Отчетна информация за изпълнение на нсрбир по области област благоевградстраница51/67
Дата01.02.2017
Размер11.12 Mb.
Размер11.12 Mb.
1   ...   47   48   49   50   51   52   53   54   ...   67

Оперативната цел, която е поставена по приоритет „Върховенство на закона и недискриминация” в Областна стратегия за интегриране на ромите в област Смолян /2012-2020 г./ е: Гарантиране правата на гражданите, с акцент върху жените и децата, защита на обществения ред, недопускане и противодействие на проявите на нетолерантност и на език на омразата.

За реализирането на поставената оперативна цел са конкретизирани следните специфични цели: 1. Повишаване гаранциите за ефективна защита на правата на ромите, тяхната равнопоставеност, достойно съществуване и пълноценно участие в обществения живот.

 2. Ефективно прилагане на политиките за интеграция на ромите.

 3. Недопускане на двоен стандарт в прилагането на законите на държавата по отношение на ромите и всички уязвими групи.

 4. Утвърждаване на толерантни междуетнически отношения чрез всички форми.


Заложени дейности за постигане на целите:

 • Прилагане на интегрирания модел ”Полиция в близост до обществото” и свързаната с него ежедневна работа на полицейския състав с малцинствени групи, рискови социални групи, групи с нисък социален и образователен статус и др.

 • Прилагане на проактивния модел на работа в мултиетническа среда със специален фокус върху ромското население. По този приоритет полицейските служители улавят проблеми в общността и чрез привличане на компетентни за решаването му партньори, осигуряват по-добра среда.

 • Обучение на полицейски служители, самостоятелно и съвместно с партньори от неправителствени организации по проблематиката и етнокултурните особености на ромското население, с оглед осигуряване на една по-позната среда за работа от страна на полицейските служители и познаване в детайли на бита, културата, обичайте и народо-психологията на ромите в областта.

 • Засилване на работа със семействата от ромски произход и от друго живеещо при подобни условия население при съблюдаване на правните механизми.

 • Превенция на правонарушенията и ефективно реагиране при получени сигнали за извършени престъпления и нарушения на обществения ред, както и недопускане ескалиране на напрежение в районите с компактно ромско население в областта.

 • Укрепване на междуинституционалната координация за ефективно прилагане на политиките за интеграция на ромите.


Изпълнени конкретни дейности и реализирани мероприятия през 2014 г.:


 • През 2014 г. в рамките на професионалното обучение по месторабота в ОД МВР – Смолян са изучени и усвоени всички теми от Наръчника за обучаеми по прилагане на проблемно - ориентирания подход в мултиетническа среда, представляващ учебник от 200 листа, в който има подробна информация засягаща всеки един въпрос отнесен до ромските общности в България. Темите са представени от обучители, преминали курс на обучение със специален фокус върху ромите.
 • Работейки про-активно, полицейските служители идентифицират проблеми на обществения ред и сигурност в местните ромски общности и предприемат мерки за тяхното решаване, в резултат на което през 2014 г. се отчита рязък спад на проблеми в ромски общности, за решаване на които се е наложило намесата на полицейски служители.
 • Работата на инспекторите ДПС (детска педагогическа стая) и служителите от състава на териториална полиция с децата в маргинализираните ромси затворени общности се отразяват благоприятно, като извършените противообществени прояви през 2014 г. от ромски деца са незначителен дял от общия брои прояви.
 • В изпълнение на Националния план за действие на инициативата „Десетилетието на ромското включване 2005 - 2015 г.” е планирано и организирано обучение на полицейските служители по правата на човека и проблемите на малцинствата. В тематичните планове по специализирана подготовка в рамките на професионалното обучение по месторабота се планират и водят теми в рамките на два часа месечно, като за проведеното обучение, и с цел отчетност във връзка с изготвянето на мониторинговия доклад за изпълнение на цитирания план се изготвят справки, които съдържат - брой проведени обучения, брой обучени служители и темите на проведеното обучение.

Добри практики: 1. През 2014 г. в Регионалната комисия по правата на човека и полицейска етика (РКПЧПЕ) в ОДМВР – Смолян не е постъпил и не е разглеждан нито един сигнал за нарушени права на граждани, или не етично отношение на полицейски служител от състава на ОДМВР – Смолян, което на първо място е много добър атестат, и на второ, показва отношението по проблема на служителите на ОДМВР – Смолян.

 2. ОДМВР – Смолян прилага подход на “нулева толерантност” спрямо субекти на противообществени прояви, без значение като какви са се самоопределили същите на етнически, религиозен, полов или друг признак. Прилагайки тези практики, самоконтрола, чувството за задръжка и спазване на законови правила и норми в отделни ромски групи е на такова ниво, което е приемливо за обществото и институциите в Смолянска област.По приоритет „Култура и медии”

Взаимното опознаване между различните етноси е залог за добро междукултурно общуване, а последователната политика в сферата на изкуството и културата най-лесно може да разрушат съществуващите бариери и предразсъдъци.

С цел популяризиране на културната идентичност на ромската общност, Община Смолян реализира различни проекти и чествания.


 1. С цел популяризиране на ромската култура чрез Културния календар на Община Смолян – роми взеха участие във фестивала „Родопи фест” и празниците „Васильовден” и „Гергьовден”. За първи път на смолянска сцена бяха представени ромски обичаи, ромска поезия, ромски танци и музика, изпълнени от местната ромска общност в характерните за ромите костюми и носии. Общо за трите издания на „Родопи фест” – 2012, 2013, 2014 г. над 1500 роми като изпълнители и публика се приобщиха към съвременната грладска култура, превръщайки се в преки участници.

 2. Издавани са престлистове, свързани с ромски културни събития в рамките на фестивала „Родопи фест”.

 3. Регионален исторически музей “Стою Шишков” – гр. Смолян в експозицията си представя и занаяти, поддържани от ромската общност. При необходимост специалистите от музея оказват помощ при проучване културните традиции на ромите. Архив от теренни материали по темата обаче липсват в музея.

 4. Регионална библиотека “Николай Вранчев” – гр. Смолян обслужва и гражданите от ромски произход и при проявен интерес от страна на младите представители на общността към нейните услуги. Срещу минимална годишна такса те получават абонамент най-вече за отдел “Изкуство”, откъдето отнасят вкъщи предимно дискове с музика, в редки случаи и книги.

В община Доспат една част от самодейците в читалище „Иван Вазов 1926” гр. Доспат са изпълнители от ромски произход, чийто изпълнения се посрещат с голям интерес.По приоритет „Жилищни условия и инфраструктура”

В община Смолян дейностите по този приоритет през периода от 2012 г. до 2014 г. са следните:

 1. Община Смолян е предоставила 7 общински жилища на ромски семейства.

 2. Общинска администрация – Смолян е съдействала за решаване на въпроси, поставени от роми, отнасящи се до собственост на съществуващи терени.

 3. Подпомагани са семейства за осъществяване на частични рехабилитационни дейности.

 4. Предстои реконструкция на улица „Заводска” по проект „Подобряване на градската среда” по оперативна програма „Регионално развитие”.

В община Доспат дейностите са следните:

 1. Община Доспат е предоставила общински жилища на ромски семейства в гр. Доспат в бл. Д1, Д2 и Д3, повечето от които в последствие са закупени от наемателите.

 2. Общинска администрация – Доспат е съдействала за решаване на въпроси, поставени от роми отнасящи се до обработване на общински земи, както и съдействала за собственост на съществуващи терени.

 3. Подпомагани са семейства за осъществяване на частични рехабилитационни дейности.

 4. Реконструирана е улицата в ромската махала в с. Змейца, а в момента и в гр. Доспат.
  Община Девин. Жилищните условия и инфраструктурата в ромския квартал на гр. Девин са в добро състояние. Улицата е асфалтирана, подобряват се условията със средства от общинския бюджет.

По официални данни в област Смолян броя на ромите е малък, 448 души са се самоопределили като роми. В тази връзка е необходимо по някои програми да не се залага количествен индикатор – бр. население от ромски произход, защото на база това основание ни е отказвано финансиране. Предлагаме в тези случаи, в критериите за оценка определящи да бъдат качествените показатели. Необходимо да има възможност за повече гъвкавост при кандидатстване по европейските програми.

В област Смолян има нужда от въвеждането на фигурата „здравен медиатор”, който да е мост между уязвимите малцинствени общности и здравните и социалните служби.

Необходима е и промяна при подаване на молби декларации в Дирекции „Социално подпомагане” (ДСП) за подпомагане на лица и семейства по различните нормативни основания. Докато в Дирекции „Бюра по труда” има декларации, които лицата доброволно попълват и подават и може да се проследи в известна степен колко лица от ромски произход са търсели работа и са били назначени по различни програми, то в ДСП няма информация за броя на лицата от ромски произход, подпомагани с месечна парична помощ и не може да направи реална преценка на ситуацията, тъй като не се изискват данни по етнически признак. Обвързването на получаването на месечни помощи с редовните посещения в училищата и детските градини е ефективна и добра практика.

Необходимо е да се мисли и в посока към придобиване на различни квалификации и усвояване на занаяти, за да се осигури поетапно по-трайна заетост на ромското население. За съжаление, дори и да имат желание да се обучават и придобиват допълнителни квалификации по някои програми от Националния план за заетост, реализиращи се чрез Бюрата по труда, те не отговарят на условието да имат завършено основно образование. В тази връзка е необходимо да продължи работата на националния проект „Нов шанс за успех” за ограмотяване на неграмотни и слабограмотни лица над 16 годишна възраст. По време на проекта в област Смолян за две години реално обучени са 126 лица от ромски произход.

Положителен фактор в област Смолян е доброто училищно образование и завишаване дела на висшистите сред работоспособното население, което става ясно от анализа на Института на пазарна икономика. В областта вече имаме успешно дипломирали се висшисти от ромски произход. И не случайно един от най-важните приоритети е образованието, защото той е ключа към интегриране на ромите. Трябва да се търсят допълнителни фактори, с които да се влияе върху ромската общност, както и представители от тях да бъдат включени в училищни и родителски настоятелства, за да бъдат максимално ангажирани към това да се образоват. Осигуряването на активното участие на ромите е от ключово значение.

Трябва да се отчете и факта, че все по-голям брой от ромската общност в област Смолян се социализират успешно и се наблюдават промени, и то в положителна насока.

В заключение, за изпълнението на заложените приоритети в Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите 2012-2020 г. и Плана за действие към нея, и в частност Стратегията на област Смолян за интегриране на ромите (2012-2020), от съществено значение е сътрудничеството на всички пряко ангажирани институции на национално, регионално и местно ниво с представители на неправителствени организации и на ромската общност.


ОБЛАСТ СОФИЯ

 1. Въведение

Годишният доклад на Софийска област за 2014 г. за напредъка по изпълнението на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012 – 2020) се изготвя въз основа на информация от годишните отчети за 2014 г. за изпълнение на общинските планове за действие, подадена от общинските администрации на територията на Софийска област. Структурата на доклада следва приоритетите на Областната стратегия за интегриране на ромите в Софийска област.

 1. Приоритети

Образование
Община Антон

В училищата на територията на община Антон се обучават 20 ученика от ромски етнически произход. Всички ученици, подлежащи на задължително обучение са обхванати от образователната система, участват в извънкласните форми на обучение, в самодейните състави към НЧ „Христо Ботев”, с. Антон.

11 деца посещават ЦДГ в селото. Провежда се интеграционна политика в съответствие със стандартите за защита правата на човека и малцинствата, обучение на всички деца по владеене на български език, социализация на децата от етническите малцинства, чрез включване във всички дейности на детската градина.

Община Ботевград

През 2014 г. община Ботевград е стартирала реализацията на проект в партньорство със сдружение „Разнообразни и равни” – София, финансиран от Тръст за социална алтернатива към Фондация „Америка за България”. Проектът обхваща около 500 деца от цялата община - ОУ „Васил Левски” – Ботевград, ПГТМ „Христо Ботев” – Ботевград, ТПГ „Стамен Панчев” – Ботевград, основните училища в селата Новачене, Врачеш, Скравена, Литаково и Липница, ОДЗ „Иглика” – Ботевград, ЦДГ „Здравец” – с. Литаково, ОЗД „Зора” – с. Новачене. Основна цел на проекта е достъп до качествено образование на деца в неравностойно положение, подготовка на деца, изостанали от учебния материал. Проектът продължава и в момента, защото обхваща учебната 2014/2015 г.Община Долна баня

Цели:

 1. Повишаване на качеството на образование на децата и учениците от етническите малцинства.

 2. Превенция на отпадане от училище на ромските ученици.

 3. Прилагане на разнообразни форми и програми за работа с младежи и възрастни от ромски произход отпаднали от училище с цел тяхната реинтеграция.

 4. Приобщаване и приемане на родителите-роми към образователния процес и засилване на участието им в училищния живот за тяхната реинтеграция.

 5. Усъвършенстване на образователните условия за качествено образование на квалификацията на педагогическите специалисти за взаимодействие в мултиетническа образователна среда.


Задачи:

 1. Подпомагане на деца, чийто майчин или семеен език не е български.

 2. Осигуряване на обективни и надеждни инструменти в системата на предучилищното и училищното образование.

 3. Подобряване на различните модели на образование.

 4. Повишаване на ангажимента на родителите и засилване сътрудничеството.

 5. Формиране на интеркултурна компетентност на директори, учители и други педагогически специалисти

 6. Формиране на извънкласни форми за занимания по интереси свързани със съхраняване на етническата идентичности и популяризиране на традиционни танци, занаяти и обичаи.

Дейности:

 1. Разработване и въвеждане на програма за овладяване на български език.

За 2014 година в ОДЗ „Юри Гагарин” няма деца, които да не владеят български език и не се налага разработването на такава програма.

 1. Въвеждане на длъжността помощник-учители от етносите в подготвителния клас.

Работи се по тази дейност съвместно с ДБТ ”Долна баня” и ЦМЕДТ ”Амалипе”, като при наличие на свободни места и подготвени кадри от тяхна страна, ще бъдат назначени хора на работа.

 1. Осигуряване на учебни помагала и учебници за социално слабите ученици след 7 клас.

През 2014 г. поради липса на достатъчен финансов ресурс не са осигурени учебници и учебни помагала. Работи се в посока създаване на социална ученическа борса за размяна на учебници и учебни помагала.

 1. Осигуряване на редовна посещаемост и задържане в училищата чрез изготвяне на индивидуални програми за децата, застрашени от отпадане.

В СОУ „Неофит Рилски” е разработена и приета програма за превенция от отпадане на учениците от училище (2013 – 2014 г.) и (2014 – 2015 г.).
По количествен показател отпадналите деца през учебната 2012 – 2013 година е 7 деца, докато през учебната 2013 – 2014 година броят на децата е 6. Това показва, че посоката на работа е правилна и постигането на целта ще бъде осъществено.

Седем деца от ромски произход са попаднали в рисковата група за отпадане от училище. С помощта на здравния медиатор, който през 2014 година бе назначен към Община Долна баня, децата бяха потърсени и насочени към Центъра за обществена подкрепа, където с тях се работи по програма за Превенция – отпадане от училище.

За задържане на децата в училище са организирани срещи от Центъра за развитие на общността – Долна баня с роми студенти реализирали мечтите си, продължавайки своето образование. Нагледният пример мотивира децата и е показателен, че всеки който има желание може успешно да се реализира, чрез добро обучение.

За превенция на ранните бракове в ромската общност, основен проблем довеждащ до отпадане на децата от училище се проведе кампания – беседа на тема: "Образованието – важността от него и ранните бракове" 1. Предоставяне на продължаващо професионално обучение за лица, навършили 16 г и ограмотяване на възрастни роми.

През 2014 г. не е предоставяно продължаващо професионално обучение за лица, навършили 16 г. и ограмотяване на възрастни роми.

 1. Ангажиране на родители на деца и ученици от етническите малцинства в училищни настоятелства, ученически парламенти или обществени съвети.

През 2014 г. в СОУ „Неофит Рилски” са се създали ученически парламент с включени в него деца от ромски произход, като и родителски комитет с участието на родители от малцинствата. В ОДЗ „Юри Гагарин” и ПГ „Христо Ботев” също са ангажирани всички родители и са сформирани родителски комитети. Активното включване на родители в общо училищните прояви, като и в решаването на належащи проблеми възникнали в процеса на възпитание и обучение на децата е основен фактор за интеграция и постигане на успехи в сверата на образованието.

 1. Квалификация на учители, директори и други педагогически специалисти за работа в мултикултурна среда.

В СОУ „Неофит Рилски” се реализира Проект „Всеки ученик може да бъде отличник” с подкрепата и партньорството на Център за мултиетнически диалог и толерантност „Амалипе”. Проектът е финансиран от Министерство на образованието и науката и Институт отворено общество. За повишаване капацитета на учители чрез модела „Учене чрез обмяна на опит”, през 2014 г. почти всички учители са преминали обучение за работа с ученици от мултикултурна среда.

 1. Създаване на клуб на етносите и/или традиционните занаяти към – читалище, училище,туристическо дружество или ЦРО Долна Баня

С подкрепата на Център за мултиетнически диалог и толерантност „Амалипе”, чрез Центъра за развитие на общността – Долна баня, в СОУ „Неофит Рилски” е създаден Свободно избираем предмет – фолклор на етносите – ромски фолклор.

Обобщение:

След обстойно анализиране на получената информация от отговорните институции, за реализирането на заложените дейности, обобщението на отчета по приоритетна област – 1 образование е следното: 1. По количествени показатели – В ОЗД „Юрий Гагарин” обхванатите деца са 208, в 7 групи. В СОУ „Неофит Рилски” общия брой на учениците е 468, съответно от 1 до 4 клас – 191, от 5 до 8 клас – 181 и от 9 до 12 клас – 96, разпределени в 20 паралелки. В ПГ „Христо Ботев” учениците от 9 до 12 клас са 93 в дневна форма на обучение и 124 – вечерна форма на обучение, разпределени в 8 паралелки.

 2. По качествени показатели – Полезността от достигнатите резултати се отразява в повишения интерес от страна на ромските деца към образованието. Мотивирането чрез интерактивни методи на обучение и възпитание, чрез интегриране на нови технологии, както и чрез извличане на нравствени, естетически и трудови компоненти от етническия фолклор е предпоставка за тяхното активно включване в обучението.

 3. Анализ и оценка – Община Долна баня създава условия за осигуряване на равен достъп до детска градина, предучилищна подготовка и качествено образование за всички деца и ученици. Няма сегрегация относно учениците и децата в училищата и детската градина, както и не се води статистика за етническата им принадлежност. Полученият резултат от изпълнените дейности влияе положително върху образователния статус на ромската общност, но процесът е труден и дълъг, затова е важно да се отбележи, че община Долна баня работи активно в посока повишаване на знанията и уменията на децата от общността – предмет на настоящия анализ. Сравнявайки 2014 и 2013 години, установяваме постигнат напредък в сферата на образованието, както с включването на родители от ромската общност в процеса на възпитанието и образованието на децата им, така и с повишаване на интереса на самите деца към обучението.

Община Елин Пелин

Дейности

В ОДЗ „Радост” гр. Елин Пелин от 01.10.2014 г. до 31.05.2015 г. ще се изпълняват паралелно два проекта чрез център за образователна интеграция на ученици към МОН. Първият проект е „Сътрудничество между детската градина, семейството и обществеността”, а вторият „ОДЗ „Радост” като привлекателен център за всички деца”. В двата проекта са предвидени обучения, семинари и тренинги за родители и учители, както и открита занималня с децата.

През 2014 г. са подадени следните проектни предложения, които не са получили одобрение за финансиране:


 • СОУ „Васил Левски” гр. Елин Пелин за инвънкласни дейности;

 • ЦДГ „Славейче”, с. Лесново по проект „Готови за училище”;

 • НЧ „Възраждане 1911” с. Доганово по проект „Танцът – възможност за развитие на ромските деца”.

В с. Лесново ежегодно се чества Международен ден на ромите. Празникът се отбелязва с провеждане на футболни турнири с участие на ромски отбори.

Община Етрополе

Предприети стъпки

От 2011 г. в ОУ „Хр. Ботев”с. Лопян се работи по проект на ЦМЕДТ (Център за между етнически диалог и толерантност) „Амалипе”, финансиран от Фондация „Америка за България”. Първата година училището беше пилотно, а втората-базово. Изпълнението на проекта продължава и в момента.

От 2014г. ОУ „Христо Ботев”-с. Лопян работи по проект „Успех”, чиято основна цел е уплътняването на свободното време на учениците. Създадени са 7 клуба с различни секции.

В училището са разработени основните показатели по проекта-изработена е училищна програма за превенция на отпадането, създадени са ученически параметри и родителски клуб, продължени са заниманията в СИП, „Фолклор на етносите-ромски фолклор”, изградена е система за отчитане на отсъствията на учениците и в тесни ежедневни контакти с родителите постепенно е преодолян този проблем. В същото време усилията на педагогическите екипи са активизирани за включване на неформалното образование, в това число извънкласни дейности (клубове „Компютърен експерт”, „Да успяваме заедно”, „Национална кухня”, „Ценности и човеколюбие в приказките на етносите”, „Песенна история на моя етнос”, арт-студио „Направи си сам”), интерактивни форми, като работи с нови софтуерни продукти.

Създаден е ученически парламент, който изработи свой план за работа и стана инициатор на традиционни училищни инициативи, ръководени от учителския екип / честване на бележити дати и празници, участие в изработената система за реда и хигиената в училище, определяне на „ученик на месеца” по различни критерии и оформяне на „алея на славата”.

Родителските клубове подкрепят всички училищни мероприятия и стават организатори и домакини на ученически изяви по случай Гергьовден и Великден.


На гости в ромската махала учениците представиха традиционни обичаи от българските и ромските пролетни празници. Родителите взеха участие в състезания съвместно с учениците (по БДП и в спортен празник). Трите училища съвместно отбелязаха няколко празника, което спомогна за по-лесната адаптация на осмокласниците в средното училище.

През пролетта на 2014г. ОУ „Хр. Ботев” – с. Лопян и ОУ „Г. Бенковски” –


с. Малки Искър” се включиха към проект на ЦМЕДТ „Амалипе” – „Всеки ученик може да бъде отличник” – за популяризиране работата на ученическите парламенти и родители съвместно със с. Видраре и с. Чавдар. Проектът се финансира от ЦМЕДТ „Амалипе” и ще продължи в четири етапа до юли 2015 г.

През учебната 2014/2015 г. всички училища и детски градини на територията на община Етрополе участват в схема „Училищен плод” към Държавен фонд „Земеделие”, като осигуряват на всички деца от начален етап на образованието и подготвителни групи разнообразни плодове и зеленчуци.

През 2014 г. продължава развитието на създадените форми в учебните заведения, като особено място се отделя на активизиране на родителите за работа със семействата, в които все още липсва мотивация към образованието на децата им.

За целта се организират месечни посещения в училища по време на часовете- време, в което родителите ще се запознаят с реалните резултати на своите деца, ще направят сравнение с резултатите в класа и ще получат подкрепата на учители и други родители. Ще продължи мотивацията на учителския екип чрез организиране на срещи с учители от други училища и участие в обучения. Част от участниците в тези срещи ще бъдат и ученици, които ще предават наученото на останалите.

Всички деца на 4-5-6 годишна възраст редовно посещават детска градина. Това се дължи и на факта, че в Община Етрополе отпадна таксата за посещение в детска градина. Таксата се поема изцяло от общината.

В детските градини са създадени родителски активи във всяка група, като са включени и родители на ромски деца. Наличието на училищен автобус също спомага за преодоляване на отсъствията.Във всички учебни заведения се работи активно за популяризиране на ромската култура, за преодоляване на различията и създаване на дух на толерантност между децата. Празнуват се празниците „Лазаровден”, „Банго Василий” и др.


Сподели с приятели:
1   ...   47   48   49   50   51   52   53   54   ...   67


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница