка за възникване на епидемии и др.

С идеята да се разрешат част от тези проблеми и други проблеми в областта на здравеопазването, Общинска администрация - Раковски търси да назначи човек на длъжност „Здравен медиатор“.

Към община Раковски функционира и Център за обществена подкрепа. Основната му цел е да подобри качеството на живот на децата в семейната и социалната среда, като предостави качествени социални услуги, които да отговарят на потребностите и да са достъпни за всяко дете в риск и неговото семейство.

В сектор „Здравеопазване” ЦОП-Раковски посредничи на деца в риск и техните родители с цел улесняване на достъпа и ползването на услуги. Съдейства с цел издаване на медицински документи за явяване пред ТЕЛК и др. Насочва към медицински специалисти с цел диагностициране, придружаване при медицински изследвания на децата, съдейства за осигуряване на животоспасяващи средства, закупени от получени дарения. Консултира с цел повишаване на компетентността на семейства от малцинствата с цел превенция на нежеланата бременност.
 • Родопи”

В община „Родопи” основна инициатива във връзка с интегрирането на ромите е оказване на съдействие на здравните медиатори от РЗИ за намаляването на неравнопоставеността в достъпа до здравни грижи на уязвими семейства и деца в риск. В резултат на това 10 ромски семейства са посещавани редовно от здравни медиатори. Инициативата може да се посочи като устойчива практика, тъй като се е прилагала и в предходен период. Източниците на финансиране са общинският бюджет и бюджетът на РЗИ.
 • Садово

В град Садово има здравен център, който обслужва населението, в т.ч. и ромите. Но това е крайно недостатъчно. При по-тежки случаи община Садово осигурява транспорт на ромите до болниците в Асеновград и Пловдив. При потребност на по-бедните роми се осигуряват финансови средства за лечение и купуването на лекарства, особено на децата.

Сериозен проблем на ромите е, че голяма част от тях нямат здравни осигуровки и лични лекари. Постъпват в болница в тежко състояние, лекуват се, но нямат средства да платят разноските си. При възможност община Садово отпуска еднократна помощ, за да се изплатят тези суми в болницата. С помощта на ромската неправителствена организация Център „Информа” през 2014 г.е изпратено писмо до Министерството на здравеопазването за мобилна група в гр. Садово. Целта на мобилната група е да се извършва профилактика на ромското население и да се установят причините за социално значимите заболявания на ромите в града.


 • Сопот

С оглед повишаване на здравната и екологична култура община Сопот кандидатства за здравен медиатор, но досега все още нямат отпусната бройка.

Проведени са беседи с подрастващи и млади хора и техните родители за начините за предпазване от нежелана и ранна бременност по време на детските и женски консултации при личните лекари с около 17 младежи и техните родители, организирани в три срещи.

През изминалата година трудно се организират срещите между родители и младежи. От предходни години се изразява мнението, че проблемът е в безработицата, а не в противопоставянето срещу традициите в ромския етнос за ранен брак и ранно родителство и затова разрешаването на проблема за осигуряване на заетост би трябвало да е приоритет.

През 2014 г. няма създадени семейства от непълнолетни младежи и няма бебета, родени от непълнолетни майки.

Раздадени са около 200 листовки с информация от РЗИ за здравноосигурителните права и задължения на българските граждани и за правата им като пациенти.
 • Стамболийски

В община Стамболийски ромите, които подлежат на социално подпомагане, са здравноосигурени с достъп до качествено здравеопазване.

Почти всички роми са обхванати от общо практикуващите лекари, подлежат на женска консултация, а децата на детска консултация - редовно имунизация и извършване на профилактични прегледи. Бъдещите майки са консултирани от общо практикуващите лекари за предродилни, следродилни грижи и семейно планиране. В гинекологичните кабинети са предоставени безплатни презервативи и контрацептиви за ползване и употреба от желаещите роми. • Съединение

Основна роля за реализиране на дейностите по този приоритет в община Съединение се осъществяват от създаденото през 2013 г. общинското социално предприятие.

1. Проведени са беседи с родители и ученици на тема „Превенция на ранните бракове”; съвместно с ОБСНВ - Съединение са извършени обучения на ученици на теми „Вредата от тютюнопушенето”, „Чисти ръце” , „Вредата от наркотиците”;

2. На първи декември – Международния ден за борба със СПИН в училищата и ромската махала при община Съединение, Клуб „Единство” към БМЧК, ОСНВ – Съединение и МКБППМН – Съединение проведоха съвместна превантивна програма;

3. През отчетния период обект на наблюдение са рисковите групи от ромските махали, в т.ч. хронично болни и хора с увреждания, бременни и млади майки, многодетни семейства, самотно живеещи възрастни хора;

4. Своевременно са издирени и информирани хората от ромската махала, имащи право да участват в Програмата за разпределение на храни от интервенционните запаси за социално слаби лица, помощ от Европейския съюз /хранителни продукти/, раздавани от доброволци към БЧК.

5. С решение на Общински съвет – Съединение се отпускат еднократни финансови помощи от бюджета на община Съединение на крайно нуждаещи се лица и семейства, претърпели пожари, наводнения и други природни бедствия, при условие че не са получили такива от Дирекция „Социално подпомагане”.


 • Хисаря

Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни работи непрекъснато по приоритет „Здравеопазване” чрез беседи, срещи, разговори, презентации за превенция на тютюнопушенето, употребата на алкохол, превенция и контрол на ХИВ, СПИН и сексуално предавани инфекции, полово съзряване, здравословно хранене, физиологични промени в пубертета.


II. 3. ПРИОРИТЕТ 3 – ЖИЛИЩНИ УСЛОВИЯ
Изпълнение на Приоритет 3 в общините на област Пловдив


 • Асеновград

През 2014 година община Асеновград е подобрила жилищните условия и прилежащата инфраструктура, чрез три конкретни дейности: проектиране на техническата инфраструктура (водоснабдяване, канализация, улична мрежа, благоустрояване), рехабилитация на общински жилища и реконструкция на образователната, културната и социалната инфраструктура. В резултат на което частично е асфалтирана ул.“ Миньор“ в кв.Лозница на стойност 4000 лв.

На територията на община Асеновград има 196 общински жилища. В 36 от тях живеят ромски семейства. Жилищният фонд е материално остарял и не предоставя ефективни възможности за задоволяване на жилищните нужди. Поради тази причина и заради финансовата невъзможност на наемателите ежегодно се отпускат средства за ремонт от общинския бюджет. През 2013 са отпуснати 30000 лева, с които през 2014 г. са извършени ремонтни дейности в 15 жилища, като в 5 от тях живеят ромски семейства.

Поради нуждата от подобряване и реконструкция на обектите на образователната, културната и социалната инфраструктура през 2014 година стартира разширяване на учебната база на ОУ „Асен Златаров“ - с. Боянци, в което около 85% от населението е от ромски произход. Проектът представлява двуетажна монолитна сграда с обща квадратура 252 кв.м. На първия етаж ще се помещават две класни стаи, една ученическа лаборатория и склад за учебни пособия. На втория етаж ще има още две класни стаи, една учителска стая и един директорски кабинет. В проекта са инвестирани 200 000 лв.
 • Брезово

В община Брезово на територията на с. Пъдарско, с. Борец, с. Драганово, с. Чоба и гр. Брезово са обособени компактни групи роми. Преобладават едноетажните паянтови жилища, но има и голям брой изградени едноетажни и двуетажни масивни жилища в гр. Брезово и с. Пъдарско. Жилищата са построени в общински имоти с отстъпено право на строеж. Извън регулацията в гр. Брезово има построени къщи в земеделски терени. В населените места на общината няма изградена канализационна система за отпадни битови води. Кварталите с компактно ромско население са водоснабдени и електрифицирани. Има изградена система за сметосъбиране на битовите отпадъци.

През 2014 са стартирани два проекта за изграждане на нови, реконструкция и ремонт на съществуващи тротоари в с. Пъдарско, с. Чоба и с. Борец на стойност 1 233 466 лева и в гр. Брезово, с. Стрелци, с Дрангово и с. Отец Кирилово на стойност 126 367 лева., финансирани по мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места” от Програмата за развитие на селските райони. През изминалата година са подписани 6 договора за учредени права на строеж за строителство на жилища на стойност 4 433 лв., 3 от които без търг за социални жилища на ромски семейства. • Сподели с приятели:
1   ...   35   36   37   38   39   40   41   42   ...   67


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница