Писмо-покана за представяне на оферти bg/2015/eu предметДата01.12.2017
Размер119.88 Kb.
Размер119.88 Kb.
ПИСМО-ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИ

BG/2015/EU

Предмет: - BG/2015/EU

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка за предоставяне на услуги за превод на български език

Уважаема госпожо/Уважаеми господине,

Европейският парламент (наричан по-долу „възлагащият орган“), действащ от свое име и от името на Европейската сметна палата, Комитета на регионите и Европейския икономически и социален комитет (наричани по-долу „участващите институции/органи“), възнамерява да възложи договор за обществена поръчка за предоставяне на услуги за превод на български език.

Договорът е със срок от една година, като се подновява ежегодно с мълчаливо съгласие, но максималният му срок не може да надвишава четири години.

В приложението можете да намерите документите, свързани с този договор, които Ви предоставят необходимата информация за евентуално представяне на оферта. Тези документи са следните:


 • настоящата покана за представяне на оферти, която съдържа информацията, необходима за участие, и условията за представяне на оферта;

 • тръжните условия и приложенията към тях, съдържащи подробна информация за предмета на обществената поръчка, техническите спецификации, критериите за отстраняване, подбор и възлагане, както и удостоверяващите документи и приложенията, които трябва да предадете с Вашата оферта;

 • проектите на договори и приложенията към тях.

Всеки от горепосочените документи представлява неразделна част от тръжните документи.

Тръжните документи могат да бъдат използвани за справка и изтеглени от интернет на следния адрес:http://www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm

Оферентите трябва да попълнят онлайн заявлението за участие, публикувано на горепосочената интернет страница, и да натиснат „Submit“. Oсобено внимание следва да се обърне на електронния адрес, който посочвате във формуляра за регистрация, тъй като на този адрес автоматично ще бъде изпратено съобщение за потвърждение на онлайн регистрацията, придружено от съответните документи, които трябва да се разпечатат. При все това оферентите трябва да попълнят някои полета от разпечатаните документи на ръка: приложение VІ „Клетвена декларация ...“ и приложение І „Ценова оферта“. Формулярът за регистрация трябва да бъде разпечатан и подписан от законния представител (законните представители) на оферента. Оферентите трябва да използват формуляра за регистрация като заглавна страница на своята оферта. Приложение І „Ценова оферта“ трябва да съдържа ценовата оферта в евро и трябва да се изпрати заедно с офертата, но в отделен плик, както е посочено в точка 1 от настоящата покана.

Редакцията на преведен текст (приложение V от тръжните условия) трябва да се изпрати заедно с офертата в отделен запечатан плик с надпис „Revision test“. Инструкциите за изготвяне на редакцията на превода са описани подробно в приложение ІV от тръжните условия и трябва да се следват внимателно.

Инструкциите, съдържащи се в настоящото писмо-покана, не могат да се тълкуват по никакъв начин като показателни за значението, което възлагащият орган отдава на елемента „цена“ от критериите за възлагане, а имат за цел единствено да опростят и ускорят процедурата по отваряне. 1. СЪДЪРЖАНИЕ И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ

Ако се интересувате от участие в настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка, моля да представите оферта преди крайния срок, посочен в точка 2 по-долу.

Офертите трябва да са изготвени в съответствие с разпоредбите на настоящите тръжни документи на един от официалните езици на Европейския съюз и следва да са ясни и кратки.

Вашата оферта трябва се състои от един подписан оригинал, като всяка страница е надлежно попълнена и безупречно четлива, за да се избегне и най-малкото съмнение по отношение на думи и цифри.

Офертата трябва да бъде придружена от CD или DVD, съдържащо пълно и точно електронно копие на оригиналната оферта. Електронното копие трябва да бъде в PDF формат. Ценовата оферта и тестът за редактиране на превод не трябва да се включват в електронното копие.

Ако офертата не включва електронното копие, от оферента ще бъде поискано да го предостави до пет дни. Ако копието не бъде получено в установения срок, офертата ще бъде отхвърлена.

Офертата трябва:

– да е изготвена върху бланка на оферента1;

– да е задължително подписана от оферента или от надлежно упълномощения му представител, включително приложения І, ІІІ и VІ към тръжните условия и онлайн регистрационния формуляр, който трябва да се разпечата и да се използва за заглавна страница на офертата;

– да е безупречно четлива, за да не съществува никакво съмнение по отношение на думи и цифри;

– да бъде подадена в папка, към която всички страници са прикрепени;

– да съдържа оригинала на ценовата оферта и едно копие на хартия, поставени в отделен, безупречно запечатан плик, ясно обозначен с надпис „Price offer“;

– да включва оригинала на отговора на оферента на теста за редактиране на превод (приложение V от тръжните условия) и едно копие на хартия, поставени в отделен, безупречно запечатан плик, ясно обозначен с надпис „Revision test“.

Администрацията на възлагащия орган си запазва правото да отхвърли всяка непълна или нечетлива оферта.

Оферентът трябва да предостави цялата информация, необходима на възлагащия орган, за да извърши анализ на офертата въз основа на критериите за отстраняване, подбор и възлагане, включително всички документи, свързани с икономическите, финансовите, професионалните и техническите възможности, изброени в тръжните условия. Където това е необходимо, трябва да се приложат всички удостоверителни документи. В приложение ХV към тръжните условия се съдържа списък с документите, които трябва да се представят като минимум. 1. КРАЙНИ СРОКОВЕ И ПРОЦЕДУРИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИ

 1. Крайният срок за представяне на оферти е 29.4.2015 г.

 2. Представянето на офертите може да се извърши по избор на оферента:

a) по пощата или чрез куриер, с изпращане не по-късно от 29.4.2015 г.,

както е посочено по-горе, като за доказателство се признава пощенското клеймо или датата на депозитната разписка, на следния адрес (или с използване на етикета, предоставен в приложение ХІV към тръжните условия, който да се постави върху външната и вътрешната опаковка при изпращането на офертата):EUROPEAN PARLIAMENT

Official Mail Service

DG TRAD

For the attention of Mr Christian Bastien

Konrad Adenauer Building, Room 00D001

L-2929 Luxembourg

Luxembourg

б) или като се връчат лично от оферента или от неговите представители не по-късно от 16,30 ч. на 29.4.2015 г. (местно време в Люксембург), на Службата за официална кореспонденция. Доставянето на офертата ще бъде потвърдено с разписка в два екземпляра, носеща дата и подпис, от Службата за официална кореспонденция на Европейския парламент. Датата и часът, посочени на разписката, ще се считат за дата и час на подаване на офертата. Работното време на Службата за официална кореспонденция, на която трябва да бъдат предадени офертите, е от 10,00 до 17,00 ч. местно време от понеделник до петък, с изключение на петък, 24.4.2015 г., когато работното време е от 10,00 до 12,00 ч. Службата за официална кореспонденция на Европейския парламент не работи в събота и неделя, както и в дните, които са официални почивни дни за Европейския парламент. 1. Оферти, при които не са спазени крайните срокове за представяне, посочени в точка 2.2, букви а) и б) по-горе, ще се обявяват за недопустими.

 2. С цел да се запази поверителността и неприкосновеността на офертите, те трябва да се изпратят в двойна опаковка. Двата пласта опаковка трябва да бъдат запечатани и върху тях да бъде надписано следното:

– адресът на отдела получател:

EUROPEAN PARLIAMENT

Official Mail Service

DG TRAD

For the attention of Mr Christian Bastien

Konrad Adenauer Building, Room 00D001

L-2929 Luxembourg

Luxembourg

(Етикетът, предоставен в приложение ХІV към тръжните условия, който се поставя върху външната и вътрешната опаковка при изпращането на офертата, може да се ползва по желание.)

– референтният номер на поканата за представяне на оферти:

BG/2015/EU__Appel_d’offres_BG/2015/EU'>INVITATION TO TENDER

INVITATION À SOUMISSIONNER

Call for tenders BG/2015/EU

Appel d’offres BG/2015/EU

– и следната забележка:NOT TO BE OPENED BY THE MAIL SERVICE
OR BY ANY UNAUTHORISED PERSON


A NE PAS OUVRIR PAR LE SERVICE DU COURRIER

OU PAR TOUTE PERSONNE NON AUTORISEE.

Приканват се оферентите, какъвто и опаковъчен материал да ползват за представяне на офертите си, да обърнат внимание на качеството му, за да се гарантира, че офертата не пристига разкъсана, което би довело до неосигуряване на поверителността на съдържанието им и тяхната неприкосновеност. Размерите на външните контейнери следва да отговарят колкото може по-точно на папките в тях.

Ако се използват самозалепващи пликове или подобни опаковки, които може да бъдат отворени, без да остане следа, те трябва да бъдат запечатани с помощта на самозалепващи ленти, като изпращачът полага подписа си напречно на лентите. За подпис на изпращача се считат неговият саморъчен подпис или печатът на неговото дружество.

Всяка оферта, която не запазва поверителността на своето съдържание до отварянето на всички оферти, се отхвърля служебно.

Върху външната опаковка трябва да бъде отбелязано също така името или търговското наименование на оферента, както и точният адрес, на който той може да бъде уведомен за решението, взето по отношение на офертата му.

Освен на двата пласта запечатана опаковка, и на външната опаковка трябва да бъде посочен референтният номер на процедурата за възлагане на обществена поръчка BG/2015/EU. 1. ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРЕДСТАВЯНЕТО НА ОФЕРТИ

 1. Представянето на оферта предполага приемане на условията, определени в документацията, съставляваща настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка: тръжните условия и приложенията към тях, проектите на договорите и приложенията към тях и самата покана. Горепосочените документи определят условията на настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка и се допълват взаимно. В случай на противоречие между тях, всеки документ има предимство пред останалите в реда, посочен в „Заключителните разпоредби и приложения“ (член I.21 от проекта на основен договор и член I.20 от проекта на вторичен договор).

 2. Представянето на оферта включва отказ на оферента от собствените му договорни условия. Представянето на офертата обвързва оферента по време на изпълнение на договора, ако такъв му бъде възложен.

 3. Преди да подаде офертата си, оферентът трябва да предприеме всички необходими мерки с цел да получи подходяща представа за обхвата и естеството на предмета на поканата за представяне на оферти, както и за евентуалните затруднения. Подавайки офертата, оферентът признава, че осъзнава рисковете и проблемите, които могат да възникнат във връзка с изпълнението на договора.

 4. Срокът на валидност на офертите, по време на който оферентът е длъжен да спазва всички условия на офертата, е 12 (дванадесет) месеца, считано от крайния срок за представяне на офертите.

 5. Тръжните условия, свързани с проектите на договорите, са приложени към настоящата покана. В тръжните условия се изброяват всички документи, които трябва да се приложат към офертата, включително удостоверителните документи за икономическите, финансовите, техническите и професионалните възможности.

 6. Настоящата покана за представяне на оферта не съставлява поемане на задължение от страна на участващите институции/органи; задължение се поражда единствено при подписване на договора с успешно преминалия процедурата оферент. Също така представянето на оферта не дава по никакъв начин право на даден оферент да му бъде възложена обществената поръчка или част от нея. До подписване на договора участващите институции/органи могат да се откажат от договора или да отменят процедурата по възлагане на обществена поръчка, като оферентите не могат да претендират за никакво обезщетение за направени разходи, включително евентуални пътни разходи. Когато е приложимо, причините за подобно решение ще бъдат посочени и доведени до знанието на всички оференти.

 7. Оферентите ще бъдат уведомени за решението, взето по отношение на техните оферти.

 8. Направените разходи при подготовката и представянето на офертите трябва да се поемат от оферентите и не подлежат на възстановяване.

 9. Офертите остават собственост на Европейския парламент.

 10. Последващите действия във връзка с отговорите от страна на оферентите на поканата за представяне на оферти ще се състоят във вписване и обработка на лични данни (напр. име, адрес, биография). Тези данни ще се обработват в съответствие с Регламент (ЕО) № 45/2001 относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Общността и за свободното движение на такива данни. Освен ако е посочено друго, отговорите на въпросите и изискваните лични данни са необходими за оценка на офертата в съответствие с тръжните условия на настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка и ще бъдат обработвани единствено от отдела по защита на данните на възлагащия орган. По искане на оферента, той може да получи подробности за предоставените от него лични данни и може да поправи всички неточни или непълни лични данни. Оферентът може да се обърне към съответния отдел по защита на данните на възлагащия орган по всички въпроси относно обработката на личните си данни. Той има право по всяко време да се отнесе към Европейския надзорен орган по защита на данните относно обработката на личните си данни.
 1. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Оферентите, които желаят да получат допълнителна информация относно тръжните документи, следва да представят своите въпроси единствено по електронна поща.

Въпросите следва да бъдат ясни и кратки и да се позовават изрично на съответната част от тръжните условия/проектите на договорите/поканата. По практически причини въпросите трябва да са написани на английски език и да се изпращат на dgtrad.tenders@europarl.europa.eu не по-късно от 21.4.2015 г. включително. Отговорите ще бъдат редовно публикувани на интернет страницата http://www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm. Последното публикуване ще бъде на 22.4.2015 г.

Всички други начини на осъществяване на контакт между оферентите и възлагащия орган са забранени по време на цялата процедура.


 1. ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ

Офертите ще бъдат отворени в 10,00 ч. на 27.5.2015 г. в зала L6 A100 и в 10,00 ч. на 5.6.2015 г. в зала L2A200 в помещенията на Европейския парламент, в сграда „Шуман“/Schuman Building, L-2929 Люксембург/Luxembourg.

Всеки оферент може да бъде представен от не повече от едно лице, което трябва да представи пълномощно от оферента.

Оферентите, които желаят да присъстват при отварянето на офертите, се умоляват да съобщят това на отдела, отговорен за управлението на настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка, не по-късно от 13.5.2015 г. по пощата на следния адрес:

EUROPEAN PARLIAMENT

Official Mail Service

DG TRAD


For the attention of Mr Christian Bastien

Konrad Adenauer Building, Room 00D001

L-2929 LUXEMBOURG

или по електронна поща на следния адрес: dgtrad.tenders@europarl.europa.eu
 1. ОПОВЕСТЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ

Възлагащият орган уведомява едновременно и поотделно всички оференти, които не са преминали успешно процедурата, чрез обикновена поща и електронна поща, че техните оферти не са били приети. При всички случаи възлагащият орган посочва основанията за отхвърляне на офертата, както и възможните процедури за обжалване.

Възлагащият орган оповестява, едновременно с уведомленията за отхвърляне на офертите, решението за възлагане на поръчката на успешно преминалия(те) оферент(и), като посочва, че то не поражда задължение за възлагащия орган. Договорът не може да бъде подписан преди изтичането на срок от 14 календарни дни, считано от деня след датата на едновременното оповестяване на решенията за отхвърляне на офертите и за възлагане на поръчката. Срокът може да се намали на 10 дни, ако се използват електронни средства за изпращането на горепосочените уведомления. При всички случаи решението за възлагане става окончателно едва след като успешно преминалият процедурата оферент представи изискуемите документни доказателства, свързани с критериите за изключване, посочени в точка 28 от тръжните условия, и те бъдат приети от възлагащия орган. Приемането им се потвърждава писмено и дава възможност на успешно преминалия(те) процедурата оферент(и) да подпише(ат) договора(ите), в случай че срокът от 14 (или 10) календарни дни е изтекъл.


Договор, подписан преди изтичане на горепосочения срок от 14 (или 10) календарни дни, се счита за нищожен.

Отстранените оференти могат да получат допълнителни сведения относно основанията за отхвърляне на офертата им при искане в писмен вид, изпратено с писмо или по електронен път. Единствено оферентите, представили допустима оферта, могат да получат сведения относно характеристиките и относителните предимства на успешно преминалата(ите) процедурата оферта(и), както и името на оферента, на когото се възлага поръчката. За допустими се считат офертите на оференти, които не са отстранени и отговарят на критериите за подбор. Въпреки това не се оповестяват данни, чието огласяване би възпрепятствало прилагането на закона, би било в разрез с обществения интерес, би нанесло щети на законните стопански интереси на публични или частни предприятия или би нарушило лоялната конкуренция между тези предприятия. 1. спиране НА ПРОЦЕДУРАТА

При необходимост след съобщаване на резултатите и преди подписване на договора възлагащият орган може да спре подписването на договора за допълнителна проверка, ако това е оправдано от исканията или коментарите на оференти, които не са преминали успешно процедурата или се считат за ощетени, или други получени приложими сведения оправдават това. Въпросните искания, коментари или сведения трябва да бъдат получени в рамките на периода от 14 (или 10) календарни дни, считано от деня след едновременното оповестяване на решенията за отхвърляне и възлагане или, където е приложимо, след публикуването на обявление за възлагане на поръчка. В случай на решение за спиране, всички оференти се уведомяват за това в рамките на три работни дни след вземането на това решение.

След приключване на допълнителната проверка, произтичаща от спирането на процедурата, възлагащият орган може да потвърди решението си за възлагане, да го измени или при необходимост да отмени процедурата. Новото решение се мотивира и съобщава в писмен вид на всички оспорвали решението оференти.

Дата: Подпис:
Кристиан Бастиен

Отдел за управление на финансовите ресурси и


контрол

Генерална дирекция за писмени преводиЕвропейски парламент


1 Моля, забележете, че тази разпоредба не се прилага за теста за редактиране на превод.
Сподели с приятели:


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница