План на урока на учителястраница3/3
Дата01.02.2017
Размер413.83 Kb.
Размер413.83 Kb.
1   2   3

Препоръчителни ресурси в Интернет:


Прегледайте страниците по-долу за ресурси за учениците. Всеки от тях има отлична информация по темите, интересуващи учениците-журналисти, изготвящи бюлетините:

JournalismNet
http://www.journalismnet.com/

Една от първите десет най-отличаващи се журналистически Интернет страници в света. На адрес http://www.journalismnet.com/topten/ ще намерите най-добрите десет Интернет страници за журналисти.High School Journalism

http://highschooljournalism.org//teachers/lessonplan_index.cfm

Наред с многобройните полезни ресурси за студентите по Журналистика, тази връзка предоставя примери от преподаватели за най-добрите теми, свързани с журналистиката.

Ресурси по журналистика в Интернет страницата на Web English Teacher http://www.webenglishteacher.com/journ.html

СуперРепортажи: ресурси за журналисти
http://powerreporting.com/

Обърнете внимание на връзката към 100-те най-успешни Интернет страници за журналисти на адрес http://powerreporting.com/category/Top_100_sitesМашина за цитиране

http://citationmachine.net/

Eдин привлекателен Интернет инструмент, предназначен да подпомага учителите и учениците при цитиране на източници и позоваване на информация от други хора.

Упражнение 2.3: Насоки за планиране на бюлетина

Възложете на учениците си сега да планират и вземат решения за ролите и отговорностите на всеки член от екипа, както и темите и съдържанието на всеки от бюлетините.


Роли в екипа

Член от екипа

Главен редактор: Контролира производството на бюлетина
Редактор “Новини: Отговаря за окончателната редакция на новинарските статии
Редактор “Очерци: Отговаря за окончателната редакция на очерците
Редактор “Композиционно разположение: Отговаря за цялостното композиционно разположение и дизайн на бюлетина
Възложете на учениците си да попълнят таблицата, за да планират съдържанието на своите бюлетини. Те трябва да направят мозъчен щурм за определяне на четири новинарски статии, които екипът ще включи в своя бюлетин:

След това възложете на учениците си да направят мозъчен щурм за определяне на поне два допълнителни очерка, които да са от интерес за целевата аудитория. Учениците може да работят по двойки при писането на очерци. Може да се включат кои да са от изброените подолу компоненти:
Колонка за съвети

Редакционна статия

Писмо до редактора

Реклами


Комикси

Местни прояви

Изкуство/Развлечение

Рецензия на филм

Календар

Обяви


Проучване на общественото мнение

Диаграми


Туристическа информация

Прогноза за времето

Лични профили

Практически съвети относно продукт или услуга
Нека учениците попълнят таблицата за идентифициране на очерците и отговорниците от екипа.


Основи на публицистиката

Обсъдете с учениците характерните особености на публицистиката. Нека те анализират новинарските статии и репортажи и се опитат да разпознаят главните технически и структурни елементи на издържаната публицистика. Ето и някои примерни елементи:

Новинарските репортажи са обективни с един център или тема

Пише се ясно, добре организирано, кратко и по същество

Пише се в трето лице

Личните имена трябва да са изписани правилно, както и да няма други правописни, пунктуационни и граматически грешки

Фактическа точност

Използват се кратки изречения

Заглавката на бюлетина или заглавието на статията трябва да привличат вниманието

Трябва да се включат подходящи източници или цитати

Включват се преки цитати на свидетели или замесени

Избягвайте многословни абзаци

Встъпителният абзац, често пъти това е едно дълго изречение, което резюмира фактите в статията, обикновено е пърият абзац. Той трябва да отговаря на петте К-та и З-то (Кой? Какво? Кога? Къде? Как? и Защо?) и да определя структурата на останалат част от историята. Той трябва да зариби читателите да прочетат и останалата част от статията.

Проучване и писане

Учениците вече са готови да започнат проучването на темите, които те са избрали, за статиите си в бюлетина. Учениците трябва да използват различни източници при проучване на дадена новинарска история, Интернет (предоставете подходящи насоки и информация), библиотеки и интервюта.

Един от примерите, посочени по-горе, беше учениците да изберат да пишат материал въз основата на интервю. Интервюирането на източници или свидетели е безценен начин за сдобиване с информация от първа ръка. Това е особено важно умение, което те трябва да развиват и изучат – да интервюират хора и да включват тази информация в писмен материал. Ако желаете, може да покажете как да се направи едно интервю както трябва.

По-долу са дадени някои полезни съвети, които да им помогнат при провеждането на интервюта:

Бъдете подготвени – проучете предмета или темата преди интервюто

Предварително си напишете поне 20 въпроса, които да зададете

Уредете си среща, бъдете навреме и подходящо облечени

Не забравяйте да си вземете лист и химикал

Представете се и кажете нещо за това къде ще се появи статията въз основа на интервюто

Поддържайте добър зрителен контакт със събеседника и говорете ясно

Два пъти проверете датите и правилното изписване на имената

Задавайте въпроси от отворен тип (сведете до минимум броя на въпросите, на които може да се отговори само с едно “Да” или “Не”), които позволяват на събеседника да предостави повече информация

Не задавайте въпроси с негативна езикова конструкция

Не обещавайте какво ще бъде отпечатано

Използвайте система за водене на бележки

Записвайте си само важните подробности

Използвайте съкращения

Ако планирате да направите магнетофонен запис на интервюто, първо попитайте интервюирания!

Упражнение 2.4: Създаване на папки на екипите

Всеки екип ще създаде папка с подпапки, където да записва работата на екипа. Ето и примерна схема на папките:Папка “Име на екипа”: Главната папка, където ще бъдат разположени впоследствие четирите папки.

  • Папка “Новинарски статии”: съхранява четирите новинарски статии на екипа.

  • Папка “Очерци”: съхранява допълнителните очерци на екипа, поне две.

  • Папка :Графика”: съхранява снимките, необходими на екипа, сканираните изображения и другата графика.

  • Папка “Бюлетин”: съхранява шаблона с композиционното разположение на бюлетина на екипа и окончателния вариант на бюлетина.

Упражнение 2.5: Написване на статиите

Ако учениците ви не са запознати с използването на Microsoft Word 2007 за създаването на документ, вие ще им покажете как да работят. В зависимост от броя на учениците, които не са запознати с Microsoft Word 2007, може да покажете пред целия клас или на малки групи. Определете кои са “експертите” на класа, за да помагат на учениците, които имат проблеми.

Сега ученическите екипи са готови да започнат с проучването и писането на черновите на статиите за бюлетина. След завършване на проучването всеки член от екипа ще използва Microsoft Word, за да въведе своята статия и да я запише в подходящата папка.

Ако не са запознати с основните положения на Microsoft Word, нека учениците използват ръководството Стъпка-по-Стъпка за Microsoft Word 2007: “Отваряне на нов документ”. Това ръководство ще предостави помощ при създаването и записването на документ. Всеки член от екипа ще запише всяка статия като отделен документ в подходящата папка.Редактиране и преработване

Редактирането и преработването на всички новини и очерци е съществена, но отнемаща време стъпка за всеки от екипите. Учениците може да поискат да редактират и рецензират взаимно работите си и да предложат начини, по които историите или очерците да бъдат подобрени. Учениците ще използват инструментите за преглед в Word, за да проследят своите предложени редакции.

Редактор “Новини” в екипа ще редактира новинарските статии от всеки член от екипа, а редактор “Очерци” ще редактира очерците. След като статиите са били редактирани и прегледани, авторът на статията трябва да приеме или отхвърли предлаганите промени и да запише окончателната версия на статиите. Ръководството Стъпкa-по-Стъпка за Microsoft Word 2007: “Поправки, проследяване на промени и коментари” предоставя основни инструкции за това използване на преглеждането, проследяването на промените и коментарите при редакция на документите.

Упражнение 2.6: Редактиране и преработване

Може учениците ви никога да не са използвали функциите “Проследяване на промените”, “Преглед” или “Коментари” в Microsoft Word. Може да пожелаете да използвате ръководството Стъпка-по-Стъпка за Microsoft Word 2007: “Поправки, проследяване на промени и коментари” и файлът за практически упражнения Cougar Victory.docx, за да преподадете тези функционални възможности като урок за класа. След като веднъж учениците се почувстват уютно с техниките, те може да започнат да редактират една от своите статии.


Модул
3

ПЛАН

НА УРОКА

НА УЧИТЕЛЯ
Изготвяне на правно издържани, визуално привлекателни бюлетини

В Модул 3 учениците ще изготвят самите бюлетини. Учениците ще започнат с обзор на въпросите, касаещи авторските права. След това вашите ученици ще изберат композиционното разположение, дизайна и графиката за своите бюлетини. Крайният продукт на учениците ще бъде печатния вариант на техния бюлетин.

Запознайте се със съдържанието на настоящия модул, като прочетете и разучите упражненията, преди да преподавате Модул 3. На компактдиска с дидактическите материали ще намерите урока за учениците за Модул 3 и представяне във формат PowerPoint, които може да използвате в часа.

Проблеми на интелектуалната собственост и авторското право

Обсъдете важността на проблемите, свързани с интелектуалната собственост и авторското право с учениците преди да изготвят бюлетините си. Макар че законите са различни в различните страни, законодателството, касаещо авторското право, е в основната си част едно и също, независимо дали материалите включват думи, картини, филми, музика или софтуер. Започнете с възлагането на задачата учениците да установят какво знаят за авторското право, като отговорят на въпросите във викторината за авторското право.

Трябва да изберете 5-10 от най-подходящите въпроси от различни въпросници, които ще намерите в Интернет, и да ги представите пред целия клас.

АвторскоПраво - АвторскоКриво
http://www.csus.edu/indiv/p/peachj/edte230/copyright/quiz.htm

20-въпроса за добросъвестното използване на защитени от авторски права обекти


http://www.techlearning.com/db_area/archives/TL/2002/10/copyright_quiz.html

Въпроси на авторското право: Анкета (10 въпроса)


http://cuip.uchicago.edu/wit/2000/curriculum/homeroomмодулs/copyright/copyrightquiz/copyrighttestc.htm

Упражнение 3.1: Участвайте в анкетата – колко знаете за авторското право?

Нека учениците разберат какво вече знаят за авторското право като участват в анкета в Интернет, посветена на авторското право.

След като отговорят на въпросите, свързани с авторското право, учениците ще проверят правилността на отговорите си и след това ще опишат какво са научили за авторското право в резултат на участието си в анкетата.

Упражнение 3.2: Авторско право и закони за добросъвестното използване

Също така, може да възложите на учениците си, с ваши напътствия, да посетят следните Интернет страници за повече информация относно авторското право и да научат за предписанията и забраните, касаещи авторското право:

Сборник с авторски права

http://portal.unesco.org/culture/en/ev.php-

URL ID=14076&URL DO=DO TOPIC&URL SECTION=201.html

Тази страница се стреми да предостави достъп до националното законодателство на страните, членки на Юнеско (общо около 100), относно авторското право и сродните му права. За да се направи връзка със законите, трябва да се избере географската зона, от която се интересувате, и да се избере името на страната.Авторското право и законното използване в класната стая, в Интернет и WWW (World Wide Web)

http://www.umuc.edu/library/copy.html

Добър общ преглед на авторското право и сродните му права.

Авторско право FAQs (Frequently-Asked Questions)

http://www.copyright.com/ccc/do/viewPage?pageCode=cr11-n

Преглед на въпроси и отговори за действителното състояние на авторското право в Съединените щати.

Ръководство по авторско право и законното му използване
http://www.mediafestival.org/copyrightchart.html

Български страници:

http://www.ipbulgaria.com/cgi-bin/e-cms/vis/vis.pl?s=001&p=0119&n=000001&g

Предоставя текста на Закона за авторското право и сродните му права.

http://www.cilaw.org/?cat=7

На тази страница е предоставен текста на Закона за компютърното и Интернет право.

http://bg.wikipedia.org/wiki

На тази страница са описани няколко правила, които трябва да се спазват, за да се спази Законът за авторското право и сродните му права. Тук има информация за възможностите за добавяне, публикуване на външни материали.
Нека учениците от класа (или на групи, или класът като цяло) да обсъдят следния въпрос:

Нарушавали ли сте някога неволно някои от законите за авторското право или за законното използване? Опишете ситуацията, когато това се е случило с Вас или Ваш(а) приятел(ка).Определяне на композиционното разположение, дизайна и графиката

Всеки екип ще определи композиционното разположение и дизайна за техния бюлетин чрез създаване на шаблон в Word 2007. Екипите ще трябва да създадат добре проектирано, визуално привлекателно композиционно разположение, което привлича читателите. Поне една снимка или графика трябва да се включат във всяка страница за привличане на интереса. Страниците трябва да са леко различни, за да предлагат разнообразие.

Всеки екип трябва да вземе решенията относно композиционното разположение и дизайна, имайки предвид включването на следното в техните бюлетини:

Съдържание на заглавката или “шапката”: име на бюлетина, лого или “шапка”, име на екипа, дата; може също така да включите и името на училището, адреса, телефона, адреса за електронна поща, броя на тома и изданието

Оформление на колонките: вземете решение дали колоните да бъдат две или три

Стил на заглавията: привличащи вниманието изрази, които предизвикват интереса на читателите към историята

Стил на реда с името на автора: авторски

Форматиране на снимки или графика: всички снимки или графики трябва да бъдат поставени така, че текстът да бъде разположен около изображенията или вмъкнати между два блока текст

Номерация на страниците: определете местоположението и формата

Стил на подписите под илюстрациите (или надписите): описание на снимките или другите изображения

Избор на фамилия шрифтове: Използвайте лесна за четене фамилия шрифтове (обикновено sans-serif, например Arial, Times New Roman и др.), макар че разновидности на една и съща фамилия шрифтове (различен размер или стил) да може да се използва за различните заглавия

Композиционно разположение и дизайн: по-голямата част от пространството на страницата трябва да бъде запълнено. Може да се добавят картинки между статиите за визуална привлекателност. Все пак, трябва да има и подходящо количество бяло пространство, така че да не се получи бюлетин, който е твърде претрупан.

Упражнение 3.3: Планиране на композиционното разположение и елементите на дизайна

Учениците (по екипи за изработване на бюлетина) ще вземат решения относно следните елементи на композиционното разположение и дизайна за своите бюлетини, като попълнят следната таблица:


Елементи на композиционното разположение и дизайна

Съдържание на заглавката или “шапка”:
Формат на колоните:
Стил на заглавията:
Стил на реда за името на автора:
Елементи на визуално привлекателно композиционно разположение и дизайн:
Име на бюлетина, вестника, новинарското списание:
Форматиране на снимките или графиката:
Номерация на страниците:
Стил на надписите под картинките и илюстрациите:
Фамилия шрифтове:
Упражнение 3.4: Създаване на композиционното разположение и дизайна на вашия бюлетин

Може да пожелаете да покажете как да се направи заглавката или “шапката” за първата страница на бюлетините и как да се оформят колоните. Ръководството Стъпка-по-Стъпка за Microsoft Word 2007: “Дизайн на композиционното оформление на вашия бюлетин” предоставя инструкции за това, как да изпълните това упражнение успешно.Изготвяне на бюлетина

Сега вече учениците са готови да изготвят своите бюлетини. Учениците ще използват шаблона, който те са създали, и ще вмъкнат всички новини и очерци. Те също така ще вмъкнат всички снимки и графики. Редакторът “Композиционно разположение и дизайн” ще подпомогне веки член от екипа при последните етапи от изготвянето.

Ръководството Стъпка-по-Стъпка за Microsoft Word 2007: “Изготвяне на бюлетина” предоставя инструкции за вмъкване на новините, очерците и графиката в бюлетина, като се използва приложението Word.

Може да ви е от помощ да покажете инструкциите пред учениците.

Упражнение 3.5: Изготвяне на бюлетина

Ето и четирите последни стъпки при изготвянето на бюлетините: • Учениците ще преобразуват статиите така, че да отговарят на стила и форматирането, избрани за техния бюлетин

 • Учениците ще направят бюлетин - “манекен”, използвайки обикновен вестник, ножици и лепило или тиксо

 • Учениците ще вмъкнат форматираните статии в композиционното разположение за техния бюлетин, изготвено в Упражнение 3.4

 • Учениците ще запишат окончателния вариант на бюлетина като документ, създаден с приложението Word, и ще разпечатат екземпляр, който класа да разгледа

По своя преценка може да накарате учениците да ви уведомяват при завършването на всяка една от тези стъпки.

Упражнение 3.6: Обобщаващ въпрос

За да завършите този проект, помолете учениците да помислят дали техния бюлетин отразява стойностите на общността или аудиторията, за които те пишат. Може би въпросът трябва да се формулира така?

"Как бюлетинът на вашия екип отразява стойностите на целевата аудитория (или на вашето училище, или на общността)?”Оценяване

Оценете бюлетините на учениците, използвайки критериите за оценка, предоставени в папката с материалите за учителя.

(Критериите за оценка трябва да са били предоставени на учениците по същото време, когато е било представено предизвикателството).

Критериите за оценка са проектирани да отговорят на главния въпрос на Модул 3 – създали ли са учениците правно издържан и визуално привлекателен бюлетин?

Попълнили ли са учениците контролен списък и формуляр за самооценка

Оценката ще се основава на изпълнени задания, ефективната употреба на оборудване и материали, сътрудничество и завършен продукт.Допълнителни дейности

Учениците може да посетят местна издателска къща или редакция на вестник. Учениците може да пожелаят да предложат една или повече статии в местния вестник или да напишат писма до редактора на местното издание.Спомагателни стратегии

Внимателно структурирайте ученическите екипи, за да включите ученици с разнообразни умения. Този проект изисква много организация, разпределение на времето и писане. Всеки екип (от по четирима) трябва да включва добър съчинител, който да подпомага по-слабите автори. В конфигурацията на всеки екип трябва да има ученик с добри организационни умения и умения за разпределяне на времето, който да помага на екипа да работи по заданието и да завърши всички части в срок. Учениците могат да работят по двойки в рамките на всеки екип, за да си помагат взаимно, в процеса на писане и редактиране.

1 каре с имената на редактори, адрес и т.н.


Сподели с приятели:
1   2   3


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница