П р о г р а м а за управление и разпореждане с имоти общинска собственост на община несебър през 2015 г. І. Общи положения годишната програмастраница1/3
Дата02.03.2017
Размер0.55 Mb.
Размер0.55 Mb.
  1   2   3

проект

П Р О Г Р А М А


ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ

С ИМОТИ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР ПРЕЗ 2015 г.

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Годишната програма за управление и разпореждане с имоти –общинска собственост се изготвя в съответствие с чл.8, ал.9 от ЗОС. Разработването й, освен във връзка с нормативните изисквания е продиктувано и с оглед плановото, ефективно и рационално управление и разпореждане с общинското имущество. Общинската собственост е материалната основа на местното самоуправление и адекватните мерки предприети с цел оптималното стопанисване на общинските имоти, в интерес на населението на общината, съобразно разпоредбите на закона и с грижата на добър стопанин водят до повишаване на приходите за общинския бюджет, което предпоставя реализирането на политиката на Община Несебър за устойчиво развитие на всички населени места на територията й.

Настоящата програма е в изпълнение на основните цели, принципи и приоритети, посочени в стратегията по чл.8 ал.8 на Закона за общинската собственост и отразява намеренията на Община Несебър за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2015 г.

Програмата за управление и разпореждане с имоти –общинска собственост за 2015г. съдържа:


  1. Прогноза за очакваните приходи и необходимите разходи, свързани с придобиването, управлението и разпореждането с имоти – общинска собственост;

  2. Описание на имотите, които общината има намерение да предложи за предоставяне под наем, за учредяване на право на ползване или управление, за продажба, за учредяване на ограничени вещни права;

  3. Описание на имотите, които общината има намерение да придобие в собственост;

4.Общински обекти от първостепенно значение.
II. Прогноза за очакваните приходи и необходимите разходи, свързани с придобиването, управлението и разпореждането с имоти – общинска собственост.


по ред

Вид дейност


Прогнозен резултат в лв.
очаквани приходиА. От управление на имоти-общинска собственост
1.

Отдаване под наем на помещения

500 000.00

2.

Отдаване под наем на земя

120 000.00
Всичко от управление на имоти-общинска собственост

620 000.00

Б. От разпореждане с имоти-общинска собственост
1.

Продажба на имоти-общинска собственост

1500000.00

2.

Учредяване на вещни права

600000.00
Всичко от разпореждане с имоти-общинска собственост

2100000.00

Всичко приходи

2720000.00
НЕОБХОДИМИ РАЗХОДИ
1.

За технически дейности -скици, цифрови модели, ПУП, заснемане на имоти , такса за вписване на имотите в Агенция по вписване и др.

5000.00


2.

За изготвяне на оценки

10000.00

3.

За обявления

8000.00

4.

За придобиване на имоти

600 000.00
Всичко разходи

623 000.00


III. Описание на имотите, които общината има намерение да предложи за предоставяне под наем, за учредяване на право на ползване или управление, за продажба и за учредяване на ограничени вещни права .


по редОписание на имота

А.

Имоти, които Община Несебър има намерение да предостави под наем

1.

Обект 1.1 със закрита площ27.30 кв.м и открита площ от 4.43 кв.м, находящ се в стара част на гр.Несебър с кад.№51500.501.451/ стар идентификатор пл.№369/.

2.

Обект 1.2 със закрита площ27.30 кв.м и открита площ от 4.43 кв.м, находящ се в стара част на гр.Несебър с кад.№51500.501.451/ стар идентификатор пл.№369/.

3.

Обект 2.2 със закрита площ17.85 кв.м и открита площ от 6.75 кв.м, находящ се в стара част на гр.Несебър с кад.№51500.501.451/ стар идентификатор пл.№369/.

4.

Обект №4.2 със закрита площ – 17.81 кв.м и открита площ от 4.00 кв.м, находящ се в стара част на гр.Несебър с кад.№51500.501.451/ стар идентификатор пл.№369/.

5.

Обект №4.3 със закрита площ – 29.69 кв.м и открита площ от 5.00 кв.м, находящ се в стара част на гр.Несебър с кад.№51500.501.451/ стар идентификатор пл.№369/.

6.

Обект №5.2 със закрита площ – 10.56 кв.м и открита площ от 14.00 кв.м, находящ се в стара част на гр.Несебър с кад.№51500.501.451/ стар идентификатор пл.№369/.

7.

Обект №5.3 със закрита площ – 10.56 кв.м и открита площ от 14.00 кв.м, находящ се в стара част на гр.Несебър с кад.№51500.501.451/ стар идентификатор пл.№369/.

8.

Обект №5.4 със закрита площ – 10.56 кв.м и открита площ от 14.00 кв.м, находящ се в стара част на гр.Несебър с кад.№51500.501.451/ стар идентификатор пл.№369/.

9.

Обект №7.8 със закрита площ – 11.38 кв.м и открита площ от 11.40 кв.м, находящ се в стара част на гр.Несебър с кад.№51500.501.451/ стар идентификатор пл.№369/.

10.

Стоматологичен кабинет, с полезна площ от 12 кв.м ведно с помощни помещения на обща площ от 19.50 кв.м, включващи: санитарно помещение – 5 кв.м, WC – 3.50 кв.м и чакалня – 11.00 кв.м., находящ се в едноетажна сграда ”Здравна службас кад.№53822.502.75.3 по КК на с.Оризаре, АпОС №1013/22.02.2001г

11.

Офис на площ от 31.32 кв.м, находящо се на втори етаж в сграда с кадастрален идентификатор 51500.501.295.1 по КК на гр. Несебър – стара част, ул.”Тервел” №5, АОС №463/30.04.1998г.

12.

Офис №1 с полезна площ от 15.58 кв.м., находящ се в едноетажна сграда с идентификатор 53045.501.310.1 по кадастралната карта на гр.Обзор, разположена в площадно на Автогара гр.Обзор, АОС №1045/09.04.2001г.

13.

Офис №12 на площ от 29.23 кв.м., находящ се на партерен етаж от сграда с идентификатор 51500.502.380.1 по кадастралната карта на гр.Несебър, в ж.с.к „Изгрев”- 1, АОС №1888/02.03.2004г.

14.

Офис №6 на площ от 36.25 кв.м, находящ се на партерния етаж от сграда с идентификатор 51500.502.380.1 по КК на гр.Несебър, актувана с АОС №1882/02.03.2004г.

15.

Офис №10 находящ се на партерния етаж на сграда с идентификатор 51500.502.380.1 по КК на гр.Несебър в ЖСК „Изгрев", АОС №1886/02.03.2004г. с площ от 31.05 кв.м и санитарен възел съм него.

16.

Офис №3 на площ от 12.98 кв.м, находящ се на втори етаж от сграда Автогара – Обзор, изградена в УПИ VІІ, кв.48 по плана на гр.Обзор, с идентификатор 53045.501.492.1 по КК на гр.Обзор, АпОС №2993/07.05.2009г.

17.

Фризьорски салон на площ от 24.20 кв.м, находящ се на партерния етаж в общинска сграда „Читалище” с идентификатор 53822.502.61.1.3 по КК на с.Оризаре, АОС №2271/12.08.2005г.

18.

Кафе - Сладкарница с търговска площ от 67.80 кв.м и обслужващи помещения 33.00 кв.м, находящ се на партерен етаж от общинска сграда – „Читалище”, с идентификатор 53822.502.61.1.4 по КК на с.Оризаре, актуван с АОС №2271/12.08.2005г.

19.

Обществена тоалетна” на площ от 33.84кв.м, находяща се в едноетажна сграда с кадастрален идентификатор №53045.501.310.1, по кадастралната карта на гр.Обзор, разположена в площадно пространство в кв.48 по плана гр.Обзор, АОС №1045/09.04.2001г.

20.

Обществена тоалетна” на площ от 73.00кв.м, находяща се в едноетажна сграда с кадастрален идентификатор №61056.501.610.1, по кадастралната карта на с.Равда, кв.61, УПИ VІІ по плана гр.Обзор, АОС №4269/21.01.2011г..

21.

Терен на площ от 2500 кв.м. от УПИ ІІ-общ., в кв.78 по плана на гр.Несебър, съгласно приложената схема за атракционни дейности –детски комплекс, луна парк, АПОС №891/29.11.2000г.

22.

Терен на площ 200 кв.м /двеста квадратни метра/ означени на приложената схема с №2 в УПИ ІІ-общ., в кв.78 по плана на гр.Несебър, АПОС №891/29.11.2000г.

23.

Терен на площ 200 кв.м /двеста квадратни метра/ означени на приложената схема с №3 в УПИ ІІ-общ., в кв.78 по плана на гр.Несебър, АПОС №891/29.11.2000г.

24.

Терен на площ 200 кв.м /двеста квадратни метра/ означени на приложената схема с №4 в УПИ ІІ-общ., в кв.78 по плана на гр.Несебър, АПОС №891/29.11.2000г.

25.

Терен на площ 200 кв.м /двеста квадратни метра/ означени на приложената схема с №5 в УПИ ІІ-общ., в кв.78 по плана на гр.Несебър, АПОС №891/29.11.2000г.

26.

Терен на площ от 2000 кв.м. от УПИ ІІІ-общ., в кв.6 по плана на гр.Обзор, съгласно приложената схема за атракционни дейности, АПОС №1480/28.11.2002г.

27.

Кабинет №17 на площ от 13.26 кв.м ведно с манипулационна към него на площ от 13.26 кв.м. /№30 и 31 по архитект проект/ и Кабинет №15 на площ от 17 кв.м /№41 па арх.проект/- за детска консултация на партерния етаж /кота 3.60/– за Кабинет за индивидуална практика за първична извънболнична помощ /личен лекар – педиатър и Помещение №26 по арх.проект, на площ от 7.16 кв.м, находящ се на партерен етаж в Общинска сграда за „Здравни дейности” – гр.Несебър, изградена в УПИ ХХХІ, кв.55, АОС №1876/02.03.2004г.

28.

Кабинет №19 – УНГ болести на площ от 17.00 кв.м, находящ се на второ ниво от Общинска сграда за „Здравни дейности” с идентификатор 51500.502.454.1 по КК на гр.Несебър.

29.

Кабинет 2 на площ 14.80 кв.м., ведно с манипулационна 2А на площ от 14.50 кв.м /кота 7.20/ - Кабинет за индивидуална практика за първична извънболнична помощ /личен лекар/, находящ се в общинска сграда за здравни дейности „Здравна къща” в гр.Несебър, изградена в кв.55, УПИ ХХХІ, по плана на гр.Несебър – нова част, с идентификатор №51500.502.454.1, актуван АОС №3671/25.01.2010г.

30.

Лекарски кабинети на първи етаж – северно крило от Общинска сграда – Градска поликлиника – гр.Обзор, с кадастрален №53045.502.331.1, актувана с АпОС №1017/26.03.2001г., находяща се в УПИ Х, кв.53 по плана на гр.Обзор, представляващи: Лекарски кабинет №2 ведно с манипулационна, Лекарски кабинет № 3 ведно с манипулационна, Медикодиагностична лаборатория ведно с помощните помещения, регистратура и архив, на площ от 122.33 кв.м, от които 70.53 кв.м са помощни помещения.

31.

Помещение № 4 /по архитектурен проект/ – Каса за продажба на билети, на площ от 3.32 кв.м, находящо се на партерния етаж на Автогара – Обзор, с кадастрален идентификатор 53045.501.492.1, кв.48, УПИ VІІ по плана на гр. Обзор.

32.

Сграда с идентификатор 53045.136.1 по КК на гр.Обзор, в м. „Ямача”, АОС №576/02.06.1999г., представляваща: Мандра на площ от 425 кв.м и три помощни помещения на площ от 66 кв.м.

33.

Магазин за хранителни стоки с кад.№ 18469.501.456.1 по КК на с.Гюльовца, със застроена площ от 73 кв.м, АОС№927/01.02.2001г.Б. Имоти в Община Несебър, които ще бъдат обект на продажба
І. Продажба на имоти на собствениците на законно построена сграда :

1. УПИ ІХ-общ. в кв.5 по плана на ж.к.”Черно море”-гр.Несебър, целия на площ от 431.00 кв.м /четиристотин тридесет и един кв.м/, отреден за „жилищно застрояване” , с кадастрален идентификатор 51500.503.392 по кадастралната карта на гр.Несебър, АОС №2753/21.09.2007г.

2. ½ идеална – източна част от УПИ ХІІІ-общ. в кв.22 по плана на ж.к.”Черно море”-гр.Несебър, целия на площ от 421.00 кв.м /четиристотин двадесет и един кв.м/, отреден за „жилищно строителство” , с кадастрален идентификатор 51500.503.240 по кадастралната карта на гр.Несебър, АОС №5163/26.03.2012г.

ІІ. Продажба на имоти по чл.15 ал.3 от ЗУТ:

1.Общински поземлен имот на площ от 442кв.м, който съгласно влязла в сила Заповед №411/26.11.2014г. на кмета на общината за одобрение на изменение на ПУП е част от нов УПИ ІІІ- 353,354,269 в кв.8 по плана на гр.Св.Влас – юг на площ от 1861кв.м, отреден за „Жилищно и курортно строителство;

2. 18/5170кв.м реално обособени части от ПИ 11538.501.194 по КК на гр.Св.Влас, които съгласно проект за изменение на ПУП-ПРЗ се включват към новообразуван УПИ ХХХVІІІ - 180 в кв.24 по плана на гр.Свети Влас;

3. УПИ ІХ –общ /ПИ51500.506.485/, кв.5201, по плана на кк“Сл.бряг – запад“, който съгласно проект за изменение на ПУП-ПР се придава към УПИ ІІІ-236,239 /ПИ51500.506.597/ като се обособява нов УПИ ІІІ на площ от 4845кв.м;

4. 115/142 кв.м реално обособени части от ПИ 51500.31.36 по КК на гр.Несебър, които съгласно проект за изменение на ПУП-ПРЗ се включват към нов УПИ VІІ в кв.11 по ПРЗ /Кадастрална карта/ на Зона „Инцараки“ , м.“Юрта –Балкана“, землище на гр.Несебър, отреден за курортно строителство.;

5. 9.05 кв.м ид.части от УПИ ХVІІ-177/общ/ в кв.24 по плана на гр.Св.Влас, с кад.№11538.501.292 по КК на гр.Св.Влас, АчОС №5352/10.01.2013г., които съгласно проекта за изменение се придават към имот УПИ ХVІІІ в кв.24.
ІІІ. Продажба на общински имоти отредени за „Жилищно строителство“ чрез провеждане на търг или конкурс:
1. УПИ І в кв.17 по плана на ж.к.”Черно море”, с кадастрален идентификатор №51500.503.181 по кадастралната карта на гр.Несебър, на площ от 432кв.м, АчОС№2664/20.06.2007г.;

2. УПИ VІІ в кв.17 по плана на ж.к.”Черно море”, с кадастрален идентификатор №51500.503.194 по кадастралната карта на гр.Несебър, на площ от 500кв.м, АчОС№2676/20.06.2007г.;

3. УПИ ХV, кв.5 по плана на ж.к.“Черно море”, гр.Несебър с кад.№51500.503.25 по кадастралната карта на гр. Несебър, целия на площ от 486 кв.м, АОС 5548/20.01.2014г.;

4. УПИ ХІV, кв.21 по плана на с.Кошарица, С.О.”Чолакова чешма” с кад.№39164.502.602 по кадастралната карта на с.Кошарица, целия на площ от 451 кв.м, АОС 2998/16.06.2009г.;

5. УПИ ХІ, кв.5 по плана на гр.Обзор, с кад.№53045.502.19 по кадастралната карта на гр.Обзор, целия на площ от 633 кв.м, АОС 5374/29.01.2013г.;

6. УПИ VІІ, кв.3 по плана на гр.Обзор, с кад.№53045.502.526 по кадастралната карта на гр.Обзор, целия на площ от 377 кв.м, АОС 5440/21.06.2013г.;

7. УПИ І-общ. в кв.24 по плана на гр.Св.Влас с кад.№11538.4.104 по кадастралната карта на гр.Св.Влас, целия на площ от 394 кв.м;

8. Имот кад.№18469.501.620 по кадастралната карта на с.Гюльовца , УПИ ХVІІ, кв.35 по плана на с.Гюльовца, на площ от 395 кв.м, АОС 5104/18.01.2012г.;

9. Имот кад.№18469.501.574 по кадастралната карта на с.Гюльовца , УПИ VІІ, кв.8 по плана на с.Гюльовца, на площ от 686 кв.м, АОС 2815/19.03.2008г.;

10. УПИ ХІІ в кв.13 по плана на с.Оризаре, на площ от 473кв.м, отреден за ниско жилищно застрояване, Кинт. 1.2,пл.45%, АчОС №2260/28.06.2005г.;

11.УПИ І в кв.4 по плана на с.Оризаре, на площ от 480кв.м, отреден за ниско жилищно застрояване, Кинт. 1.2,пл.45%,, АчОС 1835/01.10.2003г.;

12.УПИ V в кв.4 по плана на с.Оризаре, на площ от 330кв.м, отреден за ниско жилищно застрояване, Кинт. 1.2,пл.45%, АчОС №1827/17.09.2003г.;

13. УПИ І в кв.46 по плана на с.Оризаре, с кад.№53822.502.190, на площ от 238кв.м, отреден за ниско жилищно застрояване, Кинт. 1.2,пл.45%, АчОС №2663/20.06.2007г.;

14.УПИ ХІХ в кв.46 по плана на с.Оризаре, с кад.№53822.502.191, на площ от 512кв.м, отреден за ниско жилищно застрояване, Кинт. 1.2,пл.45%, АчОС №2662/20.06.2007г.;

15.ПИ с кад.№39164.502.6. по КК на с.Кошарица, представляващ УПИ І-236, кв.18 по плана на „Чолакова чешма”, с.Кошарица на площ от 746кв.м, отреден за ниско жилищно застрояване, Кинт. 1.2,пл.45%, АчОС №2683/ 20.06.2007г.;

16.УПИ ХІХ-244, кв.19 по плана на „Чолакова чешма”, с.Кошарица на площ от 500кв.м, отредени за ниско жилищно застрояване, Кинт. 1.2,пл.45%, АчОС №1684/11.08.2003г.;

17.ПИ с кад.№39164.501.581 по КК на с.Кошарица, представляващ УПИ VІІ кв.29 по плана на „Чолакова чешма”, с.Кошарица на площ от 1052 кв.м , отредени за ниско жилищно застрояване, Кинт. 1.2,пл.45%, АчОС №3885/12.03.2010г.;
ІV. Продажба на общински имоти отредени за „КОО“, „За търговия“ и др. чрез провеждане на търг или конкурс:

1.ПИ 51500.507.301 по КК на гр.Несебър, представляващ УПИ ІІІ в кв.2701 по плана на кк”Сл.Бряг – запад”, на площ от 424кв.м, отреден „За търговия”;


  • ПИ 51500.507.436 по КК на гр.Несебър, представляващ УПИ І в кв.1601 по плана на кк”Сл.Бряг – запад”, на площ от 895кв.м, отреден „За търговия”;

  • ПИ 51500.507.419 по КК на гр.Несебър, представляващ УПИ ІІ в кв.1801 по плана на кк”Сл.Бряг – запад”, на площ от 739кв.м, отреден „За търговия”;

  • ПИ 51500.507.466 по КК на гр.Несебър, представляващ УПИ ІІ в кв.1506 по плана на кк”Сл.Бряг – запад”, на площ от 1486кв.м, отреден „За търговия”;

  • ПИ 51500.508.121 по КК на гр.Несебър, представляващ УПИ V в кв.901 по плана на кк”Сл.Бряг – запад”, на площ от 341кв.м, отреден „За търговия”;

  • ПИ 51500.508.18 по КК на гр.Несебър, представляващ УПИ VІ в кв.1001 по плана на кк”Сл.Бряг – запад”, на площ от 1675кв.м, отреден „За търговия и КОО”;

  • ПИ 51500.508.15 по КК на гр.Несебър, представляващ УПИ І в кв.1002 по плана на кк”Сл.Бряг – запад”, на площ от 507кв.м, отреден „За търговия”;


V.Общински имоти, които се прехвърлят безвъзмездно:
1. ПИ с кад.№61056.53.104 по КК на с.Равда, м.“Хендек Тарла“ на площ от 16кв.м, с предназначение „Територия на транспорта“ и начин на трайно ползване „За път от републиканската пътна мрежа“, образуван от имот с кад.№61056.53.100.

2. ПИ с кад.№61056.53.105 по КК на с.Равда, м.“Хендек Тарла“ на площ от 53кв.м, с предназначение „Територия на транспорта“ и начин на трайно ползване „За път от републиканската пътна мрежа“, образуван от имот с кад.№61056.53.100;

3. ПИ с кад.№61056.50.102 по КК на с.Равда, на площ от 1207кв.м, с предназначение „Територия на транспорта“ и начин на трайно ползване „За път от републиканската пътна мрежа“, образуван от имот с кад.№61056.50.100;

4. ПИ с кад.№61056.51.104 по КК на с.Равда, м.“Чатал тепе“ на площ от 191кв.м, с предназначение „Територия на транспорта“ и начин на трайно ползване „За път от републиканската пътна мрежа“, образуван от имот с кад.№61056.51.101;

5. ПИ с кад.№61056.51.105 по КК на с.Равда, м.“Чатал тепе“ на площ от 85кв.м, с предназначение „Територия на транспорта“ и начин на трайно ползване „За път от републиканската пътна мрежа“, образуван от имот с кад.№61056.51.101;

6. ПИ с кад.№61056.51.106 по КК на с.Равда, м.“Чатал тепе“ на площ от 62кв.м, с предназначение „Територия на транспорта“ и начин на трайно ползване „За път от републиканската пътна мрежа“, образуван от имот с кад.№61056.51.101;

7. ПИ с кад.№61056.51.107 по КК на с.Равда, м.“Чатал тепе“ на площ от 471кв.м, с предназначение „Територия на транспорта“ и начин на трайно ползване „За път от републиканската пътна мрежа“, образуван от имот с кад.№61056.51.101;

8. ПИ с кад.№61056.45.103 по КК на с.Равда, м.“Блато“ на площ от 149кв.м, с предназначение „Територия на транспорта“ и начин на трайно ползване „За път от републиканската пътна мрежа“, образуван от имот с кад.№61056.45.101;

9. ПИ с кад.№61056.48.105 по КК на с.Равда, м.“Чатал тепе“ на площ от 484кв.м, с предназначение „Територия на транспорта“ и начин на трайно ползване „За път от републиканската пътна мрежа“, образуван от имот с кад.№61056.48.100;

10. ПИ с кад.№61056.35.103 по КК на с.Равда, м.“Кокалу“ на площ от 5кв.м, с предназначение „Територия на транспорта“ и начин на трайно ползване „За път от републиканската пътна мрежа“, образуван от имот с кад.№61056.35.101;

11. ПИ с кад.№61056.35.104 по КК на с.Равда, м.“Кокалу“ на площ от 64кв.м, с предназначение „Територия на транспорта“ и начин на трайно ползване „За път от републиканската пътна мрежа“, образуван от имот с кад.№61056.35.101;

12. ПИ с кад.№61056.35.105 по КК на с.Равда, м.“Кокалу“ на площ от 586кв.м, с предназначение „Територия на транспорта“ и начин на трайно ползване „За път от републиканската пътна мрежа“, образуван от имот с кад.№61056.35.101;

13. ПИ с кад.№51500.740.38 по КК на гр.Несебър, м.“Кокалу“ на площ от 232кв.м, с предназначение „Територия на транспорта“ и начин на трайно ползване „За път от републиканската пътна мрежа“, образуван от имот с кад.№51500.740.29;

14. ПИ с кад.№51500.74.141 по КК на гр.Несебър, м.“Кокалу“ на площ от 11кв.м, с предназначение „Територия на транспорта“ и начин на трайно ползване „За път от републиканската пътна мрежа“, образуван от имот с кад.№51500.74.75;


В. Имоти, върху които Община Несебър има намерение да учреди право на строеж:

І. Имоти отредени за жилищно строителство -Чрез провеждане на търг или конкурс


Сподели с приятели:
  1   2   3


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница