Отчетна информация за изпълнение на нсрбир по области област благоевградстраница4/67
Дата01.02.2017
Размер11.12 Mb.
Размер11.12 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   67

ПРИОРИТЕТ „ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ“

Основната дейност на РЗИ – Варна е насочена към създаване на по-добри условия и осигуряване на равен достъп на всички граждани на областта до здравни услуги, независимо от техния пол, възраст, етническа и социална принадлежност. Особено внимание се обръща на подобряване на здравното обслужване на групите в неравностойно положение. Провеждането на прегледите в общините и региона са предшествани или съпътствани от лекции, беседи и кампании. Разискваните теми са в областта на контрацепцията, полово-предаваните инфекции, рак на гърдата, рак на маточната шийка, здравословното хранене, имунизациите, правата на пациента, социално-значими заболявания, околна среда и здраве, остеопороза и тютюнопушене. Пример за добра практика са и постиженията по отношение на здравните медиатори, които спомагат за преодоляване на културните бариери в общуването между ромските общности и медицинския персонал по места, преодоляване на съществуващи дискриминационни нагласи в здравното обслужване на ромите, оптимизиране провеждането на профилактични програми сред ромското население, здравно образование на ромите и активна социална работа в общността и особено с уязвими ромски групи. През годините се утвърди добрата практика РЗИ- Варна да си взаимодейства с неправителствени организации, като непрекъснато се увеличава броят на тези, които работят в ромска общност.Приоритети на всички институции, работещи в областта на ромското здравеопазване за следващия програмен период (2014 – 2020 г.) са: Преодоляване и преустановяване негативните тенденции за здравето на лицата в неравностойно положение, принадлежащи към етнически малцинства и създаване на условия за неговото подобрение; Превантивни грижи за майчино и детско здравеопазване; Осигуряване на равен достъп до здравни услуги на лицата в неравностойно положение, принадлежащи към етнически малцинства; Повишаване броя на квалифицираните роми, работещи в здравната система. Развиване на медиаторството и на различни форми на работа за и в общността (здравно - социални центрове и др.); Повишаване на здравните знания и осигуряване на достъп до здравна информация; Обучаване на здравни специалисти за ефективна работа в мултиетническа среда; Преодоляване на културните бариери в общуването и всякакви форми на дискриминационни нагласи; Разширяване обхвата на здравноосигурените лица в неравностойно положение, принадлежащи към етнически малцинства, чрез предприемане на законодателни инициативи по отношение на здравното осигуряване на социално слабите, в това число и на дълготрайно безработните.

Провеждат се профилактични прегледи на здравно неосигурени лица, които са в неравностойно положение и такива в отдалечени населени места със затруднен достъп до медицинска помощ, като се използват мобилни кабинети. Организират се и се провеждат кампании и беседи за подобряване информираността на лицата в неравностойно положение по отношение важността на профилактичните прегледи, имунизациите, ограничаване на поведенческите рискови фактори, намаляване на ранните бременности и аборти. Здравните медиатори имат основна роля при осъществяваве на превенцията на различни заболявания и подобряване здравния статус на ромските общности, разписани в Плановете за действие за реализацията на областната стратегия. Необходимо е да продължи работата по набиране на медиатори и НПО, които да работят на терен с ромското население. Районните администрации не могат да упражнява контрол върху дейността на личните лекари, касаеща профилактиката и здравната просвета, която провеждат с населението от ромски произход и с гражданите, живеещи при сходни условия на тях. Община Варна на настоящия етап е обявила конкурс за две бройки за длъжността „Здравен медиатор“ в кварталите с преобладаващо ромско население „Аспарухово“ и „Владислав Варненчик“. Новите попълнения ще се присъединят към медиаторите, които вече работят към общината. Изборът на двамата нови медиатори се извършва чрез конкурс. Те ще бъдат обучени, а после ще започнат работа. Кандидатът трябва да има принадлежност към общността, в която ще работи и да я познава добре. Нужно е да владее езиците на общността и да има много добри комуникативни умения, както и да притежава и добра компютърна грамотност. Могат да бъдат изредени редица добри практики и бъдещи планове в сферата на здравеопазването и ромското включване. Изграждането на иновативни услуги за уязвимите общности е интегрална част от развиващата се мрежа от услуги за децата с рисково поведение, родителите и семействата на деца в риск, насочени към подобряване на родителската грижа: Провеждане на беседи и лекции с подрастващи и млади хора и техните родители за начините за предпазване от нежелана и ранна бременност, за опасностите, които крие ранната бременност за майката и бебето и родствените и ранни бракове – Проблемът със здравеопазването на гражданите от ромски произход и гражданите в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация е един от най-сериозните. Той е комплексен и се определя от различните условия и възможности на общините в областта. Като основен проблем се очертава ниската здравна култура и факта, че голяма част от представителите на ромската общност не са здравно осигурени и нямат лични лекари. Съвместно с ДСП, РЗИ, общопрактикуващите лекари и други институции и НПО се реализират имунизационни и здравни кампании, насочени към профилактика на различни заболявания, както и кампании, свързани с осигурителните права и задължения на българските граждани.Стъпки предприети от 2011 в област Варна: В рамките на залегналите цели са проведени масови кампании за повишаване информираността на етническите групи по отношение на механизмите за здравното осигуряване, правата и задълженията на здравноосигурените лица, с цел подобряване на достъпа на ромското население до здравни услуги; реализирани са национални и регионални програми за здравно образование и се стимулира участието в тях, с цел подобряване информираността на ромското население, относно рисковите за здравето практики, както и за начините на водене на здравословен начин на живот; тиражиране и разпространение на здравнообразователни материали сред ромското население; проведени са разяснителни кампании за необходимостта от ваксиниране на населението със задължителните имунизации по Националния имунизационен календар и значението на профилактичните прегледи сред ромското население. Работи се за повишаване на здравната и екологичната култура чрез лекции, беседи листовки и брошури в часа на класния ръководител, провеждат се беседи за семейно планиране и здравно образование за вредите от тютюнопушене и употреба на наркотици, заразяване и предпазване от инфекциозни болести, извършват се профилактични прегледи, ехогафски изследвания, изследвания за хепатит, СПИН и др. лабораторни изследвания. В райони, където има компактно ромско население има ДКЦ-та ( ДКЦ ІІ “Св.Иван Рилски-Аспарухово-Варна”, ДКЦ ІІІ, ДКЦ – ІV ) с комплексни здравни услуги и специалисти, което осигурява възможност за достъп на всеки здравноосигурен гражданин от района до качествено здравеопазване. Като добра практика в Община Варна се отчита назначените здравни медиатори, разпределени в различни райони на общината, в община Провадия има назначени 2-ма здравни медиатори. Работи се по подобряване на контрола за борба с туберкулозата, чрез съвместната дейност на DOTSмениджъра за област Варна и НПО. През месец януари 2012 година стартира проект „Превенция на трафика на хора, принадлежащи към етнически групи, с фокус към ромското малцинство в България” на територията на община Варна и цели да намали броя на потенциалните жертви на трафик на хора от ромски произход. В неговото реализиране стои амбицията той да послужи за модел за цялостна държавна политика в борбата с трафика на хора. Варна стана пример за връщането на лекарските кабинети в училищата, единствения град, който във всички училища има здравни кабинети, този модел е пример в цялата страна. За постигане на адекватен контрол и оценяване на резултатите от провежданите здравни интервенции е необходимо в бъдеще да се създаде областна информационна система. Чрез нея ще се осъществява набиране и анализ на достоверна и навременна статистическа информация от широк кръг социални и здравни индикатори, включително за децата в неравностойно положение, принадлежащи към етническите малцинства. Данните за здравето следва да бъдат дезагрегирани /доколкото е допустимо в съответствие с действащото българско законодателство/ по пол, икономически статус, доходи, местоживеене и етническа група, за да се идентифицира специфичния здравен профил и нуждите на хората от уязвимите общности, за да се насочат ресурси и субсидии към тези, които се нуждаят най-много от тях. Тъй като показателите на заболяваемостта и смъртността в активна възраст сред лицата в неравностойно положение, принадлежащи към етническите малцинства са по-високи, отколкото другите етноси живеещи в област Варна, ще се предприемат специални мерки за събиране на здравна и демографска информация, необходима за анализиране на причините за тези по-високи стойности и за изработването на конкретни политики за решаването на здравните проблеми, съобразени със спецификите на различните общности. През цялата 2014 година експерти на Съвета на Европа подпомогнаха назначените от общината медиатори да активизират местните ромски общности за участие в изградената и функционираща на територията на община Варна - Местна Активна Група /МАГ/. Те проведоха поредица от срещи и обучения в самата общност, осигуряваха насоки и съвети и улесняваха диалога както между отделни групи в самата общност, така и между ромската общност и местните власти и другите институции на местно ниво. Местната Активна Група не е регистрирана като фондация или НПО, което й дава предимството да е отворена и гъвкава структура, в която може да се включи по всяко време всеки заинтересован. Важният аспект на групата е общият интерес на гражданите да се подобрят условията на живот на всички, живеещи в квартала/ селото/ града/ общината. Друг важен аспект е използването на наличния вече човешки ресурс, създаден от държавата на местно ниво - медиаторите, повишавайки ефективността от работата им чрез прилагане на общностен подход на работа. В МАГ участват здравните медиатори, базираните в общността ромски неправителствени организации, Инициативен Комитет на гражданите пострадали от наводненията в кв. Аспарухово, създаден след бедствието на 19.06.2014г., много роми-пастори, обикновени граждани от ромски произход, които са заинтересовани да се подобрят условията на живот в кварталите им, студенти, ученици, млади ромски жени – майки, заинтересовани от бъдещето на децата си. В поредица от сесии, с помощта на експертите от СЕ, те обсъдиха детайлно проблемите на ромите и другите групи в неравностойно положение по квартали. Постигнаха съгласие за общите проблеми и възможните решения. След това представители на МАГ проведоха поредица от срещи с общинските власти, за да представят своите виждания за проблемите и възможните мерки, които смятат, че трябва да се предприемат. Проведоха съвместно с община Варна кръгла маса за обсъждане на предложенията на МАГ. Включиха се в общинската работна група и участваха активно в обсъжданията на изработения от община Варна План с дейности за изпълнение на НСИР. В резултат на всички тези дейности, съществена част от предложенията на МАГ бяха включени в общинския план за изпълнение на НСИР. Предвижда се МАГ да бъде активно включена през следващите години в механизма за изпълнение, мониторинг и оценка на общинския план за изпълнение на НСИР. На територията на област Варна има 8бр. здравни медиатори разпределени на територията на община Варна - 5бр.; от които в - кв.Аспарухово - 1бр.; кв.Младост-2бр.; кв.Владислав Варненчик- 1бр.; с. Каменар - 1бр.; на територията на община Провадия - 2бр.; те обслужват територията на гр.Провадия и околните села; Община Вълчи дол - 1бр. обслужва гр.Вълчи дол и с.Михалич. Предстои назначаване на още 2-ма здравни медиатори – 1 в кв. „Аспарухово“ - и 1 в кв. „ Вл. Варненчик“.

Здравните медиатори за периода 02.01.2014г до 30.12.2014г. са извършили следните дейности:

1.Съдействие за осъществяване на планови имунизации- на деца- 402, на възрастни- 86;

2.Съдействие за осъществяване на профилактични прегледи- на деца-254, на възрастни.- 96;

3. Консултации,подготовка на документи и следване на процедури за представяне пред ТЕЛК, ДЕЛК, НЕЛК ,ЛКК- 75 бр.;

4.Придружаване до здравни институции, настаняване в здравни заведения- 394 бр.;

5.Съдействие за възстановяване на здравноосигурителни права- 174 бр.;

6.Семейно планиране и сексуално здраве обхванати лица - 168 бр.;

8.Патронаж на рискови групи в т.ч. хронично болни и хора с увреждания, бременни майки, многодетни семейства ,самотно живеещи възрасни хора – 254 бр.;

9. Индивидуално придружени до РЗИ(КАБКИС)- 41лица;

10. Съдействие за регистриране на новородени деца при личен лекар- 42 деца;

11.Придружаване и оказване на помощ при попълване на молби за еднократна помощ до общините на болни и с ТЕЛК-решения - Здравеопазване - 76 бр.;

12.Попълване на молби и придружаване до СП - 154 бр.;

13.Съдействие за получаване на финансова помощ от БЧК- 164 бр.(бедствие-Аспарухово);

14.Съдействие за получаване на Бяла техника от БЧК- 72 бр.(бедствие-Аспарухово);

15.Подпомагане на 86 семейства с перилни препарати дарение от фирма,,ФИКОСОТА”- АД;

16.Индивидуални придружавания на деца за БЦЖ- манту;

Имунизации и реимунизации на подлежащи по имунизационния календар-деца- 72бр.;

17.Индивидуално придружени до здравни институции- 394бр

18.Участие в кампании: Антиспин - 1бр.;

19.Други дейности: прегледи и изследвани за цитонамазка, лечение на ранички

-поставяне на спирали- достигнати жени- 130 прегледани - 130 ,поставени спирали-104бр (Безплатните спирали са получени от БАСП-София- 130бр.)

(дейността е реализирана от НЗОК,РЗОК и РЗИ с посредничеството на здравните медиатори)

20.Информиране на общността за новостите в здравното и социалното законодателство 21.Проведени беседи по повод:

Януари- 21.01. Ден на родилната помощ

*Разясняване на профилактичната програма за майчино здравеопазване.- 8бр

Февруари-04.02. Световен ден за борба с рака.

* беседи на тема: Какво трябва да знаем за рака- Кой е добре да се изследва- 8бр

Март-24.03. Световен ден за борба с туберкулозата.

* беседи на тема Какво трябва да знаем за туберкулозата,как можем да се заразим - 8бр

Март- 26.03. Ден за борба с наркоманиите.- беседи на тема:

„Какво е зависимост и как се стига до нея, Как можем да разберем, че детето ни употребява наркотици”- 8бр

Април-07.04. Световен ден на здравето.- беседи на тема:

„Здравесловен начин на живот и природата и ние”- 5бр

Май-19.05. Световен ден за борба с Хепатита- беседи на тема:

„Какво преставлява хепатита,как мога да се предпазя от заразяване”- 5бр

Май-31.05. Световен ден без тютюнопушене.

- беседа на тема: „Вредата от тютюнопушенето”- 8бр

Юни-01.06. Световен ден на детето.-беседа за разясняване:

„Детско здравеопазване (Имунизацоинен календар)”- 8бр

Юли-08.07. Световен ден за борба с алергиите.- беседи на тема:

„Алергии признаци и симптоми,каква трябва да правим”- 6бр

Август- от01.08 до 07.08. Световна седмица на кърменето.

беседа на тема: Детско здравеопазване и правилно отглеждане на децата- 6бр

Септември-30.09. Световен ден на сърцето.- беседа на тема:

„Какво преставлява инфаркта,инсулта и как можем да се предпазим от тях- 6бр

Октомври-10.10. Световен ден на психичното здраве- беседа на тема:

„Здравословен начин на живот”- 6бр

Октомври-20.10. Световен ден за борба с остеопорозата.

Организиране на беседа на тема.

-Какво представлява остеопорозата, Как можем да се предпазим от нея- 6бр

Ноември-14.11. Световен ден за борба с диабета- беседа на тема:

„Какво представлява диабета и какви са симптомите- 6бр

Декември-01.12. Световен ден за борба със СПИН- беседа на тема:

„Как можем да се заразим.и как можем да се предпазим”.- 6бр
База за провеждането на здравни беседи по актуални теми е музеят “Човекът и неговото здраве” към РЗИ – Варна, като място за предлагане на богата информация за устройството и функциите на човешкия организъм. Направени са 3 броя презентации пред 56 участници през изминалата година.

Проведени 32 анкети в рамките на Националното проучване на факторите на риска за здравето, сред ромска общност, със съдействието на здравни медиатори от община Варна.Предоставени са 2071 броя здравно-образователни материали - дипляни, листовки и книжки; контрацептивни средства ( презервативи – 650 броя ).

Община Аврен- На територията на общината са регистрирани 6 /шест/ общопрактикуващи лекари и 8 /осем/ стоматолога, които имат сключени договори с Регионалната здравноосигурителна каса – гр. Варна. Един общопрактикуващ лекар обслужва две или повече населени места. Спешни кабинети на територията на общината няма, при необходимост хората се насочват към гр. Варна, гр. Белослав, гр. Девня, гр. Долни чифлик. На територията на община Аврен няма специализирани институции - домове за възрастни хора, хосписи и домове за деца и пр. В село Близнаци се реализира услуга от резистентен тип „Защитено жилище“ за възрастни хора с умствена изостаналост. Аптечното обслужване е налице в село Приселци. Медицинското обслужване на детските градини и училищата на територията на община Аврен се осъществява от 5/пет/ правоспособни медицински лица, които са разпределени по утвърден график със заповед на кмета. Ежегодно, за всички учебни заведения, общината осигурява лекарства и превързочни материали за оказване на първа помощ. През 2013-2014 год. в общината съвместно с Център за „Защита правата в здравеопазването” се организираха безплатни профилактични прегледи за рак на гърдата. От предоставената услугата се възползваха 180 жени. Два дни в седмицата се предоставя възможност за консултации при лекари-специалисти в с. Синдел.

Община Варна- Програми, реализирани чрез дирекция „Превенции”: 1. Програмата за ваксиниране срещу хепатит Б и съпътстващи медицински и психосоциални интервенции, предназначени за пълнолетни лица (18 – 30 г.) от ромски произход, идентифицирани като инжектиращи наркотици и/или с редовна/продължителна употреба на опиати, амфетамини или кокаин. Отговорни структури – дирекция „Превенции“, Община Варна и Сдружение „Съучастие“, в партньорство с РЗИ-Варна. Цели: Предотвратяване на риска от инфектиране с HBV сред лицата от целевата група; ранно откриване на заболявания, свързани с употребата на наркотици; намаляване на честотата и тежестта на рискови поведения, свързани с употреба на наркотици; мотивиране и подкрепа на нагласи и поведения, насочени към спиране на употребата. Екип: Координатор, медицински персонал – лекар и медицинска сестра, аутрич работници и роми-доброволци. Дейности: изследване на целевата група за HBV, HCV, HIV; пре – и пост-тестово консултиране и мотивационна подкрепа от аутрич екип и провеждане на трикратни ваксинации, като преди всяка манипулация се извършва оценка на здравния статус. Финансирането на програмата е през бюджет 2011-2013 на дирекция „Превенции“, Община Варна, на обща стойност 30 000 лв. Общо обхванати (ваксинирани) са 150 лица в периода 2011 – 2013 год.

През 2014 год. програмите за мобилна работа в общността на ромски младежи (15-25 г.) с проблемно поведение и за ваксиниране срещу хепатит Б на роми с рисково поведение са заложени за финансиране в проекта за бюджет 2014 на дирекция „Превенции“, Община Варна.

Община Белослав - На територията на община Белослав от 2012 г. функционира здравен кабинет в квартала, населен предимно с хора в уязвимо социално положение, в който медицинска сестра обслужва предимно население от ромски произход. Учебните заведения, съвместно с Местната комисия за борба с противообществените прояви на пълнолетни и непълнолетни /МКБППНМ/ периодично организират беседи с подрастващите млади хора и техните родители за лична хигиена, за предпазване от нежелана бременност, ХИВ, СПИН, наркотици. Раздават се предпазни средства.

Община Дългопол - Системата на здравното обслужване на община Дългопол включва: 8 амбулатории за индивидуални практики, Медицински център, в който работят 9 лекари с призната специалност /кардиолог, ендокринолог, невролог и др./, Център за спешна медицинска помощ, който осигурява спешна диагностика, извършва на място по време на транспорт и до приемане в болнично заведение необходимите лечебни и реанимационни дейности. В него работят 4 лекари, 7 фелдшери и обслужващ персонал. Рисковите фактори създават условия и повишават вероятността от възникване на заболявания. При лицата, принадлежащи към целевата група, се наблюдава по-силно влияние на първичните (масово и дълбоко обедняване, висока безработица, влошена структура на доходите и потреблението, неблагоприятна околна среда и жилищна среда) и вторичните рискови за здравето са факторите (някои болестни състояния с хронично протичане, които от своя страна създават условия за усложнения или други заболявания). Наблюдават се следните тенденции, които са характерни и за останалите общини намиращи се на територията на област Варна: голяма част от бременните жени се картотекират непосредствено преди термина на раждане, не посещават редовно женска консултация и с това попадат в рискови групи. Като цяло бременностите са много ранни и се наблюдават бракове по съребрена /роднинска/ линия, което предполага раждане на дете с увреждания. Лицата подлежащи на имунизации са картотекирани и имунизирани.

Община Девня - През 2013г. е проведена среща с населението на община Девня по проект „СПРИ и се прегледай“- Национална кампания за ранна диагностика на онкологични заболявания на Министерство на здравеопазването. През месец юни 2014 г. са организирани безплатни профилактични прегледи на населението в общината включващи ехография на млечна жлеза, остеометрия.  От медицинските услуги се възползваха около 800 души. Всички пациенти с отклонения бяха насочени към личните лекари за диагностично уточняване чрез съответните специалисти.  Провеждат се беседи от здравни специалисти в училищата за вредите от най-разпространените рискови фактори като тютюнопушене, употреба на наркотици, злоупотреба с алкохол, заразяване със СПИН и за предимствата на здравословния начин на живот.

Община Ветрино - Здравеопазването на хората от община Ветрино се осъществява от утвърдените с Национална здравна карта от Министерството на здравеопазването практики и специализирани, детски и училищни кабинети. Има определени пет общопрактикуващи лекари и стоматолози, един лекар и пет медицински сестри, обслужващи учениците и децата в СОУ „Христо Ботев” и ОДЗ „Васил Левски”, ЦДГ „Щастливо детство” и филиалите към тях. Община Ветрино има сключени договори и за специализирани кабинети с ДКЦ. Всеки понеделник се извършват прегледи по различни направления. Проблем с обслужването към момента има в малките населени места, където общопрактикуващите лекари имат графици един път седмично. Здравните служби в СОУ „ Христо Ботев” са организирани за първи път през отчетния период и от лекар и от медицинска сестра, които са в щата на общината. В училището съвместно с БЧК се осъществяват информационни кампании на различни теми, като здравословно хранене, вреда от тютюнопушенето, алкохола и наркотични вещества, а в по-горните класове - хигиена на половото общуване и сексуалната култура, контрацептивни средства и други. Децата в детските градини се обгрижват от четири медицински сестри, две от тях осъществяват здравните грижи в детските ясли и две обслужват детските градини и филиалите към тях. Населението на общината се обслужва от три аптеки. Основен проблем е неотложната помощ. Условията за работа в повечето села са неблагоприятни поради застаряващото население, малкия брой пациенти, отдалечеността на селата от големите градове и лошите транспортни връзки.

Община Вълчи дол. На територията на общината са регистрирани и работят осем общопрактикуващи лекари и четири практики с лекари по дентална медицина в четири населени места. Всички практикуващи медици, имат сключени договори с РЗОК. Наличността от общопрактикуващи лекари и специалисти по дентална медицина е задоволителна и цели да осигури ефективно доболнично здравно обслужване, особено в малките населени места. Няма налични данни за извършвани мероприятия по превенция и контрол на ХИВ, СПИН, туберкулоза и сексуално предавани инфекции сред населението в общината, освен в училищата. Няма регистрирани такива заболявания. По данни на РЗИ Варна процентното обхващане на подлежащите лица от селищна система Вълчи дол с планови имунизации и реимунизации е ниско. За периода 01.01.2012г.- 30.09.2012г. обхвата с планови реимунизации е 64,56%, а с планови реимунизации е 59,05%. Във всички училища и детски градини е осигурено медицинско обслужване. Медицинските специалисти оказват първа долекарска помощ при спешни и неотложни състояния, организират и провеждат профилактични дейности за предотвратяване и ограничаване рисковите фактори в детските заведения и училища, участват в организирането и прилагането в детските заведения и училища на общински, регионални и национални програми за профилактика на болестите и превенция на здравето на децата и учениците. Те осигуряват грижи за общо около 1 400 подрастващи на възраст от 3 до 18 години. Липсва организирана стоматологична профилактика на учениците. Това дава основание да се изведат и следните основни дейности върху които ще се работи и за напред в Плана за 2014 – 2020: Повишаване на здравната култура на ромите и провеждане на задължителни имунизации.


Сподели с приятели:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   67


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница