Отчетна информация за изпълнение на нсрбир по области област благоевградстраница41/67
Дата01.02.2017
Размер11.12 Mb.
Размер11.12 Mb.
1   ...   37   38   39   40   41   42   43   44   ...   67

Куклен

Община Куклен работи по няколко проекта по национални програми (ОСПОЗ, „Регионална програма за заетост”), които са от съществена важност за повишаване на заетостта сред българските граждани от ромски произход. През 2014 г. е осигурена временна заетост на 14 лица от ромски произход.

С активната политика, провеждана от община Куклен, съвместно с ДБТ –Родопи, се стимулират работодателите да разкриват работни места от една страна, а от друга, се стимулира активното поведение на безработните чрез повишаване на трудовата им мотивация и качествената им характеристика.

В резултат на официални данни от ДБТ „Родопи-Пловдив” през 2014 г. от 70 регистрирани безработни лица от ромски произход 15 са започнали работа на първичния пазар, а 14 - по програми за заетост.

Насоката на действие за периода 2014 – 2020 г. отново е дадена от Общинския план за развитие на община Куклен за същия период. В Приоритет 2: „Социална инфраструктура: предучилищно образование, социална подкрепа и включване в пазара на труда” е посочен следният проект, свързан със заетостта: „Предоставяне на условия и услуги за увеличаване на квалификацията и достъпа до заетост на ромите в Община Куклен”.


 • Марица”

Целта на приоритета е осигуряване на достъп на ромите до пазара на труда и до различни инструменти и инициативи за самостоятелна заетост.

Броят на лицата, ангажирани по програми за временна заетост, е намалял през 2014 г. – 90-95 човека.


 • Перущица

Във връзка с осигуряването на заетост на лица от ромския етнос:

- По програма „Подкрепа за заетост”, ОП „Развитие на човешките ресурси” е осигурена трудова заетост на 5 лица.

- По ОПРЧР, „Подкрепа за заетост” е осигурена трудова заетост и обучение на 2 безработни лица за срок от 6 месеца.

- По Регионална програма за заетост е осигурена трудова заетост на 4 лица.

Във връзка с равнопоставеното включване на ромите като ползватели на предоставяните социални услуги е изпълнен проект „Подкрепа за достоен живот” към Агенция „Социално подпомагане” - 6 лични асистенти обслужват 6 потребители от ромския етнос през 2014 година.
 • Пловдив
Дейност

Описание

Резултати

Институция

Времеви период

Финансиране

Средства

Източник

Изгражда-не на Общно-стен център за деца и семейства

Услуги за деца и техните родители


Повишаване благосъстоянието на децата до 7 г. в община Пловдив; Разширяване обхвата на услугите за деца от уязвимите до 7 г. и техните родители в община Пловдив; Разработване и въвеждане на интегрирани социални услуги за деца и техните семейства;

Подобрена  училищна  готовност  на децата  от  семейства  с  ниски  доходи  и децата с  увреждания на възраст до 7 години.

Община Пловдив

02.2012 – 10.2015 г.

2 278 594 лв.

Проект за социално включване към МТСП

Заем от Световната банка.
Услуги за деца

Превен-ция на изоставя-нето на деца

Кампания „Остани родител”

 • разпространение на информационни материали;

 • разработване на обучителен курс „Ранна бременност. Ранно родителстване”, в който през 2014 г. са включени групи младежи и девойки от ЦНВ „Младост” гр. Пловдив.

 • дейности в насока идентифициране, оценяване и подкрепа на семейства в риск;

 • организиране и провеждане на  3 работни срещи с Бюро по труда, Пловдив с цел партньорство и подкрепа в търсенето на работа и включване в програми по заетост и повишаване на квалификационното ниво на самотни майки;

 • организиране и провеждане на 4 работни срещи с агенции за недвижими имоти с цел партньорство и подкрепа в търсенето на квартири на достъпни цени за потребителите на услугата ЗМБ. В срещите си с част от агенциите за недвижими имоти екипа не срещна разбиране и желание за сътрудничество по отношение предоставяне на подходящи квартири на по ниски цени.

 • Работа /дежурства/ в ДКЦ „Източен” по превенция на изоставянето.

 • Сключен договор за съвместна работа между ДКЦ „Изток” в кв. „Столипиново” и КСУДС – Пловдив за съвместна работа.

 • Социален работник от Звено „Майка и бебе” посещава ДКЦ „Източен”, консултира и насочва общопрактикуващите лекари по конкретни случаи.

 • Социалният работник консултира семейства, насочени от лекарите, по всякакви въпроси, касаещи отглеждането на деца, родителстването, социални умения.

Община Пловдив,

КСУДС, ДКЦ „Изток”2013-2014 г.

От бюджета на КСУДС - Пловдив

Делегирана дейност – Община Пловдив

Подпома-гане социално-то включва-не на семейства и групи в риск от уязвимите етнически общности в кв. Столипи-ново, чрез подобряване на достъпа до социални услуги и подкрепа на нуждаещите се.


 • Инфор-миране и консултиране

 • емоционална подкрепа/психоло-гическо консул-тиране

 • посред-ничество и застъпни-чество

 • подкре-па и наблюде-ние в домашни условия

 • работа с подкрепяща система

 • индиви-дуална работа с дете

 • обуче-ние в семейно планира-не

 • обуче-ние в родител-ски умения.

Брой обслужени деца и семейства

Екипа на ЦОП работи по 109 случая и 302 членове на широкото семейство , насочени с направления за ползване на социални услуги от ОЗД към ДСП Пловдив.

От тях:

Превенция на изоставянето – 68 потребителяАлтернативни семейства – 24 потребителя
Реинтеграция – 12 потребителя

Община Пловдив,

ЦОП „Столипиново”,

ФРР„Рома – Пловдив”


Януари 2014 – Декември 2014г.

85 950 лв.

Община Пловдив / делегирана дейност

Социални услуги, финансирани от бюджета на Община Пловдив

Еднократни помощи по Наредба-та за подпома-гане на социално слаби граждани. Предоставя се финансо-ва помощ за инциден-тно възникнали здравни и социално-битови потребно-сти.

През 2012г. подпомогнати 50 души с год. бюджет – 20 000 лв.

През 2013г. подпомогнати 75 души год. бюджет-50 000 лв.

През 2014г. подпомогнати 81 души с год.бюджет – 50 000 лв

По данни на служителите, близо 15 % от подпомогнатите с еднократни помощи са хора от етническите малцинства.Община Пловдив

2012 г.
2013 г.


2014г.

Еднократни помощи за хора от малцинствата

3 000 лв.


5 000 лв
6 650 лв.

Община Пловдив
Социален кабинет по дентална медицина

Социална услуга за изработване зъбни протези на социално слаби граждани. Услугата има годишен бюджет – 20 000 лв. По данни на служителите, обработващи заявленията за услугата, близо 15 % от потребителите на услугата са хора от етническите малцинства.

Община Пловдив

Ежегодно

3 000 лв.

Община Пловдив
Социални трапезарии

Предоставяне безплатен обяд на 2000 социално слаби граждани през зимния сезон. Услугата е с бюджет –

По данни на служители , близо 20 % от потребителите са хора от уязвимите етнически малцинства.Община Пловдив

Ежегодно
Община Пловдив

Проект „Подкре-па за достоен живот”

През януари 2011 г. започна предоста-вяне на услугите по схема за безвъз-мездна финансо-ва помощ от ЕС „Алтернативи”, по която бенефи-циент е Агенция за социално подпома-гане в партньор-ство с всички общини в България.

По проекта са назначени 190 лични асистенти, които полагат грижи за свои близки. Услугите по проекта продължиха до 31.12.2014г. За периода от 2011г. до 31.12.2014г. са верифицирани 3 309 4923 лв.

По данни на Екипа за управление на проекта над 10 % от личните асистенти са хора от уязвимите етнически малцинства.Община Пловдив,

Агенция за социално подпомаганеЯнуари 2011 до декември 2014
Община Пловдив,


Проект за професионална квалификация на младежи

Обучение на младежи и девойки от кв. „Столипиново” за придоби-ване на професионални умения.10 младежи и 10 девойки от кв. „Столипиново” с придобити умения за градинарство.

Община Пловдив,

Сдружение „Толеранс”2014 г.

4900 лв.

Община Пловдив

Програма „Пловдив на младите”

 • Първомай

На територията на общината безработицата е сравнително постоянен процент през последните години. Средногодишният брой на безработните в община Първомай по години и данни от Дирекция „Бюрото по труда” – гр. Първомай е следният:

Структурата на безработните в община Първомай е сравнително негативна: 72 % от регистрираните са без квалификация, от тях 40 % са с основно и по-ниско образование (всички от ромски произход), което затруднява тяхната реализация.

През 2014 г. с активната политика, провеждана от Бюрото по труда - гр. Първомай, се стимулират работодателите да разкриват работни места от една страна, а от друга, се стимулира активното поведение на безработните към повишаване на трудовата им мотивация и качествената им характеристика. Най-големият работодател по програмите за временна заетост е община Първомай. Малка част от безработните, постъпили на работа след преминат курс за квалификация, са български граждани от ромски произход.
 • Раковски

Дирекция „Бюро по труда” – Раковски продължава да работи съвместно с общината, с частни фирми и други организации за намаляване на безработицата и насърчаване на заетостта.

По данни от дирекцията броят на безработните лица от ромски произход е 716. Във връзка с изпълнение на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите 2012-2020 и Десетилетието на ромското включване 2005-2015 г. включените в заетост роми през 2014 г. са 167 безработни лица, като от тях:

- 121 лица са устроени на първичен пазар на труда;

- 36 лица, работещи по НП ОСПОЗ;

- 8 лица, работещи по ОПРЧР;

- 2 лица, включени в насърчителни мерки.


 • Родопи”

По НП ОСПОЗ – сезонни и аварийни дейности са включени 23 лица, усвоените средства са в размер на 7521,83 лв.

По НП АХУ – дейност „Личен асистент” са включени 2 лица, усвоените средства са 5534,42 лв.

Освободени от такси за детска градина социално слаби ромски семейства – 21 деца, като със средства от общинския бюджет се покриват разходите.
 • Садово

В община Садово над 90% от ромското население са сезонно и непостоянно ангажирани в селското стопанство и в животновъдството като наемна работна ръка. Този фактор не променя наличните данни за 90% безработица сред тях. В същото време трябва да се посочи, че трудовата заетост се намира в пряка връзка с образованието и професионалната квалификация, каквито ромите не притежават. Община Садово прави всичко възможно, за да осигури трудова дейност на ромите и да може да имат финансови средства, макар и минимални за живот.

Само през 2014 г. по различни програми е осигурена работа на 1450 души от ромски произход. Това е много добър резултат, постигнат благодарение на усилията на администрацията на община Садово.

На принципа на заместването от всяко семейство са наемани хора на работа, за да не бъдат ощетени някои ромски семейства. По този начин почти от всяко семейство има по 2-3 души, които на ротационен принцип участват в тези програми и получават финансови средства във вид на работна заплата.

През зимния период е осигурена работа на 50-55 души, от семейства, които са най-бедни, нямат други доходи. По този начин им е оказана помощ чрез труда си да осигуряват храната на семействата си. Търсят се и други възможности за осигуряване на работа.


 • Сопот

Целта е осигуряване на достъп на ромите до пазара на труда и до различни инструменти и инициативи за самостоятелна заетост. При посещение в Бюрото по труда – клон Сопот се попълва декларация за принадлежност към даден етнос. От попълнилите справката се отчита, че посреднически услуги за наемане на работа са ползвали 9 роми. С оглед на незадължителния характер на справката не може да се каже, че данните са точни. Общинската администрация изразява готовността си за по- засилено включване на местното население при реализацията на инфраструктурни  проекти, благоустрояване, озеленяване и детски площадки, но до този момент такива проекти липсват и няма възможност за участие на незаети лица в тях.
 • Стамболийски

Средногодишният брой на безработните лица в община Стамболийски за 2014 г. по данни на Бюрото по труда – гр. Стамболийски, е 1476 /за сравнение – през 2013 г. е 1415/:

Структурата на безработните в община Стамболийски е твърде негативна: 71,9% от регистрираните са без квалификация, като 13,1% от тях са с основно и по-ниско образование и предимно са от ромски произход. Това затруднява неимоверно тяхната реализация. Благодарение на програмите за заетост и предимно на НП ОСПОЗ, устроени на работа са 15 от безработните, 7 лица са работили по Регионална програма за заетост, 4 са започнали работа на свободния пазар, което представлява 12,5% от всички заети жители с посредничеството на Дирекция „БТ - Родопи”. През 2012 г. след обучение по ОПРЧР – схема „Развитие” едно безработно лице е започнало работа като градинар. През 2014 г. по схема „Подкрепа за заетост” 13 безработни лица са назначени като градинари. През 2014 г. с активната политика, провеждана от Дирекция „БТ Родопи”, се стимулират работодателите да разкриват работни места от една страна, а от друга, се стимулира активното поведение на безработните към повишаване на трудовата им мотивация и качествената им характеристика. Във филиал – гр. Стамболийски на Дирекция „БТ Родопи” има трудов посредник - ромски медиатор, работещ по НП „Активиране на неактивни лица”.

Един от приоритетите на работа на Дирекция „БТ Родопи” е трудовата реализация на лица от групите в неравностойно положение /лица с намалена работоспособност, младежи до 29 години, самотни родители, майки с деца до 3 години, лица над 50 години, продължително безработни над 1 година/, регистрирани като безработни и търсещи работа чрез дирекцията по труда.

Основните тенденции, характерни за безработицата през първото деветмесечие на 2014 година в Дирекция "БТ Родопи", се наблюдават и при безработните в неравностойно положение.

Най-голямо в процентно съотношение е увеличението в групата на лицата с намалена работоспособност /с 31,6%/, следвана от групата на самотните родители и/или майки с деца до 3-годишна възраст /12,1%/ и групата на безработните лица над 50г. /с 10,1%/. В групата на младежите до 29 г. се наблюдава намаление с 17,1%.

Основни изводи:

По-висок е делът на безработните сред жените; • Наблюдава се тенденция за увеличаване делът на регистрираните трайно безработни лица;

 • Висок е процентът на лица с ниско образованите, което е сериозна пречка при осигуряването на работа;

 • Липсва сериозна заинтересованост от страна на работодателите за наемане на безработни лица, регистрирани на трудовата борса;
 • Съединение

Заетостта и социалната политика са сред основните приоритети на ръководството на община Съединение. Високият процент на безработица сред населението от ромски произход в общината е сред най–сериозните проблеми. Наблюдава се изоставане в образователно–квалификационното равнище на ромското население, което се дължи на множество фактори. Ниският коефициент на образованост е фактор, който води от своя страна до неконкурентоспособност на пазара на труда. Община Съединение води целенасочена социална политика, като се ангажира с реализирането на редица социални проекти и проекти, свързани с осигуряване на заетост на безработни лица, по–голяма част от които са от ромския етнос. Приоритетно се работи по следните проекти:

1. „Подкрепа за достоен живот” е проект по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” и неговата цел е да се приложи нов подход за предоставяне на услуги в семейна среда чрез въвеждане на принципа „индивидуален бюджет за личен асистент” в национален мащаб и да се разчупят създадените стереотипи за услугата „Личен асистент”. Община Съединение се включва по този проект през 2010 година и продължава до момента. По този проект се обгрижват 17 лица от лични асистенти, от които 5 са от ромски произход. Предоставянето на услугата „Личен асистент” има за своя основна цел удовлетворяването на специфичните потребности на потребителя. Услугата се предоставя след оценка на потребностите на потенциалния потребител. Оценката на потребностите се извършва от доставчика (социален работник или експерт с необходимата квалификация) с участието на потенциалния потребител и/или на негов законен представител. Услугата осигурява постоянна грижа на лица с увреждания, притежаващи ЕР на ТЕЛК с 90% и над 90% чужда помощ.

2. Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” – „Нов избор – развитие и реализация”. Програмата е насочена към безработни лица във възрастови групи до 29 г. и над 50 г. Целта е обучение и преквалификация на лицата от целевите групи и последващото им назначаване на работа по населените места на община Съединение.

Спецификата на проекта е намаляване на безработицата и осигуряване на заетост и интеграция към новите условия и изисквания за трудова заетост на този тип целеви групи. За периода от 01.06.2013 г. до 31.05.2014 г. са назначени 16 лица на длъжността „градинар”, на 8-часов работен ден. По същата схема община Съединение участва по още един проект за назначаването на 50 лица, на длъжности „общ работник” (поддръжка на сгради) и „общ работник” (поддръжка на пътища), на 8-часов работен ден, за периода от 04.02.2014 г. до 03.02.2015 г.

Агенцията по заетостта чрез Дирекция „Бюро по труда Марица” – гр. Пловдив е сключила договор с община Съединение на основание чл. 52, ал. 2 от Закона за насърчаване на заетостта, за назначаването на 2 лица (инвалиди) на длъжностите „хигиенист” и „куриер”, на 6-часов работен ден. Срокът на договора е до 01.10.2014 г.

3. Национална програма ”От социални помощи към осигуряване на заетост”.

През 2014 г. по тази програма община Съединение участва с проект и в резултат са разкрити 7 работни места на 6-часов работен ден за период от 9 месеца (от 01.03. до 30.11.2014 г.), като се осигурява социална интеграция на дълготрайно безработни лица.

 • Хисаря

Назначени са безработни лица по следните програми: Национална програма ОСПОЗ; НПАХУ; Насърчителни мерки от ЗНЗ; Регионална програма по заетост; ОПРЧР – „Нов избор – развитие и реализация”, по която са включени в обучение и квалификация безработни лица на длъжност „градинар” и „общ работник” (поддръжка на пътища); ОПРЧР - ”Алтернативи” - дейност „Личен асистент”; ОПРЧР - ”И аз имам семейство” - 1 ромско семейство; ОП ”Подкрепа за заетост”; НП ОСПОЗ – аварийни дейности.

По тези програми една голяма част от назначените безработни лица са от ромски произход. През последните три години се наблюдава тенденция на увеличаване желанието на младите роми над 15-годишна възраст за ограмотяване, придобиване на образование и квалификация, което ги прави конкурентни на пазара на труда.
II. 5. ПРИОРИТЕТ 5 – ВЪРХОВЕНСТВО НА ЗАКОНА И НЕДИСКРИМИНАЦИЯ

През 2014 г. ОДМВР - Пловдив осъществява дейността си в условията на динамично променящи се външни и вътрешни фактори, оказващи влияние върху средата за сигурност, като отчита: • Социалните проблеми, свързани с негативните демографски тенденции, образованието, възпитанието, трайното обособяване на компактни маргинализирани групи, нарастващият бежански поток, икономическата криза и ниските доходи, свитият пазар на труда са неблагоприятни рискови фактори в общността.

 • Устойчиви са рисковете за извършване на престъпления срещу личността и собствеността на гражданите в малките и отдалечените населени места, особено където са концентрирани компактни уязвими групи.

 • Създадена е организация за взаимодействие. На Дирекция „Социално подпомагане” - Пловдив периодично се предоставят списъци на самотно живеещи възрастни хора на територията на гр. Пловдив и областта, разпределени по административни райони и общини.

 • Оказва се съдействие и полицейска охрана на приемните помещения на Дирекция „Социално подпомагане” в районите с преобладаващо ромско население, както и за всеки конкретен случай на възникнала необходимост при работата на социалните работници в тези райони.

 • С оглед превенция на домашното насилие и работата с рискови социални групи ОДМВР – Пловдив партнира на Фондация „Джендър Алтернативи” по проект „Осигуряване на устойчива правна и психо-социална подкрепа на лица, пострадали от домашно насилие” за периода от март 2013 г. до февруари 2014 г. В резултат на съвместното партньорство е сключено споразумение за сътрудничество.

 • Максимално е използван потенциалът на всички структурни звена на областната дирекция за противодействие на престъпността, гарантиране правата и сигурността на гражданите, като не са допуснати дестабилизиране на обстановката и груби нарушения на обществения ред.


Изпълнение на Приоритет 5 в общините на област Пловдив

 • Асеновград

Целта в плана за интегриране на ромите на община Асеновград е подобряване на ефективността на работа на полицейски служители в мултиетническа среда при спазване на стандартите по правата на човека.

Основната задача е повишаване на квалификацията за ефективна дейност на полицейски служители в мултиетническа среда.

Извършените дейности са: Превантивна работа на полицията и обществеността, съвместно планиране, работни срещи срещу разпространението на наркотици в кварталите със смесено население и обучение по права на човека и права на детето в училище.

За опазване на обществения ред в районите с компактно ромско население полицейските служители редовно провеждат работните срещи с ромските лидери и населението, живеещо в кв. Лозница и кв. Лаково, гр. Асеновград, по извършване на превантивна дейност, чрез изнасяне на беседи и поддържане на обратна връзка.

Полицейските служители от РУ „Полиция” - Асеновград ежегодно преминават специализирано обучение по утвърден план от Началника на РУ””Полиция” по правата на човека, проблемите на малцинствата, традиции, бит и култура на ромските общности и прилагане на проактивен и проблемно-ориентиран подход за осигуряване реда и сигурността в ромските общности, живеещи в община Асеновград.

ЦОП-Асеновград съвместно с МКБППМН-Асеновград е изработила книжка „Ти избираш посоката, днес-дете, утре-гражданин”. Книжките са раздадени на всички шестокласници на територията на Община Асеновград. През 2014г. ЦОП-Асеновград и МКБППМН-Асеновград съвместно с РУП-Асеновград са изработили проект „Детска полицейска академия”. Проектът се реализира в ОУ „Петко Каравелов”, като се работи с 20 деца. За по-голяма нагледност е създадено помагало, с което децата ще работят. • Сподели с приятели:
1   ...   37   38   39   40   41   42   43   44   ...   67


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница