План за работата на ученическия парламент при пмг „Акад. Сергей Павлович Корольов” през учебната 2010/2011 годинаДата04.02.2017
Размер60.11 Kb.
Размер60.11 Kb.

ПМГ „Акад. Сергей Павлович Корольов”, Благоевград


ПЛАН

ЗА РАБОТАТА НА УЧЕНИЧЕСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

при ПМГ „Акад. Сергей Павлович Корольов”

през учебната 2010/2011 година

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УП:Весела Пендева, XI б

І. СЪЩНОСТ И ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ НА УЧЕНИЧЕСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
Самоуправлението в училище е:

 1. В защита правата и личността на ученика.

 2. За връзка на Ученическия парламент с обществеността.

 3. За прозрачност в работата на Ученическия парламент и връзка с медиите.

 4. За равноправно участие на ученици, родители и учители при решаването на проблеми.

 5. За права на глас в педагогическия съвет, форма на допитване до ученическото общество.

 6. За спазване на етиката между ученици и учители.


ІІ. ОБЕКТ НА ДЕЙНОСТ НА УЧЕНИЧЕСКИЯ ПАРЛАМЕНТ


 1. Учебно-възпитателен процес.

 2. Опазване на училищното имущество.

 3. Организиране живота на учениците в училище.

 4. Права и задължения на учениците.


ІІІ. ЦЕЛ
Ние учениците да се научим да мислим, да изразяваме свободно своето мнение, да правим това, което искаме, без да бъдем принуждавани и командвани. Да работим с убеждението, че вършим нещо полезно за себе си, училището и обществото,
ІV. ЗАДАЧИ


 1. С цялостната учебно-възпитателна работа да се съдейства за придобиване на интелектуални умения, социална култура и гражданска компетентност, необходими за активен живот в динамично променящите се обществени отношения.

 2. Създаване на предпоставки за личностна мотивация на учениците за съзнателно и активно участие в учебно-възпитателния процес.

 3. Да се изгражда модел на демократично общество чрез прилагане на принципите на демокрацията при обучението и възпитанието на учениците.

 4. Да се работи целенасочено за формиране на гражданско съзнание и социално поведение у учениците.

 5. Да се създават подходящи условия и предпоставки за прилагане и развитие на различните форми на ученическо самоуправление и самоконтрол чрез класните ученически съвети и общоучилищния ученически съвет.


V. ДЕЙНОСТИ И МЕРОПРИЯТИЯ
За подобряване на взаимоотношенията между учители – ученици, съученици:

 1. Да се създаде електронна поща „Споделете вашите проблеми”.

срок: ­­­­­­­­­­ 30.11.2010 отг.: Симеон Михов и Роберт Златарски, XI б клас.


 1. Да се определи ден, в който пощата да приема писма.

срок: ­­­­­­­­­­ 30.11.2010 отг.: Симеон Михов и Роберт Златарски, XI б клас.


 1. При възникнал проблем в класа Ученическият парламент да потърси отговорност от ученика, виновен за това.

срок: постоянен отг.: инициативните тройки .


 1. Да се организират конкурси:

 • есе на тема „Взаимоотношенията учител-ученик” в XXI-я век.

 • есе на тема “Как в училище да стане истински интересно?”

 • есе на тема „Моето училище – работилница по толерантност”

срок: 30.01.2011 отг.: Спасимира Иванова, X а клас .
 1. Да се проведат електронни анкети на тема:
 • „Кога се чувствате най-комфортно в час?”

срок: ­­­­­­­­­­ 23.12.2010 отг.: Симеон Михов и Роберт Златарски, XI б клас.

 • „Подготвя ли училището децата за живота?”

срок: ­­­­­­­­­­ 23.12.2010 отг.: Симеон Михов и Роберт Златарски, XI б клас.

За опазване и поддържане на училищното имущество:

1. Организиране на контрол от дежурните ученици в съответния клас.

срок: ­­­­­­­­­­ постоянен отг.: инициативните тройки .


 1. При повредено имущество от нарушителите се изисква да го поправят или

възстановят.

срок: ­­­­­­­­­­ постоянен отг.: инициативните тройки .
 1. При смяна на стаи, дежурните ученици от единия клас предават информация за състоянието на стаята на следващия клас.

срок: ­­­­­­­­­­ постоянен отг.: инициативните тройки .


 1. Ученици, които най-често повреждат училищното имущество да бъдат предлагани за наказание на педагогическия съвет.

срок: ­­­­­­­­­­ постоянен отг.: инициативните тройки .


Е К О Д Е Н


 1. Организиране почистване на класните стаи.

срок: ­­­­­­­­­­ постоянен отг.: дежурните ученици .


 1. Комисията „Опазване на училищното имущество” към Ученическия парла-мент един път месечно да контролира чрез констатация за състоянието на класните стаи.

срок: ­­­­­­­­­­ постоянен отг.: комисията .
ОРГАНИЗИРАНЕ ЖИВОТА НА УЧЕНИЦИТЕ ИЗВЪН КЛАСНАТА СТАЯ


 1. Организиране на различни спортни игри между класовете от Комисията по организиране и провеждане на спортни събития към Ученическия парламент със съдействието на учителите по физическо възпитание.

срок: ­­­­­­­­­­ края на уч. година отг.: комисията .


 1. Организиране на конкурси във връзка с празника на училището: есе, рисунка, стихотворение.

срок: ­­­­­­­­­­ 10.04.2011г. отг.: Лилия Мавродиева и Биляна Христова, XI г кл.


 1. Организиране на „Ден на ученическото самоуправление”.

срок: ­­­­­­­­­­ 09.05.2011 отг.: К. Самарджиев, X в кл. и В. Пендева, XI б кл.


 1. Организиране на конкурс за фотография на тема „Моето училище”.

срок: ­­­­­­­­­ 20.12.2010 ­ отг.: А. Стойчева, XI г клас и В. Пендева, XI б клас.


 1. Организиране на „Коледно шоу” и „Антинагради” от Комисията по организиране и провеждане на училищни тържества и представления към Ученическия парламент със съдействието на екип от учители.

срок: дек.’10г / май’11г. ­отг.: комисията .
ПРЕВАНТИВНА ДЕЙНОСТ ЗА БОРБА С ОТРИЦАТЕЛНИТЕ ЯВЛЕНИЯ (ТЮТЮНОПУШЕНЕ, УПОТРЕБА НА АЛКОХОЛ И УПОЙВАЩИ СРЕДСТВА)


 1. В часа на класа да се разглеждат проблемите, свързани с вредата от цигарите, алкохола и наркотиците.

(Подготовка от учениците)

срок: ­­­­­­­­ постоянен отг.: инициативните тройки .
 1. Да се проведе конкурс на тема: „Зависимост от наркотиците, алкохола и цигарите” – есе, разказ, рисунка, табло.

срок: 30.03.2011г. отг.: Дина Трайкова, XI а и Лазар Иванов, XI в .


 1. Да се проведе дискусия на тема: „Какво подтиква учениците към употребата на наркотици, алкохол и цигари?”

срок: 30.04.2011г. отг.: Дина Трайкова, XI а и Лазар Иванов, XI в .

ПЛАН

за работа на клуб „ДЕБАТИ”

към Ученическия парламент на

ПМГ „Акад. Сергей Павлович Корольов”

 1. Провеждане на тренировъчен дебат на тема: „Трябва ли Република Турция да бъде член на ЕС?” с цел:

а) Анализ на допуснатите грешки от говорителите съответно на утвърждаващите и отрицаващите.

б) Изисквания към аргументите и доказателствата и автентичност на фактите.

в) Сценично поведение по време на индивидуалната реч и разпит. Намаляване моментите на конфронтация с безсмислени „подмятания” и закачки. Обръщане внимание на анализ и тълкуване на фактите.

г) Създаване и усъвършенстване на уменията за работа в група.


 1. Провеждане на вътрешен дебат на тема: „Трябва ли да се легализира канабисът с медицински цели?”:

а) Натрупване аргументи „ЗА” и „ПРОТИВ” тезата по метода на мозъчната атака.

б) Приоритетно ранжиране на аргументи и доказателства.

в) Самоанализ и анализ на допуснатите грешки.


3. Провеждане на кръгла маса „Насилие и агресия”
Сподели с приятели:


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница