План на класния ръководител за провеждане на час на класастраница1/11
Дата16.11.2017
Размер1.47 Mb.
Размер1.47 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

ПЛАН НА КЛАСНИЯ РЪКОВОДИТЕЛ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЧАС НА КЛАСА

Чл. 90, ал. 4 от Правилника за прилагане на закона за народната просвета гласи: "В началото на учебната година директорът определя със заповед класните ръководители на всички паралелки". Съгласно чл. 90, ал. 5 "Класният ръководител организира и провежда час на класа, извънкласните дейности с учениците и води задължителната училищна документация за съответната паралелка." Часът на класа се включва в седмичното разписание на учебните занятия извън броя на задължителните учебни часове, а дейността в него се реализира въз основа на годишен план, разработен съвместно от класния ръководител и учениците.

В началото на учебната година класният ръководител изготвя характеристика на класа, на базата на собствените наблюдения и определя възпитателните задачи за учебната година.

В час на класа се провежда учебният процес по безопасност на движението, като предвиденият учебен материал се разпределя равномерно през учебната година и се преподава при спазване на задължителния брой часове, предвидени за всеки клас и съответната глобална тема, съгласно Указанието на МОН за учебната 1999/2000 година (част II, с. 162).

Обучението на учениците по защита при бедствия е задължително. Занятията се провеждат от класния ръководител в часа на класа. По отделни теми, които затрудняват учителите, за практически обобщения и комплексни занятия се привличат съответните специалисти от други ведомства с отношение към защитата при природни бедствия. Обучението на учениците за действия при екстремни ситуации се осъществява по предложена учебна програма, която е разработена в съответствие със Закона за народната просвета и е съобразена с възрастовите, физиологичните и психологически особености на учащите се. (Указание на МОН за организиране на дейностите на общообразователните, специалните и професионалните училища през учебната 1998/1999 г., с. 223 - 235.) Програмата е примерна и определя базовото съдържание на курса на обучението за действие на учениците при бедствия, аварии, катастрофи и пожари за I - Х клас (I и II курс) от 1997 г., утвърдена от Министъра на образованието и науката и съгласувана с началника на Гражданска защита на Република България. Учебният материал се разпределя от класните ръководители по преценка на училищното ръководство. Разпределението на учебните часове в програмата е регламентирано. Занятията се включват в общото разписание и се провеждат от класните ръководители в часа на класа. На класните ръководители се предоставя правото да определят обхвата на всеки урок в зависимост от входното равнище, темпа на преподаване и усвояване на знанията, от интереса на учениците и други. Контролът по планирането, организацията и провеждането на учебния процес се осъществява от ИО на МОН.

Гражданското образование се реализира чрез учебното съдържание по общообразователните учебни предмети, в часа на класа, в часовете по задължителноизбираема и свободноизбираема подготовка, чрез дейността на педагогическия съветник, в извънкласните и извънучилищни форми на работа и т.н.

Дейността по професионалното ориентиране в училище се осъществява с учениците след завършване на начален етап на основно образование до завършване на средно образование, от учителите, класните ръководители, педагогическите съвети, възпитателите и психолозите в специалните училища. Професионалното ориентиране се конкретизира тематично и календарно в плановете на класните ръководители и се осъществява тематично в часа на класа. За системна и целенасочена работа по професионално ориентиране на учениците се ползва ТЕМАТИЧНИЯТ ПЛАН за работа с учениците по професионално ориентиране. (Указание за организиране на дейностите на общообразователните, специалните и професионалните училища през учебната 1999/2000 г., част I. Приложение № 5, с. 132.)

Темите (в подготвителен клас на училищата с интензивно изучаване на чужд език и в I курс на техникуми с прием след VII клас се разглеждат теми от VIII и IХ клас, съответстващи на интересите на учениците - Указание на МОН за учебната 1999/2000 г. - част I.) за работа по класове са съобразени с възрастовите особености на учениците и характеристиката на професионалното ориентиране като процес, а дейността по изпълнението на тематичния план се планира и осъществява от класните ръководители.

Съгласно Указание № 2 от 17.05.1996 г. за организиране на дейността в системата на народната просвета за учебната 1996/1997 г. на МОНТ, дейността в час на класа се реализира въз основа на годишен план, разработен съвместно от класния ръководител и учениците и утвърден от директора на училището. Дейността в час на класа трябва да създава условия за:

=> разгръщане на инициативността и активността на учениците чрез участие в развлекателни за тях дейности;

=> развитие на ученическата общност в паралелката и приобщаване на учениците към общоучилищния живот;

=> усвояване на социалния опит, отстраняване на негативното влияние на някои фактори от социалната среда върху формирането на младите хора;

=> толерантно отношение на по-големите ученици към по-малките.

Съветът на класа (ученическият съвет) участва при планиране дейността за час на класа, съвместно с класния ръководител и организира проявите на класа, съобразно интересите на учениците.

При спазване на дадените пояснения класните ръководители изготвят план за провеждане на час на класа за съответната учебна година. Същият се изработва в началото на учебната година и се представя на директора за утвърждаване.

Прилагаме различни варианти за изработване на план на класния ръководител за провеждане на час на класа от I до XII клас. (Броят на учебните седмици за ХI и ХII клас е в зависимост от училищния учебен план, по който се обучават учениците.)/наименование на училището/УТВЪРЖДАВАМ: _______________________/подпис и печат/ДИРЕКТОР: __________________________/име и фамилия/ПЛАН

на

КЛАСНИЯ РЪКОВОДИТЕЛ ЗА ЧАС НА КЛАСА

за учебната________/________ година

I клас

31 уч. седмици х 1 час годишно

Общо: 31 учебни часа годишноКЛАСЕН РЪКОВОДИТЕЛ: _______________________/подпис/___________________________________________/име и фамилия/Дата

ТЕМА

ЗАДАЧИ

1

2

3

4

1.Запознаване с учи-

Класният ръководител - запоз-

лището и реда в

нава, показва, развежда из учи-

него.

лищната сграда. Прочита се из-

Как да дежурим в

вадка от училищния правилник.

клас.

Запознаване със задължениятана дежурните ученици.

2.БД - Моят безопа-

Описание на пътя до училище.

сен път до училище.

Правила за безопасно движение.

3.Дневен режим на

Разговор и съставяне на прави-

първокласника.

лен дневен режим.

4.БД Безопасен път

Разглеждане маршрута на всеки

до училище и об-

ученик за най-безопасния път.

ратно.5.ГЗ Какво представ-

Понятие за стихийни бедствия и

ляват стихийни бе-

причини за възникването им.

дствия и как да се

Преодоляване на страха и пани-

предпазим от тях.

ката при екстремни ситуации.

6.БД Пешеходни пъ-

Запознаване с видовете пеше-

теки.

ходни пътеки.

7.Културно поведе-

Разговор за културното общува-

ние на учениците у

не и поведение.

дома и на общест-вени места.8.БД Правила за бе-

Запознаване с правилата и начи-

зопасно пресичане.

ните за безопасно пресичане.

9.Гръбначни изкри-

Здравна беседа от медицинска-

вявания. Болести и

та сестра. Начини за предпазва-

хигиена на ръцете.

не от болестите.

10.БД Пешеходен све-

Актуализация на знанията от

тофар.

детската градина.

11.Климент Охридски

Запознаване с живота и делото

- живот и дело.

на Климент Охридски.

12.БД - Автомобилен

Запознаване със сигналите.

светофар.

Разграничаване на автомоби-лен и пешеходен светофар.

13.Как да се пазим от

Беседа от поканен ветеринарен

зарази от доматите

лекар.

любимци.14.БД - На улицата -

Наблюдение и участие в улич-

практическо зани-

ното движение.

мание.15.Дядо Коледа - тра-

Запознаване с традицията и ко-

диции и обичаи.

ледните празници и обичаи.

16.БД - Движение по

Пресичане в условия на реална

пътищата през есен-

пътна среда.

та и зимата. Прак-тическо занятие.17.ГЗ - Сигнали за за-

Запознаване със сигналите.

щита при бедствия и

Какво да направят когато ги

действия на учени-

чуят.

ците при различнисигнали.18.БД - Пътни знаци.

Запознаване с видовете пътнизнаци, местонахождение, раз-познаване и спазване.

19.БД - Кръстовище.

Запознаване с опасностите припресичане на кръстовища.

20.Васил Левски - жи-

Патриотизъм, преклонение

вот и дело.

пред делото му.

21.Практическо зани-

Как да се предпазим от идващ

мание - безопасно

автомобил.

разстояние и ско-рост спрямо идващавтомобил.22.Баба Марта иде -

Легендата за мартеничките -

обичаи.

символи.

23.БД - Моят велоси-

Правила за движение с велоси-

пед.

пед. Опасности, светоотража-тели.

24.ГЗ - Опасността от

Какви опасности крие огънят.

играта на децата с

Защо не трябва да се играе с

огън и боравене с

кибрит и запалки. Опасности

домашните отопли-

при боравене с отоплителни и

телни и нагрева-

нагревателни уреди. Какво да

телни уреди. Запоз-

направим при възникване на по-

наване е труда на

жар.

пожарникарите и стел. 160. Посеще-ние на противопо-жарни служби.25.Празник на букви-

Подготовка за празника на I-ви

те.

клас с родителите.

26.БД - Практическо

Бордюр, платно, тротоар - за-

занимание - трото-

познаване и разграничаване.

ар, банкет, опасначаст от тротоара.27.Великден.

Как да се подготвим за празни-ка.

28.БД - Пътуване с

Автобус, тролейбус, трамвай,

превозни средства

такси, маршрутно такси.

в обществен транс-порт.29.БД - Защо трябва

Затвърждаване на знанията.

да се спазват пра-вилата за движениепо пътищата.30.БД - Дисциплина-

Да ги научим да бъдат отговор-

та в пътното дви-

ни и дисциплинирани на пътя.

жение.31.Славим делото на

Запознаване с живота и делото

Кирил и Методий.

на братята Кирил и Методий.


Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница